Thành viên idoc2012

Quyết định số 1613/BYT-QĐ

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Quyết định số 1613/BYT-QĐ

- 12 tháng trước
12,309
Báo lỗi

Quyết định số 1613/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động

Nội dung
Microsoft Word - 3041.doc

BỘ Y TẾ ------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

Số: 1613/BYT-QĐ Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHOẺ ĐỂ KHÁM TUYỂN, KHÁM ĐỊNH KỲ”

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hành và tổ chức bộ máy Y tế; - Căn cứ điều 102 Bộ Luật Lao động quy định về việc khám sức khoẻ khi tuyển dụng và khám định kỳ; - Căn cứ kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng (Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” đã được hội đồng Khoa học Công nghệ cấp Bộ Y tế, (thành lập theo Quyêt định số: 1177/BYT-QĐ ngày 04/07/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế) họp nghiệm thu ngày 13/07/1996; - Theo đề nghị của Vụ trưởng: Vụ Điều trị, Vụ Khoa học Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế

QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành “Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động (có bản tiêu chuẩn kèm theo). Điều 2: Giao cho Vụ trưỏng Vụ điều trị hướng dẫn chi tiết việc thực hiện áp dụng bảng tiêu chuẩn nói trên. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 4: Các ông bà: Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị và các Vụ chức năng của Bộ Y tế, Giám Đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG

PGS. PTS. Lê Ngọc Trọng

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang