Tài liệu

Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 84     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC - tài liệu, sách iDoc.VnQuyết định số 19/2008/QĐ-BTC,Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC về bãi bỏ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với…
background image

B TÀI CHÍNH 

----- 

CNG HOÀ XàHI CH NGHĨA VIT NAM 

Độc lp - T do - Hnh phúc 

------- 

Số: 19/2008/QĐ-BTC  

Hà Ni, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

  

QUYĐNNH  

VỀ VIỆC BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 40/2005/TT-BTC NGÀY 25/5/2005 CỦA BỘ 

TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP 

NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC 

B TRƯỞNG B TÀI CHÍNH 

Căn c Ngh định s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 ca Chính ph quy định ch
n
ăng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Tài chính; 
C
ăn c Ngh định s 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ca Chính ph ban hành 
Quy ch
ế qun lý và s dng ngun vn h tr phát trin chính thc; 
C
ăn c Quyếđịnh s 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 ca Th tướng Chính ph 
ban hành Quy ch
ế cho vay li t ngun vay, vin tr nước ngoài ca Chính ph
Theo 
đề ngh ca V trưởng V Tài chính đối ngoi,

 

QUYĐNNH 

Điu 1.

 Bãi bỏ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).  

Điu 2.

 Tất cả các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn ODA được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA (theo Điều 8 Nghị định số 
131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử 
dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức) kể từ ngày 18/12/2007 (ngày Quyết định 
số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 có hiệu lực thi hành): áp dụng cơ chế cho vay 
lại từ ngân sách nhà nước theo các điều kiện cho vay lại quy định tại Quyết định số 
181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007. 

Điu 3.

 Các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn ODA được tiếp tục áp dụng các 

đ

iều kiện cho vay lại quy định tại Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005, bao 

gồm:  

a) Các dự án cấp nước sạch đã được duyệt áp dụng theo các điều kiện cho vay lại quy 
đị

nh tại Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005;  

b) Các dự án cấp nước sạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu 
cầu tài trợ ODA trước ngày 18/12/2007. 

Điu 4.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.  

background image

Điu 5.

 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

 

Nơi nhn
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Công báo; 
- Vụ Pháp chế; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính 
- Lưu VT, TCĐN

 

KT. B TRƯỞNG 

TH TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trn Xuân Hà 

  

Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC về bãi bỏ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Luật đấu thầu Lượt tải: 4 Lượt xem: 1178
Luật đầu tư Lượt tải: 3 Lượt xem: 1117
Luật đầu tư 2005 Lượt tải: 0 Lượt xem: 916
Có thể bạn quan tâm