Thành viên idoc2012

Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC

- 04/15/2013
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC

- 04/15/2013
137
Báo lỗi

Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC về bãi bỏ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung
Microsoft Word - 347.doc

BỘ TÀI CHÍNH -----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Số: 19/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐNNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 40/2005/TT-BTC NGÀY 25/5/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP

NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức; Căn cứ Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại,

QUYẾT ĐNNH

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Điều 2. Tất cả các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA (theo Điều 8 Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức) kể từ ngày 18/12/2007 (ngày Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 có hiệu lực thi hành): áp dụng cơ chế cho vay lại từ ngân sách nhà nước theo các điều kiện cho vay lại quy định tại Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007.

Điều 3. Các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn ODA được tiếp tục áp dụng các điều kiện cho vay lại quy định tại Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005, bao gồm:

a) Các dự án cấp nước sạch đã được duyệt áp dụng theo các điều kiện cho vay lại quy định tại Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005;

b) Các dự án cấp nước sạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA trước ngày 18/12/2007.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Công báo; - Vụ Pháp chế; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính - Lưu VT, TCĐN

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang