Tài liệu

Quyết định số 1613/BYT-QĐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6954     Tải về: 14     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Quyết định số 1613/BYT-QĐ - tài liệu, sách iDoc.VnQuyết định số 1613/BYT-QĐ,Quyết định số 1613/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ”…
background image

B Y T 

------  

CNG HOÀ XàHI CH NGHĨA VIT NAM 

Độ

c lp - T do - Hnh phúc 

-------- 

Số: 1613/BYT-QĐ 

Hà Ni, ngày 15 tháng 08 năm 1997  

 

QUYĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH “TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHOẺ ĐỂ KHÁM TUYỂN, KHÁM ĐỊNH KỲ” 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

B TRƯỞNG B Y T 

- Căn c Ngh định s 68/CP ngày 11/10/1993 ca Chính ph quy định chc năng, nhim v, quy
hành và t
 chc b máy Y tế;  
- C
ăn c điu 102 B Lut Lao động quy định v vic khám sc kho khi tuyn dng và khám định k;  
- C
ăn c kết qu nghiên cđề tài xây dng (Tiêu chun phân loi sc kho để khám tuyn, khám 
đị

nh k” đã được hđồng Khoa hc Công ngh cp B Y tế, (thành lp theo Quyêt định s

1177/BYT-QĐ ngày 04/07/1996 ca B trưởng B Y tế) hp nghim thu ngày 13/07/1996; 
- Theo 
đề ngh ca V trưởng: V Điu tr, V Khoa hĐào to, V T chc cán b B Y tế  

QUYĐỊNH 

Đ

iu 1: Ban hành “Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động 

(có bản tiêu chuẩn kèm theo). 

Đ

iu 2: Giao cho Vụ trưỏng Vụ điều trị hướng dẫn chi tiết việc thực hiện áp dụng bảng tiêu chuẩn nói 

trên. 

Đ

iu 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định 

trong Quyết định này đều bãi bỏ. 

Đ

iu 4: Các ông bà: Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị và các Vụ chức năng của Bộ Y tế, Giám 

Đố

c Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

 

 

KT/B TRƯỞNG B Y T 

TH TRƯỞNG 

 
 
 

 

PGS. PTS. Lê Ngc Trng 

 

Quyết định số 1613/BYT-QĐ

Quyết định số 1613/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm