Thành viên songtu435

Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh

- 01/22/2014
Chia sẻ
Tải xuống miễn phí
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Tải xuống miễn phí (16 trang)
Thành viên songtu435

Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh

- 01/22/2014
278
Báo lỗi

I. PHẦN MỞ ĐẦUI.1. Lý do đề tài.Từ năm học 2002-2003 Bộ giáo dục đào tạo đã thực hiện cuộc cách mạng về giáo dục, đổi mới cả nội dung và phương pháp dạy học.Từ năm học 2006 đến nay ngành GD- ĐT triển khai cuộc vận động lớn “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Cuộc vận động này đã được toàn xã hội hưởng ứng, làm thay đổi nhiều mặt hệ thống giáo dục, đem lại những thành công đáng ghi nhận. Từ những thành công khi triển khai cuộc vân động lớn “ Hai không”, năm học 2007-2008, Bộ GD - ĐT thêm vào cuộc vận động đó hai nội dung quan trọng là chống ngồi nhầm lớp của học sinh và vi phạm đạo đức nhà giáo. Đây cũng là những điểm mấu chốt tiếp theo để việc dạy và học trong nhà trường đi vào thực chất, để Ngành giáo dục tự khẳng định đổi mới vì sự phát triển của đất nước, của ngành, xây đắp nền móng cho ngôi nhà giáo dục vươn cao.Đổi mới về mục tiêu và nội dung dạy học đòi hỏi phải có sự đổi mới về phương pháp dạy học, là quá trình tích cực hoá hoạt động học tập tích cực của học sinh dưới sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp của người giáo viên; học sinh phải tự giác, chủ động sáng tạo, vận dụng linh hoạt các kiến thức đã thu nhận được một cách có hiệu quả vào thực tế nhằm nâng cao chất lượng trong nhà trường.Nền kinh tế thị trường trong giai đoạn mới đang mở cửa, Tiếng Anh từ lâu được coi là ngôn ngữ giao tiếp quan trọng, càng quan trọng hơn trong xu hướng hội nhập kinh tế ngày nay bởi học sinh học tốt bộ môn này sẽ có điều kiện sử dụng ngôn ngữ quốc tế để học tập, giao tiếp, trao đổi thông tin. Người thầy giáo phải nắm vững phương pháp dạy học một cách vững chắc, vận dụng linh hoạt các thao tác trong quá trình dạy học. “ Mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng về đạo đức, tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”. Coi trọng kỳ vọng rất nhiều nhưng bản thân từng nhà giáo phải nỗ lực thật lớn mới có thể hoàn thiện mình trong nghề dạy học. Đặc biệt Tiếng Anh là bộ môn đặc trưng mang những nét đặc thù riêng, học sinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, nhất là việc giảm thiểu tỉ lệ học sinh yếu kém. Giáo viên Tiếng Anh phải nỗ lực như thế nào đây để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém, thực hiện tốt nội dung chống học sinh ngồi nhầm lớp trong cuộc vận động “ Hai không” của Bộ GD-ĐT.Đi liền với việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học, môn tiếng Anh cũng là một môn lý thú khi áp dụng với bài giảng điện tử vì có nhiều tranh ảnh đẹp , nhiều hình động. Nhũng học sinh khá giỏi qua đó càng phát huy được khả năng tiếp thu nhưng ngược lại những học sinh yếu kém càng trở lên thụ động. Các em chỉ lưu ý vào các hình ảnh sống động, không để ý đến mục đích chính của bài học. Nhiều em không biết chỗ nào nên ghi chép và chỗ nào không cần ghi. nhiều em lợi dụng việc học ở phòng “Lap” khi hội thoại đôi đã nói chuyện riêng không quan tâm gì đến việc học vậy sức học đã yếu kém lại càng yếu kém.Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy mô

Nội dung

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - N©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh

I. PHẦN MỞ ĐẦU

I.1. Lý do chọn đề tài.

Tõ n¨m häc 2002-2003 Bé gi¸o dôc ®µo t¹o ®· thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng vÒ gi¸o dôc, ®æi míi c¶ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc.Từ n¨m häc 2006 đến nay ngµnh GD- §T triÓn khai cuéc vËn ®éng lín “ Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”. Cuéc vËn ®éng nµy ®· ®­îc toµn x· héi h­ëng øng, lµm thay ®æi nhiÒu mÆt hÖ thèng gi¸o dôc, ®em l¹i nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng ghi nhËn. Tõ nh÷ng thµnh c«ng khi triÓn khai cuéc v©n ®éng lín “ Hai kh«ng”, n¨m häc 2007-2008, Bé GD - §T thªm vµo cuéc vËn ®éng ®ã hai néi dung quan träng lµ chèng ngåi nhÇm líp cña häc sinh vµ vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o. §©y còng lµ nh÷ng ®iÓm mÊu chèt tiÕp theo ®Ó viÖc d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng ®i vµo thùc chÊt, ®Ó Ngµnh gi¸o dôc tù kh¼ng ®Þnh ®æi míi v× sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, cña ngµnh, x©y ®¾p nÒn mãng cho ng«i nhµ gi¸o dôc v­¬n cao.

§æi míi vÒ môc tiªu vµ néi dung d¹y häc ®ßi hái ph¶i cã sù ®æi míi vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc, lµ qu¸ tr×nh tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc cña häc sinh d­íi sù chØ ®¹o h­íng dÉn trùc tiÕp cña ng­êi gi¸o viªn; häc sinh ph¶i tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o, vËn dông linh ho¹t c¸c kiÕn thøc ®· thu nhËn ®­îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo thùc tÕ nh»m n©ng cao chÊt l­îng trong nhµ tr­êng.

NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trong giai ®o¹n míi ®ang më cöa, TiÕng Anh tõ l©u ®­îc coi lµ ng«n ng÷ giao tiÕp quan träng, cµng quan träng h¬n trong xu h­íng héi nhËp kinh tÕ ngµy nay bëi häc sinh häc tèt bé m«n nµy sÏ cã ®iÒu kiÖn sö dông ng«n ng÷ quèc tÕ ®Ó häc tËp, giao tiÕp, trao ®æi th«ng tin. Ng­êi thÇy gi¸o ph¶i n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p d¹y häc mét c¸ch v÷ng ch¾c, vËn dông linh ho¹t c¸c thao t¸c trong qu¸ tr×nh d¹y häc. “ Mçi thÇy c« gi¸o ph¶i lµ tÊm g­¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tù häc vµ s¸ng t¹o”. Coi träng kú väng rÊt nhiÒu nh­ng b¶n th©n tõng nhµ gi¸o ph¶i nç lùc thËt lín míi cã thÓ hoµn thiÖn m×nh trong nghÒ d¹y häc. §Æc biÖt TiÕng Anh lµ bé m«n ®Æc tr­ng mang nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng, häc sinh ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc bé m«n, nhÊt lµ viÖc gi¶m thiÓu tØ lÖ häc sinh yÕu kÐm. Gi¸o viªn TiÕng Anh ph¶i nç lùc nh­ thÕ nµo ®©y ®Ó n©ng cao chÊt l­îng häc sinh yÕu kÐm, thùc hiÖn tèt

néi dung chèng häc sinh ngåi nhÇm líp trong cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng” cña Bé GD-§T.

Đi liền với việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học, môn tiếng Anh cũng là một môn lý thú khi áp dụng với bài giảng điện tử vì có nhiều tranh ảnh đẹp , nhiều hình động. Nhũng học sinh khá giỏi qua đó càng phát huy được khả năng tiếp thu nhưng ngược lại những học sinh yếu kém càng trở lên thụ động. Các em chỉ lưu ý vào các hình ảnh sống động, không để ý đến mục đích chính của bài học. Nhiều em không biết chỗ nào nên ghi chép và chỗ nào không cần ghi. nhiều em lợi dụng việc học ở phòng “Lap” khi hội thoại đôi đã nói chuyện riêng không quan tâm gì đến việc học vậy sức học đã yếu kém lại càng yếu kém.

Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh, b¶n th©n t«i ®· nhiÒu ®ªm tr¨n trë lµm sao ®Ó nh÷ng häc sinh thuéc diÖn yÕu kÐm cã thÓ biÕt ®äc, biÕt viÕt, biÕt giao tiÕp b»ng TiÕng Anh nh÷ng t×nh huèng gÇn gòi trong cuéc sèng. Ph¶i ch¨ng nh÷ng häc sinh nµy lµ nh÷ng häc sinh yÕu do kh«ng ®­îc quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng, do hoµn c¶nh gia ®×nh hay do c¸c em lªu láng dÉn ®Õn mÊt gèc, ch¸n n¶n, kh«ng thÝch häc ... V× vËy trong ph¹m vi cña ®Ò tµi t«i xin ®­a ra mét vµi kinh nghiÖm cña m×nh vÒ “N©ng cao chÊt l­îng häc sinh yÕu - kÐm m«n TiÕng Anh”

I.2. Tính cần thiết của đề tài.

Đề tài viết ra khi áp dụng vào giảng dạy sẽ giúp những học sinh yếu kém hứng thú học hơn, dễ hiểu bài hơn và gần gũi với bài học hơn. Các em được tự do tìm hiểu bài học theo cách của mình.Các em tự tin khi giao tiếp cùng các bạn và nhất là không còn ngại học môn học không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.Dần dần các em theo kịp đà học tập của các bạn. Vậy đề tài này giúp nâng cao chất lượng học sinh yếu kém môn tiếng Anh

I.3 Mục đích nghiên cứu

Hiện nay tình trạng học sinh yếu kém có ở tất cả các tỉnh, thành phố. Diện học sinh không đủ kiến thức, kỹ năng, khả năng học ở lớp hiện tại tập trung nhiều ở các tỉnh, các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Đặc biệt môn tiếng Anh là một môn học tiếng và các em ít có cơ hội ứng dụng trong chương trình học phổ thông.Các em ít khi được giao tiếp trong một tình huống cụ thể với người nước ngoài nên các em chưa ý thức được tầm quan trọng trong việc học tiếng nên tỉ lệ học sinh yếu kém còn cao, kỹ năng giao tiếp còn hạn chế.

Việc tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng học tập , thanh toán học sinh yếu kém là do chính ban lãnh đạo nhà trường , bản thân các giáo viên bộ môn chứ Bộ GD-DT không thể có một biện pháp cụ thể theo lời trích của Bộ trưởng Bộ GD-DT Nguyễn Thiện Nhân nói “Mục tiêu đào tạo của chúng ta vẫn là cho thanh thiếu niên Việt Nam có năng lực vào đời chứ không phải cấp cho các em chứng chỉ. Trong việc tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng yếu kém trong học sinh, Bộ không thể có một biện pháp cụ thể, mà chính các địa phương phải tìm ra giải pháp cho riêng mình. Tuy nhiên, về phía Bộ sẽ có kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, kiến cố hoá trường lớp để tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học" . Là một giáo viên trực tiếp phụ trách giảng dạy bộ môn ngoại ngữ tôi thấy việc nâng cao chấy lượng học tập và thanh toán học sinh yếu kém là nhiệm vụ của mỗi giáo viên bộ môn.Đặc biệt tiếng Anh là ngôn ngữ chung thế giới nên việc tất cả các em phải biết đọc ,biết viết, biết giao tiếp sau khi học hết chương trình phổ thông là điều cấp thiết.Vậy tôi mạnh dạn viết ra kinh nghiệm của riêng với mục đích nâng cao chất lượng học tập và thanh toán học sinh yếu kém bộ môn ngoại ngữ.

I.4. §èi t­îng, ph¹m vi, kÕ ho¹ch, thêi gian nghiªn cøu.

4.1. §èi t­îng nghiªn cøu: HS líp 6

§Ò tµi nµy ®­îc t«i thö nghiÖm vµ thùc hµnh trong ch­¬ng tr×nh Tiếng Anh 6 víi nh÷ng bµi cung cÊp kiÕn thøc míi.

4.2. Ph¹m vi nghiªn cøu:

§Ò tµi nµy t«i ®· thö nghiÖm trong 2 líp 6A1 và 6A2 t¹i tr­êng THCS M¹o Khª II.

4.3. Thêi gian nghiªn cøu:2 n¨m ( 2008 – 2010 )

I.5 Đóng góp mới về mặt lí luận thực tiễn.

Đề tài này rất thiết thực trong việc nâng cao chất lượng cho học sinh yếu kém trong môn học tiếng, đã và đang rất được quan tâm .Nếu đề tài này thành công sẽ góp một phần tích cực trong việc loại bỏ học sinh yếu kém môn Tiếng Anh

II. PHẦN NỘI DUNG

II.1. Thực trạng vấn đề.

II.1.1. Sơ lược về trường

N¨m häc 2007 - 2008 tr­êng THCS M¹o Khª II cã tæng sè líp lµ 28 ( Mçi khèi 7 líp) víi 1041 häc sinh vµ 63 c¸n bé gi¸o viªn. Nhµ tr­êng nhiÒu n¨m liªn tôc ®¹t Tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp TØnh vµ n¨m 2003 ®· ®­îc Uû ban Nh©n d©n TØnh Qu¶ng Ninh c«ng nhËn lµ tr­êng ®¹t ChuÈn Quèc gia giai ®o¹n 2001 - 2010, ®· ®­îc nhËn nhiÒu b»ng khen cña UBND TØnh, cña Bé Gi¸o dôc, n¨m häc 2006 - 2007 nhµ tr­êng ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ tÆng B»ng khen. Lµ mét tr­êng cã nÒn nÕp vÒ c«ng t¸c d¹y vµ häc, cã ®éi ngò ®oµn kÕt nhÊt trÝ, tr×nh ®é tay nghÒ kh¸ ®ång ®Òu, cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, hiÖn ®¹i ®¶m b¶o cho c«ng t¸c d¹y vµ häc.

Tr­êng THCS M¹o Khª II n»m ë trung t©m thÞ trÊn M¹o khª - mét thÞ trÊn c«ng nghiÖp víi 3,9 v¹n d©n vµ cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhiÒu thµnh phÇn, viÖc häc tËp cña con em nh©n d©n lµ mét nhu cÇu rÊt lín, ®ßi hái nhµ tr­êng ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu ®ã cña nh©n d©n. Trong nhiÒu n¨m qua nhµ tr­êng ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c phæ cËp GD, trong gi¶ng d¹y ®Ó huy ®éng sè trÎ trong ®é tuæi ®Õn tr­êng, duy tr× sÜ sè, n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y... vµ ®· thùc sù chiÕm ®­îc lßng tin yªu cña nh©n d©n ThÞ trÊn M¹o Khª vµ mét sè vïng l©n cËn.

II.1.2. Một số thành tựu đã đạt được.

Nhà trường được trang bị phòng học bộ môn nên các em đã hứng thú hơn với môn học.Bản thân là một giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, có nhiều tâm huyết với nghề,luôn trăn trở tìm giải pháp với học sinh yếu kém nên năm học vừa qua môn học cũng đã đạt được một số thành tựu. Số lượng học sinh khá giỏi tăng, số lượng học sinh yếu kém giảm rõ rệt

II.1.3. Một số tồn tại và nguyên nhân.

Từ những năm qua , theo phương pháp đổi mới trong dạy và học, học sinh được học chương trình, sách giáo khoa mới; nh­ng ®èi t­îng tiÕp nhËn vÉn chñ yÕu lµ häc sinh kh¸ giái. §èi t­îng häc sinh yÕu ch­a n¾m ch¾c kiÕn thøc, häc theo tÝnh thô ®éng, chê ®îi kÕt qu¶ cña b¹n m×nh ®­a ra. NhiÒu em rÊt ng¹i thùc hµnh nãi ë trªn líp, sî nãi ra sÏ bÞ sai. Mét sè em ch­a ®äc th«ng viÕt th¹o, thËm chÝ kh«ng thÝch ghi chÐp bµi häc ë trªn líp còng nh­ kh«ng lµm bµi tËp vÒ nhµ. Ph­¬ng ph¸p häc ch­a phï hîp víi t×nh h×nh ®æi míi vÒ gi¸o dôc trong giai ®o¹n míi.

Trong nh÷ng n¨m thùc hiÖn ®æi míi ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n TiÕng Anh, gi¸o viªn chØ chó träng ®Õn viÖc ®æi míi trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, hoµn thiÖn c¸c b­íc d¹y theo h­íng ®æi míi chø ch­a thËt sù chó träng h­íng dÉn c¸ch häc vµ thùc hµnh cho ®èi t­îng häc sinh yÕu kÐm. Gi¸o viªn chØ dõng l¹i ë møc ®é h­íng dÉn cßn chung chung víi tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng häc sinh.

II.1.4. Một số vấn đề đặt ra.

TØ lÖ häc sinh ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc vËn dông cßn yÕu ë tÊt c¶ c¸c kÜ n¨ng nghe, ®äc, viÕt … cßn qu¸ cao.Chøng tá häc sinh ch­a n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n, ch­a vËn dông ®­îc kiÕn thøc mµ gi¸o viªn ®· h­íng dÉn ®Ó chñ ®éng s¸ng t¹o thÓ hiÖn c¸i t«i cña m×nh trong ho¹t ®éng giao tiÕp. MÆt kh¸c, hoµn c¶nh gia ®×nh c¸c em ch­a ®éng viªn thÝch ®¸ng, h­íng dÉn, ®Þnh møc thêi gian häc cho c¸c em.

Tõ nh÷ng thùc tiÔn cÊp thiÕt trªn vấn đề dặt ra là lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt l­îng m«n häc cao h¬n, học sinh nắm chắc kiến thức, biết vận dụng các kĩ năng, giúp các em thấy được tầm quan trọng của việc học tiếng và thấy yêu môn học, và hơn nữa là tìm giải ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng häc sinh yÕu kÐm m«n TiÕng Anh ë tr­êng THCS.

II.2. Áp dụng trong giảng dạy.

II.2.1. Các bước tiến hành.

+ Khảo sát chất lượng đầu năm học

§Ó thùc hiÖn ®­îc ®Ò tµi nµy ngay tõ ®Çu n¨m t«i ®· tiÕn hµnh kiÓm tra, kh¶o s¸t chÊt l­îng bé m«n cña 2 líp m×nh d¹y lµ 6A1 vµ 6A2. KÕt qu¶ kh¶o s¸t nh­ sau:

Líp

SS

Giái

Kh¸

TB

YÕu

KÐm

6A1

6A2

39

43

22

23

5

5

11

6

15

20

6

8

2

4

Sau khi cho thÊy kÕt qu¶ nh­ trªn t«i ®· quyÕt ®Þnh thùc hiÖn c¸c dù kiÕn cña m×nh vµo các trường hợp cụ thể, ®Æc biÖt giµnh thêi gian trong c¸c phÇn luyÖn tËp, ®Æc biÖt lµ c¸c giê häc thªm (b¸n tró)

+ N¾m ®Æc ®iÓm t©m - sinh lý cña häc sinh.

Løa tuæi häc sinh THCS lµ løa tuæi hÕt søc nh¹y c¶m thuéc vµo giai ®o¹n gi÷a trÎ em vµ ng­êi lín, kh«ng cßn lµ trÎ em nh­ng còng ch­a ph¶i lµ ng­êi lín, mµ c¸c em thÝch lµm ng­êi lín nh­ng xö sù nh­ lµ trÎ con, thÝch lµm theo ý m×nh, thÝch c¸i l¹, thÝch b¹n bÌ vµ b¾t ®Çu c¶m thÊy ch¸n bé m«n. T«i n¾m b¾t ®­îc ®iÓm nµy ë c¸c em ®Æc biÖt lµ nh÷ng em yÕu - kÐm. Do ®ã t«i ®· thay ®æi ph­¬ng ph¸p häc cho c¸c em,võa häc võa ch¬i, t¹o cho c¸c em kh«ng khÝ nhÑ nhµng tho¶i m¸i khi ho¹t ®éng nhãm, ho¹t ®éng cÆp.Víi nh÷ng em cã vÎ nhót nh¸t, ch­a tù tin khi ho¹t ®éng tËp thÓ , ng¹i nãi tiÕng Anh, sî nãi ra dÔ bÞ sai, t«i hái häc sinh b»ng nh÷ng c©u hái dÔ nhÊt ®Ó khuyÕn khÝch vµ ®éng viªn c¸c em.

VÝ dô: - Gäi nh÷ng häc sinh nµy khi muèn kiÓm tra nghÜa TiÕng ViÖt cña tõ ®· häc

- Nh¾c l¹i tõ, côm tõ hay c©u mµ c¸c b¹n hay c« gi¸o võa míi nãi xong

- Gäi häc sinh söa nh÷ng lçi ®¬n gi¶n nh­: lçi chÝnh t¶,……

Ng­êi gi¸o viªn ph¶i ®Æt c¸i “t©m” lªn trªn hÕt, bëi chØ giái vÒ chuyªn m«n th«i ch­a ®ñ mµ ph¶i cã ®øc nh­ c©u nãi cña B¸c Hå “ Ng­êi cã tµi mµ kh«ng cã ®øc lµ ng­êi v« dông” . Do ®ã ng­êi gi¸o viªn lªn líp ph¶i n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña häc sinh, hÕt søc nhÑ nhµng, b×nh tÜnh, coi häc sinh nh­ lµ ng­êi con, ng­êi em trong gia ®×nh, cïng trß chuyÖn t©m sù víi c¸c em vµo giê ra ch¬i vµ nh÷ng lóc r¶nh rçi, t«i lu«n dµnh t×nh c¶m cho häc sinh ®Æc biÖt lµ nh÷ng häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®Ó c¸c em hiÓu r»ng c¸c em ®­îc chia sÏ vµ c¶m th«ng, gióp c¸c em tr¸nh xa sù mÆc c¶m tõ ®ã kh«ng ngõng phÊn ®Êu v­¬n lªn trong häc tËp. T«i ®· thùc sù c¶m th«ng, chia sÏ víi c¸c em, lu«n mang trong m×nh t×nh c¶m “C« gi¸o nh­ mÑ hiÒn”, phÊn ®Êu suèt ®êi v× sù nghiÖp d¹y häc “ TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu”.

+ §Æt tªn, ph©n chç ngåi cho häc sinh yÕu kÐm:

§èi t­îng häc sinh yÕu lu«n cã nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau: em th× v× hoµn c¶nh gia ®×nh nghÌo khã, tóng thiÕu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cho viÖc häc hµnh dÉn ®Õn häc kÐm, em th× do gia ®×nh qu¸ nu«ng chiÒu Ýt quan t©m ®Õn viÖc häc cña c¸c em dÉn ®Õn c¸c em ch¬i bêi, lªu láng, kh«ng chó t©m vµo viÖc häc. Cã em ch¨m häc song v× thiÕu sù ®Çu t­, ch¨m sãc, h­íng dÉn tõ c¸c líp d­íi, dÉn ®Õn mÊt gèc ...

Trong qu¸ tr×nh d¹y, t«i th­êng ®Æt cho häc sinh nh÷ng c¸i tªn nhÝ nh¶nh, kh¸c nhau tõ tªn cña mét sè loµi tr¸i c©y, mét sè ®å vËt, con vËt hay mµu s¾c……, võa t¹o kh«ng khÝ vui vÎ, nhÑ nhµng võa gióp cho c¸c em kh¾c s©u tõ vùng, b»ng c¸ch ®ã c¸c em nhí ®­îc tõ vùng mµ kh«ng cÇn ph¶i mÊt thêi gian ®Ó häc nhiÒu.

VÝ dô: You are “an orange”; You are “a dog”; Your name is “red”; …etc.

Chç ngåi cña häc sinh yÕu - kÐm còng lµ mét vÊn ®Ò quan träng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn chÊt l­îng häc tËp cña c¸c em. Bëi lÏ khi ®Õn líp c¸c em kh«ng nh÷ng chØ häc ë thÇy c«, mµ cßn ph¶i häc ë b¹n rÊt nhiÒu, b¹n bÌ chÝnh lµ n¬i ®Ó c¸c em luyÖn tËp, giao tiÕp, trao ®æi th«ng tin vµ c¶ nh÷ng kiÕn thøc ®· lÜnh héi ®­îc tõ thÇy c«. Do ®ã b¹n giao tiÕp theo nhãm hay theo cÆp ph¶i lµ nh÷ng ®èi t­îng nh»m hç trî ho¹t ®éng cña c¸c em,c¸c em cïng thi ®ua víi nhau theo tõng nhãm hay cÆp; hay lµ c¸c em trë thµnh nh÷ng ®«i b¹n cïng tiÕn, nhãm b¹n cïng tiÕn

VÝ dô: Víi ®èi t­îng häc sinh trung b×nh - yÕu, c¸c em sÏ ®­îc ngåi c¹nh nh÷ng häc sinh giái cña líp; ®èi t­îng häc sinh yÕu ngåi c¹nh nh÷ng em kh¸ - giái, ®èi t­îng häc sinh kÐm ®­îc ngåi c¹nh nh÷ng em kh¸.

Tuy nhiªn còng theo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh häc sinh yÕu kÐm cña tõng líp mµ bè trÝ chç ngåi cho c¸c em phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng em; tr¸nh sù mÆc c¶m, tù ti vÒ tr×nh ®é; n¾m ch¾c vÞ trÝ chç ngåi cña tõng häc sinh yÕu - kÐm; th­êng xuyªn kiÓm tra, theo dâi sù tiÕn bé cña c¸c em.

+ Dµnh sù quan t©m thÝch ®¸ng ®èi víi häc sinh yÕu kÐm ë trªn líp:

§©y lµ mét ho¹t ®éng kh¸ quan träng vµ hÕt søc cÇn thiÕt nh»m n©ng cao chÊt l­îng bé m«n cho häc sinh yÕu kÐm. Tõ tr­íc ®Õn nay mçi mét gi¸o viªn khi lªn líp ®Òu mong muèn ®­îc h­íng dÉn hÕt nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc trong ph¹m vi cña mét tiÕt d¹y nªn phÇn lín ®Òu tËp trung cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng mµ ch­a dµnh sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn ®èi t­îng häc sinh yÕu kÐm. Bëi lÏ ®èi t­îng nµy sÏ lµm “ ch¸y” gi¸o ¸n nÕu chóng ta kh«ng biÕt vËn dông linh ho¹t vµ s¸ng t¹o c¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng trong líp cho c¸c em.

Trong khi h­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu kiÕn thøc bµi häc, ngoµi viÖc kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c ®èi t­îng häc sinh t«i cßn ®Æc biÖt chó ý ®Õn sù tiÕp thu cña ®èi t­îng häc sinh yÕu kÐm b»ng c¸ch nhÊn m¹nh, nãi chËm r·i hay nh¾c l¹i kiÕn thøc cÇn l­u ý ®Ó ®èi t­îng nµy dÔ hiÓu bµi h¬n.

Khi kiÓm tra, ®¸nh gi¸ t«i còng dµnh nh÷ng c©u hái dÔ, gîi më ®Ó gióp c¸c em tù tin tr¶ lêi c©u hái.

Khi sö dông ®å dïng d¹y häc, t«i dïng tranh tr¸i c©y, ®å vËt , con vËt…®Ó häc sinh ®äc lªn tõ tiÕng Anh. Ngoµi tranh ¶nh, cards, posters, b¨ng, ®µi...t«i cßn h­íng dÉn cho c¸c em lµm mét b¶ng phô c¸ nh©n. ChØ b»ng mét tê lÞch hay mét tÊm b×a cò cã bao giÊy trong ë ngoµi, bµi häc sÏ trë nªn rÊt høng thó th«ng qua c¸c trß ch¬i nh­ “Bingo”, “Guessing”; hoÆc t«i tæ chøc cho c¸c em lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm qua trß ch¬i “ Rung chu«ng vµng” mµ c¸c em th­êng hay xem ë trªn truyÒn h×nh. B»ng c¸ch ®ã sÏ l«i cuèn ®­îc tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng häc sinh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng em h»ng ngµy th­êng tá ra nhót nh¸t còng tham gia rÊt s«i næi.

VÝ dô: Unit 4 - English 7: Muèn kh¾c s©u nh÷ng tÝnh tõ trong d¹ng c©u “Compliments” tõ s¸u tõ míi: delicious, interesting, bad, wet, great, bright. T«i cho häc sinh chän bèn trong s¸u tõ trªn, mçi em viÕt vµo b¶ng phô cña m×nh bèn tõ ®· chän.Gi¸o viªn ®äc ®¸p ¸n, häc sinh nghe vµ ®èi chiÕu kÕt qu¶ cña m×nh víi ®¸p ¸n. Häc sinh nµo ®óng víi ®¸p ¸n th× gi¬ b¶ng phô lªn vµ h« to “Bingo”. Gi¸o viªn d¸n nh÷ng b¶ng phô ®óng lªn b¶ng, häc sinh d­íi líp dÔ dµng ®äc thÊy ®¸p ¸n ®Ó kiÓm tra.

+ D¹y phô ®¹o theo lÞch cña nhµ tr­êng:

*các nguyên tắc mà tôi đã áp dụng để có tiết dạy phụ đạo tốt

-Gi¸o viªn lu«n so¹n gi¸o ¸n chu ®¸o, chuÈn bÞ ®å dïng kü l­ìng vµ phï hîp víi néi dung bµi so¹n.

- T¹o sù tù do, tho¶i m¸i cho häc sinh.

(§©y lµ nh÷ng buæi häc mµ häc sinh yÕu kÐm c¶m thÊy tù do trong khu«n phÐp, tho¶i m¸i nhÊt bëi xung quanh kh«ng cßn ®èi t­îng ®Ó mÆc c¶m. Do ®ã t«i ®· vËn dông ®iÓm nµy ®Ó cho c¸c em luyÖn tËp néi dung bµi häc mét c¸ch nhÑ nhµng).

- Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n c¸c em ®· ®­îc häc ë c¸c tiÕt tr­íc hoÆc kiÕn thøc cña líp d­íi mµ c¸c em bÞ háng.

- §¬n gi¶n ho¸ néi dung bµi tËp vµ n©ng ®é khã tõ tõ mét c¸ch phï hîp víi tr×nh ®é cña c¸c em.

- Lu«n cho c¸c em häc theo nhãm, cÆp ®Ó t¹o sù phèi hîp nhÞp nhµng, ®oµn kÕt vµ ch¾c ch¾n vÒ kiÕn thøc mµ c¸c em cßn nhí ®­îc.

- BÇu mét c¸n sù bé m«n cña líp häc phô ®¹o (HS nµy lµ trî lý ®¾c lùc gióp t«i th­êng xuyªn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc lµm bµi tËp ë nhµ cña c¸c em, kiÓm tra nh÷ng nhiÖm vô mµ gi¸o viªn ®· giao ë tiÕt tr­íc. KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi vë, SGK, SBT vµ c¶ viÖc ghi chÐp ë trªn líp).

- Kh«n khÐo, mÒm dÎo nh­ng cøng r¾n, ph¶i biÕt nãi b»ng “m¾t” khi häc sinh tá th¸i ®é kh«ng nghe lêi.

+Cñng cè vµ h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p lµm bµi tËp vÒ nhµ cho häc sinh yÕu kÐm:

§©y lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt bëi sau mét tiÕt häc c¸c em cÇn biÕt m×nh ®· häc ®­îc nh÷ng g×. ph¶i häc vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nµo vµo bµi tËp, c¸ch lµm bµi tËp trong s¸ch bµi tËp nh­ thÕ nµo. §èi víi häc sinh yÕu kÐm ho¹t ®éng nµy ®ßi hái ph¶i cã sù cô thÓ vµ tØ mØ h¬n.

VÝ dô: Yªu cÇu häc sinh më SBT ( trang 16 - 17), ®äc vµ nªu yªu cÇu cña bµi tËp, gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch lµm bµi tËp víi h×nh thøc so s¸nh h¬n vµ h¬n nhÊt cña nh÷ng tÝnh tõ trong ngoÆc. Gîi ý lµm mÉu tõ 1 ®Õn 2 c©u.

Bµi tËp 2 (a): Fruit is ................ candy. ( good)

§èi t­îng lµm bµi lµ HS yÕu kÐm cho nªn víi c©u bµi tËp trªn t«i thªm tõ “ than” vµo,

Fruit is ............. than candy. ( good) ;

? §iÓm ng÷ ph¸p cña bµi tËp nµy lµ g×.

- H×nh thøc so s¸nh h¬n. (cã em nãi lµ h×nh thøc so s¸nh h¬n nhÊt.)

? T¹i sao em biÕt dã lµ h×nh thøc so s¸nh h¬n.

- Cã sö dông “than” ë trong c©u. “

? ThÕ h×nh thøc so s¸nh h¬n nhÊt cã ®óng kh«ng

- Kh«ng ®óng.

GV kh¼ng ®Þnh ®iÓm ng÷ ph¸p cña c©u trªn lµ so s¸nh h¬n nhê cã “than” ë trong c©u.

Em h·y cÊu t¹o h×nh thøc so s¸nh h¬n “ good” - “better”.

§¸p ¸n cña c©u trªn sÏ lµ: Fruit is better than candy.

*D¹ng bµi tËp chia ®éng tõ trong ngoÆc

1. He (go) ……. to the zoo yesterday.

2. Lan (go) …… to school every day.

3. They (have) ….. a party tonight.

4. The students (visit) …… their old teacher next week?

5. She (not eat) …….. bread for breakfast now.

6. My mother (read) …… books after dinner.

? Thêi ®éng tõ nµo ®­îc dïng ë c©u 1 - hiÖn t¹i ®¬n, qu¸ khø ®¬n

-C¸c c©u tr¶ lêi trªn c¸c em suy nghÜ vµ x¸c ®Þnh b»ng kiÕn thøc mµ c¸c em nhí ®­îc. Tuy nhiªn gi¸o viªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh “qu¸ khø ®¬n” ®Ó tiÕp tôc gîi më h­íng c¸c em tíi c©u tr¶ lêi ®óng

? T¹i sao em biÕt dã lµ th× qu¸ khø ®¬n.

-HS nhËn ra ®­îc lµ cã dÊu hiÖu nhËn biÕt “yesterday” ë trong c©u.

? ThÕ th× hiÖn t¹i ®¬n cã ®óng kh«ng?”. (GV võa ®­a ra c¸c dÊu hiÖu côm thêi gian cña hiÖn t¹i ®¬n: always, often, … every day, every time …)

-HS sÏ thÊy ®­îc ®¸p ¸n ®óng lµ qu¸ khø ®¬n.

? Em h·y chia ®éng tõ “go” -went

-He went to the zoo yesterday.

II.2.2.Những bài dạy minh họa

Nh÷ng buæi häc phô ®¹o theo lÞch cña nhµ tr­êng và những buổi học bán trú lµ nh÷ng buæi rÊt thuËn lîi ®Ó t«i h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p lµm c¸c d¹ng bµi tËp mét c¸ch cô thÓ cho häc sinh yÕu kÐm. Mçi líp cã hai tiÕt häc liªn tôc trong mét buæi, t«i dµnh h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p lµm mçi d¹ng bµi tËp vµo mét buæi, buæi nµy h­íng dÉn d¹ng bµi tËp ng÷ ph¸p - tõ vùng; buæi sau h­íng dÉn d¹ng bµi tËp ng÷ ©m; tr¾c nghiÖm; ®äc hiÓu; nghe hiÓu; Khi ®¶m b¶o HS ®· n¾m ch¾c kiÕn thøc c¬ b¶n t«i b¾t ®Çu luyÖn bµi tËp tæng hîp theo th¸ng hoÆc kú. Víi mçi d¹ng bµi tËp t«i h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tr×nh tù theo c¸c b­íc:

*VÝ dô:

-T«i ra d¹ng bµi tËp: Multiple choice

1. This is … new classmate. (a. we b. us c. our)

2. … name is Hoa. (a. she b. her c. hers)

3. We are … class 7a. (a. on b. in c. at)

4. Hoa is … Hue. (a. from b. of c. on)

5. Her parents still … there. (a. lives b. living. c. live)

6. Hoa has … of friends in Hue. (a. some b. lots c. lot)

7. Her new school is … than her old school. (a. bigger b. big c. biggest)

*ChØ ®Én ph­¬ng ph¸p lµm bµi theo yªu cÇu cña bµi tËp:

-T«i h­íng dÉn c¸c em ®äc ®¸p ¸n vµ tËp trung vµo tõ lo¹i mµ ®¸p ¸n ®Ò cËp ®Õn.

+C©u 1, 2 ®Òu cã ®¸p ¸n lµ ®¹i tõ chñ tõ, ®¹i tõ tóc tõ, tÝnh tõ vµ ®¹i tõ së h÷u.

+C©u 3, 4 ®Òu cã ®¸p ¸n lµ giíi tõ

+C©u 5 ®¸p ¸n liªn quan ®Õn d¹ng cña ®éng tõ.

+C©u 6 ®¸p ¸n lµ c¸c tÝnh tõ sè l­îng.

+C©u 7 ®¸p ¸n cã liªn quan ®Õn tÝnh tõ so s¸nh

*Gîi ý ®Ó häc sinh lµm - lµm mÉu:

+C©u 1:

? Chæ trèng nµy cã cÇn chñ ng÷ kh«ng Kh«ng. Chñ ng÷ cña c©u lµ “This”.

? VËy tr­íc mét côm danh tõ tõ lo¹i g× ®­îc dïng-TÝnh tõ. (SÏ cã em tr¶ lêi lµ“tóc tõ”)

-C« gi¸o cÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh ngay lµ dïng “TÝnh tõ”

? Em h·y x¸c ®Þnh ®¸p ¸n cña c©u

-Gi¸o viªn sÏ nhËn ®­îc cã thÓ lµ c¶ ba ®¸p ¸n, kh«ng ph¶i lµ mét. ViÖc c¸c em quªn tõ lo¹i vÒ ®¹i tõ chñ tõ, tóc tõ vµ tÝnh tõ së h÷u lµ dÔ nhËn thÊy. T«i ®· chuÈn bÞ mét “poster” víi c¸c tõ lo¹i nµy vµ cÊu tróc c©u cã sö dông chóng: S + V + O/ S + V + adj +N/ S + be + adj

§¹i tõ chñ tõ

§¹i tõ tóc tõ

TÝnh tõ së hữu

I

Me

My

He

Him

His

She

Her

Her

We

Us

Our

You

You

Your

They

Them

Their

It

It

Its

- B©y giê th× häc sinh dÔ dµng ®Ó ®äc ®¸p ¸n cña m×nh tr­íc líp. NhiÒu buæi häc vµ nhiÒu bµi tËp ®­îc sö dông c¸c tõ lo¹i t­¬ng tù sÏ lµm cho c¸c em nhí ®iÓm ng÷ ph¸p vµ hiÎu bµi h¬n.

- Gi¸o viªn tiÕp tôc h­íng dÉn c¸c em chän ®¸p ¸n theo c¸ch lµm trªn ®Ó c¸c em tù tin vµ tiÕp tôc lµm nh÷ng c©u cßn l¹i cña bµi tËp.

- Häc sinh tù lµm theo nhãm hoÆc theo cÆp, tù ph©n tÝch vµ cïng nhau chän ®¸p ¸n ®óng.

- KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸: ë b­íc cuèi cïng nµy, t«i cho häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n m×nh b»ng c¸ch chÊm chÐo bµi víi ®¸p ¸n gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ tr­íc: 1.c, 2.b, 3.b, 4.a, 5.c, 6.b, 7.a. Lµm nh­ thÕ häc sinh kh«ng nh÷ng høng thó h¬n mçi khi lµm bµi tËp mµ cßn c¶m thÊy tù tin h¬n khi ®­îc gi¸o viªn giao nhiÖm vô. (Gi¸o viªn cã thÓ kiÓm tra sù hiÓu bµi cña c¸c em víi c©u hái: T¹i sao em chän ®¸p ¸n nµy?)

*Víi bµi tËp ng÷ ©m: H·y chän mét tõ cã c¸ch ph¸t ©m cña ch÷ g¹ch d­íi kh¸c nh÷ng tõ cßn l¹i:

1. A. appliance B. amazing C. calendar

2. A. famous B. math C. equation

3. A. drawing B. author C. area

? Yªu cÇu cña bµi tËp nµy lµ g×.

-Chän tõ cã c¸ch ph¸t ©m cña ch÷ g¹ch d­íi kh¸c víi nh÷ng tõ cßn l¹i.

? H·y ®äc to tõ cña c¸c ®¸p ¸n (HS ®äc to tõ vµ nhËn thÊy ©m ®­îc ®äc kh¸c biÖt víi nh÷ng ©m cßn l¹i. §¸p ¸n:1.c, 2.b, 3.c)

Còng t­¬ng tù nh­ thÕ víi mét bµi tËp tõ vùng: H·y t×m mét tõ sai trong ba tõ, vµ söa l¹i trong ngoÆc trèng.

1. A. area B. horible C. favorite (B. horrible)

2. A. phisycal B. appear C. summer (A. physical)

3. A. accident B. ahead C. apertment (C. apartment)

Häc sinh xem qua bµi tËp vµ cho biÕt yªu cÇu cña bµi tËp nµy lµm g×, HS tr¶ lêi lµ ph¶i t×m mét tõ sai chÝnh t¶ trong ba tõ A; B hoÆc C. VËy c©u 1 c¸c em h·y nhËn biÕt xem tõ nµo sai chÝnh t¶? Cã em chän A, cã em chän B, cã em l¹i chän C. T«i hái: T¹i sao c¸c em chän B? Trß tr¶ lêi tõ ®óng B ph¶i lµ “ horrible”. T«i ®ång ý: OK; råi viÕt tõ ®óng vµo « trèng ë cuèi c©u. T­¬ng tù häc sinh lµm theo nhãm c©u 2 vµ 3. T«i kiÓm tra vµ ®­a ra ®¸p ¸n 2. A. physical; 3. C. apartment. Sau ®ã tõng nhãm ®æi chÐo bµi, chÊm ®iÓm.

Trªn ®©y chØ ®¬n cö mét vµi vÝ dô vÒ d¹ng bµi tËp vµ ph­¬ng ph¸p gîi më, dÉn d¾t c¸c em vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n vµo thùc hµnh vµ giao tiÕp.

II.3. Phương pháp nghiên cứu và kết quả sau thực nghiệm.

II.3.1. Phương pháp:

Phương pháp lí luận.

§Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, t«i ®· dïng c¸c ph­¬ng ph¸p chñ yÕu sau:

- Nghiªn cøu lý luËn b»ng c¸ch ®äc các tµi liÖu trên báo giáo dục thời đại, các diến đàn giáo dục về giải pháp khắc phục tình trạng học sinh yếu kém trên mạng Internet

- Qua thùc tiÔn gi¶ng d¹y

- Dù giê ®ång nghiÖp kh¸c ®Ó rót kinh nghiÖm sau mçi tiÕt d¹y vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiếp thu của häc sinh.

- C¸c c¸ch thøc tæ chøc d¹y häc trªn líp .

- Häc tËp chuyªn m«n t¹i tr­êng, côm, Phßng Gi¸o dôc, Së gi¸o dôc ®µo t¹o tæ chøc

- Quan s¸t s­ ph¹m qua dù giê th¨m líp héi th¶o chuyªn m«n.

II.3.2.Kết quả

Sau khi ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p trªn t«i tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i chÊt l­îng häc sinh. KÕt qu¶ chÊt l­îng thÓ hiÖn qua b¶ng sè kh¶o s¸t khèi líp 6 kú II n¨m häc 2008-2009 nh­ sau:

Líp

SS

Giái

Kh¸

TB

YÕu

KÐm

6A1

6A2

39

43

22

23

15

14

17

15

7

10

0

4

0

0

Nh­ vËy từ đầu n¨m häc líp 6 vµ cho ®Õn cuèi kú II líp 6, sù h­íng dÉn cÈn thËn vÒ ph­¬ng ph¸p häc cho ®èi t­îng häc sinh yÕu, t«i nhËn thÊy, chÊt l­îng häc tËp cña c¸c em ®· cã sù chuyÓn biÕn râ rÖt. C¸c em n¾m ®­îc nhiÒu tõ míi, tõ ®ã ng÷ ph¸p ch¾c h¬n, c¸ch ph¸t ©m chuÈn h¬n, ph­¬ng ph¸p nghe ®· cã sù chuyÓn biÕn, c¸c em tiÕp thu bµi nhanh h¬n, lu«n høng thó vµ thÝch ho¹t ®éng trong mçi tiÕt häc, chñ ®éng h¬n trong mäi ho¹t ®éng cña m×nh vµ ®Æc biÖt giao tiÕp tiÕng Anh cña c¸c em kh«ng cßn rôt rÌ nh­ tr­íc n÷a.

III.PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

III.1. KẾT LUẬN

ViÖc häc tËp bé m«n TiÕng Anh ®Ó rÌn luyÖn kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt lµ c«ng viÖc l©u dµi vÊt v¶, khã nhäc ®èi víi häc sinh nhÊt lµ häc sinh ë c¸c líp ®Çu bËc häc THCS. Do vËy ng­êi gi¸o viªn ngoµi nhiÖm vô truyÒn ®¹t kiÕn thøc cßn ph¶i t×m c¸ch lµm cho giê häc trë nªn hÊp d·n, thó vÞ nh»m thu hót c¸c em høng thó h¨ng say häc tËp. H­íng dÉn cho häc sinh ph­¬ng ph¸p häc ë trªn líp vµ tù häc ë nhµ cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu quan träng nhÊt. §Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p häc cho ®èi t­îng häc sinh yÕu trong thêi ®iÓm c¶ ngµnh gi¸o dôc ®ang thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng “Hai kh«ng” lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch bëi lÏ kh«ng ®Ó cho häc sinh ngåi nhÇm líp tøc lµ c¸c em ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n, tù t×m tßi s¸ng t¹o n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh, h×nh thµnh thãi quen lµm viÖc ®éc lËp tù chñ d­íi sù h­íng dÉn chØ ®¹o cña gi¸o viªn, ®ång thêi häc sinh cã kh¶ n¨ng hîp t¸c lµm viÖc víi b¹n bÌ nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña bµi häc. §©y chÝnh lµ nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng t¸c phong lµm viÖc cña thÕ hÖ ng­êi ViÖt nam trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ thêi kú héi nhËp hiÖn nay.

Lµ mét gi¸o viªn ®øng trªn bôc gi¶ng t«i lu«n mong muèn mang ®Õn cho häc sinh cña m×nh nh÷ng giê häc thùc sù hÊp dÉn vµ l«i cuèn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc thËt tèt tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng häc tËp vµ kÕt qu¶ bé m«n ngµy cµng cao h¬n. Víi kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng cßn cã h¹n nµy ch¾c ch¾n c¸c b¹n ®ång nghiÖp sÏ rÊt hµi lßng khi tiÕp nhËn nã, ®ãng gãp thªm vµ cïng nhau thùc hiÖn môc ®Ých ®Èy lïi viÖc ®¸nh gi¸ häc sinh kh«ng chÝnh x¸c dÉn ®Õn häc sinh ngåi nhÇm chç , gãp mét phÇn søc lùc nhá bÐ cña m×nh thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng “cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Ó “ Ng«i nhµ gi¸o dôc m·i m·i v­¬n cao”.

Tuy nhiªn do thêi gian h¹n chÕ, do n¨ng lùc cßn cã h¹n, kinh nghiÖm gi¶ng d¹y ch­a nhiÒu, nªn néi dung ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. RÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ch©n t×nh tõ c¸c b¹n ®ång nghiÖp.

III.2. KiÕn nghÞ

- §Ó viÖc øng dông ®Ò tµi ®­îc réng r·i h¬n th×:

- Nhà trường cần bổ xung, mua sắm thêm các đĩa hình với nội dung giao tiếp đơn giản dễ hiểu, đời thường với hình ảnh gần gũi giúp các em cải thiện khả năng giao tiếp.

- Thư viện bổ xung thêm truyện tranh, truyện cười bằng tiếng Anh giúp các em giải trí, gây hứng thú học tập

- Së vµ Phßng cÇn t¨ng c­êng tæ chøc c¸c buæi th¶o luËn ngo¹i kho¸ cïng trao ®æi trong tr­êng, c¸c tr­êng vÒ vÊn ®Ò liªn quan ®Ó häc hái, n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y.

- §Çu t­ thêm c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y vµ häc.

M¹o Khª, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2009

Ng­êi viÕt

Vũ Thị Bích Ngọc

®¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc

Tr­êng thcs m¹o khª II phßng gd - ®t huyÖn ®«ng triÒu

.

MỤC LỤC

Đề mục

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

I.1. Lý do chọn đề tài

I.2. Tính cần thiết của đề tài

I.3. Mục đích nghiên cứu

I.4. Đối tượng, phạm vi, kế hoạch, thời gian nghiên cứu

I.5. Đóng góp mới về mặt lý luận thực tiễn.

II. PHẦN NỘI DUNG

II.1. Thực trạng vấn đề

II.1.1. Sơ lược về trường THCS Mạo Khê II

II.1.2. Một số thành tựu đã đạt được

II.1.3. Một số tồn tại và nguyên nhân

II.1.4. Một số vấn đề đặt ra

II.2. Áp dụng trong giảng dạy

II.2.1. Các bước tiến hành

II.2.2. Bài dạy minh họa

II.3. Phương pháp nghiên cứu và kết quả sau thực nghiệm

II.3.1. Phương pháp.

II.3.2. Kết quả

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

III.1. Kết luận

III.2. Kiến nghị

1

1

2

2

3

3

3

3

3- 4

4

4

4

4

4- 9

10 -12

12

12

13

13

13

14

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang