Thành viên idoc2012

Sáng kiếm kinh nghiệm: "ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm"

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Sáng kiếm kinh nghiệm: "ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm"

- 12 tháng trước
468
Báo lỗi

Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin chân thành cảm ơn: Phòng Giáo dục Quận Tân Phú đã phát động phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm khuyến khích chúng tôi – những thầy cô giáo – nghiên cứu chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm ngày càng làm giàu vốn sống, kinh

Nội dung

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh

1

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

.....oOo.....

Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài:

Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Khánh

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh

2

Lời cảm ơn

Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này,

tôi xin chân thành cảm ơn:

Phòng Giáo dục Quận Tân Phú đã phát

động phong trào thi đua viết sáng kiến kinh

nghiệm nhằm khuyến khích chúng tôi – những

thầy cô giáo – nghiên cứu chuyên môn, tích luỹ

kinh nghiệm ngày càng làm giàu vốn sống, kinh

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh

3

Phoøng Giaùo duïc Quaän Taân Phuù Tröôøng Tieåu hoïc Voõ Thò Saùu Saùng kieán kinh nghieäm: Ñeà taøi:

ÖÙNG DUÏNG CNTT VAØO QUAÛN LYÙ VAØ XAÂY DÖÏNG HOÀ SÔ CHUÛ NHIEÄM CUÛA GIAÙO VIEÂN TIEÅU HOÏC

.........oOo.........

ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Quaûn lyù lôùp hoïc thoâng qua hoà sô chuû nhieäm lôùp. Soå chuû nhieäm laø moät trong

nhöõng loïai soå saùch thuoäc quy cheá chuyeân moân vaø laø moät coâng cuï ñeå hoã trôï ngöôøi Giaùo vieân trong coâng taùc quaûn lyù lôùp cuûa mình.

Vieäc thöïc hieän soå chuû nhieäm giuùp Giaùo vieân heä thoáng caùc noäi dung, soá lieäu, nhaät kyù lôùp trong suoát naêm hoïc moät caùch coù heä thoáng, khoa hoïc ñeå deã daøng theo doiõ, ñaùnh giaù quaù trình daïy vaø hoïc.

Thöïc hieän soå chuû nhieäm khoâng coù gì khoù ñoái vôùi Giaùo vieân, tuy nhieân Giaùo vieân caàn löu yù khi thöïc hieän soå chuû nhieäm khoâng sao cheùp, daäp khuoân maø ñoøi hoûi ngöôøi Giaùo vieân phaûi saùng taïo, tö duy ñeå coù caùch nhìn chuû nhieäm lôùp moät caùch khoa hoïc .

Vieäc thöïc hieän soå chuû nhieäm khoâng coøn laø moät hình thöùc nöõa, maø noù coøn laø caàu noái giöõa Giaùo vieân vaø phuï huynh . Vaán ñeà ôû choã ngöôøi Giaùo vieân bieát laäp moät keá hoïach quaûn lyù lôùp sao cho khoa hoïc, phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin vaøo giaùo duïc hieän nay.

Xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá cuûa Giaùo vieân coäng vôùi vieäc phaùt trieån kó naêng tin hoïc cuûa Giaùo vieân ñöôïc PGD taäp huaán, Toâi maïnh daïn xaây döïng vieäc thieát keá soå chuû nhieäm treân Powerponit, vieäc thieát keá soå chuû nhieäm naøy ñaõ giuùp cho toâi quaûn lyù lôùp hoïc moät caùch deã daøng khoa hoïc, vieäc caäp nhaät thoâng tin, keá hoïach thaùng khoâng maát thôøi gian nhieàu vieäc ghi cheùp cuõng nhö vieäc thay ñoåi choã ngoài tröôùc kia thay vì boâi xoùa ñeå ñieàu chænh thì vieäc thieát keá chöông trình quaûn lyù naøy thi taát caû ñeàu deã daøng.

Böôùc ñaàu töø vieäc thieát keá soå chuû nhieäm treân Powerpoint, toâi cuõng caûm thaáy laø mình tieán boä raát nhieàu trong vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo coâng taùc chuû nhieäm, theâm vaøo ñoù ñöôïc söï chæ daãn theâm cuûa CBCM PGD veà vieäc thieát keá soå chuû chuû nhieäm treân trang Web . Vôùi vieäc thieát keá naøy, nhöõng thoâng tin chuû nhieäm cuûa lôùp toâi khoâng chæ döøng laïi trong phaïm vi lôùp hoïc maø laø moät trang web cho baát cöù ai khi tra treân maïng coù theå bieát ñöôïc taát caû nhöõng dieãn bieán ôû lôùp Toâi chuû nhieäm. Ñieàu ñaëc bieät laø nhôø trang web naøy phuï huynh coäng taùc vôùi toâi veà thoâng tin cuûa con hoï, hoï coù theå bieát veà : hoïc taäp, keát quaû thi, thoâng baùo cuûa lôùp,lòch baùo giaûng, taøi lieäu tham khaûo ñeå giuùp hoïc sinh hoïc taäp ôû nhaø, ñieåm soá vaø nhaän xeùt haøng thaùng trao ñoåi thoâng tin vôùi giaùo vieân chuû nhieäm moät caùch deã daøng,…… Taát caû nhöõng ñieàu Toâi vöøa trình baøy töôûng chöøng nhö laø ñieàu maø Giaùo vieân chuû nhieäm chuyeân traùch khoù coù theå thöïc hieän maø phaûi laø moät chuyeân gia vi tính vaø phaûi toán

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh

4

tieàn ñeå traû phí haøng thaùng cho dòch vuï thieát keá treân trang web. Thaät ra, chuùng ta chæ caàn coù kieán thöùc veà tin hoïc vaø moät chieác vi tính ( maùy laptop thì caøng toát, thuaän tieän cho Giaùo vieân ) . Toâi maïnh daïn chia seû vôùi caùc anh chò ñoàng nghieäp vieäc thieát keá soå chuû nhieäm treân trang web (http:/khanhnguyen.wik.is), mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp, chia seû ñeå taát caû giaùo vieân chuùng ta coù moät coâng cuï hoã trôï hoøan haûo trong coâng taùc giaûng daïy.

GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ: I. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên khi öùng duïng CNTT thieát laäp trang Web vaøo xaây döïng hoà sô chuû nhieäm, quaûn lyù lôùp :

Thuaän lôïi: a/ Ñoái vôùi giaùo vieân : - Caäp nhaät thoâng tin moïi luùc moïi nôi, khoâng caàn söû duïng USB , khoâng toán tieàn

dòch vuï haøng thaùng ( mieãn phí ) . - Giaùo vieân khoâng phaûi ghi cheùp vaát vaû, ñieàu chænh boâi xoùa khi thay ñoåi thoâng

tin, Giaùo vieân coù theå caäp nhaät deã daøng, chænh söûa noäi dung theo chuû yù cuûa mình. - Tieát kieäm ñöôïc vieäc in aán, toán giaáy, trang trí bìa soå, coù theå chænh söûa vaø ñoåi

môùi theo töøng naêm ngay treân File ñaõ thöïc hieän. - Quaûn lyù hoïc sinh moät caùch khoa hoïc hôn, heä thoáng hôn, theo doõi töøng caù nhaân

hoïc sinh trong quaù trình hoïc taäp. - Giaùo vieân coù theå trao ñoåi vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh, thoâng baùo ñieåm soá, cung

caáp taøi lieäu tham khaûo cho hoïc sinh, phuï huynh cuõng nhö caùc thoâng tin veà giaùo duïc töø PGD, Sôû giaùo duïc vaø lieân laïc vôùi phuï huynh nhanh choùng maø khoâng caàn môøi phuï huynh ( nhôø ñòa chæ mail cuûa phuï huynh vaø trang Web cuûa Giaùo vieân )

- Taïo ñöôïc söï lieân thoâng chaët cheõ giöõa Giaùo vieân, hoïc sinh vaø phuï huynh, caùc thoâng tin heát söùc kòp thôøi, nhanh choùng vaø chính xaùc.

- BGH coù theå xem xeùt taát caû caùc hoïat ñoäng cuûa Giaùo vieân vaø hoïc sinh khi caàn. b/ Ñoái vôùi phuï huynh hoïc sinh : - Phuï huynh hoïc sinh ñöôïc lieân tuïc vaø thöôøng xuyeân caäp nhaät thoâng tin veà vieäc

hoïc taäp cuûa con em mình taïi tröôøng, kòp thôøi thöïc hieän nhöõng yeâu caàu cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm, giuùp cho vieäc phaûn hoài töø phía phuï huynh cuõng dieãn ra nhanh choùng thuaän lôïi trong vieäc giaùo duïc giöõa gia ñình vaø nhaø tröôøng.

- Phuï huynh hoïc sinh naém ñöôïc chöông trình giaùo duïc – reøn luyeän trong naêm hoïc vaø coù theå töï höôùng daãn hoïc sinh hoïc taäp ôû nhaø theo ñuùng muïc tieâu tham khaûo.

- Phuï huynh hoïc sinh coù theå giôùi thieäu ñeán Giaùo vieân chuû nhieäm vaø hoïc sinh nhöõng baøi tham khaûo, thoâng tin khaùc lieân quan ñeán vieäc giaùo duïc caùc em.

c/ Ñoái vôùi hoïc sinh : - Hoïc sinh coù theå tra cöùu caùc thoâng tin cuûa lôùp, caùc baøi taäp cuûa giaùo vieân cho

phuø hôïp vôùi naêng löïc cuûa caùc em ( caùc baøi taäp daïng phaân hoùa cho caùc ñoái töôïng TB, khaù, gioûi ) ñieåm soá veà keát quaû hoïc taäp cuûa mình .

- Hoïc sinh thöïc hieän caùc baøi taäp vaø ñöôïc nhaän xeùt ngay keát quaû treân trang Web.

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh

5

- Hoïc sinh coù theå neâu thaéc maéc hoaëc yeâu caàu ñoái vôùi GVCN veà nhöõng vaán ñeà maø caùc em quan taâm.

Ñeå tieát kieäm thôøi gian vaø coù theå ñònh höôùng hoïc sinh tôùi caùc trang web höõu ích, Giaùo vieân seõ giôùi haïn coâng vieäc hoïc taäp cuûa caùc em tôùi moät soá trang web Giaùo vieân ñaõ xem vaø löïa choïn tröôùc

Baøi hoïc cuûa Giaùo vieân seõ yeâu caàu hoïc sinh thu thaäp thoâng tin ñeå traû lôøi. Khoù khaên: - Caù nhaân giaùo vieân phaûi trang bò maùy vi tính thaäm chí laø laptop coù noái maïng

cho vieäc thuaän tieän theo doõi moïi luùc, moïi nôi. - Giaùo vieân coù kó naêng tin hoïc, hoïc hoûi theâm veà thieát keá trang web. - Nôi Giaùo vieân söû duïng maùy vi tính phaûi ñöôïc caøi ñaët Internet ñeå keát noái nhanh. - Moät soá PHHS chöa coù trang thieát bò maùy tính noái maïng hoaëc chöa coù kó naêng

söû duïng maùy tính. - PHHS chöa coù thoùi quen caäp nhaät thoâng tin thöôøng xuyeân treân trang Web. - Hoïc sinh chöa ñoàng boä ñöôïc hoïc kó naêng söû duïng maùy tính. - Khoù khaên cuûa Giaùo vieân laø caùch ñaët caâu hoûi laøm sao ñeå hoïc sinh khoâng theå traû

lôøi caâu hoûi chæ ñôn giaûn baèng caùch caét daùn thoâng tin töø nhieàu nguoàn khaùc nhau. II. Giaùo vieân caàn löu yù khi thöïc hieän vieäc öùng duïng CNTT vaøo vieäc xaây

döïng hoà sô chuû nhieäm, coâng taùc quaûn lyù : -Xaùc ñònh chuaån kieán thöùc -Löïa choïn chuû ñeà ( nhöõng loaïi baøi taäp naøo thì ñöôïc ñöa leân maïng. Muïc tieâu caàn

ñaït cuûa baøi ñoù, ... ) -Xaây döïng caâu hoûi thieát yeáu -Taïo ngöõ caûnh -Thieát keá caùc nhieäm vuï hoïc taäp -Löïa choïn taøi nguyeân web -Xaây döïng coâng cuï ñaùnh giaù -Xaây döïng Bobliography. Daïy hoïc xeùt veà hình thöùc tieán haønh laø moät quaù trình truyeàn thoâng hai chieàu. Vì

vaäy vieäc öùng duïng CNTT vaøo vieäc daïy hoïc noùi chung vaø naâng cao tính tích cöïc trong daïy – hoïc noùi rieâng laø xu höôùng taát yeáu cuûa thôøi ñaïi. Sôû dó nhö vaäy laø vì CNTT coù nhöõng öu theá, nhöõng theá maïnh. Boán theá maïnh maø CNTT mang laïi cho con ngöôøi söû duïng noù laø : toác ñoä cao, nhaát quaùn, chính xaùc vaø oån ñònh.

Caùc chuyeân gia cho raèng vieäc ñöa CNTT vaøo giaûng daïy seõ ñöôïc thöïc hieän moät caùch coù hieäu quaû khi hoïc sinh coù theå löïa choïn ñöôïc nhöõng nguoàn CNTT phuø hôïp, phucï vuï hoaït ñoäng thu thaäp, phaân tích , toång hôïp vaø trình baøy thoâng tin moät caùch hôïp lyù.

