Thành viên vantran158

Sáng kiến kinh nghiệm- Dạy mĩ thuật ở trường THCS

- 11 tháng trước
Chia sẻ
/26 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (26 trang)
Thành viên vantran158

Sáng kiến kinh nghiệm- Dạy mĩ thuật ở trường THCS

- 11 tháng trước
281
Báo lỗi

phần mở đầuI.đặt vấn đề. Bác hồ nói “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa”. Và không phảI ngẫu nhiên mà sự nghiệp giáo dục nước ta hiện nay được coi là quốc sách hàng đầu. Con người xã hội chủ nghĩa đã trở thành mục tiêu hàng đầu quan trọng của Cách Mạng việt nam. Con người mới xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tân của toàn xã hội đồng thời là trách nhiệm trực tiếp của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Sản phẩm lao động của nhà giáo là nhân cách của học sinh, đồng thời gắn tương lai đất nước. Là một bộ phận hợp thành của giáo dục xã hội, giáo dục thẩm mĩ không thể đứng ngoài hoặc tách biệt khỏi quá trình giáo dục toàn diện trong nhà trường phổ thông. giáo dục thẩm mĩ có mục tiêu cụ thể là phát triển năng lực thẩm mĩ cho mỗi thành viên trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc hình thành con người mới. Sự phát triển năng lực thẩm mĩ sẽ giúp con người biết nhận thức và đánh gía, biết vận động và sáng tạo “theo quy định cáI đẹp”. Giáo dục thẩm mĩ là sự nghiệp cuả quần chúng, của các thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên mỗi cấp học lại có nội dung và hình thức riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ này. giáo dục thẩm mĩ ở trường phổ thông được thực hiện chủ yếu trong các giờ học chính khoá trong nhà trường. Nội dung ở tất cả các môn học đều có khả năng tạo cho trẻ những ấn tượng tri thức và tình cảm thẩm mĩ. đặc biệt là các môn thuộc nhóm nghệ thuật như âm nhạc, mĩ thuật. Bởi sự biểu hiện tập trung nhất của các giá trị thẩm mĩ ở trong nghệ thuật. Từ những năm 1980 đến nay cùng các môn học khác môn mĩ thuật được biên soạn theo chương trình cảI cách giáo dục và được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo chương trình sách giáo khoa thống nhất. Dạy mĩ thuật ở trường phổ thông không đơn thuần là dạy vẽ mà lấy hoạt động mĩ thuật “Dạy và học ” để nâng cao hiểu biết của học sinh về nhiều mặt như: Đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ… Do vậy mĩ thuật có vị trí đặc biệt góp phần vào việc giáo dục thẩm mĩ cho lứa tuổi thiếu niên.Vấn đề giáo dục thẩm mĩ có thể có nhiều tác giả, bài viết nói tới ,bàn đến xong ở nội dung này với thực tế giảng dạy mĩ thuật của bản thân ở trường Trung Học Cơ Sở, tôI chỉ muốn thông qua các bài giảng bằng các phương pháp thích hợp tạo cho các em có nhận thức thẩm mĩ, khả năng hoạt động mang tính thẩm mĩ và tiếp nhận sáng tạo các giá trị thẩm mĩ. Từ đó các em vận dụng vào cuộc sống học tập. Sinh hoạt hàng ngày và mai sau góp phần hình thành con người lao động mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong khuôn khổ của một đề tài nghiêng cứu nhỏ tôi chưa thể đề cập sâu rộng nhưng mong muốn của tôi được góp một phần vào việc xây dựng và phát triển nhân cách của con người mới xã hội chủ nghĩa, con người phát triển toàn diện.II. lý do chọn đề tài Là

Nội dung

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

embedded:image8.jpgphÇn më ®Çu

I.®Æt vÊn ®Ò.

B¸c hå nãi “Muèn x©y dùng chñ nghÜa x· héi, tr­íc hÕt cÇn cã con ng­êi x· héi chñ nghÜa”. Vµ kh«ng ph¶I ngÉu nhiªn mµ sù nghiÖp gi¸o dôc n­íc ta hiÖn nay ®­îc coi lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. Con ng­êi x· héi chñ nghÜa ®· trë thµnh môc tiªu hµng ®Çu quan träng cña C¸ch M¹ng viÖt nam. Con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa lµ nhiÖm vô trung t©n cña toµn x· héi ®ång thêi lµ tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp cña toµn bé hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. S¶n phÈm lao ®éng cña nhµ gi¸o lµ nh©n c¸ch cña häc sinh, ®ång thêi g¾n t­¬ng lai ®Êt n­íc.

Lµ mét bé phËn hîp thµnh cña gi¸o dôc x· héi, gi¸o dôc thÈm mÜ kh«ng thÓ ®øng ngoµi hoÆc t¸ch biÖt khái qu¸ tr×nh gi¸o dôc toµn diÖn trong nhµ tr­êng phæ th«ng. gi¸o dôc thÈm mÜ cã môc tiªu cô thÓ lµ ph¸t triÓn n¨ng lùc thÈm mÜ cho mçi thµnh viªn trong x· héi, gãp phÇn quan träng vµo viÖc h×nh thµnh con ng­êi míi. Sù ph¸t triÓn n¨ng lùc thÈm mÜ sÏ gióp con ng­êi biÕt nhËn thøc vµ ®¸nh gÝa, biÕt vËn ®éng vµ s¸ng t¹o “theo quy ®Þnh c¸I ®Ñp”.

Gi¸o dôc thÈm mÜ lµ sù nghiÖp cu¶ quÇn chóng, cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ häc sinh. Tuy nhiªn mçi cÊp häc l¹i cã néi dung vµ h×nh thøc riªng trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. gi¸o dôc thÈm mÜ ë tr­êng phæ th«ng ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu trong c¸c giê häc chÝnh kho¸ trong nhµ tr­êng. Néi dung ë tÊt c¶ c¸c m«n häc ®Òu cã kh¶ n¨ng t¹o cho trÎ nh÷ng Ên t­îng tri thøc vµ t×nh c¶m thÈm mÜ. ®Æc biÖt lµ c¸c m«n thuéc nhãm nghÖ thuËt nh­ ©m nh¹c, mÜ thuËt. Bëi sù biÓu hiÖn tËp trung nhÊt cña c¸c gi¸ trÞ thÈm mÜ ë trong nghÖ thuËt.

embedded:image9.jpg Tõ nh÷ng n¨m 1980 ®Õn nay cïng c¸c m«n häc kh¸c m«n mÜ thuËt ®­îc biªn so¹n theo ch­¬ng tr×nh c¶I c¸ch gi¸o dôc vµ ®­îc triÓn khai trªn ph¹m vi toµn quèc theo ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa thèng nhÊt.

D¹y mÜ thuËt ë tr­êng phæ th«ng kh«ng ®¬n thuÇn lµ d¹y vÏ mµ lÊy ho¹t ®éng mÜ thuËt “D¹y vµ häc ” ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt cña häc sinh vÒ nhiÒu mÆt nh­: §¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÈm mÜ… Do vËy mÜ thuËt cã vÞ trÝ ®Æc biÖt gãp phÇn vµo viÖc gi¸o dôc thÈm mÜ cho løa tuæi thiÕu niªn.

VÊn ®Ò gi¸o dôc thÈm mÜ cã thÓ cã nhiÒu t¸c gi¶, bµi viÕt nãi tíi ,bµn ®Õn xong ë néi dung nµy víi thùc tÕ gi¶ng d¹y mÜ thuËt cña b¶n th©n ë tr­êng Trung Häc C¬ Së, t«I chØ muèn th«ng qua c¸c bµi gi¶ng b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p thÝch hîp t¹o cho c¸c em cã nhËn thøc thÈm mÜ, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng mang tÝnh thÈm mÜ vµ tiÕp nhËn s¸ng t¹o c¸c gi¸ trÞ thÈm mÜ. Tõ ®ã c¸c em vËn dông vµo cuéc sèng häc tËp. Sinh ho¹t hµng ngµy vµ mai sau gãp phÇn h×nh thµnh con ng­êi lao ®éng míi ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong khu«n khæ cña mét ®Ò tµi nghiªng cøu nhá t«i ch­a thÓ ®Ò cËp s©u réng nh­ng mong muèn cña t«i ®­îc gãp mét phÇn vµo viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa, con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn.

II. lý do chän ®Ò tµi

Lµ mét gi¸o viªn d¹y mÜ thuËt tõ n¨m 2007 ®Õn nay trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i thÊy næi lªn mét sè vÊn ®Ò sau:

NhËn xÐt chung vÒ m«n mÜ thuËt trong nhµ tr­êng phæ th«ng

Nh×n chung bé m«n mÜ thuËt ch­a ®­îc coi träng, coi ®ã chØ lµ

m«n häc phô.

embedded:image10.jpg-Nh÷ng n¨m häc tr­íc ®©y viÖc båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ cho bé m«n mÜ thuËt ch­a ®­îc chó träng.

-Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã sù ®Çu t­ vµo bé m«n nh­: Tranh ¶nh minh ho¹ cho bµi gi¶ng, kÌm theo mét sè b¶ng vÏ, gi¸ vÏ, bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn ®­îc ®i häc c¸c chuyªn ®Ò thay s¸ch, chuyªn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh»m tiÕn tíi hoµn chØnh h¬n n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ trong gi¶ng d¹y

Suy nghÜ vµ viÖc lµm cña gi¸o viªn

Tõ khi gi¶ng d¹y m«n mÜ thuËt xuÊt ph¸t tõ lßng yªu nghÒ, yªu ngµnh, t«i nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y, t×m tßi, tÝch luü kiÕn thøc tù lµm nhiÒu ®å dïng phôc vô cho chuyªn m«n cña m×nh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt

Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy t«i ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò “Ph­¬ng ph¸p ®æi míi rÌn kh¶ n¨ng kÝ ho¹ cña häc sinh trung häc c¬ së”

Thùc tÕ cña ®Ò tµi trong tr­êng, líp

§Ò tµi cña t«i ®­a ra tr­íc thùc tÕ sau:

a, Nh÷ng h¹n chÕ.

* Tõ häc sinh.

Do ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ cña häc sinh løa tuæi cÊp II ( Khèi líp 6 ch­a quen víi nÕp häc cÊp II, khèi 7, 8, 9 ®ang ë giai ®o¹n nöa ng­êi lín, nöa trÎ em nªn vÉn lµm kh¸c víi yªu cÇu cña gi¸o viªn).

§a sè c¸c em vÉn lµm theo c¶m tÝnh (VÏ theo ý m×nh mÆc dï gi¸o viªn h­íng dÉn rÊt kÜ, nh­ng vÉn lµm kh¸c víi yªu cÇu cña gi¸o viªn).

Mét sè em khi ®­îc khi tham gia kÝ ho¹ kh«ng lµm theo h­íng dÉn mµ cßn chÐp l¹i c¸c h×nh trong s¸ch b¸o, nghÜ ra vÏ mµ quªn ®i yªu cÇu cña tiÕt häc.

*Tõ nhµ tr­êng.

Ch­a cã phßng häc riªng cho m«n mÜ thuËt, khu«n viªn cña tr­êng h¹n chÕ diÖn tÝch,. Mçi tiÕt häc vÉn bÞ gß bã vÒ kû luËt trËt tù gß bã vÒ tÇm nh×n, vÒ m«i tr­êng thÈm mÜ.

Ch­a thÊy râ ®­îc vai trß, t¸c dông cña bé m«n nªn ch­a cã h­íng ®Ó bé m«n ph¸t huy.

*Tõ nhËn thøc cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng.

Ch­a thÊy râ vai trß cu¶ bé m«n trong viÖc bæ chî cho c¸c m«n häc kh¸c, ch­a quan t©m ®Çu t­ cho con em häc m«n mÜ thuËt trong nhµ tr­êng.

*Tõ ch­¬ng tr×nh häc.

Bé m«n mÜ thuËt gåm 4 ph©n m«n.

VÏ trang trÝ

VÏ theo mÉu

VÏ tranh ®Ò tµi

Th­êng thøc mÜ thuËt

Trong cÊp häc gåm 4 khèi (6 ,7, 8, 9) riªng kÝ ho¹ trong ph©n m«n vÏ theo mÉu cã 4 tiÕt. Víi sè l­îng tiÕt häc nh­ vËy chØ ®ñ ®Ó häc sinh biÕt s¬ qua vÒ kÝ ho¹.

b, Nh÷ng thuËn lîi.

Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­¬ng b­íc ®Çu hiÓu ®­îc ®Æc thï cña m«n mÜ thuËt, kh«ng qu¸ kh¾t khe trong viÖc ®¸nh gi¸ kû luËt, trËt tù trong giê häc vÏ.

ThÊy ®­îc viÖc lµm cña gi¸o viªn m«n mÜ thuËt ¶nh h­ëng tèt ®Õn gi¸o dôc thÈm mÜ trong nhµ tr­êng,

Häc sinh dÇn dÇn c¶m thÊy høng thó yªu thÝch m«n mÜ thuËt.

C, H­íng gi¶i quyÕt

Tõ nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi nªu trªn. T«i ®­a ra h­íng gi¶i quyÕt lµ:

RÌn cho häc sinh nÕp häc vµ kÜ n¨ng theo ®Æc tr­ng cña m«n häc mÜ thuËt (®Æc ®iÓm lµ ph©n m«n vÏ theo mÉu )

Ph¸t huy tÝnh tù gi¸c chñ ®éng ph¸t huy s¸ng t¹o trong bµi vÏ, c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh cïng lµm

B Néi dung nghiªn cøu. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu

I. C¬ së lý luËn

1. Tõ tr­íc ®Õn nay, tiÕn tr×nh d¹y häc th­êng ¸p dông theo quy tr×nh cò bµi b¶n theo truyÒn thèng nªn dÉn ®Õn bµi häc kh« khan cøng nh¾c ®¬n ®iÖu. M«n ho¹ lóc ®ã trë thµnh tai ho¹ nh­ c©u nãi kh«i hµi cöa miÖng nhiÒu ng­êi hay vÝ von. NhiÒu n¨m nay, khi ®i häc chuyªn m«n ®· cã sù më cña, víi nh÷ng ph­¬ng ph¸p míi cho phÐp vËn dông

Linh ho¹t c¸c b­íc lªn líp, sù s¸ng t¹o trong tæ chøc d¹y häc. Bëi lÏ ®Æc tr­ng cña m«n mÜ thuËt lµ bé m«n nghÖ thuËt t¹o ra c¸i ®Ñp b»ng sù nhËn thøc c¶m xóc thÈm mÜ. S¶n phÈm cña cña bµi vÏ kh«ng ph¶i lµ sù sao chÐp, mµ gß bã ®ßi hái ph¶i cã c¶m xóc s¸ng t¹o

§èi víi kÝ ho¹ ®Ých cuèi cïng ®i ®Õn lµ thÓ hiÖn ®­îc vÎ ®Ñp vÒ h×nh ¶nh, mµu s¾c, ®­êng nÐt, ®Ëm nh¹t, c¸ch lùa chän h×nh ¶nh th«ng qua c¶m xóc cña ng­êi vÏ vÒ thiªn nhiªn con ng­êi.

§Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých gi¸o dôc cña bµi d¹y ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i t¹o ra ®­îc cho häc sinh phÊn khëi, mong muèn ®­îc tiÕp xóc víi c¸i ®Ñp, t¹o ra ®­îc s¶n phÈm ®Ñp.

“Ho¹ sÜ ch­a ch¾c ®· lµ ng­êi thÊy gi¸o giái” ph­¬ng ph¸p truyÒn thô cña ng­êi thÇy gi¸o lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, hay nãi c¸ch kh¸c lµ ph¶i d¹y häc cã tÝnh tù gi¸c, vui vÎ tiÕp nhËn chê ®ãn nh÷ng ®iÒu míi mÎ mµ kh«ng biÕt ch¸n.” häc bÊt chi yÕm, giai nh©n bÊt quyªn”. Häc kh«ng biÕt ch¸n v× häc sinh thÝch thó häc tËp, t×m hiÓu, gi¸o viªn d¹y kh«ng biÕt mÖt mái, gi¸o viªn høng thó d¹y h¬n. §ã lµ quan hÖ hai chiÒu d¹y häc

2. M«n mÜ thuËt lµ m«n tiÕp cËn trùc tiÕp th«ng qua gi¸c quan m¾t nh×n nªn yÕu tè trùc quan minh häa ®ãng vai trß c¬ b¶n trong bµi gi¶ng mÜ thuËt. Víi kÝ ho¹ viÖc ®Þnh h­íng cho sù lùa chän ®èi t­îng ®Ñp vµ biÓu ®¹t ®­îc c¶m xóc thÈm mÜ cña häc sinh lµ v« cïng quan träng.

II.c¬ së thùc tiÔn

1, Mét sè kÜ n¨ng cÇn thiÕt cña gi¸o viªn khi d¹y vµ kÝ ho¹.

§Ó d¹y tèt m«n mÜ thuËt trong tr­êng phæ th«ng, gi¸o viªn kh«ng nh÷ng ®­îc ®µo t¹o tr×nh ®é cÇn thiÕt vÒ mÜ thuËt (c¶ phÇn lÝ luËn vµ

Thùc hµnh vÏ ) mµ cßn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p, kÜ n¨ng gi¶ng d¹y nh»m thuyÕt phôc, l«i cuèn häc sinh thÝch thó häc tËp.

Gi¸o viªn ph¶i biÕt chän läc kÜ n¨ng vµ bé m«n cho phï hîp nh­:

KÜ n¨ng quan s¸t, kÜ n¨ng ®Þnh h­íng, kÜ n¨ng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi vÏ.

Víi mét vèn kiÕn thøc s©u réng vµ kÜ n¨ng nhuÇn nhuyÔn, gi¸o viªn sÏ lµ cÇu nèi gióp häc sinh v­¬n tíi c¸i hay, c¸i ®Ñp cña nghÖ thuËt.

V× vËy gi¸o viªn cÇn cã mét sè kÜ n¨ng sau:

a, kÜ n¨ng chän läc vµ t×m ph­¬ng ph¸p d¹y phï hîp víi ®Æc tr­ng cña ph©n m«n

V× d¹y mÜ thuËt trong tr­êng häc phæ th«ng nh»m môc ®Ých gi¸o dôc häc sinh c¶m thô vµ th­ëng thøc c¸i ®Ñp trong nghÖ thuËt. BÕt tù m×nh t¹o ra s¶n phÈm mÜ thuËt theo sù h­íng dÉn cu¶ gi¸o viªn, v× thÕ gi¸o viªn ph¶i biÕt chän läc vµ cã c¸ch truyÒn ®¹t kiÕn thøc thËt phï hîp ®Ó häc sinh thÊt høng thó trong häc vÏ.

§Æc tr­ng cña mÜ thuËt lµ”nãi Ýt – vÏ nhiÒu” v× vËy víi bµi kÝ ho¹ cã thÓ chän c¸c ph­¬ng ph¸p sau:

+ Ph­¬ng ph¸p quan s¸t.(häc sinh ghi nhËn h×nh ¶nh cña thiªn nhiªn, ®Ó thÓ hiÖn theo c¶m xóc cña m×nh)

+ Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn tµi n¨ng (häc sinh tù thÓ hiÖn theo phong c¸ch cña m×nh th«ng qua sù h­íng dÉn cña thÇy)

+ Ph­¬ng ph¸p ®Æt c©u hái( gi¸o viªn ®Æt c©u hái theo hÖ thèng kiÕn thøc cña bµi, nhÊn m¹nh kiÕn thøc träng t©m, c¸ch dïng thuËt ng÷ chuyªn m«n chÝnh x¸c)

+ Ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng ( häc sinh thùc hµnh theo nhãm, tæ, líp. Gi¸o viªn gîi më ®Ó häc sinh tù t×m thÊy ®èi t­îng ®Ó vÏ).

b, kÜ n¨ng quan s¸t tinh tÕ, c¸ch ph©n tÝch vËt, c¸ch thÓ hiÖn cÊu tróc ®Æc ®iÓm, vÎ ®Ñp cña vËt.

Cã kÜ n¨ng nµy gi¸o viªn míi cã thÓ chän h×nh ¶nh phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh ®Ó c¸c em dÔ quan s¸t , dÔ vÏ

Gi¸o viªn còng sÏ x¸c ®Þnh ®­îc cho häc sinh träng t©m cña viÖc kÝ ho¹ sao cho tèt, c¸ch vÏ ®Ëm nh¹t nÐt hay c¸ch bè trÝ h×nh sao cho hîp lÝ.

c, kÜ n¨ng quan s¸t thiªn nhiªn vµ cuéc sèng xung quanh ®Ó diÔn t¶ l¹i b»ng h×nh vÏ.

KÜ n¨ng nµy båi d­ìng t×nh c¶m thÈm mÜ cho häc sinh c¸c em biÕt diÔn t¶ l¹i ®Æc ®iÓm, vÎ ®Ñp cña mét con vËt, phong c¶nh hay c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña con ng­êi mµ em thÝch, kh¬i gîi trÝ t­ëng t­îng vµ sù béc lé c¸ tÝnh cña c¸c em.

Gi¸o viªn còng biÕt t«n träng vµ ®ång c¶m víi c¸ch suy nghÜ, c¸ch ®Æt vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, khuyÕn khÝch häc sinh vÏ cã c¸ tÝnh.

d, KÜ n¨ng pha trén mµu s¾c, nhËn xÐt mµu s¾c, ®­êng nÐt, h×nh m¶ng.

Gi¸o viªn ph¶i biÕt cÊu tróc cña ®èi t­îng, c¸ch thÓ hiÖn nhanh nhÊt ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng , c¶m nhËn ®­îc mµu s¾c cña ®èi t­îng, c¶m nhËn ®­îc mµu s¾c cña ®èi t­îng th«ng qua c¶m xóc cña m×nh.

e, KÜ n¨ng ký ho¹

Ngoµi nh÷ng kÜ n¨ng cÇn thiÕt trªn, mçi gi¸o viªn ph¶i hµng ngµy hµng giê luyÖn tËp, trau råi kiÕn thøc cho b¶n th©n th«ng qua viÖc luyÖn vÏ.

LuyÖn vÏ ë mäi n¬i, mäi lóc sÏ lµ tiÒn ®Ò cho viÖc kÝ ho¹ nhanh, thÓ hiÖn ®­îc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn, v¹n vËt quanh m×nh

2, Nh÷ng vÊn ®Ò gÆp trong khi kÝ ho¹

*§· nhiÒu lÇn t«i tham gia tËp huÊn mÜ thuËt vµ dù giê chuyªn ®Ò ……qua nh÷ng buæi trao ®æi vµ th¶o luËn vÒ c¸ch d¹y c¸c bµi trong ph©n m«n vÏ theo mÉu. T«i thÊy cã bÊt cËp nh­:

Tr­êng hîp 1.

Bµi kÝ ho¹ cña líp 7 cã 2 tiÕt. TiÕt 1 kÝ ho¹ tiÕt 2 kÝ ho¹, vµ phÇn nµo lµm quen víi kÝ ho¹ . Sau ®ã ra lùa chän ®èi t­îng ®Ó kÜ ho¹.

Tr­êng hîp 2

Bµi tËp vÏ d¸ng ng­êi ë líp 8,9 cho häc sinh nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cña tõng d¸ng sau ®ã cho thùc hµnh vÒ c¸c t­ thÕ, cö chØ, ®éng t¸c cña ng­êi.

Hai tr­êng hîp trªn t«i thÊy nh­ sau:

* ¦u ®iÓm.

- Häc sinh hiÓu ®­îc kÜ ho¹ lµ g×,

- NhËn biÕt ®­îc c¸c ®éng t¸c, cö chØ cña c¸c d¸ng ng­êi

- Ph©n biÖt ®­îc ®©u lµ kÝ ho¹.

* Nh­îc ®iÓm.

- §èi víi häc sinh khi cã giê häc ®­îc ra ngoµi trêi th× c¸c em rÊt h¸o høc chuÈn bÞ chu ®¸o ®å dïng ®Ó khi trèng vµo lµ ra vÏ ngay. Nªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng lÝ thuyÕt vµ phÇn quan s¸t, nhËn xÐt kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao.

Sau khi häc xong phÇn lý thuyÕt mÊt thªm thêi gian chuÈn bÞ ®å dïng ®Ó ra ngoµi kÝ ho¹.

KÕt qu¶:

Khèi

sÜ sè

G

Kh¸

TB

YÕu

7

135

40%

45%

15%

0

8

122

45%

38%

17%

0

9

126

55%

38%

7%

0

ChÝnh v× vËy:

Qua mét thêi gian t×m tßi vµ thö nghiÖm, t«i ®· rót ra mét sè kinh nghiÖm

kÝ ho¹ trong viÖc d¹y mÜ thuËt t¹i tr­êng §¹i §ång

III. KÕ ho¹ch thùc hiÖn

1, T×m hiÓu tr­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa

MÜ thuËt 6; Kh«ng cã kÝ ho¹

MÜ thuËt 7; 2 tiÕt – kÝ ho¹

- KÝ ho¹ ngoµi trêi

MÜ thuËt 8; 1 tiÕt – TËp vÏ d¸ng ng­êi

MÜ thuËt 9; 1 tiÕt – TËp vÏ d¸ng ng­êi

2, Khai th¸c ®å dïng cÊp ph¸t

Gi¸ vÏ, c¸c b¶ng vÏ, tranh ¶nh.

3, Tµi liÖu tham kh¶o

+ S¸ch gi¸o khoa, gi¸o viªn mÜ thuËt líp 6,7,8,9.

+ Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y mÜ thuËt.

+ ThiÕt kÕ b×a gi¶ng ¢m nh¹c mÜ thuËt

…

4, ph¹m vi nghiªn cøu

- Tr­êng trung häc c¬ së §¹i §ång

- §èi t­îng. Khèi 7,8,9

5, Ph¹m vi nghªn cøu

- KiÓm tra kiÕn thøc phÇn thùc hµnh vµ lÝ thuyÕt

- Tr¾c nghiÖm.

- ¸p dông néi dung nghiªn cøu vµo khèi 7,8,9 ®èi chøng kÕt qu¶ vµ rót ra kinh nghiÖm nh÷ng g× ®­îc vµ ch­a ®­îc. T¹i sao?

IV. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu

1, Giíi thiÖu c¸c vËt cÇn kÝ ho¹. C¸ch kÝ ho¹ ®¬n gi¶n

kÝ ho¹ cá c©y, hoa l¸, phong c¶nh, ng­êi.

*§Æc ®iÓm trung cña vËt

+ VËt chØ cã ®­êng th¼ng:

+ VËt chØ cã nÐt cong

+ VËt cã nÐt th¼ng vµ nÐt cong.

*Vµi c¸ch kÝ th«ng dông.

+ Quan s¸t tæng thÓ vËt, h×nh nµo ®ã. Quy vËt ®ã vµo h×nh häc kh«ng gian h×nh khèi t­¬ng øng.

embedded:image1.jpg

+ KÝ ho¹ b»ng nÐt th¼ng (kØ hµ)

embedded:image2.jpg

+ VÏ nhanh nÐt chÝnh (Tèc ho¹)

embedded:image3.jpg

2, C¸c b­íc kÝ ho¹.

B­íc 1: Lùa chän h×nh d¸ng ®Ñp

B­íc 2: Quan s¸t vËt t×m ra ®Æc ®iÓm

VD: C©y cau th©n nhá, cao (7m – 10m) t¸n l¸ nhá.

Nhµ cã d¹ng khèi hép m¸i cã thÓ lµ chÐo (víi nhµ m¸i ch¶y) th¼ng víi nhµ (Nhµ tÇng)

……………………………….

B­íc 3: So s¸nh tØ lÖ

B­íc 4: VÏ nÐt bao qu¸t, nÐt chÝnh

B­íc 5: VÏ chi tiÕt.

3, Ph©n nhßm häc sinh

Víi phÇn nµy chia häc sinh lµm 3nhãm, mçi nhãm ph¶i cã c¸ch h­íng dÉn riªng, l­îng bµi tËp ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng cña häc sinh.

Nhãm 1: Häc sinh trung b×nh.

Häc sinh cÇn ®¹t yªu cÇu:

+ VÏ ®­îc h×nh bao qu¸t

+ Râ ®Æc ®iÓm cña vËt

Nhãm 2: Häc sinh kh¸.

Yªu cÇu:

+ VÏ ®­îc mét nhãm (3-4 vËt, ng­êi)

+ ThÓ hiÖn ®­îc vÎ ®Ñp cña nÐt

+ Lùa chän h×nh ®Ñp

Nhãm 3: Häc sinh giái.

Yªu cÇu:

+ Lùa chän goc ¶nh ®Ñp (bè côc cña nhãm ng­êi)

+ H×nh ¶nh sinh ®éng.

+ KÝ kÜ, chi tiÕt, thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña nÐt, ®Ëm nh¹t

+ Cã ý ®å trong khi lµm.

4, C¸ch lùa chän h×nh ¶nh, vÞ trÝ khi kÝ ho¹

a,Mét sè h×nh cÇn tr¸nh khi kÝ ho¹

* Víi c©y cèi.

* Víi c¸c d¸ng ng­êi.

b, C¸ch lùa chän vÞ trÝ khi kÝ ho¹

§èi víi häc sinh khi kÝ ho¹ th­êng lµ khi ®­îc kÝ ho¹ c¸c em kh«ng chó t©m ®Õn viÖc lùa chän h×nh vµ ngåi gãc nµo cho h×nh ®Ñp, phÇn nµy gi¸o viªn cÇn ®Þnh h­íng kÜ cho häc sinh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ vÒ h×nh ¶nh khi kÝ ho¹.

VD: §èi víi c©y cèi, phong c¶nh.

embedded:image4.jpg

§èi víi d¸ng ng­êi

embedded:image5.jpg

5,H­íng dÉn cô thÓ c¸c nhãm khi kÝ ho¹

Trong khi h­íng dÉn häc sinh khi kÝ ho¹ gi¸o viªn h­íng dÉn kÜ víi tõng nhãm, mçi nhãm cã c¸ch h­íng dÉn kh¸c nhau, phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c¸c em

Víi häc sinh trung b×nh cã thÓ cho c¸c em vÏ nhiÒu lÇn mét vËt, mçi lÇn kÝ ho¹ thùc hiÖn mét b­íc vµ ®¶m b¶o yªu cÇu cña bµi

Cã thÓ h­íng dÉn häc sinh tØ mØ chi tiÕt tõ c¸ch cÇm bót, c¸ch ph¸c, vÏ nÐt ®Ëm nh¹t, b¾t ®Çu vÏ tõ ®©u cho ®¹t hiÖu qu¶ cao.

Trong qu¸ tr×nh c¸c em häc sinh kÝ ho¹ gi¸o viªn lu«n khuyÕn khÝch c¸c em tÝnh tù gi¸c, tù tin vµo kh¶ n¨ng cña m×nh, lu«n quan s¸t, b¸m s¸t vËt kÝ ho¹ biÕt sai biÕt söa sai còng lµ hiÓu bµi.

§Ó khuyÕn khÝch vµ t¹o høng thó trong häc tËp. Trong qu¸ tr×nh kÝ ho¹ t«i lùa chän nh÷ng bµi cã h­íng kÝ ho¹ tèt cho c¸c nhãm nhËn xÐt, häc tËp vµ ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm ®Ó ®éng viªn c¸c em.

Mét sè bµi kÝ ho¹ tham kh¶o

embedded:image6.jpg

embedded:image7.jpg

V. KÕt qu¶ thùc nghÞªm, quan s¸t thùc nghÞªm.

Víi c¸ch h­íng ®Én nh­ vËy t«i thÊy tinh thÇn häc tËp cña c¸c em hµo høng trong c¸c giê häc kÝ ho¹ ngoµi trêi còng nh­ c¸c ph©n m«n häc kh¸c, líp s«i næi c¸c em ®· tËp trung suy nghÜ vµo bµi vÏ kÕt qu¶ tèt. ChÝnh v× vËy t«i viÕt s¸ng kiÕn nµy kh«ng cã g× míi, mµ ý t«i nãi ë ®©y lµ mçi gi¸o viªn ph¶i tù n©ng cao tay nghÒ b»ng tinh thÇn tr¸ch nhÞªm cña mçi gi¸o viªn mÜ thuËt trong thêi k× ®æi míi. T«i thÊy c¸ch h­íng dÉn kÝ ho¹ t«i ®­a ra h¬i vÊt v¶ nh­ng kÕt qu¶ rÊt tèt häc sinh ch¨m chó mét c¸ch say mª.

Nh­ vËy qua tiÕt d¹y thö nghÞªm t«i thÊt c¸c em häc sinh rÊt høng thó víi m«n häc, hiÓu vµ thÓ hiÖn ®­îc ý t­ëng cña m×nh, b»ng nh÷ng ®­êng nÐt, bè côc, mµu s¾c mét c¸ch phong phó nh­ng vÉn ®óng yªu cÇu cña tiÕt häc ®Ò ra.

KÕt qu¶ sau khi thùc nghiÖm

Khèi

sÜ sè

G

Kh¸

TB

YÕu

7

135

70%

25%

5%

0

8

122

65%

28%

7%

0

9

126

75%

23%

12%

0

Nh÷ng vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ

Ch­a cã phßng häc riªng cho m«n mÜ thuËt.

§å dïng d¹y m«n mÜ thuËt cßn h¹n chÕ.

Nhµ tr­êng ch­a t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ra ngoµi trêi vÏ, v× vËy ®iÒu kiÖn thêi gian mét tiÕt häc cßn h¹n chÕ.

C kÕt luËn

Qua mét thêi gian gi¶ng d¹y theo bé m«n biÖt phÇn kÝ ho¹ ë tr­êng trung häc c¬ së §¹i §ång t«i ®· lµm s¸ng tá mét vÇn ®Ò mang tÝnh cÊp b¸ch cÇn kh¾c phôc ngay.

Gi¸o viªn yªu nghÒ, mÕn trÎ tuy nhiªn mét sè l¹i ng¹i khi h­íng dÉn häc sinh kÝ ho¹ bªn ngoµi, lµm cho sù ham thÝch cña c¸c em bÞ gi¶m xuèng, kÕt qu¶ kh«ng cao. Tõ nh÷ng bøc xóc ®ã t«i ®· tiÕn hµnh thùc nghiÖm víi h×nh thøc míi ” RÌn kÜ n¨ng kÝ ho¹ cho häc sinh” vµ kÕt qu¶ ®­îc n©ng lªn rÊt nhiÒu. T«i rÊt mong muèn tÊt c¶ gi¸o viªn mÜ thuËt quan t©m ®Õn luyÖn vÏ tay nghÒ, th­êng xuyªn kÝ ho¹ nh÷ng g× m×nh thÝch vµ sÏ t×m ra ph­¬ng ph¸p nhanh nhÊt khi h­íng dÉn bµi häc vµ tù tin khi ®øng trªn bôc gi¶ng.

Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò nhá mµ chóng ta cÇn quan t©m, víi tr¸ch nhiÖm cña b¶n thªn trong yªu cÇu gi¸o dôc nãi chung, víi t­ c¸ch lµ gi¸o viªn chuyªn m«n t«i m¹nh d¹n ®­a ra vÊn ®Ò cã tÝnh thùc tiÔn qua thùc tÕ ë tr­êng THCS §¹i §ång, nh»m huy väng phÇn nµo cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c gi¶ng d¹y bé m«n mÜ thuËt g¾n víi c«ng t¸c gi¸o dôc thÈm mÜ trong giai ®o¹n hiÖn nay. VÊn ®Ò nµy ®ßi hái cã mét qu¸ tr×nh liªn tôc l©u dµi cã nÒ nÕp ®èi víi mçi ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc thÈm mÜ.

T«i rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ®ång nghiÖp ®Ó m«n mÜ thuËt ngµy mét hoµn thiÖn h¬n.

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

§¹i §ång 10/01/2009

Ng­êi viÕt

NguyÔn ThÞ Linh

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang