Tài liệu

Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 396     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN - tài liệu, sách iDoc.VnQuyết định 581/2003/QĐ-NHNN,Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
********
S: 581/2003/QĐ-NHNN
Hà Ni, ngày 09 tháng 6 năm 2003
QUYT ĐỊNH
CA THNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC S 581/2003/QĐ-NHNN NGÀY 09
THÁNG 6 NĂM 2003 V VIC BAN HÀNH QUY CH D TR BT BUC ĐỐI
VI CÁC T CHC TÍN DNG
THNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn c Lut Ngân hàng Nhà nước s 01/1997/QH10 và Lut Các t chc tín dng s
02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn c Ngh định s 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 ca Chính ph quy định chc
năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca b, cơ quan ngang b;
Theo đề ngh ca V trưởng V Chính sách tin t,
QUYT ĐỊNH
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế d tr bt buc đối vi các t chc
tín dng.
Điu 2. Quyết định này có hiu lc k t k duy trì d tr bt buc tháng 8 năm 2003.
Điu 3. Quyết định này thay thế Quyết định s 51/1999/QĐ-NHNN1 ngày 10/02/1999 v
vic ban hành Quy chế d tr bt buc đối vi các t chc tín dng, Quyết định s
191/1999/QĐ-NHNN1 ngày 31/5/1999 v t l d tr bt buc đối vi các t chc tín
dng, Quyết định s 303/2000/QĐ-NHNN1 ngày 11/9/2000, Quyết định s
700/2002/QĐ-NHNN ngày 04/7/2002 ca Thng đốc Ngân hàng Nhà nước v gi tin
d tr bt buc bng đồng Vit Nam đối vi các t chc tín dng tham gia thanh toán
đin t liên ngân hàng.
Điu 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng, V trưởng V Chính sách tin
t, Th trưởng các đơn v thuc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng
Nhà nước tnh, thành ph trc thuc trung ương, Tng giám đốc (Giám đốc) các t chc
tín dng chu trách nhim thi hành quyết định này.
Đức Thuý
(Đã ký)
QUY CH
D TR BT BUC ĐỐI VI CÁC T CHC TÍN DNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 581/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2003 ca Thng
đốc Ngân hàng Nhà nước)
Chương 1:
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. D tr bt buc là s tin mà các t chc tín dng hot động ti Vit Nam phi
duy trì trên tài khon tin gi thanh toán ti Ngân hàng Nhà nước.
Điu 2. Trong quy chế này, các t ng dưới đây được hiu:
1. K xác định d tr bt buc là khong thi gian ca tháng trước k t ngày 01 đầu
tháng đến hết ngày cui cùng ca tháng.
2. K duy trì d tr bt buc là khong thi gian ca tháng hin hành k t ngày 01 đầu
tháng đến hết ngày cui cùng ca tháng.
Điu 3. Đối tượng thi hành Quy chế d tr bt buc là các t chc tín dng được thành
lp và hot động theo Lut các t chc tín dng.
Điu 4. D tr bt buc được tính toán trên cơ s s dư tin gi huy động bình quân ca
tng loi tin gi phi d tr bt buc ti Hi s chính và các chi nhánh ca t chc tín
dng trong k xác định d tr bt buc và t l d tr bt buc tương ng được Thng
đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong tng thi k.
Điu 5. T l d tr bt buc đối vi tng loi hình t chc tín dng và tng loi tin gi
do Thng đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tùy thuc vào mc tiêu chính sách tin t
trong tng thi k.
Điu 6. Vic tr lãi đối vi s tin phi d tr bt buc ca tng loi hình t chc tín
dng, tng loi tin gi trong tng thi k được thc hin theo quy định ca Chính ph.
Điu 7. Các t chc tín dng phi duy trì d tr bt buc như sau:
1. Đối vi d tr bt buc bng đồng Vit Nam, được duy trì trên tài khon tin gi thanh
toán ti S Giao dch Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh
thành ph;
Liên hệ quảng cáo

2. Đối vi d tr bt buc bng ngoi t, được duy trì trên tài khon tin gi thanh toán
ti S Giao dch Ngân hàng Nhà nước.
Điu 8. Vic thông báo d tr bt buc và x lý tha thiếu d tr bt buc bng ngoi t
do S Giao dch Ngân hàng Nhà nước thc hin.
Vic thông báo d tr bt buc và x lý tha thiếu d tr bt buc bng đồng Vit Nam
do S Giao dch Ngân hàng Nhà nước hoc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh thành
ph nơi t chc tín dng đặt Hi s chính thc hin.
Điu 9. Ngân hàng Nhà nước thc hin tr lãi phn vượt hoc x pht phn thiếu d tr
bt buc đối vi Hi s chính ca t chc tín dng, không tính riêng tng chi nhánh ca
t chc tín dng.
Điu 10. Trong trường hp t chc tín dng b đặt vào tình trng kim soát đặc bit,
Thng đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định gim t l d tr bt buc cho các t
chc tín dng đến mc ti thiu 0%.
Chương 2:
NHNG QUY ĐỊNH C TH
Điu 11. Các t chc tín dng phi duy trì đầy đủ d tr bt buc ti Ngân hàng Nhà
nước trong k duy trì d tr bt buc theo nguyên tc sau:
1. S dư bình quân tài khon tin gi thanh toán ca t chc tín dng ti Ngân hàng Nhà
nước không thp hơn tin d tr bt buc trong k.
2. S dư tài khon tin gi thanh toán ca t chc tín dng ti Ngân hàng Nhà nước hàng
ngày trong k duy trì d tr bt buc có th thp hơn hoc cao hơn tin d tr bt buc
ca k đó.
Điu 12. D tr bt buc được tính toán trên các cơ s sau:
1. Các loi tin gi phi tính d tr bt buc bao gm:
a. Đối vi tin gi bng đồng Vit Nam:
- Tin gi ca Kho bc Nhà nước.
- Tin gi ca khách hàng:
* Tin gi ca khách hàng trong nước:
+ Tin gi không k hn
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN

Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 396     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề tài thị trường chứng khoán Lượt tải: 3 Lượt xem: 1512
Luật chứng khoán Lượt tải: 3 Lượt xem: 1464
Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Lượt tải: 1 Lượt xem: 974
Có thể bạn quan tâm