Tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hiệu Trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng”

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12019     Tải về: 60     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hiệu Trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng” - tài liệu, sách iDoc.VnTổ chức Công đoàn có vai trò quan trọng trong nhà trường , tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Hiệu trưởng hoàn thành t
Sáng ki n kinh nghi m: “ Hi u Tr ng ph i h p v i Công đoàn c s t ch c thi đua và phong trào qu n chúng”ế ưở ơ
L I D N
Trong m t c quan đ n v có r t nhi u t ch c đoàn th . Các t ch c đoàn ơ ơ
th có đ c v ng m nh hay không còn ph thu c vào nhi u y u t . Nh ng ượ ế ư
đi u tiên quy t đ u tiên là t p h p đ c s c m nh đoàn k t c a c t p th . ế ượ ế
Bác H kính yêu c a chúng ta đã t ng nói :
“ Đoàn k t Đoàn k t đ i đoàn k tế ế ế
Thành công Thành công đ i thành công”
Th t đúng v y v i s đ ng tâm nh t trí nh t đ nh s v t qua đ c m i ư ượ
thách th c. V i s lãnh đ o năng đ ng bi t k t h p hài hòa gi a các t ch c và ế ế
bi t phát huy th m nh c a các t ch c thì tr c h t ng i Hi u tr ng ế ế ướ ế ườ ưở
Ch t ch Công đoàn th c s c u n i đ cho các ho t đ ng trong nhà tr ng ườ
đ c xuyên su t. V i đ tài Hi u tr ng ph i h p v i Công đoàn c s đượ ưở ơ
t ch c thi đua th c hi n k ho ch năm h c phong trào qu n chúng trong ế
tr ng Ti u h c Quang Trung” này. Tôi thi t nghĩ r t b ích th m tườ ế
tài li u tham kh o cho các b n đ c. V i hy v ng s ph i k t h p đ xây ế
d ng m t t p th s ph m v ng m nh . Ch c ch n r ng cũng còn nhi u ư
thi u sót r t mong nh n đ c s góp ý chân thành c a đ ng nghi p đ đ tàiế ượ
đ c đ y đ và phong phú h n.ượ ơ
Ng i th c hi n: ườ Leâ Thò Haûo HI U TR NG TR NG TI U H C QUANG TRUNG ƯỞ ƯỜ
1
Sáng ki n kinh nghi m: “ Hi u Tr ng ph i h p v i Công đoàn c s t ch c thi đua và phong trào qu n chúng”ế ưở ơ
A. PH N M Đ U
I. Đ T V N Đ :
1. LÍ DO CH N Đ TÀI:
- Đ ng ta đã xác đ nh đ u t cho giáo d c là đ u t cho phát tri n. Ngh ư ư
quy t TW2 khóa VIII đã nêu rõ: Giáo d c đào t o qu c sách hàng đ u, ế
nhân t phát tri n kinh t h i, c s đ th c hi n công nghi p hóa, hi n ế ơ
đ i hóa đ t n c”. th công tác thi đua m t trong nh ng đ ng l c thúc ướ ế
đ y đ th c hi n t t các phong trào nh m nâng cao ch t l ng giáo d c ượ
đào t o nhà tr ng cùng v i các ho t đ ng khác là công vi c không th thi u ư ế
nh m quy t đ nh đ n t ng n i dung công vi c đ t hi u qu càng cao h n. ế ế ơ
- Bác H kính yêu c a chúng ta đã t ng phát bi u trong H i ngh thi đua
yêu n c trong toàn qu c là: “ Thi đua là yêu n cướ ướ
Yêu n c thì ph i thi đua” ướ
V y ho t đ ng thi đua trong nhà tr ng góp ph n th hi n t t ng, ý ườ ư ưở
chí ph n đ u c a t p th c a nhân cũng nh kh c ph c d n nh ng t ư ư
t ng tiêu c c, ch m ti n đ ng th i còn đi u ki n t ng đ phát huy tàiư ế ưở
năng ho t đ ng s ph m c a giáo viên. ư
- Vai trò c a Công đoàn trong công tác thi đua h t s c quan tr ng ế
ngoài vi c ng i đ i di n chăm lo quy n l i h p pháp, chính đáng cho cán ườ
b giáo viên trong nhà tr ng. Còn ti ng nói t p th đ tuyên truy n v n ườ ế
đ ng giáo d c cán b nhân viên ( CBNV) đoàn viên tham gia qu n
th c hi n t t k ho ch thi đua c a nhà tr ng trong năm h c. ế ườ
- Hi u tr ng là ng i ch u trách nhi m chung v m i m t c a nhà tr ng ưở ườ ư
v i trách nhi m h t s c n ng n , nên yêu c u c a công vi c là đòi h i ph i h t ế ế
s c linh đ ng, sáng t o trong m i tình hu ng n u y u kém v năng l c, ế ế
trình đ , chuyên môn, s c kh e t r t khó thành công trong công vi c đ a ra, ư
c th h n n a là trong thi đua. ơ
- B n thân ng i Hi u tr ng ph i bi t xây d ng b u không khí lành ườ ưở ế
m nh trong h i đ ng s ph m đ ng th i ph i bi t k t n i các b ph n, các l c ư ế ế
l ng trong ngoàiượ nhà tr ng đ đem l i hi u qu thi đua các phong tràoườ
qu n chúng ngày càng có ch t l ng cao h n. ư ơ
Qua th c ti n c a quá trình công tác đã đ c h c qua l p h c b iượ
d ng cán b qu n giáo d c ti u h c, tôi nh n th y đ c v n đ trongưỡ ượ
công tác ph i h p. Đ c bi t là nh ng h n ch nh t đ nh c n ph i đ u t đ m ế ư
ra gi i pháp h p nh t đ kh c ph c nh ng t n t i trong công tác thi đua
phong trào qu n chúng c a nhà tr ng. Xu t phát t yêu c u trên căn c ư
yêu c u th c t hi n nay c a nhà tr ng nên tôi m nh d n ch n đ tài Hi u ế ườ
tr ng ph i h p v i Công đoàn c s đ t ch c thi đua th c hi n k ho chưở ơ ế
năm h c và phong trào qu n chúng trong tr ng Ti u h c Quang Trung” ư
Ng i th c hi n: ườ Leâ Thò Haûo HI U TR NG TR NG TI U H C QUANG TRUNG ƯỞ ƯỜ
2
Sáng ki n kinh nghi m: “ Hi u Tr ng ph i h p v i Công đoàn c s t ch c thi đua và phong trào qu n chúng”ế ưở ơ
2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U.
Hi u tr ng ph i h p v i Công đoàn c s trong công tác thi đua ưở ơ
phong trào qu n chúng r t quan tr ng. Tuy nhiên, mu n đ t đ c hi u ượ
qu thì c n r t nhi u y u t đ v n d ng vào nh ng tr ng h p c th . ế ườ
Vì v y, tôi ch n đ tài trên là đ nh m tìm ra bi n pháp ph i h p phù h p
nh t, đ phát hi n phân tích c th h n nh ng th c tr ng đã, đang ơ
s x y ra trong Tr ng Ti u h c Quang Trung. ườ
3. Ý NGHĨA :
T ch c Công đoàn vai trò quan tr ng trong nhà tr ng , t o nên s c ườ
m nh t ng h p giúp Hi u tr ng hoàn thành t t nhi m v chính tr trong ư
nhà tr ng. Công đoàn tr ng h ct ch c chính tr qu n chúng trungườ ườ
tâm c a kh i đoàn k t nh t trí , t p h p l c l ng c a toàn c quan tham ế ượ ơ
gia qu n m i ho t đ ng trong nhà tr ng phát huy tinh th n t p th t ư
ch sáng t o trong công tác chuyên môn đ hoàn thành v t m c các ch ượ
tiêu nhi m v H i ngh CBCCđã k t gi a nhà tr ng Công ế ư
đoàn .
Ng i th c hi n: ườ Leâ Thò Haûo HI U TR NG TR NG TI U H C QUANG TRUNG ƯỞ ƯỜ
3
Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hiệu Trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng”
Tổ chức Công đoàn có vai trò quan trọng trong nhà trường , tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Hiệu trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Công đoàn trường học là tổ chức chính trị quần chúng là trung tâm của khối đoàn kết nhất trí , tập hợp lực lượng của toàn cơ quan tham gia quản lý mọi hoạt động trong nhà trường phát huy tinh thần tập thể tự chủ sáng tạo trong công tác chuyên môn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Hội nghị CBCCđã ký kết giữa nhà trường và Công đoàn .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12019     Tải về: 60     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67800
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65518
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64878
Có thể bạn quan tâm