Thành viên bautroidemcuaem1010

Sáng kiến kinh nghiệm - môn mĩ thuật

Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Sáng kiến kinh nghiệm - môn mĩ thuật

11,188
Báo lỗi

Dạy học Mĩ thuật là dạy học sinh thấy được những cái đẹp từ những hình ảnh rất bình dị của cuộc sống và yêu cầu cái đẹp, từ đó có thể sử dụng đôi tay khéo léo làm nên cái đẹp mới. Làm thế nào để học sinh thấy được vẻ đẹp từ những điều bình dị ấy, sẽ rất cần ở người giáo viên một kĩ năng sử dụng đồ dùng trực quan khoa học và tinh tế để giúp học sinh đạt mục tiêu.

Nội dung
a

Sáng ki n kinh nghi m môn Mĩ thu tế ệ ậ

A. PH N M Đ UẦ Ở Ầ I. LÝ DO CH N Đ TÀIỌ Ề .

1.Tính c p thi t :ấ ế D y h c Mĩ thu t là d y h c sinh th y đ c nh ng cái đ p t nh ng hình nhạ ọ ậ ạ ọ ấ ượ ữ ẹ ừ ữ ả r t bình d c a cu c s ng và yêu c u cái đ p, t đó có th s d ng đôi tay khéo léo làmấ ị ủ ộ ố ầ ẹ ừ ể ử ụ nên cái đ p m i. Làm th nào đ h c sinh th y đ c v đ p t nh ng đi u bình d y,ẹ ớ ế ể ọ ấ ượ ẻ ẹ ừ ữ ề ị ấ s r t c n ng i giáo viên m t kĩ năng s d ng đ dùng tr c quan khoa h c và tinhẽ ấ ầ ở ườ ộ ử ụ ồ ự ọ t đ giúp h c sinh đ t m c tiêu.ế ể ọ ạ ụ Trong các ti t h c Mĩ thu t thì đ dùng tr c quan đóng m t vai trò h t s c quan tr ng,ế ọ ậ ồ ự ộ ế ứ ọ th m chí s nh h ng đ n c quá trình ti p thu bài, hay kh năng th c hành v tranhậ ẽ ả ưở ế ả ế ả ự ẽ c a h c sinh. Ngay t khi b t đ u ti t h c, đ dùng đã có tác d ng lôi cu n gây h ngủ ọ ừ ắ ầ ế ọ ồ ụ ố ứ thú cho h c sinh đi theo đ nh h ng c a bài h c. Đ dùng luôn có s thay đ i hay l pọ ị ướ ủ ọ ồ ự ổ ặ l i nh ng ph i phù h p v i t ng ho t đ ng c a bài nh : gi i thi u bài, quan sát nh nạ ư ả ợ ớ ừ ạ ộ ủ ư ớ ệ ậ xét, h ng d n cách v ,... Đ c bi t đ i v i các bài th ng th c mĩ thu t r t c n có sướ ẫ ẽ ặ ệ ố ớ ườ ứ ậ ấ ầ ự đ u t th i gian tìm tòi.ầ ư ờ H c sinh v n ch a thoát ly hoàn toàn thói quen v tranh b t tr c nh ng gì các em th yọ ẫ ư ẽ ắ ướ ữ ấ hay theo cách nghĩ máy móc v hình nh có th t trong th c t . Tâm lý c a h c sinh ti uề ả ậ ự ế ủ ọ ể h c là các em r t s t s ng thích làm theo ngay nh ng đi u mà mình thích, mình nghĩ. Vìọ ấ ố ắ ữ ề th , các em r t c n có s đ nh h ng ngay t ban đ u, ngay t khi các em th y đ côngế ấ ầ ự ị ướ ừ ầ ừ ấ ể nh n r ng đó là đ p, là nh ng gì các em c n đ t và c n h ng t i. Đi u đó ph thu cậ ằ ẹ ữ ầ ạ ầ ướ ớ ề ụ ộ r t l n vào vi c s d ng đ dùng tr c quan c a giáo viên trong các ti t h c, trong t ngấ ớ ệ ử ụ ồ ự ủ ế ọ ừ ho t đ ng khác nhau c a m t bài...ạ ộ ủ ộ Đồ dùng tr c quan c n có s ch n l c kĩ l ng, m t đ dùng tr c quan có tr ng tâm,ự ầ ự ọ ọ ưỡ ộ ồ ự ọ có th m mĩ s khai thác đ c m c tiêu c a bài h c, h c sinh có thêm h ng kh i trongẩ ẽ ượ ụ ủ ọ ọ ứ ở su t ti t h c và t tin v i nh ng ý t ng sáng t o c a mình. Ng c l i, m t đ dùngố ế ọ ự ớ ữ ưở ạ ủ ượ ạ ộ ồ

Nguy n Nh Hoa ễ ư 1

Sáng ki n kinh nghi m môn Mĩ thu tế ệ ậ tr c quan không đúng tr ng tâm, không có th m mĩ ho c th m chí không có đ dùngự ọ ẩ ặ ậ ồ tr c quan thì hi i qu c a ti t h c đó s gi m đi r t nhi u... Nh v y, chúng ta r t dự ệ ả ủ ế ọ ẽ ả ấ ề ư ậ ấ ễ th a nh n hi u qu c a vi c s d ng đ dùng tr c quan trong d y h c Mĩ thu t.ừ ậ ệ ả ủ ệ ử ụ ồ ự ạ ọ ậ Có đ c đ dùng tr c quan tr ng tâm, có th m mĩ r i nh ng th i đi m s d ng vàượ ồ ự ọ ẩ ồ ư ờ ể ử ụ cách s d ng và khai thác đúng m c tiêu c a t ng ph n n i dung bài h c cũng là m tử ụ ụ ủ ừ ầ ộ ọ ộ vi c r t c n giáo viên có s đ u t chu n b k t h p k t h p v i cách g i qua các câuệ ấ ầ ự ầ ư ẩ ị ế ợ ế ợ ớ ợ h i nh m phát huy tính đ c l p trong suy nghĩ c a h c sinh, giúp h c sinh t nh n raỏ ằ ộ ậ ủ ọ ọ ự ậ v n đ , gi i quy t v n đ m t cách tho i mái r hi u nh nh ng gì các em nhìn th y.ấ ề ả ế ấ ề ộ ả ễ ể ư ữ ấ Phát huy tính tích c c c a h c sinh trong các gi h c Mĩ thu t qua vi c s d ng tr cự ủ ọ ờ ọ ậ ệ ử ụ ự quanlà m t vi c r t khoa h c và phù h p v i suy nghĩ logic nói chung c a con ng i,ộ ệ ấ ọ ợ ớ ủ ườ làm vi c, phát tri n ý t ng d a trên nh ng cái mà mình th y h p lí, là có k t qu caoệ ể ưở ự ữ ấ ợ ế ả h n. Qua s trao đ i và th o lu n v i b n, qua cách trình bày ý ki n v i cô giáo vơ ự ổ ả ậ ớ ạ ế ớ ề nh ng gì mình th y, mình nghĩ, mình đ nh th c hi n cũng s nói lên toàn b k t qu màữ ấ ị ự ệ ẽ ộ ế ả h c sinh lĩnh h i trong các bài h c tr c, bài đang h c...ọ ộ ọ ướ ọ

2. Th c tr ng.ự ạ V n đ s d ng tr c quan c a giao viên Mĩ thu t t tr c t i nay v n là m t v n đấ ề ử ụ ự ủ ậ ừ ướ ớ ẫ ộ ấ ề đáng quan tâm. Tr c đây ta th ng s d ng đ dùng đ cho h c sinh quan sát và vướ ườ ử ụ ồ ể ọ ẽ theo r t th đ ng, hay có đ t câu h i tìm hi u cũng là đ các em bi t nh ng đi u màấ ụ ộ ặ ỏ ể ể ế ữ ề các em ch nhìn th y qua đ dùng đó ch ch a đi sâu g i m thêm nh ng đi u mà đỉ ấ ồ ứ ư ợ ở ữ ề ồ dùng minh ho không th hi n. Nh v y rõ ràng h c sinh ch a đ c ch đ ng phátạ ể ệ ư ậ ọ ư ượ ủ ộ huy kh năng h c t p hi u bài và thêm ki n th c m r ng quanh bài h c.ả ọ ậ ể ế ứ ở ộ ọ V y làm th nào đ giáo viên có đ c nh ng k năng s d ng đ dùng tr c quanậ ể ể ượ ữ ỹ ử ự ồ ự khoa h c, cu n hút đ c h c sinh vào bài h c và có kh năng phát huy tính tích c c c aọ ố ượ ọ ọ ả ự ủ h c sinh khi h c Mĩ thu t hi u qu , có nhi u h c sinh h c t t môn h c này và các emọ ọ ậ ệ ả ề ọ ọ ố ọ s yêu m n h n môn h c là đi u mong mu n và cu n hút tôi đ n v i đ tài này. M tẽ ế ơ ọ ề ố ố ế ớ ề ộ đ tài s giúp ích cho tôi r t nhi u trong công tác, trong vi c phát huy kh năng h c t pề ẽ ấ ề ệ ả ọ ậ

