Tài liệu

Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 241     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH - tài liệu, sách iDoc.VnQuyết định số 1068/2008/QĐ-BKH,Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
background image

B K HOCH VÀ ĐẦU TƯ  

------ 

CNG HÒA XàHI CH NGHĨA VI

NAM 

Độc lp – T do – Hnh phúc 

------------- 

Số: 1068/2008/QĐ-BKH 

Hà N

i, ngày 15 tháng 08 năm 2008

 

  

QUYĐNNH 

BAN HÀNH MẪU BÁO CÁO THẨM ĐNNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU 

B TRƯỞNG B K HOCH VÀ ĐẦU TƯ 

C

ăn c LuĐấu thu s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

C

ăn c Điu 67 và khon 3 Điu 76 ca Ngh định s 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 

5 n

ăm 2008 ca Chính ph v vic hướng dn thi hành LuĐấu thu và la ch

nhà th

u xây dng theo Lut Xây dng; 

C

ăn c Ngh định s 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 ca Chính ph quy 

định chc năng, nhim v, quyn hn ca B Kế hoch và Đầu tư
Theo 

đề ngh ca V trưởng V Qun lý Đấu thu,

 

QUYĐNNH: 

Điu 1.

 Ban hành kèm theo Quyết định này “Mẫu Báo cáo thNm định kết quả đấu 

thầu”. 

Điu 2.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì Quyết định số 419/2008/QĐ-BKH 
ngày 07/4/2008 hết hiệu lực thi hành. 

Điu 3.

 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung 

ươ

ng, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

  

background image

 

 

Nơi nhn: 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Website Chính phủ; Công báo; 
- Các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT; 
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp; 
- Lưu VT, Vụ QLĐT (5).

 

B TRƯỞNG 

 
 
 
 

Võ Hng Phúc 

  

MU BÁO CÁO 

THẨM ĐNNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU 

(Ban hành kèm theo Quyếđịnh s 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15 tháng 8 năm 2008 

c

a B trưởng B Kế hoch và Đầu tư)

 

Mẫu báo cáo thNm định kết quả đấu thầu này áp dụng cho việc lập báo cáo thNm định 
của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thNm định kết quả đấu thầu (gọi tắt là cơ quan/tổ 
chức thNm định) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (trường hợp nhà thầu là tổ chức), mua 
sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi 
thực hiện đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với các hình 
thức lựa chọn nhà thầu khác, cơ quan/tổ chức thNm định có thể sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. 

Việc thNm định không phải là đánh giá lại hồ sơ dự thầu. Khi tiến hành thNm định, cơ 
quan/tổ chức thNm định cần căn cứ vào các tài liệu do chủ đầu tư, bên mời thầu cung 
cấp, báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực 
hiện việc đánh giá hồ sơ dự thầu (tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, 
…) ý kiến đánh giá của từng thành viên trực tiếp tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu và 
các tài liệu liên quan nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan trong việc thNm định 
về kết quả đấu thầu. 

Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính gợi ý, hướng dẫn về 
cách trình bày và nội dung của báo cáo thNm định sẽ được người sử dụng cụ thể hóa 
theo từng gói thầu. Mẫu báo cáo thNm định này bao gồm các nội dung sau: 

I. Khái quát về dự án và gói thầu 

II. Tóm tắt quá trình đấu thầu và đề nghị của chủ đầu tư về kết quả đấu thầu 

III. Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá của cơ quan/tổ chức thNm định  

background image

IV. Nhận xét và kiến nghị 

PHỤ LỤC 

Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp 
và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem 
xét, chỉnh lý. 

  

[TÊN CƠ QUAN/T CH

THĐNNH] 

------- 

CNG HÒA XàHI CH NGHĨA VI

NAM 

Độc lp – T do – Hnh phúc 

-------------- 

Số:          / 

…., ngày … tháng …. n

ăm ….

 

  

BÁO CÁO THĐNNH 

(V

 kết qu đấu thu gói thu [đin tên gói thu])

 

Kính gi: [Đin tên người có th m quyn hoc ngườđượy quyn phê duyt kế

qu

 đấu thu]

 

  

Căn cứ văn bản trình duyệt số [đin s hiu văn bn trình duyt kết qu đấu thu] 
ngày [đin ngày tháng năm văn bn trình duyt] của [đin tên ch đầu tư] về kết quả 
đấ

u thầu gói thầu [đin tên gói thu] thuộc dự án [đin tên d án]; 

Căn cứ cuộc họp thNm định (nếu có) ngày [đin ngày tháng năm hp th m định] và 
văn bản giải trình (nếu có) của [đin tên ch đầu tư]; 

[

Đin tên cơ quan/t chc th m định]

 đã tiến hành thNm định kết quả đấu thầu gói 

thầu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu từ ngày …. tháng … năm 
…. đến ngày …. tháng … năm …. [Điu tên cơ quan/t chc th m định/ báo cáo 
[

đin tên người có th m quyn hoc ngườđượy quyn]

 về kết quả thNm định kết 

quả đấu thầu gói thầu nêu trên như sau: 

I. KHÁI QUÁT V D ÁN VÀ GÓI THU 

Ph

n này nêu các văn bn là cơ s pháp lý để t chđấu thu như văn bn phê 

duy

t d án, văn bn phê duyt kế hoch đấu thu/kế hoch đấu thđiu chnh, vă

b

n phê duyt thiết kế, d toán (đối vi gói thu xây lp), ….

 

Ngoài ra, ph

n này cn nêu khái quát v ni dung chính ca d án, gói thu bao g

các n

i dung đã được phê duyt trong kế hoch đấu thu v gói thu này như tên gói 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH

Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Luật đấu thầu Lượt tải: 4 Lượt xem: 1171
Luật đầu tư Lượt tải: 3 Lượt xem: 1108
Luật đầu tư 2005 Lượt tải: 0 Lượt xem: 904
Có thể bạn quan tâm