Tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 - giải toán có lời văn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 100600     Tải về: 632     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 32
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 - giải toán có lời văn - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]Khoa học ngày các phát triển đòi hỏi phải có những con người phát triển toàn diện mới đáp ứng được n
M C L C
Trang
Ph n th nh t: Đ T V N Đ 2
1. do ch n đ tài 3
2. M c đích nghiên c u 4
3. Đ i t ng nghiên c u ượ 4
4. Gi i h n c a đ i 4
5. Nhi m v đ tài 4
6. Ph ng pháp nghiên c u 4ươ
7. Th i gian nghiên c u 4
Ph n th hai: N I DUNG 6
I. C sơ lí lu n 6
II. C s th c ti n ơ 7
1. V h c sinh 7
2. S d ng thi t b , đ dùng d y h c ế
12
3. V giáo viên 8
4. Nh ng h n ch khó khăn th ng g p c a GV ế ườ
HS khi d y h c m ch ki n th c"Gi i toán l i ế
n" l p 1
III. M t s bi n pháp th c hi n 9
1. N m b t n i dung ch ng trình ươ 9
2. S d ng thi t b , đ dùng d y h c ế
12
3. D y "Gi i toán l i văn" l p 1
13
Ph n th ba: K T LU N 22
1
1. Ý nghĩa 22
2. Bài h c kinh nghi m gi i pháp th c hi n 23
3. K t lu n 24ế
4. Ki n ngh , đ xu t 24ế
Ph n th nh t: Đ T V N Đ
1 – Lí do ch n đ tài
Khoa h c ngày các phát tri n đòi h i ph i có nh ng con ng i phát tri n ườ
toàn di n m i đáp ng đ c nh ng yêu c u ngày càng cao c a xã h i. C p b c ượ
Ti u h c - b c h c đ u tiên c a giáo d c ph thôngcũng góp ph n vô cùng quan
tr ng hình thành t duy nâng d n t tr c quan đ n tr u t ng. M t trong nh ng ư ế ượ
môn h c quan tr ng trong đó là môn Toán
Môn toán môn h c "công c , cung c p ki n th c, năng, ph ng ế ươ
pháp, góp ph n xây d ng n n t ng văn hoá ph thông c a con ng i lao đ ng ườ
m i. Toán h c là công c c a khoa h c thu t ngu n g c trong th c ti n.
Nh ng ki n th c toán h c ph thông c b n s giúp cho h c sinh có c s đ h c ế ơ ơ
các môn khoa h c, thu t. Cùng v i ki n th c, môn toán trong nhà tr ng còn ế ườ
cung c p cho h c sinh nh ng năng nh : ư năng tính (tính vi t, tính nh m, tínhế
b ng bàn tính...) ; năng s d ng các d ng c toán h c (th c k , compa), ư ướ
năng đ c, v hình; năng đo đ c (b ng d ng c ), c l ng (b ng m t, b ng ướ ượ
tay, b ng gang tay, b c chân...) ướ
Đ ng th i v i vi c trau d i ki n th c, kĩ năng toán h c c b n cho h c sinh, ế ơ
môn toán còn giúp cho h c sinh ph ng pháp suy lu n, ph ng pháp lao đ ng t t, ươ ươ
ph ng pháp t h c, ph ng pháp gi i quy t các v n đ , t h c sinh ươ ươ ế
2
ph ng pháp t h c phát tri n trí thông minh sáng t o. Qua ho t đ ng h cươ
toán, h c sinh đ c rèn luy n tính c n th n, phân bi tràng, đúng sai. Môn toán ư
còn tác d ng trau d i cho h c sinh óc th m mĩ: giúp các em thích h c toán, th
hi n trong l i ích c a môn toán, trong hình th c trình bày.
N i dung môn toán ti u h c bao g m nhi u ch đ , ki n th c l n nh : ế ư
- S h c.
- Đo đ i l ng thông d ng. ượ
- M t s y u t ban đ u v đ i s . ế
- M t s y u t hình h c. ế
- Gi i toán có l i văn.
Trong đó vi c d y h c gi i toán ti u h c nh m giúp h c sinh bi t cách v n ế
d ng nh ng ki n th c v toán, đ c rèn luy n năng th c hành v i nh ng yêu ế ượ
c u đ c th hi n m t cách đa d ng, phong phú. Nh vi c d y h c gi i toán ư
h c sinh đi u ki n rèn luy n phát tri n năng l c t duy, rèn ph ng pháp ư ươ
suy lu n và nh ng ph m ch t c a ng i lao đ ng m i. ườ
Nh n th c đ c t m quan tr ng c a vi c d y h c gi i toán ti u h c nh t ượ
kh i l p 1- kh i đ u c p nên tôi ch n đ tài: " M t s kinh nghi m nâng
cao ch t l ng d y h c gi i toán có l i văn l p 1" ượ đ nghiên c u .
2. M c đích nghiên c u c a đ tài
Qua đ tài này, tôi mu n góp ph n nh vào vi c nâng cao ch t l ng d y ượ
h c m ch ki n th c gi i toán có l i văn đ HS có kĩ năng gi i toán t t h n. ế ơ
3. Đ i t ng nghiên c u ượ
3
Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 - giải toán có lời văn
[color=#000000]Khoa học ngày các phát triển đòi hỏi phải có những con người phát triển toàn diện mới đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Cấp bậc Tiểu học - bậc học đầu tiên của giáo dục phổ thôngcũng góp phần vô cùng quan trọng hình thành tư duy nâng dần từ trực quan đến trừu tượng. Một trong những môn học quan trọng trong đó là môn Toán[/color]
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm