Tài liệu

Quyết định cử đi học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3250     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Quyết định cử đi học - tài liệu, sách iDoc.VnQuyết định cử đi học
QUAÄN (HUYEÄN)
……….
CNG HA XAÕ HOÄI CH NGHÓA
VIEÄT NAM
UBND PHÖÔØNG (XAÕ)
……
Ñoäc LaäpTöï Do- Haïnh Phuùc
Soá: ……./QÑ- UBND
Phöôøng( xaõ)……, ngaøy ……thaùng
….naêm....
QUYEÁT ÑÒNH
V vieäc cöû ñi hoïc
UÛY BAN NHAÂN DAÂN PHÖÔØNG ( XAÕ)…………..
Caên cöù Luaät toå chöùc, hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng nhaân daân vaø
Uûy ban nhaân daân ñaõ ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 26 thaùng
11 naêm 2003;
Caên cöù
……………………………………………………………………………...
Theo ñeà nghò
cuûa…………………………………………………………………..
QUYEÁT ÑÒNH:
Ñieàu 1. Nay UBND phöôøng (xaõ)……………………cöû oâng (baø)
………………..
Chöùc vuï :………………………….. coâng taùc taïi:
…………………………………
Ñi hoïc
lôùp…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Töø ngaøy …………………………………ñeán
ngaøy……………………………….
Ñieàu 2. OÂng ( baø )
………………………………………………………………….
coù traùch nhieäm theo hoïc lôùp
……………………………………………………….
vaø chaáp haønh noäi qui nhaø tröôøng. Sau khi keát thuùc khoaù hoïc
veà phuïc vuï ôû ñòa phöông.
Ñieàu 3. Chaùnh vaên phoøng, (Tröôûng caùc ñôn )thuoäc UBND
Phöôøng (xaõ)
vaø caùc OÂng ( Baø) coù teân taïi ñieàu 1 chòu traùch nhieäm thi haønh
quyeát ñònh naøy.
Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù.
i nhaän :
- Nhö ñieàu 3;
- ( ñôn vò toå chöùc lôùp)
- Löu VP-LT.
TM. UÛY BAN NHAÂN DAÂN
CHUÛ TÒCH
(Hoï Vaø Teân)
Quyết định cử đi học
Quyết định cử đi học
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3250     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315