Tài liệu

RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN NGÀNH MAY CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 594     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN NGÀNH MAY CÔNG NGHIỆP - tài liệu, sách iDoc.VnRỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN NGÀNH MAY CÔNG NGHIỆP,Đặt vấn đề: Rối loạn cơ xương nghề nghiệp (RLCXNN) là một bệnh rất phổ biến và có xu hướng ngày càng gia tăng. Bệnh thường xuất…
background image

RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN NGÀNH 

MAY CÔNG NGHIỆP 

 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Rối loạn cơ xương nghề nghiệp (RLCXNN) là một bệnh rất phổ 

biến  và  có  xu  hướng  ngày  càng  gia  tăng.  Bệnh  thường  xuất  hiện  ở  những 

người  lao  động  phải  làm  việc  thủ  công  nặng  nhọc,  tư  thế  lao  động  không 

hợp lý (Tư thế quì, bẻ gập lưng...). Công nhân Ngành may công nghiệp Việt 

Nam  hiện  nay  cũng  thường  phải  làm  việc  với  những  điều  kiện  như  vậy. 

Những  điều  này  đã  ảnh  hưởng  không  nhỏ  tới  sức  khỏe  người  lao  động,  và 

thậm  chí  có  thể  gây  ra  bệnh  RLCX  nghề  nghiệp  cho  người  lao  động.  Việc 

nghiên cứu tìm ra những yếu tố có liên quan gây ra RLCXNN và qua đó đưa 

ra các giải pháp phòng chống RLCX cho người lao động là hết sức cần thiết.   

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ công nhân ngành may công nghiệp bị RLCXNN và 

các yếu tố liên quan tại một số doanh nghiệp may thuộc các tỉnh thành phía 

Nam. 

Phương  pháp  và  đối  tượng  nghiên  cứu:  Nghiên  cứu  cắt  ngang  mô  tả  được 

thực  hiện  bằng  cách  điều  tra  phỏng  vấn  các  công  nhân  ngành  may  công 

nghiệp. 

background image

Kết quả: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy: Công nhân may đa 

số là công nhân trẻ với 89% là lao động nữ. Tỉ lệ công nhân bị RLCX nghề 

nghiệp là 83% trong đó đau thắt lưng chiếm tỉ lệ cao nhất là 54,3% .  Có mối 

liên  quan  giữa  RLCX  với  tư  thế  lao  động  và  tính  chất  công  việc,  với  p  = 

0,004 và p <0,001.  

Kiến  nghị:  Công  ty  nên  tổ  chức  các    khoảng  nghỉ  ngắn  (5  –  10  phút)  giữa 

các ca lao động; công ty nên tổ chức cho công nhân tập thể dục giữa giờ; tạo 

điều kiện cho công nhân được thao tác công viêc với các tư thế hợp lý hơn 

bằng cách hạn chế các tư thế lao động không tự nhiên. 

Từ khóa: rối loạn cơ xương nghề nghiệp, công nhân ngành may công nghiệp 

ABSTRACT 

OCCUPATIONAL  MUSCULOSKELETAL    DISORDERS  OF  WORKERS 

AT  GARMENT  INDUSTRY  IN  THE  SOUTHERN  PROVINCES  OF 

VIETNAM 

Trinh Hong Lan and el al * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 14 - Supplement 

of No 1 - 2010: 222 - 225  

Background: Occupational musculoskeletal disorders is a very popular status 

of  individuals  and  increasing  more  now  in  the  world.  The  ILO  and  WHO 

have  identified  musculoskeletal disorders as one of the typical work-related 

background image

diseases.  This  work-related  diseases  often  appear  at  workers  who  have  to 

work  hard,  to  have  unseasonable  working  posture  (the  bending  forward 

posture,  squatting  posture,  much  static  work  posture...).    Vietnam  garment 

workers  often  have  to  do  with  conditions  like  this.    This  has  affected  their 

health,  and  even  to  be  under  Occupational  musculoskeletal  disorders. 

Therefore,  it’s  essential  to  research  for  factors  causing  musculoskeletal 

disorders and find out solutions for musculoskeletal disorders prevention.  

Objectives:  Determine  the  prevalence  of  worker  with  stress  and  related 

factors at garment companies in the Southern provinces of Vietnam.  

Materials  and  Method:  A  descriptive  cross-sectional  study.  Data  were 

collected through interviews using structured questionnaire. 

Results:  The results showed that: almost all  workers are  young and 89% of 

them are women. The prevalence of Occupational musculoskeletal disorders 

of  subjects  was  83%,  among  them  the  prevalence  of  low  back  pain  of 

subjects  was  the  most  (54.3%).  The  relationship  between  regular 

musculoskeletal  disorders  and  potential  factors  include:  Working  posture, 

nature of the work (with p = 0.004 and p <0.001). 

Conclusion:  The  prevalence  of  Occupational  musculoskeletal  disorders  of  

garment  workers  is  rather  high.  To  solve  this,  garment  companies  should 

plan  appropriate  such  as:  to  rearrange  the  time  of  operation  and  short 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN NGÀNH MAY CÔNG NGHIỆP

Đặt vấn đề: Rối loạn cơ xương nghề nghiệp (RLCXNN) là một bệnh rất phổ biến và có xu hướng ngày càng gia tăng. Bệnh thường xuất hiện ở những người lao động phải làm việc thủ công nặng nhọc, tư thế lao động không hợp lý (Tư thế quì, bẻ gập lưng...). Công nhân Ngành may công nghiệp Việt Nam hiện nay cũng thường phải làm việc với những điều kiện như vậy. Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người lao động, và thậm chí có thể gây ra bệnh RLCX nghề nghiệp cho người lao động. Việc nghiên cứu tìm ra những yếu tố có liên quan gây ra RLCXNN và qua đó đưa ra các giải pháp phòng chống RLCX cho người lao động là hết sức cần thiết.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1472 Lượt xem: 116339
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 580 Lượt xem: 111497
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89897
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89897
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 248 Lượt xem: 74500
tâm lý học đại cương Lượt tải: 337 Lượt xem: 67707
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53116
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51764