Nguy n Nh Hoa ễ ư 2

Sáng ki n kinh nghi m môn Mĩ thu tế ệ ậ đ ng đ u c a m t th h h c sinh...ồ ề ủ ộ ế ệ ọ II. M C ĐÍCH NGHIÊN C UỤ Ứ . - Khi nghiên c đ tài này giúp giáo viên Mĩ thu t đ t đ c nh ng m c đích sau:ứ ề ậ ạ ượ ữ ụ + Giúp giáo viên đ nh h ng đ c m c tiêu c a t ng ti t d y và có s chu n b saoị ướ ượ ụ ủ ừ ế ạ ự ẩ ị cho phù h p nh t.ợ ấ + Giúp giáo viên có thêm kinh nghi m trong vi c l a ch n đ dùng sao cho đi đúngệ ệ ự ọ ồ tr ng tâm bài h c.ọ ọ + Giáo viên t ch c đ c ti t h c phát huy tích c c ch đ ng c a h c sinh khi tham giaổ ứ ượ ế ọ ự ủ ộ ủ ọ h c, g i m n i dung bài h c và d n nâng cao ch t l ng môn h c.ọ ợ ở ộ ọ ầ ấ ượ ọ III. TH I GIAN VÀ Đ A ĐI M NGHIÊN C UỜ Ị Ể Ứ . 1.Th i gian: T ngày 15/9/2009 đ n ngày 20/5/2010.ờ ừ ế 2.Đ a đi m :T i Tr ng Ti u h c Liên Hoà.ị ể ạ ườ ể ọ 3.Đ i t ng nghiên c u : H c sinh kh i l p 5 –Tr ng Ti u h c Liên Hoà.ố ượ ứ ọ ố ớ ườ ể ọ

B. PH N N I DUNGẦ Ộ I: N I DUNG NGHIÊN C UỘ Ứ 1. Nghiên c u v m c tiêu s d ng đ dùng khi d y Mĩ thu t.ứ ề ụ ử ụ ồ ạ ậ 2. Chu n b đ dùng cho các ti t Mĩ thu t.ẩ ị ồ ế ậ 3. Phát huy tính tích c c sáng t o c a h c sinh qua đ dùng tr c quan.ự ạ ủ ọ ồ ự II:PH NG PHÁP VÀ K T QU NGHIÊN C UƯƠ Ế Ả Ứ 1. Ph ng pháp nghiên c u:ươ ứ * Ph ng pháp chính:ươ + Tìm hi u th c t .ể ự ế + Nghiên c u tr c nghi m.ứ ắ ệ + Quan sát đi u tra - Th ng kê.ề ố 2. K t qu nghiên c u.ế ả ứ

Nguy n Nh Hoa ễ ư 3

Sáng ki n kinh nghi m môn Mĩ thu tế ệ ậ III. Đ xu t.ề ấ Bi t đ c nh ng l i ích to l n c a vi c s d ng đ dùng tr c quan vào cácế ượ ữ ợ ớ ủ ệ ử ụ ồ ự gi h c mĩ thu t và nh ng m t h n ch còn t n t i tôi xin m nh d n đ a ra m tờ ọ ậ ữ ặ ạ ế ồ ạ ạ ạ ư ộ s đ xu t sau : V phía c p trên c n có nh ng đ t t p hu n chuyên sâu đ i v iố ề ấ ề ấ ầ ữ ợ ậ ấ ố ớ vi c s d ng tr c quan hi u qu các ti t h c Mĩ thu t .C n cân đ i khoa h c th iệ ử ụ ự ệ ả ế ọ ậ ầ ố ọ ờ gian so n bài ng n g n và t p trung nghiên c u ph ng pháp d y h c phát huyạ ắ ọ ậ ứ ươ ạ ọ tính tích c c sáng t o c a h c sinh ,trong đó có nhi m v nghiên c u k t h p sự ạ ủ ọ ệ ụ ứ ế ợ ử d ng tr c quan linh ho t .ụ ự ạ Nên quan tâm xem xét ch đ khuy n khích đ ng viên cho nh ng sáng t o mangế ộ ế ộ ữ ạ tính c i ti n đ i v i vi c làm và s d ng đ dùng trong môn Mĩ thu t. M cácả ế ố ớ ệ ử ụ ồ ậ ở cu c thi nh m đ ng viên phong trào t làm đ dùng ,các b s u t p tích lu tranhộ ằ ộ ự ồ ộ ư ậ ỹ v c a h c sinh ...ẽ ủ ọ C n đ u t nâng c p xây d ng các phòng h c ch c năng dành riêngầ ầ ư ấ ự ọ ứ cho vi c h c t p b môn năng khi u nh m t o đi u ki n phát huy t i đa vi c d y h cệ ọ ậ ộ ế ằ ạ ề ệ ố ệ ạ ọ và qu n lý s d ng đ dùng cho môn h c này .ả ử ụ ồ ọ Đối v i ph huynh h c sinh c n có nh ng trao đ i tham m u c th v vi c đ u tớ ụ ọ ầ ữ ổ ư ụ ể ề ệ ầ ư mua s m sách v ,đ dùng h c t p đ y đ cho các em .Ngoài ra giáo viên cũng r t c nắ ở ồ ọ ậ ầ ủ ấ ầ ph i giáo d c các em ý th c v vi c gi gìn b o qu n sách v đ dùng h c t p c nả ụ ứ ề ệ ữ ả ả ở ồ ọ ậ ẩ th n đ ph c v cho vi c h c t p đ t k t qu cao . Tăng c ng b xung nh ng tàiậ ể ụ ụ ệ ọ ậ ạ ế ả ườ ổ ữ li u tham kh o nh ng đ dùng tr c quan có d ng ý s ph m và tính th m mĩ cao vệ ả ữ ồ ự ụ ư ạ ẩ ề các tr ng còn khó khăn vùng sâu vùng xa nh m gi m b t nh ng thi t thòi v phía ti pườ ằ ả ớ ữ ệ ề ế thu ki n th c c a h c sinh .ế ứ ủ ọ Chúng ta đ u r t rõ vai trò và nhi m v c a b c giáo d c ti u h c đ i v iề ấ ệ ụ ủ ậ ụ ể ọ ố ớ s tr ng thành và phát tri n nhân cách m t con ng i, vì th không có lý do gì đự ưở ể ộ ườ ế ể chúng ta sao nhãng trách nhi m giáo d c c a ng i giáo viên .Dù c ng v m t giáoệ ụ ủ ườ ở ươ ị ộ viên Mĩ thu t tôi cũng luôn dành ch n tâm huy t cho công vi c , đó tôi luôn quan tâmậ ọ ế ệ ở t i s đ i m i trong các ph ng pháp d y h c tích c c và hi u qu th t t chính bàiớ ự ổ ớ ươ ạ ọ ự ệ ả ậ ừ làm h c sinh .Tôi nh n th y r ng d y h c Mĩ thu t thì đ dùng tr c quan đóng vai tròọ ậ ấ ằ ạ ọ ậ ồ ự

Nguy n Nh Hoa ễ ư 4

Sáng ki n kinh nghi m môn Mĩ thu tế ệ ậ vô cùng quan tr ng ,đây chính là cây c u n i tri th c r nh n bi t nh t v s đ i m iọ ầ ố ứ ễ ậ ế ấ ề ự ổ ớ ,là ng i b n đ ng hành trên con đ ng giáo d c trong nhà tr ng .Trên đây là nh ngườ ạ ồ ườ ụ ườ ữ chia x r t nghiêm túc v nh ng vi c làm và suy nghĩ c a tôi v vi c “ S d ng tr cẻ ấ ề ữ ệ ủ ề ệ ử ụ ự quan đ phát huy tính tích c c ,sáng t o c a h c sinh khi h c Mĩ thu t l p 5”. R tể ự ạ ủ ọ ọ ậ ớ ấ mong nh n đ c nh ng ý ki n ch đ o giúp đ c a các c p lãnh đ o và nh ng ý ki nậ ượ ữ ế ỉ ạ ỡ ủ ấ ạ ữ ế đóng góp c a các đ ng nghi p giúp cho đ tài c a tôi tr thành h u ích nh t v i vi củ ồ ệ ề ủ ở ữ ấ ớ ệ d y và h c môn Mĩ thu t nói chungạ ọ ậ Tôi xin trân thành c m n.ả ơ Liên Hoà, ngày 20 tháng 1 năm 2010 Ng i vi t đ tài:ườ ế ề

Nguy n Nh Hoaễ ư

Nguy n Nh Hoa ễ ư 5

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang