Tài liệu

Quyết định số 1613/BYT-QĐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11131     Tải về: 33     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Quyết định số 1613/BYT-QĐ - tài liệu, sách iDoc.VnQuyết định số 1613/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển,
B Y T
------
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
--------
S: 1613/BYT-QĐ
Hà Ni, ngày 15 tháng 08 n
ăm 1997
QUYT ĐỊNH
V VIC BAN HÀNH “TIÊU CHUN PHÂN LOI SC KHO ĐỂ KHÁM TUYN, KHÁM ĐỊNH K
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
B TRƯỞNG B Y T
- Căn c Ngh đnh s 68/CP ngày 11/10/1993 ca Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn
hành và t chc b máy Y tế;
- Căn c điu 102 B Lut Lao động quy định v vic khám sc kho khi tuyn dng và khám định k;
- Căn c kết qu nghiên cu đề tài xây dng (Tiêu chun phân loi sc kho để khám tuyn, khám
định kđã được hi đồng Khoa hc Công ngh cp B Y tế, (thành lp theo Quyêt đnh s:
1177/BYT-QĐ ngày 04/07/1996 ca B trưởng B Y tế) hp nghim thu ngày 13/07/1996;
- Theo đề ngh ca V trưởng: V Điu tr, V Khoa hc Đào to, V T chc cán b B Y tế
QUYT ĐỊNH
Điu 1: Ban hành “Tiêu chun phân loi sc kho để khám tuyn, khám định k” cho người lao động
(có bn tiêu chun kèm theo).
Điu 2: Giao cho V trưỏng V điu tr hưng dn chi tiết vic thc hin áp dng bng tiêu chun nói
trên.
Điu 3: Quyết định này có hiu lc k t ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái vi quy định
trong Quyết định này đều bãi b.
Điu 4: Các ông bà: Chánh văn phòng, V trưng V Điu tr và các V chc năng ca B Y tế, Giám
Đốc S Y tế các tnh, thành ph trc thuc trung ương, Y tế các ngành chu trách nhim thi hành
Quyết định này.
KT/B TRƯỞNG B Y T
TH TRƯNG
PGS. PTS. Lê Ngc Trng
Quyết định số 1613/BYT-QĐ
Quyết định số 1613/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - 3041.doc

BỘ Y TẾ ------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

Số: 1613/BYT-QĐ Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHOẺ ĐỂ KHÁM TUYỂN, KHÁM ĐỊNH KỲ”

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hành và tổ chức bộ máy Y tế; - Căn cứ điều 102 Bộ Luật Lao động quy định về việc khám sức khoẻ khi tuyển dụng và khám định kỳ; - Căn cứ kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng (Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” đã được hội đồng Khoa học Công nghệ cấp Bộ Y tế, (thành lập theo Quyêt định số: 1177/BYT-QĐ ngày 04/07/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế) họp nghiệm thu ngày 13/07/1996; - Theo đề nghị của Vụ trưởng: Vụ Điều trị, Vụ Khoa học Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế

QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành “Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động (có bản tiêu chuẩn kèm theo). Điều 2: Giao cho Vụ trưỏng Vụ điều trị hướng dẫn chi tiết việc thực hiện áp dụng bảng tiêu chuẩn nói trên. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 4: Các ông bà: Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị và các Vụ chức năng của Bộ Y tế, Giám Đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG

PGS. PTS. Lê Ngọc Trọng

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm