Tài liệu

Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 416     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN - tài liệu, sách iDoc.VnQuyết định 581/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nh
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
********
S: 581/2003/QĐ-NHNN
Hà Ni, ngày 09 tháng 6 năm 2003
QUYT ĐỊNH
CA THNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC S 581/2003/QĐ-NHNN NGÀY 09
THÁNG 6 NĂM 2003 V VIC BAN HÀNH QUY CH D TR BT BUC ĐỐI
VI CÁC T CHC TÍN DNG
THNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn c Lut Ngân hàng Nhà nước s 01/1997/QH10 và Lut Các t chc tín dng s
02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn c Ngh định s 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 ca Chính ph quy định chc
năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca b, cơ quan ngang b;
Theo đề ngh ca V trưởng V Chính sách tin t,
QUYT ĐỊNH
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế d tr bt buc đối vi các t chc
tín dng.
Điu 2. Quyết định này có hiu lc k t k duy trì d tr bt buc tháng 8 năm 2003.
Điu 3. Quyết định này thay thế Quyết định s 51/1999/QĐ-NHNN1 ngày 10/02/1999 v
vic ban hành Quy chế d tr bt buc đối vi các t chc tín dng, Quyết định s
191/1999/QĐ-NHNN1 ngày 31/5/1999 v t l d tr bt buc đối vi các t chc tín
dng, Quyết định s 303/2000/QĐ-NHNN1 ngày 11/9/2000, Quyết định s
700/2002/QĐ-NHNN ngày 04/7/2002 ca Thng đốc Ngân hàng Nhà nước v gi tin
d tr bt buc bng đồng Vit Nam đối vi các t chc tín dng tham gia thanh toán
đin t liên ngân hàng.
Điu 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng, V trưởng V Chính sách tin
t, Th trưởng các đơn v thuc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng
Nhà nước tnh, thành ph trc thuc trung ương, Tng giám đốc (Giám đốc) các t chc
tín dng chu trách nhim thi hành quyết định này.
Đức Thuý
(Đã ký)
QUY CH
D TR BT BUC ĐỐI VI CÁC T CHC TÍN DNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 581/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2003 ca Thng
đốc Ngân hàng Nhà nước)
Chương 1:
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. D tr bt buc là s tin mà các t chc tín dng hot động ti Vit Nam phi
duy trì trên tài khon tin gi thanh toán ti Ngân hàng Nhà nước.
Điu 2. Trong quy chế này, các t ng dưới đây được hiu:
1. K xác định d tr bt buc là khong thi gian ca tháng trước k t ngày 01 đầu
tháng đến hết ngày cui cùng ca tháng.
2. K duy trì d tr bt buc là khong thi gian ca tháng hin hành k t ngày 01 đầu
tháng đến hết ngày cui cùng ca tháng.
Điu 3. Đối tượng thi hành Quy chế d tr bt buc là các t chc tín dng được thành
lp và hot động theo Lut các t chc tín dng.
Điu 4. D tr bt buc được tính toán trên cơ s s dư tin gi huy động bình quân ca
tng loi tin gi phi d tr bt buc ti Hi s chính và các chi nhánh ca t chc tín
dng trong k xác định d tr bt buc và t l d tr bt buc tương ng được Thng
đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong tng thi k.
Điu 5. T l d tr bt buc đối vi tng loi hình t chc tín dng và tng loi tin gi
do Thng đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tùy thuc vào mc tiêu chính sách tin t
trong tng thi k.
Điu 6. Vic tr lãi đối vi s tin phi d tr bt buc ca tng loi hình t chc tín
dng, tng loi tin gi trong tng thi k được thc hin theo quy định ca Chính ph.
Điu 7. Các t chc tín dng phi duy trì d tr bt buc như sau:
1. Đối vi d tr bt buc bng đồng Vit Nam, được duy trì trên tài khon tin gi thanh
toán ti S Giao dch Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh
thành ph;
2. Đối vi d tr bt buc bng ngoi t, được duy trì trên tài khon tin gi thanh toán
ti S Giao dch Ngân hàng Nhà nước.
Điu 8. Vic thông báo d tr bt buc và x lý tha thiếu d tr bt buc bng ngoi t
do S Giao dch Ngân hàng Nhà nước thc hin.
Vic thông báo d tr bt buc và x lý tha thiếu d tr bt buc bng đồng Vit Nam
do S Giao dch Ngân hàng Nhà nước hoc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh thành
ph nơi t chc tín dng đặt Hi s chính thc hin.
Điu 9. Ngân hàng Nhà nước thc hin tr lãi phn vượt hoc x pht phn thiếu d tr
bt buc đối vi Hi s chính ca t chc tín dng, không tính riêng tng chi nhánh ca
t chc tín dng.
Điu 10. Trong trường hp t chc tín dng b đặt vào tình trng kim soát đặc bit,
Thng đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định gim t l d tr bt buc cho các t
chc tín dng đến mc ti thiu 0%.
Chương 2:
NHNG QUY ĐỊNH C TH
Điu 11. Các t chc tín dng phi duy trì đầy đủ d tr bt buc ti Ngân hàng Nhà
nước trong k duy trì d tr bt buc theo nguyên tc sau:
1. S dư bình quân tài khon tin gi thanh toán ca t chc tín dng ti Ngân hàng Nhà
nước không thp hơn tin d tr bt buc trong k.
2. S dư tài khon tin gi thanh toán ca t chc tín dng ti Ngân hàng Nhà nước hàng
ngày trong k duy trì d tr bt buc có th thp hơn hoc cao hơn tin d tr bt buc
ca k đó.
Điu 12. D tr bt buc được tính toán trên các cơ s sau:
1. Các loi tin gi phi tính d tr bt buc bao gm:
a. Đối vi tin gi bng đồng Vit Nam:
- Tin gi ca Kho bc Nhà nước.
- Tin gi ca khách hàng:
* Tin gi ca khách hàng trong nước:
+ Tin gi không k hn
Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN
Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề tài thị trường chứng khoán Lượt tải: 3 Lượt xem: 1546
Luật chứng khoán Lượt tải: 3 Lượt xem: 1487
Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Lượt tải: 1 Lượt xem: 1043
Có thể bạn quan tâm