Tài liệu

Sáng kiếm kinh nghiệm: "ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 445     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Sáng kiếm kinh nghiệm: "ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm" - tài liệu, sách iDoc.VnĐể hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin chân thành cảm ơn: Phòng Giáo dục Quận Tân Phú đã phát động phong trà
Nguyeãn Thò Kim Khaùnh
1
PHÒNG GIÁO DC QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ TH SÁU
.....oOo.....
Sáng kiến kinh nghiệm
Đề tài:
Người thực hin: Nguyễn Thị Kim Khánh
Nguyeãn Thò Kim Khaùnh
2
Lời cảm ơn
Để hoàn thành ng kiến kinh nghiệm này,
i xin chân thành cm ơn:
Phòng Giáo dục Quận Tân Phú đã phát
động phong trào thi đua viết sáng kiến kinh
nghiệm nhằm khuyến khích chúng i nhng
thầy giáo nghiên cứu chuyên môn, tích lu
kinh nghi
ệm ng
ày ng làm giàu v
ốn sống, kinh
Liên hệ quảng cáo

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh
3
Phoøng Giaùo duïc Quaän Taân Ph
Tröôøng Tieåu hoïc Voõ Thò Saùu
Saùng kieán kinh nghieäm:
Ñeà taøi:
ÖÙNG DUÏNG CNTT VAØO QUAÛN LYÙ VAØ XAÂY DÖÏNG HOÀ SÔ CHUÛ NHIEÄM
CUÛA GIAÙO VIEÂN TIEÅU HOÏC
.........oOo.........
ÑAËT VAÁN ÑEÀ:
Quaûn lyù lôùp hoïc thoâng qua hoà chuû nhieäm lôùp. Soå chuû nhieäm laø moät trong
nhöõng loïai soå saùch thuoäc quy cheá chuyeân moân vaø laø moät coâng cuï ñeå hoã trôï ngöôøi Giaùo
vieân trong coâng taùc quaûn lyù lôùp cuûa mình.
Vieäc thöïc hieän soå chuû nhieäm giuùp Giaùo vieân heä thoáng caùc noäi dung, soá lieäu,
nhaät kyù lôùp trong suoát naêm hoïc moät caùch coù heä thoáng, khoa hoïc ñdeã daøng theo doiõ,
ñaùnh giaù quaù trình daïy vhoïc.
Thöïc hieän soå chuû nhieäm khoâng coù gì khoù ñoái vôùi Giaùo vieân, tuy nhieân Giaùo vieân
caàn löu yù khi thöïc hieän schuû nhieäm khoâng sao cheùp, daäp khuoân mñoøi hoûi ngöôøi
Giaùo vieân phaûi saùng taïo, tö duy ñeå coù caùch nhìn chuû nhieäm lôùp moät caùch khoa hoïc .
Vieäc thöïc hieän soå chuû nhieäm khoâng coøn lmoät hình thöùc nöõa, maø noù coøn laø caàu
noái giöõa Giaùo vieân vaø phuï huynh . Vaán ñeà ôû choã ngöôøi Giaùo vieân bieát laäp moät keá
hoïach quaûn lyù lôùp sao cho khoa hoïc, phuø hôïp ùi xu höôùng phaùt trieån coâng ngheä thoâng
tin vaøo giaùo duïc hieän nay.
Xuaát phaùt ø nhu caàu thöïc tcuûa Giaùo vieân coäng vôùi vieäc phaùt trieån kó naêng tin
hoïc cuûa Giaùo vieân ñöôïc PGD taäp huaán, Toâi maïnh daïn xaây döïng vieäc thieát keá soå chuû
nhieäm treân Powerponit, vieäc thieát keá soå chuû nhieäm naøy ñaõ giuùp cho toâi quaûn lyù lôùp hoïc
moät caùch deã daøng khoa hoïc, vieäc caäp nhaät thoâng tin, keá hoïach thaùng khoâng maát thôøi
gian nhieàu vieäc ghi cheùp cuõng nvieäc thay ñoåi choã ngoài tröôùc kia thay boâi xoùa ñeå
ñieàu chænh thì vieäc thieát keá chöông trình quaûn lyù naøy thi taát caû ñeàu deã daøng.
Böôùc ñaàu töø vieäc thieát keá soå chuû nhieäm treân Powerpoint, toâi cuõng caûm thaáy laø
mình tieán boä raát nhieàu trong vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo coâng taùc chuû
nhieäm, theâm vaøo ññöôïc söï chæ daãn theâm cuûa CBCM PGD veà vieäc thieát keá soå chuû ch
nhieäm treân trang Web . Vôùi vieäc thieát keá naøy, nhöõng thoâng tin chuû nhieäm cuûa lôùp toâi
khoâng chæ döøng laïi trong phaïm vi lôùp hoïc maø laø moät trang web cho baát cöù ai khi tra
treân maïng coù theå bieát ñöôïc taát caû nhöõng dieãn bieán ôû lôùp Toâi chuû nhieäm. Ñieàu ñaëc bieät
laø nhôø trang web naøy phuï huynh coäng taùc vôùi toâi vthoâng tin cuûa con hoï, hoï coù theå
bieát veà : hoïc taäp, keát quaû thi, thoâng baùo cuûa lôùp,lòch baùo giaûng, taøi lieäu tham khaûo ñeå
giuùp hoïc sinh hoïc taäp ôû nhaø, ñieåm soá vaø nhaän xeùt haøng thaùng trao ñoåi thoâng tin vôùi
giaùo vieân chuû nhieäm moät caùch deã daøng,……
Taát cnhöõng ñieàu Toâi vöøa trình baøy ôûng chöøng nlñieàu maø Giaùo vieân chuû
nhieäm chuyeân traùch khoù coù theå thöïc hieän maø phaûi laø moät chuyeân gia vi tính vaø phaûi toán
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sáng kiếm kinh nghiệm: "ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm"
Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin chân thành cảm ơn: Phòng Giáo dục Quận Tân Phú đã phát động phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm khuyến khích chúng tôi – những thầy cô giáo – nghiên cứu chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm ngày càng làm giàu vốn sống, kinh
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 214 Lượt xem: 67629
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65141
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64729
Có thể bạn quan tâm