Coâng ngheä ñaøo taïo, phöông phaùp daïy - hoïc cuûa theá kyû 21 ñoøi hoûi truyeàn ñaït thoâng tin vôùi caùc yeâu caàu toác ñoä, chính xaùc, nhaát quaùn vaø oån ñònh. CNTT hoaøn toaøn coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng ñoøi hoûi treân.

Öùng duïng CNTT ñeå naâng cao tính tích cöïc trong daïy – hoïc laø xu höôùng taát yeáu coøn ñöôïc lyù giaûi qua caùc chöùc naêng cuûa CNTT mang laïi cho con ngöôøi nhö thu thaäp, xöû lyù, löu giöõ vaø truyeàn döõ lieäu . Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, neáu khoâng bieát taän duïng caùc

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh

6

thaønh töïu cuûa CNTT thì khoâng theå phaùt huy toång hôïp caùc yeáu toá coù lôïi trong quaù trình daïy hoïc. CNTT seõ laøm thay ñoåi khoâng chæ noäi dung vaø caû phöông phaùp truyeàn ñaït cuûa ngöôøi thaày trong daïy hoïc: Coù theå minh hoaï baøi giaûng moät caùch sinh ñoäng thoâng qua hình aûnh, aâm thanh.

Coù theå chæ ra caùc taøi lieäu tham khaûo caàn thieát ngay trong luùc giaûng. Nguoàn thoâng tin ña daïng, phong phuù, sinh ñoäng vaø coù caû yeáu toá baát ngôø. Coù theå laøm taêng haøng chuïc, haøng traêm laàn löôïng thoâng tin trong moät giôø giaûng

baøi. Coù theå höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc, töï nghieân cöùu. Söû duïng maùy tính nhö coâng cuï hoã trôï trong vieäc quaûn lyù lôùp hoïc, xaây döïng hoà sô

chuû nhieäm nghóa laø ñeå maùy tính laøm nhöõng phaàn vieäc cuûa giaùo vieân, keå caû moät soá vieäc maø giaùo vieân cuõng khoâng theå laøm ñöôïc.

Daïy hoïc, quaûn lyù coâng taùc chuû nhieäm lôùp baèng maùy tính noùi rieâng cuõng nhö söû duïng caùc phöông tieän hieän ñaïi noùi chung coù öu ñieåm noåi baät laø:haøm löôïng thoâng tin truyeàn ñaït cao trong thôøi gian ngaén, caùch truyeàn ñaït thoâng tin sinh ñoäng taïo ñieàu kieän cho ngöôøi hoïc deã tieáp thu kieán thöùc ñöôïc truyeàn ñaït, gaây höùng thuù trong hoïc taäp; thoâng tin ñöôïc truyeàn ñaït cho hoïc sinh baèng nhieàu hình thöùc; Quaûn lyù lôùp hoïc trôû neân nheï nhaøng, khoâng coøn naëng neà vôùi hoà sô choàng cheùo ,Giaùo vieân khi ñoù tieát kieäm ñöôïc thôøi gian “cheát” (thôøi gian ghi cheùp, trao ñoåi tröïc tieáp vôùi phuï huynh, chuaån bò nhieàu phieáu hoïc taäp cho vieäc chuaån bò baøi daïy,….) treân lôùp. Do ñoù chaát löôïng baøi giaûng raát cao vaø hieäu quaû söû duïng giôø giaûng cuõng raát cao. BGH coù theå kieåm tra nhöõng hoaït ñoäng dieãn ra giöõa thaày vaø troø moät caùch khoa hoïc vaø teá nhò hôn maø khoâng caàn phaûi kieåm tra giaùo aùn, hoà sô soå saùch,… ñoät xuaát.

Maùy tính khoâng heà thuû tieâu vai troø cuûa ngöôøi thaày, maø traùi laïi caàn phaùt huy hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân trong quaù trình daïy hoïc noùi chung vaø coâng taùc chuû nhieäm, quaûn lyù lôùp hoïc noùi rieâng. Maùy tính khoâng chæ laø coâng cuï ñeå daïy hoïc maø coøn ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu cuûa thöïc tieãn cuoäc soáng vaø xaõ hoäi

Trong Giaùo duïc coù moät hình thöùc daïy hoïc giuùp vöôït qua nhöõng khoù khaên treân ñoù laø baøi hoïc treân maïng ( Web lesson ). Hôn theá nöõa, baøi hoïc treân maïng ñöôïc thieát keá moät laàn vaø coù theå söû duïng nhieàu laàn cho nhieàu ñoái töôïng trong nhieàu thôøi ñieåm vaø ôû baát cöù ñòa ñieåm naøo trong quaù trình hoïc taäp. Nhöõng lôïi theá treân laø raát lôùn. Vaäy baøi hoïc treân maïng laø gì? Taïi sao chuùng ta duøng noù? Laøm theá naøo ñeå xaây döïng moät baøi hoïc treân maïng vôùi söï hoã trôï cuûa trang web.

Xaây döïng baøi hoïc treân maïng ñöôïc thöïc hieän qua bao nheâu böôùc? Coù nhöõng böôùc naøo gioáng vôùi vieäc xaây döïng hoà sô taøi lieäu tham khaûo? Nhaän xeùt veà caùch taïo lieân keát trong baøi hoïc treân maïng, taïo lieân keát tôùi moät

trang web khaùc, caùch thöùc cheøn hình aûnh vaøo baøi hoïc treân maïng. Hoïc sinh, ñoàng nghieäp, phuï huynh seõ tham khaûo baøi hoïc treân maïng cuûa baïn

baèng caùch naøo?. Vaán ñeà laø ôû choã Giaùo vieân chuùng ta bieát xaây döïng trang Web cho rieâng mình ñeå hoã trôï coâng taùc quaûn lyù, xaây döïng chuû nhieäm lôùp hoïc.Moät trang web quaûn lyù lôùp hoïc caàn coù nhöõng noäi dung gì? Môøi caùc baïn gheù qua trang web khanhnguyen.wik.is cuaû toâi. Thaät ra ñeå thieát keá 1 trang web khoâng khoù vaø khoâng maát nhieàu thôøi gian chuùt naøo? Chæ caàn coù taâm huyeát caùc baïn seõ laøm ñöôïc.

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh

7

Ñaàu tieân vaøo http:// wik.is Trong oâ maøu ñoû ta ñaët teân cho ñòa chæ trang web cuaû mình create Neáu gaëp khoù khaên ( vì khoâng hieåu tieáng Anh ) caùc baïn coù theå vaøo ñiaï chæ

http://vdick.com ñeå ñöôïc hoã trôï tieáng Vieät LÔØI KEÁT:

Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là nhu cầu của thời đại. Vai trò tự học và sáng tạo ngày được đề cao trong giáo dục ngày nay. Do đó, ngành giáo dục đang tập trung chấn chỉnh và xây dựng vieäc phaùt huy toái ña vai troø cuûa CNTT khoâng chæ trong phöông phaùp daïy hoïc maø trong coâng taùc quaûn lyù, chuû nhieäm lôùp.

Khi ñöa ñiaï chæ web cuaû toâi ñeán vôùi PH vaø HS, toâi nhaän ñöôïc nhieàu söï uûng hoä vì thoâng qua trang Web, HS coù ñöôïc nguoàn baøi taäp phong phuù, nguoàn taøi nguyeân töø caùc trang Web khaùc, trang Web coøn laø nhòp caàu keát noái GV vaø PH lieân laïc vôùi nhau moät caùch nhanh nhaát.

Xuaát phaùt töø nhöõng ñaëc ñieåm cuûa thôøi ñaïi ngaøy nay, vôùi nhöõng lôïi theá vaø chöùc naêng coù ñöôïc cuûa CNTT vaø qua phaân tích nhöõng thuaän lôïi khi öùng duïng CNTT vaøo vieäc naâng cao tính tích cöïc trong quaù trình daïy hoïc laø cô sôû ñeå thöïc hieän ñoåi môùi muïc tieâu giaùo duïc ñaøo taïo hieän nay cho chuùng ta thaáy tính taát yeáu cuûa vieäc öùng duïng CNTT vaøo vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc noùi chung vaø coâng taùc quaûn lyù, chuû nhieäm lôùp hoïc noùi rieâng cuûa theá kyû 21, chæ coù nhö vaäy chuùng ta môùi ñaûm baûo ñöôïc vieäc tích hôïp giöõa 3 moâi tröôøng giaùo duïc : nhaø tröôøng, gia ñình vaø xaõ hoäi, ñaùp öùng ñöôc nhöõng yeâu caàu, ñoøi hoûi cuûa thôøi ñaïi môùi – thôøi ñaïi thoâng tin, thôøi ñaïi cuûa neàn kinh teá tri thöùc.

Taân Phuù, ngaøy 02 . 04 . 08

Ngöôøi vieát baøi

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang