Tài liệu

Sáng kiếm kinh nghiệm: "ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 341     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Sáng kiếm kinh nghiệm: "ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm" - tài liệu, sách iDoc.VnSáng kiếm kinh nghiệm: "ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm",Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin chân thành cảm ơn: Phòng Giáo dục Quận Tân Phú đã phát động phong trào thi đua viết sáng…
background image

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN PHÚ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC V

Õ THỊ SÁU 

.....oOo..... 

 

Sáng kiến kinh nghiệm 
Đề t

ài: 

 

 

 
 

Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Khánh

 

 
 

background image

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh 

 

 

 

Lời cảm ơn 

 

Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, 

tôi xin chân thành cảm ơn: 

Phòng  Giáo  dục  Quận  Tân  Phú  đã  phát 

động  phong  trào  thi  đua  viết  sáng  kiến  kinh 

nghiệm  nhằm  khuyến  khích  chúng  tôi  –  những 

thầy cô giáo – nghiên cứu chuyên môn, tích luỹ 

kinh nghiệm ngày càng làm giàu vốn sống, kinh 

background image

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh 

 

 

Phoøng Giaùo duïc Quaän Taân Phuù 
Tröôøng Tieåu hoïc Voõ Thò Saùu 
 
Saùng kieán kinh nghieäm: 
Ñeà taøi: 
 

ÖÙNG DUÏNG CNTT VAØO QUAÛN LYÙ VAØ XAÂY DÖÏNG HOÀ SÔ CHUÛ NHIEÄM  

CUÛA GIAÙO VIEÂN TIEÅU HOÏC 

.........oOo......... 

 

 

ÑAËT VAÁN ÑEÀ: 

Quaûn  lyù  lôùp  hoïc  thoâng  qua  hoà  sô  chuû  nhieäm  lôùp.  Soå  chuû  nhieäm  laø  moät  trong 

nhöõng loïai soå saùch thuoäc quy cheá chuyeân moân vaø laø moät coâng cuï ñeå hoã trôï ngöôøi Giaùo 
vieân trong coâng taùc quaûn lyù lôùp cuûa mình. 

Vieäc  thöïc  hieän  soå  chuû  nhieäm  giuùp  Giaùo  vieân  heä  thoáng  caùc  noäi  dung,  soá  lieäu, 

nhaät kyù lôùp  trong suoát naêm hoïc moät caùch coù heä thoáng, khoa hoïc ñeå deã daøng theo doiõ, 
ñaùnh giaù quaù trình daïy vaø hoïc. 

Thöïc hieän soå chuû nhieäm khoâng coù gì khoù ñoái vôùi Giaùo vieân, tuy nhieân Giaùo vieân 

caàn  löu  yù  khi  thöïc  hieän  soå  chuû  nhieäm  khoâng  sao  cheùp,  daäp  khuoân  maø  ñoøi  hoûi  ngöôøi 
Giaùo vieân phaûi saùng taïo, tö duy ñeå coù caùch nhìn chuû nhieäm lôùp moät caùch khoa hoïc . 

Vieäc thöïc hieän soå chuû nhieäm khoâng coøn laø moät hình thöùc nöõa,  maø noù coøn laø caàu 

noái  giöõa  Giaùo  vieân  vaø  phuï  huynh  .  Vaán  ñeà  ôû  choã  ngöôøi  Giaùo  vieân  bieát  laäp  moät  keá 
hoïach quaûn lyù lôùp sao cho khoa hoïc, phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån coâng ngheä thoâng 
tin vaøo giaùo duïc hieän nay. 

Xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá cuûa Giaùo vieân coäng vôùi vieäc phaùt trieån kó naêng tin 

hoïc cuûa Giaùo vieân ñöôïc PGD taäp huaán, Toâi maïnh daïn xaây döïng vieäc thieát keá soå chuû 
nhieäm treân Powerponit, vieäc thieát keá soå chuû nhieäm naøy ñaõ giuùp cho toâi quaûn lyù lôùp hoïc 
moät caùch deã daøng khoa hoïc, vieäc caäp nhaät thoâng tin, keá hoïach thaùng khoâng maát thôøi 
gian nhieàu vieäc ghi cheùp cuõng nhö vieäc thay ñoåi choã ngoài tröôùc kia thay vì boâi xoùa ñeå 
ñieàu chænh thì vieäc thieát keá chöông trình quaûn lyù naøy thi taát caû ñeàu deã daøng. 

Böôùc ñaàu töø vieäc thieát keá soå chuû nhieäm treân Powerpoint, toâi cuõng caûm thaáy laø 

mình  tieán  boä  raát  nhieàu  trong  vieäc  öùng  duïng  coâng  ngheä  thoâng  tin  vaøo  coâng  taùc  chuû 
nhieäm, theâm vaøo ñoù ñöôïc söï chæ daãn theâm cuûa CBCM PGD veà vieäc thieát keá soå chuû chuû 
nhieäm treân trang Web . Vôùi vieäc thieát keá naøy, nhöõng thoâng tin chuû nhieäm cuûa lôùp toâi 
khoâng chæ  döøng laïi  trong  phaïm  vi lôùp  hoïc  maø  laø  moät  trang  web  cho  baát  cöù  ai  khi tra 
treân maïng coù theå bieát ñöôïc taát caû nhöõng dieãn bieán ôû lôùp Toâi chuû nhieäm. Ñieàu ñaëc bieät 
laø nhôø trang web naøy phuï huynh coäng taùc vôùi  toâi veà thoâng tin cuûa con hoï, hoï coù theå 
bieát veà : hoïc taäp, keát quaû thi, thoâng baùo cuûa lôùp,lòch baùo giaûng, taøi lieäu tham khaûo ñeå 
giuùp  hoïc  sinh  hoïc  taäp  ôû  nhaø,  ñieåm  soá  vaø  nhaän  xeùt  haøng  thaùng trao  ñoåi thoâng  tin  vôùi 
giaùo vieân chuû nhieäm moät caùch deã daøng,…… 
          Taát caû nhöõng ñieàu Toâi vöøa trình baøy töôûng chöøng nhö laø ñieàu maø Giaùo vieân chuû 
nhieäm chuyeân traùch khoù coù theå thöïc hieän maø phaûi laø moät chuyeân gia vi tính vaø phaûi toán 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sáng kiếm kinh nghiệm: "ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm"

Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin chân thành cảm ơn: Phòng Giáo dục Quận Tân Phú đã phát động phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm khuyến khích chúng tôi – những thầy cô giáo – nghiên cứu chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm ngày càng làm giàu vốn sống, kinh

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 193 Lượt xem: 61708
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54699
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54367
Có thể bạn quan tâm