Tài liệu

Quyết định Số: 124/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 422     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Quyết định Số: 124/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - tài liệu, sách iDoc.VnQuyết định Số: 124/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI,QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
background image

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

----------------- 

Số: 124/2009/QĐ-UBND  

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH  

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2010 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương 

pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP 

ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội khóa XIII (kỳ họp thứ 19) về việc ban hành giá các loại đất 

trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010; 

Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư 

pháp, Cục Thuế Thành phố, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố tại Tờ 

trình số 3990/TTrLN-STNMT-STC-STP-CT-BCĐGPMB ngày 16/11/2009; Báo 

cáo thẩm định số 2206/STP-VBPQ ngày 28/12/2009 của Sở Tư pháp,  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về giá các loại đất trên 

địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010.  

Quyết định Số: 124/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Luật đất đai năm 1993 Lượt tải: 3 Lượt xem: 3317
luật đất đai Lượt tải: 6 Lượt xem: 2079
NGHỊ ĐỊNH Số: 197/2004/NĐ-CP Lượt tải: 3 Lượt xem: 1693
Có thể bạn quan tâm