Thành viên gacon0166

quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước

- 01/11/2012
Chia sẻ
/13 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (13 trang)
Thành viên gacon0166

quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước

- 01/11/2012
10,882
Báo lỗi

quy trình này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu khi dùng để dăm nước để làm mới và trung đại tu các lớp cấu tạo áo đường cũng như làm bến bãi trong ngành giao thông vận tải

Nội dung
þÿ

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Bé giao th«ng vËn t¶i

Quy tr×nh kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu mÆt

®­êng ®¸ d¨m n­íc

22 TCN 06 - 77 cã hiÖu lùc tõ

ngµy 25 - 3 - 1977

( Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 866/Q§ - KT4 ngµy 25 - 3 - 1977)

Ch­¬ng I

Nguyªn t¾c chung

1-1.quy tr×nh nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng vµ nghiÖm thu khi dïng ®¸ d¨m n­íc ®Ó lµm

míi vµ trung ®¹i tu c¸c líp cÊu t¹o ¸o ®­êng «t« còng nh­ lµm bÕn b·i trong ngµnh Giao th«ng vËn t¶i .

1-2.C¸c líp cÊu t¹o ¸o ®­êng dïng ®¸ d¨m n­íc ph¶i ®¶m b¶o ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña thiÕt kÕ vÒ c­êng ®é vµ c¸c yÕu tè h×nh häc (chiÒu dµy, chiÒu réng, mui luyÖn, ®é b»ng ph¼ng).

1-3.C¸c b­íc thi c«ng ¸o ®­êng b»ng ®¸ d¨m n­íc ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ®­îc nguyªn lý vÒ c­êng ®é cña lo¹i kÐo ®­êng nµy lµ lîi dông lùc ma s¸t ®¸ chÌn ®¸ gi÷a c¸c hßn ®¸ ®· ®­îc lÌn chÆt víi nhau, kÕt hîp víi lùc kÕt dÝnh cña bét ®¸ .

1-4.Quy tr×nh quy ®Þnh nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt chung ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cña ¸o ®­êng ®¸ d¨m n­íc. Dï thi c«ng theo ph­¬ng thøc thñ c«ng, thñ c«ng kÕt hîp víi c¬ giíi hay c¬ giíi ho¸ ®ång bé, còng ph¶i thùc hiÖn ®óng nh÷ng tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh .

Ch­¬ng II

Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt ®èi víi vËt liÖu

2-1.Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng ®¸ Cã thÓ dïng lµm ¸o ®­êng ®¸ d¨m n­íc c¸c lo¹i ®¸ ho¶ thµnh, ®¸ biÕn chÊt vµ ®¸ trÇm

tÝch, tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 3, nh­ quy ®Þnh ë b¶ng 1. Tiªu chuÈn chÊt l­îng ®¸ B¶ng 1. Lo¹i ®¸ CÊp ®¸ Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng

C­êng ®é kh¸ng Ðp (daN/cm2)

§é bµo mßn Deval (%)

§¸ ho¶ thµnh (granit, syenit, gabboro, basalte, porphyre.vv..)

1 2 3 4

1.200 1.000

800 600

Kh«ng qu¸ 5% Kh«ng qu¸ 6% Kh«ng qu¸ 8% Kh«ng qu¸ 10%

§¸ biÕn chÊt (gneiss, quartzite.v.v..)

1 2 3 4

1.200 1.000

800 600

Kh«ng qu¸ 5% Kh«ng qu¸ 6% Kh«ng qu¸ 8% Kh«ng qu¸ 10%

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

§¸ trÇm tÝch (®¸ v«i, dolamite).

1 2 3 4

1.000

800 600 400

Kh«ng qu¸ 5% Kh«ng qu¸ 6% Kh«ng qu¸ 8% Kh«ng qu¸ 10%

C¸c lo¹i ®¸ trÇm tÝch kh¸c (sa nham, conglo merat, schistes.vv.)

1 2 3 4

1.000

800 600 400

Kh«ng qu¸ 5% Kh«ng qu¸ 6% Kh«ng qu¸ 8% Kh«ng qu¸ 10%

2-2.Yªu cÇu vÒ kÝch cì ®¸ Khi chän kÝch cì ®¸ ph¶i dùa vµo nh÷ng c¨n cø sau nµy : C¨n cø vµo chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp ®Þnh r¶i : KÝch cì lín nhÊt cña ®¸ kh«ng ®­îc qu¸

0,8h ( = chiÒu daú thiÕt kÕ ). C¨n cø vµo vÞ trÝ trong ¸o ®­êng cña líp ®Þnh r¶i. NÕu ¸o ®­êng chØ cã mét líp : chØ ®­îc phÐp dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn . NÕu ¸o ®­êng gåm 2 líp trë lªn : líp trªn mÆt trùc tiÕp chÞu søc ph¸ ho¹i cña b¸nh xe, chØ

®­îc phÐp dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn . C¸c líp d­íi cã thÓ dïng ®¸ d¨m kÝch cì më réng . 2-2-1.Quy ®Þnh vÒ kÝch cì c¸c lo¹i ®¸ d¨m nh­ trong b¶ng 2.

KÝch cì c¸c lo¹i ®¸ d¨m B¶ng 2. Tªn gäi Cì h¹t theo bé sµng tiªu chuÈn lç trßn

(mm) Ghi chó

N»m l¹i trªn sµng

Lät qua sµng

1 2 3 4 §¸ d¨m tiªu chuÈn §¸ d¨m kÝch cì më réng §¸ 20 - 40 §¸ 10 - 20 §¸ 5 - 10 C¸t

40 50 60 25 20 10 5 15

60 70 80 120 40 20 10 5

ChØ dïng cho c¸c líp d­íi Dïng lµm vËt liÖu chÌn cho mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc

Cì ®¸ quy ®Þnh lµ ë lç sµng cã ®­êng kÝnh nhá (d) vµ qua lç sµng cã ®­êng kÝnh to h¬n

(D). ThÝ dô cì ®¸ 40 - 60 nghÜa lµ nh÷ng hßn ®¸ nµo bá lät qua lç sµng 620 vµ ë trªn lç sµng 40mm lµ ®¹t yªu cÇu .

2-2-2. Quy ®Þnh vÒ d¹ng h¹t

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

§¸ dïng lµm c¸c líp ¸o ®­êng ®¸ d¨m n­íc ph¶i ®ång ®Òu, s¾c c¹nh, ®Ó b¶o ®¶m lùc ma s¸t lín .

D¹ng cña c¸c hßn ®¸ ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu sau nµy : L­îng h¹t cã kÝch cì lín h¬n D còng nh­ l­îng h¹t cã kÝch cì nhá h¬n d kh«ng ®­îc qu¸

10% (tÝnh theo khèi l­îng ). L­îng h¹t to qu¸ cì D + 30mm kh«ng ®­îc qu¸ 3%(tÝnh theo khèi l­îng ) L­îng h¹t nhá qu¸ cì 0,63d kh«ng ®­îc qu¸ 3%(tÝnh theo khèi l­îng ) L­îng h¹t dÑt kh«ng ®­îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi l­îng). h¹t dÑt lµ h¹t mµ chiÒu dµi +

chiÒu r«ng v­ît qu¸ 6 lÇn chiÒu dµy .

2 -3. Yªu cÇu vÒ ®é s¹ch cña ®¸ C¸c lo¹i ®¸ dïng lµm c¸c líp ¸o ®¸ d¨m n­íc ph¶i ®¶m b¶o s¹ch, kh«ng ®­îc lÉn

cá r¸c, l¸ c©y. L­îng bôi sÐt (x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p röa) kh«ng qu¸ 2% (tÝnh theo khèi l­îng. L­îng h¹t sÐt d­íi d¹ng vãn hßn kh«ng ®­îc qu¸ 0,25% (tÝnh theo khèi l­îng.)

2 - 4.Quy ®Þnh vÒ vËt liÖu chÌn VËt liÖu chÌn lµ vËt liÖu dïng ®Ó bÞt kÝn c¸c kÏ hë cßn l¹i gi÷a c¸c h¹t ®¸ d¨m khi ®· lÌn lu ®Õn dai ®o¹n 2, nh­ sÏ quy ®Þnh ë ®iÒu 3.4.5. VËt liÖu chÌn chØ sïng cho líp trªn mÆt .

Khi ¸o ®­êng gåm nhiÒu líp th× c¸c líp d­íi kh«ng ph¶i dïng vËt liÖu chÌn . Khèi l­îng vËt liÖu chÌn ph¶i dù trï ngoµi khèi l­îng ®¸ d¨m r¶i líp trªn mÆt. Khèi

l­îng nµy chiÕm kho¶ng 15 - 20% khèi l­îng ®¸ r¨m r¶i líp trªn mÆt . VËt liÖu chÌn gåm cã c¸c lo¹i sau; 20 - 40; 10 - 20; 5 - 10 vµ c¸t, theo tû lÖ nh­ sau: §¸ 20 - 40 15% §¸ 10 - 20 15% §¸ 5 - 10 20% C¸t 0,15 - 5 50% Khi dïng c¸c lo¹i ®¸ ho¶ thµnh vµ biÕn chÊt ®Ó thi c«ng c¸c líp ¸o ®­êng ®¸ d¨m n­íc,

nªn dïng ®¸ v«i lµm vËt liÖu chÌn ®Ó t¹o bét ®¸ cã lùc kÕt dÝnh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh mÆt ®­êng. Trong tr­êng hîp kh«ng cã ®¸ v«i, cã thÓ thay 15% - 30% l­îng c¸t chÌn 0,15 - 5 b»ng ®Êt dÝnh. 2 - 5.Yªu cÇu ®èi víi n­íc N­íc trong c¸c dai ®o¹n lu ph¶i lµ n­íc s¹ch, kh«ng lÉn bïn, r¸c, bÌo, c©y cá.

Ch­¬ng III

Thi c«ng ¸o ®­êng ®¸ d¨m n­íc

3 - 1.ChuÈn bÞ lßng ®­êng

3 -1-1. NÒn ®­êng ®Êt l¾p hay ®µo ®· ®­îc ®Çm lÌn ®ñ tiªu chuÈn ®é chÆt yªu cÇu råi míi ®­îc lµm lßng ®­êng .

Lßng ®­êng ph¶i ®µo ®óng b×nh ®å, cao ®é vµ ®é dèc ngang theo thiÕt kÕ. CÇn chó ý khi ®µo ®Õn gÇn cao ®é thiÕt kÕ (tuú theo ®Êt mÒm hay cøng, do kinh nghiÖm )cho lu lo¹i nhÑ lu qua 2 - 3 lÇn/ ®iÓm, sau ®ã tiÕp tôc söa l¹i cho ®óng cao ®é thiÕt kÕ vµ ®­óng mòi luyÖn lßng ®­êng.

Yªu cÇu ®èi víi lßng ®­êng sau khi lµm song ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng cã nh÷ng chç låi lâm g©y ®äng n­íc sau nµy.

Ph¶i ®¶m b¶o ®óng chiÒu réng cña lßng ®­êng vµ hai thµnh v÷ng tr¾c .Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o thµnh lßng ®­êng v÷ng tr¾c, tuú tõng chç do thiÕt kÕ quy ®Þnh.

3-1-2.Tr­êng hîp ph¶i cñng cè thµnh lßng ®­êng b»ng ®¸ vØa th× ph¶i theo nh÷ng quy ®Þnh sau nµy :

1)§¸ vØa chØ lµm cho líp trªn mÆt vµ chiÒu r«ng cña ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng cña mÆt ®­êng.

2)§¸ vØa cã thÓ lµm b»ng ®¸ hoÆc b»ng bª-t«ng. Tr­êng hîp dïng ®¸ th× khèi l­îng ®¸ vØa cã dù trï riªng, kh«ng tÝnh vµo ®¸ r¶i mÆt ®­êng .

3)ChiÒu cao cña ®¸ vØa quy ®Þnh lµ : H = h + (10 ®Õn 15)cm.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Trong ®ã : h = bÒ dµy líp mÆt theo thiÕt kÕ. Khi ch«n ®¸ vØa ph¶i b¶o ®¶m v÷ng ch¾c, xÕp ken khÝt thµnh ch©n hay song song víi tim ®­êng, mÆt trªn c¸c viªn ®¸ vØa ph¶i b»ng ®Òu vµ ®óng cao ®é mÐp mÆt ®­êng .

3-1-3.Khi r¶i t¨ng c­êng mÆt ®­êng ®¸ d¨m cò nÕu mÆt ®­êng cò cßn tèt vµ b»ng ph¼ng th× cÇn lµm s¹ch mÆt ®­êng råi r¶i ®¸ míi lªn. NÕu mÆt ®­êng cò nhiÒu æ gµ vµ låi lâm th× ph¶i x¸o xíi lai tr­íc khi r¶i ®¸ míi.Líp ®¸ d¨m cò x¸o xíi coi nh­ líp mãng ®­êng, ph¶i ®­îc san theo ®óng yªu cÇu vÒ ®é dèc ngang ®èi víi mÆt ®­êng vµ ®­îc lÌn lu tr­íc khi r¶i ®¸ míi. Yªu cÇu vÒ ®é lÌn nh­ quy ®Þnh ë ®iÒu 3 - 4 - 4 cho ®¸ d¨m líp d­íi .

3-1-4.VÊn ®Ò tho¸t n­íc lßng ®­êng do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Trong khi thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o cho n­íc m­a vµ n­íc t­íi trong c¸c dai ®o¹n lÌn lu cã thÓ tho¸t ra khái lßng ®­êng ph¶i lµm r·nh ngang ë hai bªn lÒ ®­êng. R·nh ngang réng 30cm vµ s©u b»ng chiÒu s©u cña lßng ®­êng, víi ®é dèc ngang 5%. R·nh ngang bè trÝ so le nhau trªn 2 lÒ ®­êng vµ c¸ch nhau 15 m ë mét bªn lÒ. Sau khi thi c«ng song ¸o ®­êng, c¸c r·nh ngang nµy ph¶i ®­îc lËp l¹i cÈn thËn.

3-2.Thi c«ng líp mãng Nh÷ng ®o¹n ®­êng yÕu cÇn lµm líp mong do thiÕt kÕ quy dÞnh. VËt liÖu lµm líp mãng cã thÎ dïng nhiÒu lo¹i nh­ ®· quy ®Þnh trong tr­¬ng tr×nh thiÕt kÕ

mÆt ®­êng mÒn do Bé giao th«ng vËn t¶i ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 399 Q§ ngµy 1/3 n¨m 1972*.

Tr­êng hîp dïng ®¸ d¨m lµm líp mãng cã thÓ cho phÐp tËn dông c¸c lo¹i ®¸ d¨m kÝch cì më réng 25-120 cã thÓ thi c«ng líp mãng b»ng ®¸ d¨m kÝch cì më réng theo nh÷ng quy ®Þnh cho ®¸ d¨m líp d­íi ë ®iÒu 3-4-4 cña quy tr×nh nµy . * *

Tr­êng hîp dïng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c lµm líp mãng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña c¸c quy tr×nh t­¬ng øng (thÝ dô khi dïng líp mãng b»ng ®Êt gia cè v«i, gia cè xi m¨ng .vv..)

§Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho thi c«ng c¬ giíi, chØ nªn lµm líp mãng ®­êng b»ng ®¸ héc trong nh÷ng tr­êng hîp thËt ®Æc biÖt , theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ ** .

3-3. R¶i ®¸ r¨m 3-3-1.ChuÈn bÞ vËt liÖu Khèi l­îng ®¸ d¨m ph¶i ®­îc tÝnh to¸n ®Çy ®ñ ®Ó r¶i víi hÖ sè lÌn Ðp ®¸ d¨m lµ 1.3 Ph¶i chuÈn bÞ l¾p kÕt khèi l­îng ®¸ d¨m cÇn thiÕt t¹i bÕn b·i riªng gÇn nh÷ng ®o¹n ®­êng

ph¶i thi c«ng vµ tuú theo nh÷ng tiÕn ®é r¶i ®¸ mµ vËn chuyÓn ®Õn níi thi c«ng. Trong nh÷ng tr­êng hîp kh«ng cã kh¶ n¨ng bè trÝ bÕn b·i tËp kÕt ®¸, cã thÓ cho phÐp tËp kÕt ®¸ thµnh coãc ®«ng ë mét bªn ®­êng .

§¬n vÞ thi c«ng cÇn coi träng nhiÖm vô ®¶m b¶o giao th«ng trong khi thi c«ng n©ng cÊp nh÷ng tuyÕn ®­êng cò, ph¶i võa thi c«ng võa ®¶m b¶o an toµn giao th«ng. TuyÖt ®èi cÊm ®æ ®¸ bõa b·i g©y ra t¾c xe.

3-3-2.Ra ®¸ vµ san ®¸ d¨m b»ng c¬ giíi hoÆc thñ c«ng tuú theo ph­¬ng thøc thi c«ng cña ®¬n vÞ thi c«ng, yªu cÇu cña viÖc ra ®¸ vµ san ®¸ lµ ph¶i ®¶m b¶o ®óng chiÒu dµy thiÕt kÕ vµ mui luyÖn cña mÆt ®­êng. Muèn ®¹t ®­îc yªu cÇu nµy, ph¶i dïng con xóc x¾c vµ th­êng xuyªn kiÓm tra b»ng m¸y cao ®¹c hoÆc b»ng bé ba c©y tiªu.

Khi ra ®¸, ph¶i chõa l¹i 5-10% l­îng ®¸ d¨m ®Ó bï phô trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nÕu kiÓm tra b»ng m¸y cao ®¹c hoÆc b»ng bé ba c©y ph¸t hiÖn thÊy chç thiÕu ®¸ .

3-4. Lu lÌn mÆt ®­êng 3-4-1.Yªu cÇu cña lu lÌn mÆt ®­êng lµ ®¹t ®­îc ®é chÆt cña mÆt ®­êng ®Ó mÆt ®­êng cã ®ñ ®é thiÕt kÕ .

§é chÆt cña mÆt ®­êng cã thÓ ®¹t ®­îc nÕu. Qu¸ tr×nh lu lÌn ®¹t ®­îc ®ñ c«ng lu quy ®Þnh ®èi víi tõng cÊp ®¸ nh­ sau:

§¸ cÊp 1 vµ 2 7 - 8 1km/m3 §¸ cÊp 3 4 - 6 1km/m3 3-4-2.B¾t buéc ph¶i thiÕt kÕ c«ng t¸c lÌn Ðp cho tõng c«ng tr­êng thi c«ng ¸o ®­êng ®¸

d¨m n­íc ThiÕt kÕ c¨n cø vµo :

1/CÊp ®¸ dïng

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2/Lo¹i lu 3/Bª-t«ng mÆt ®­êng 4/BÒ dµy líp ®Þnh r¶i

Néi dung thiÕt kÕ gåm cã : 1/Quy ®Þnh s¬ ®å lu lÌn 2/ Quy ®Þnh ®o¹n ®­êng lu lÌn trong mét ngµy 3/ Quy ®Þnh sè lÇn xe lu ph¶i thùc hiÖn s¬ ®å lu lÌn trªn ®o¹n quy ®Þnh ®Ó ®¹t

®­îc c«ng lu yªu cÇu, trong mét ngµy . 3-4-3.§Ó kiÓm tra viÖc thiÕt kÕ c«ng t¸c lu lÌn, ph¶i lu lÌn thÝ ®iÓm, thùc hiÖn ®óng s¬ ®å

lu lÌn víi sè lÇn ®· tÝnh to¸n ®­îc khi thiÕt kÕ. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¹t ®­îc (®é chÆt cña mÆt ®­êng, t×nh h×nh ®¸ vì nhiÒu hay Ýt .vv..). Cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i c«ng lu lÌn cho phï hîp .

C«ng thøc ®Ó kiÓm tra c«ng lu ®· thùc hiÖn ®­îc :

PD T = ---------- (1km/m3)

CL

T = c«ng lu ®¹t ®­îc (1km/m3 ) P = träng l­îng xe lu (tÊn) D tæng chiÒu dµi xe lu ®i trªn ®o¹n ®­êng ®ang lu lÌn (km) C = diÖn tÝch mÆt c¾t ngang líp ®¸ khi ch­a lÌn Ðp (m2 ) L = chiÒu dµi ®o¹n r¶i (m) 3-4-4.¸o ®­êng ®¸ r¨m n­íc cã chiÒu dµy (®· lÌn chÆt ) tõ 16cm trë lªn ph¶i ®­îc r¶i lµm

hai líp. Líp d­íi chØ cÇn lu ®Õn hÕt giai ®o¹n 2 vµ líp trªn ph¶i lu ®óng theo 3 giai ®o¹n nh­ qui ®Þnh ë 3-4-5.

Khi lu líp d­íi b¸nh lu ph¶i s¸ch mÐp lÒ ®­êng 10cm ®Ó kh«ng ph¸ lÒ ®­êng. Khi lu líp trªn ph¶i lu tõ mÐp ®­êng vµo tim ®­êng, vÖt lu sau ®Ì lªn vÖt lu tr­íc Ýt nhÊt

lµ 20cm. VÖt lu ë mÐp mÆt ®­êng ph¶i lÊn ra lÒ ®­êng 20 - 30cm Lu trªn ®­êng cong ph¶i theo thø tù tõ bông lªn l­ng ®­êng cong (lu tõ phÝa thÊp tr­íc

lªn dÇn phÝa cao). Trong nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt lu nh÷ng ®o¹n ®­êng miÒn nói võa dèc võa cong, ph¶i cã thiÕt kÕ s¬ ®å lu lÌn riªng, ®Ó ®¶m b¶o ®é chÆt ®ång ®Òu trªn toµn bé mÆt ®­êng, tr¸nh t×nh tr¹ng cã nh÷ng chç lái b¸nh xe lu kh«ng l¨n tíi.

3-4-5.Quy ®Þnh vÒ c¸c giai ®o¹n lu lÌn Yªu cÇu cña c«ng t¸c lu lÌn lµ sau khi kÕt thóc c¸c giai ®o¹n lu lÌn, mÆt ®­êng ph¶i ®¶m

b¶o ®é chÆt vÒ mui luyÖn theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ . CÇn hÕt søc tr¸nh lµm vì ®¸ nhiÒu, v× vËy ph¶i dïng lÇn l­ît tõ lu nhÑ, lu võa ®Õn lu nÆng

vµ tèc ®é xe lu tõ chËm ®Õn nhanh. Võa lu võa t­íi n­íc, lu«n lu«n ®¶m b¶o mÆt ®¸ Èm nh­ng kh«ng ®­îc t­íi nhiÒu lµm ­ít sòng lßng ®­êng. L­îng n­íc t­íi trong tõng giai ®o¹n lu ph¶i c¨n cø vµo thêi tiÕt ngµy l¨n lÌn vµ ®é Èm s½n cã cña ®¸ mµ quyÕt ®Þnh . Tæng l­îng n­íc t­íi cho c¶ 3 giai ®o¹n lÌn lu lµ 8 - 10 L/M2 .

3-4-5-1.Giai ®o¹n 1: lÌn xÕp Yªu cÇu cña giai ®o¹n nµy lµ lÌn Ðp lín ®¸ d¨m t¹m æn ®Þnh, gi¶m bít ®ä rçng, ®¸ ë tr­íc

b¸nh lu Ýt xª dÞch, gîn sãng. trong giai ®o¹n nµy dïng lu nhÑ 5-6 tÊn (¸p lùc b¸nh lu 30-45 kg/xm) tèc ®é lu tèi ®a kh«ng qu¸ 1,5 km/h . C«ng lu ®¹t 10-15% c«ng lu yªu cÇu .

L­îng n­íc t­íi trong giai ®o¹n nµy lµ 2-3 L/m2, riªng 3 l­ît lu lÇn ®©ï kh«ng t­íi n­íc. Trong giai ®o¹n nµy ph¶i tiÕn hµnh xong viÖc bï ®¸ vµo nh÷ng chç thiÕu ®Ó líp ®¸ ®¹t vÒ c¨n b¶n ddé mui luyÖn yªu cÇu .

3-4-5-2.Giai ®o¹n 2: lÌn chÆt Yªu cÇu chÝnh trong giai ®o¹n nµy lµ lµm cho c¸c hßn ®¸ d¨m chÌn chÆt vµo nhau, tiÕp

tôc lµm gi¶m kÏ hë gi÷a c¸c hßn ®¸, ®ång thêi mét phÇn ®¸ m¹t, bét ®¸ h×nh thµnh do qu¸ tr×nh vì h¹t khi lu lÌn sÏ chÌn chÆt vµo c¸c khe hë cña ®¸. trong qu¸ tr×nh lu, ph¶i theo râi mÆt ®¸ vµ kÞp thêi r¶i ®¸ chÌn (®¸ 20-40 vµ 10-20) ®Ó lÊp kÝn c¸c kÏ hë lµm cho mÆt ®­êng chãng chÆt .

Dïng lu 8t-10t (cã ¸p lùc 50-70 kg/cm ) c«ng lu ®¹t 75%-65% c«ng lu yªu cÇu. trong 3-4 l­ît lu ®Çu tiªn cña giai ®o¹n lÌn chÆt, tèc ®ä lu kh«ng qu¸ 2km/h Tõ l­ît lu thø 5 cã t¨ng dÇn tèc ®é lu tíi 3 km/ h lµ tèi ®a, nh­ng kh«ng ®­îc ®Ó x¶y ra vì ®¸. L­îng n­íc t­íi 3-4lÝt/m2.

ph¶i c¨n cø vµo viÖc theo dâi c«ng lu ®· ®¹t ®­îc mµ quyÕt ®Þnh kÕ thóc ®óng lóc giai ®o¹n 2. ViÖc quyÕt ®Þnh kÕt thóc ®óng lóc giai ®o¹n 2 rÊt quan trong. NÕu kÕt thóc qu¸ sím, ®é

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

lÌn kh«ng ®ñ, mÆt ®­êng kh«ng chÆt. NÕu kÐo dµi thêi gian lu lÌn kh«ng cã vËt liÖu chen, cã thÓ lµm cho ®¸ vì nhiÒu, trän c¹nh, khã mãc vµo mhau, mÆt ®­êng kh«ng æn ®Þnh n÷a. DÊu hiÖu cho biÕt cã thÓ kÕt thóc giai ®o¹n 2 lµ b¸nh xe lu kh«ng h»n vÕt trªn mÆt ®¸ .

2-4-5-3.Giai ®o¹n 3 : H×nh thµnh líp vá cøng cña mÆt ®­êng Sau khi kÕt thóc giai ®o¹n 2 r¶i vËt liÖu chÌn (®¸ 5-10) vµ c¸t (0,15-5) . §Çu tiªn r¶i lo¹i

vËt liÖu chÌn cã h¹t to tr­íc (h¹t 5-10) råi míi ®Õn lo¹i c¸t 0,15-5. Võa r¶i võa dïng chæi tre vµ t­íi ®Ém n­íc cho lïa hÕt vµo c¸c kÏ hë cña ®¸, võa lu cho ®Õn khi r¶i hÕt vËt liÖu chÌn.

Giai ®o¹n nµy dïng lu nÆng 10-12 tÊn, hoÆc nÕu kh«ng cã lu nÆng cã thÓ dïng lu 8-10 tÊn. Lu ch¹y víi tèc ®ä ®o 3km/h. C«ng lu trong giai ®o¹n nµy 10-15% c«ng lu yªu cÇu.L­îng n­íc t­íi 2-3lÝt/m2.

trong tr­êng hîp kh«ng cã lo¹i ®¸ 5-10, cã thÓ chØ dïng mét lo¹i c¸t 0,15-5 lµm vËt liÖu chÌn trong giai ®o¹n nµy. còng r¶i vµ lu nh­ ®· quy ®Þnh ë trªn.

3-4-6.KÕt thóc giai ®o¹n 3 mÆt ®­êng coi nh­ hoµn thµnh vµ ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu sau nµy:

b¸nh xe lu 10-12 tÊn kh«ng h»n vÕt trªn mÆt ®­êng. MÆt ®­êng mÞn, ch¾c, b»ng ph¼ng, ®¶m b¶o ®é mui luyÖn theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. KiÓm tra l¹i c«ng lu trong 3 giai ®o¹n ®¹t nh÷ng yªu cÇu quy ®Þnh ë ®iÒu 3-4-1. 3-5.R¶i líp phñ mÆt Sau khi kÕt thóc giai ®o¹n 3 r¶i mét líp phñ mÆt b»ng c¸t kh«ng lín qu¸ 5mm, bÒ dµy

kh«ng qu¸ 1-1,5cm, kh«ng t­íi n­íc vµ cho lu 10-12 tÊn lÌn 2-3 lÇn lµ ®­îc

Ch­¬ng IV

Hoµn thiÖn, nghiÖm thu vµ b¶o d­ìng

4-1.Hoµn thiÖn lÒ ®­êng vµ r·nh däc

MÆt ®­êng ®¸ d¨m chØ ®­îc coi lµ thi c«ng xong khi lÒ ®­êng ®· ®­îc lµm theo ®óng c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ vÒ bÒ réng vµ ®é dèc ngang. Trong tr­êng hîp kh«ng cã thiÕt kÕ th× ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu ®èi víi lÒ ®­êng cña c¸c diÒu 14 vµ 15 . Quy tr×ng thiÕt kÕ mÆt ®­êng mÒm do Bé giao th«ng vËn t¶i ban hµnh ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 1972.

§èi víi ®­êng míi thi c«ng ®é chÆt cña ®Êt lÒ ®­¬ng ph¶i ®¹t tèi thiÓu K = 0,90 trong phµm vi ®é s©u 1m20 kÓ tõ trªn mÆt. §èi víi ®­êng cò ®¹i tu mÆt ®­êng ph¶i ®¶m b¶o ®é chÆt cña lÒ lµ K = 0,90 Ýt nhÊt tíi ®é s©u 0m30 kÓ tõ trªn mÆt .

Tr­êng hîp ph¶i lµm r·nh däc, ph¶i thùc hiÖn ®óng yªu cÇu cña thiÕt kÕ vÒ kÝch th­íc h×nh häc vµ ®é dèc, ®Ó ®¶m b¶o tho¸t n­íc.

4-2.Quy ®Þnh vÒ c¸c sai sè cho phÐp 4-2-1.Nh÷ng sai sè cho phÐp quy ®Þnh trong ®iÒu nµy cã môc ®Ých chiÕu cè ®Õn nh÷ng sai sãt nhá trong qu¸ tr×nh thi c«ng, v× vËy chØ ®­îc ¸p dông trong khi nghiÖm thu. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ph¶i thùc hiÖn ®óng mäi yªu cÇu cña thiÕt kÕ, kh«ng ®­îc phÐp dùa vµo c¸c sai sè cho phÐp mµ thi c«ng thay ®æi, ch©m ch­íc thiÕt kÕ

4-2-2.C¸c sai sè cho phÐp quy ®Þnh nh­ sau : a)vÒ c¸c yÕu tè h×nh häc : Sai sè cho phÐp vÒ chiÒu réng mÆt ®­êng  10cm. Sai sè cho phÐp vÒ chiÒu dµy mÆt ®­êng  10% nh­ng kh«ng ®­îc lín h¬n 20mm. Sai sè cho phÐp vÒ ®é dèc ngang mÆt ®­êng vµ lÒ ®­êng kh«ng qu¸  5% . §é b»ng ph¼ng thö b»ng th­íc 3m khe hë kh«ng ®­îc qu¸ 15mm . b)VÒ c­êng ®é mÆt ®­êng : M« ®uyn ®µn håi mÆt ®­êng ph¶i ®¹t hoÆc v­ît m« duyn ®µn håi thiÕt kÕ.

E  E

Thùc tÕ ThiÕt kÕ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

4-2-3.Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ChiÒu réng mÆt ®­êng : kiÓm tra 10 mÆt c¾t ngang trong 1km . ChiÒu dµy mÆt ®­¬ng : kiÓm tra 3 mÆt c¾t ngang trong 1km , ë mçi mÆt c¾t ngang kiÓm

tra 3 ®Óm ë tim ®­êng vµ ë 2 bªn c¸ch mÐp mÆt ®­êng 1m. §é b»ng ph¼ng : kiÓm tra 3 vÞ trÝ trong 1 km, ë mçi vÞ trÝ ®Æt th­píc dµi 3m däc tim

®­êng vµ ë 2 bªn c¸ch mÐp mÆt ®­êng 1m. §o khe hë gi÷a mÆt ®­êng vµ c¹nh d­íi cña th­íc, c¸ch tõng 50cm 1 ®iÓm ®o.

Dung träng cña hçn hîp sái ong lµm mÆt ®­¬ng (®µo ë mÆt ®­êng ®· ®­îc lÌn chÆt ) x¸c ®Þnh b»ng ph­o­ng ph¸p phÔu rãt c¸t.

C­êng ®é mÆt ®­êng : kiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp tÜnh hoÆc b»ng chuú r¬i chÊn ®éng .

3-4-:B¶o d­ìng mÆt ®­êng MÆt ®­êng sau khi r¶i xong, ph¶i ®­îc b¶o d­ìng cho tíi khi bµn giao cho ®în vÞ qu¶n lý. Hµng ngµy ph¶i vun c¸t bÞ bay ra ngoµi vµo trong mÆt ®­êng ®Ó duy tr× líp phñ mÆt. NÕu trêi n¾ng ph¶i t­íi n­íc ngµy mét lÇn, l­îng n­íc t­íi 2-3L/M2 tuú theo n¾ng nhiÒu hay Ýt. nÕu trêi m­a hoÆc mÆt ®­êng ®ñ Èm råi th× kh«ng t­íi n­íc.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Bé giao th«ng vËn t¶i

Quy tr×nh kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu mÆt ®­êng

nhùa dïng nhùa d­íi h×nh

thøc nhùa nãng

22 TCN 06 - 77 cã hiÖu lùc tõ

ngµy 25 - 3 - 1977

( Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 866/Q§ - KT4 ngµy 25 - 3 - 1977)

Ch­¬ng I

Nguyªn t¾c chung

1-1.quy tr×nh nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng vµ nghiÖm thu khi lµm míi hoÆc trung ®¹i tu

mÆt ®­êng vµ bÕn b·i trong ngµnh Giao th«ng vËn t¶i, dïng nhùa bitum lµm chÊt liªn kÕt theo h×nh thøc thi c«ng nhùa nãng, víi c¸c lo¹i kÕt cÊu sau nµy:

L¸ng nhùa 1 hoÆc nhiÒu líp. ThÊm nhËp nhùa (nöa thÊm nhËp, thÊm nhËp s©u, thÊm nhËp nhÑ ). 1-2.C¸c kÕt cÊu mÆt ®­êng l¸ng nhùa hoÆc thÊm nhËp nhÑ ph¶i ®¶m b¶o ®¹t ®­îc nh÷ng

yªu cÇu cña thiÕt kÕ vÒ c­êng ®é vµ c¸c yÕu tè h×nh häc (chiÒu dµy, chiÒu réng, mui luyÖn, ®é b»ng ph¼ng, ®¸ vØa nÕu cã ).

1-3.C­êng ®é cña c¸c kÕt cÊu mÆt ®­êng l¸ng nhùa hoÆc thÊm nhËp nhùa dùa vµo ®é bÒn cña cèt liÖu ®¸, lùc ma s¸t ®¸ chÌn ®¸ vµ lùc dÝnh kÕt còng nh­ t¸c dông phñ bäc cña nhùa ®­êng, chèng t¸c h¹i cña n­íc

1-4.Quy tr×nh nµy quy ®Þnh kü thuËt thi c«ng c¸c líp mÆt ®­êng dïng nhùa lµm chÊt liªn kÕt. c¸c líp kh¸c cña ¸o ®­êng lµm b»ng ®¸ d¨m, cÊp phèi, sái, ®Êt gia cè c¸c lo¹i .vv... ph¶i thi c«ng theo nh÷ng quy tr×nh t­¬ng øng do Bé giao th«ng vËn t¶i ban hµnh.

1-5.Quy tr×nh nµy quy ®Þnh nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt chung ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cho c¸c lo¹i kÕt cÊu mÆt ®­êng l¸ng nhùa vµ thÊm nhËp nhùa. Dï thi c«ng theo ph­¬ng thøc thñ c«ng, thñ c«ng kÕt hîp víi c¬ giíi hay c¬ giíi ho¸ ®ång bé, còng ph¶i thùc hiÖn ®óng nh÷ng tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh .

Ch­¬ng II

Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt ®èi víi vËt liÖu

2-1.Yªu cÇu vÒ chÊt cèt liÖu 2-1-1.Cã thÓ dïng lµm c¸c líp kÕt cÊu mÆt ®­êng thÊm nhËp nhùa c¸c lo¹i ®¸ tõ cÊp 3 ®Õn

cÊp 1, theo b¶ng sè 1.

Tiªu chuÈn chÊt l­îng ®¸

B¶ng 1.

Lo¹i ®¸

cÊp ®¸

Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng

C­êng ®é kh¸ng Ðp (daN/cm2)

§é hao mßn Deval(%)

§¸ ho¶ thµnh

(granit, Sýenit, gabbo, basalte, porphyrc, . v.v...)

1 2 3 4

1.200 1.000 800 600

Kh«ng qu¸ 5% Kh«ng qu¸ 6% Kh«ng qu¸ 8% Kh«ng qu¸ 10%

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

§¸ biÕn chÊt

(Gneiss, quartzite . v..v...)

1 2 3 4

1.200 1.000 800 600

Kh«ng qu¸ 5% Kh«ng qu¸ 6% Kh«ng qu¸ 8% Kh«ng qu¸ 10%

§¸ trÇm tÝch (®¸ v«i, dolomite)

1 2 3 4

1.200 1.000 800 600

Kh«ng qu¸ 5% Kh«ng qu¸ 6% Kh«ng qu¸ 8% Kh«ng qu¸ 10%

C¸c lo¹i ®¸ tr©mg tÝch kh¸c

(sa nh¸m, conglomerat, schistes .v..v...)

1 2 3 4

1.200 1.000 800 600

Kh«ng qu¸ 5% Kh«ng qu¸ 6% Kh«ng qu¸ 8% Kh«ng qu¸ 10%

2-1-2.Cã thÓ dïng sái suèi hoÆc ®¸ xay lµm cèt liÖu cho c¸c lo¸p l¸ng nhùa. Khi dïng sái suèi ph¶i lµ lo¹i sái thËt tèt, lÊy dao v¹ch trªn hßn sái kh«ng thµnh vÕt; kh«ng lÉn qu¸ 10% h¹t mÒm xèp vµ phong ho¸.

Khi dïng ®¸ xay, ph¶i ®¹t c­êng ®é tõ 800 daN/cm2 trë lªn. 2-2.Yªu cÇu vÒ kÝch cì cèt liÖu

2-2-1.KÝch cì cèt liÖu ghi trong b¶ng 2.

KÝch cì ®¸ dïng cho mÆt ®­êng nhùa

B¶ng 2.

Cì h¹t theo bé sµng tiªu chuÈn lç trßn (mm) Tªn gäi N»m l¹i trªn sµng (d) Lät qua sµng(D) Ghi chó

§¸ d¨m tiªu chuÈn

§¸ 20 - 10 §¸ 10 - 20 §¸ 5 - 10

40 50 60 20 10 5

60 70 80 40 20 10

Cì ®¸ quy ®Þnh lµ ë lç sµng cã ®­êng kÝnh nhá (d) vµ qua lç sµng cã ®­êng kÝnh to h¬n

(D). ThÝ dô cì ®¸ 40 - 60 nghÜa lµ nh÷ng hßn ®¸ nµo bá lät qua lç sµng 620 vµ ë trªn lç sµng 40mm lµ ®¹t yªu cÇu .

2-2-2. Quy ®Þnh vÒ d¹ng h¹t D¹ng cña c¸c hßn ®¸ ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu sau nµy : L­îng h¹t cã kÝch cì lín h¬n D còng nh­ l­îng h¹t cã kÝch cì nhá h¬n d kh«ng ®­îc qu¸

10% (tÝnh theo khèi l­îng ). L­îng h¹t to qu¸ cì D + 30mm kh«ng ®­îc qu¸ 3%(tÝnh theo khèi l­îng ) L­îng h¹t nhá qu¸ cì 0,63d kh«ng ®­îc qu¸ 3%(tÝnh theo khèi l­îng ) L­îng h¹t dÑt kh«ng ®­îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi l­îng). h¹t dÑt lµ h¹t mµ chiÒu dµi +

chiÒu r«ng v­ît qu¸ 6 lÇn chiÒu dµy . 2-2-3.DÊ xay hoÆc sái ®Ó l¸ng nhùa dïng c¸c lo¹i kÝch cì h¹t nh­ sau: D¸ 10 - 20 trong ®ã h¹t 20 - 25 mm kh«ng chiÕm qu¸ 10% §¸ 5 - 10 trong ®ã h¹t 10 - 15mm kh«ng chiÕm qu¸ 10%. Kh«ng cho phÐp ®­îc lÉn

nh÷ng h¹t nhá h¬n d.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2 -3. Yªu cÇu vÒ ®é s¹ch cña ®¸

§¸ dïng lµm cèt liÖu cho mÆt ®­êng nhùa ph¶i ®¶m b¶o s¹ch, kh«ng ®­îc lÉn cá r¸c, l¸ c©y. L­îng bôi sÐt (x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p röa) kh«ng ®­îc qu¸ 2% (tÝnh theo khèi l­îng. L­îng h¹t sÐt d­íi d¹ng vãn hßn kh«ng ®­îc qu¸ 0,25% (tÝnh theo khèi l­îng.)

Yªu cÇu ®¸ ph¶i kh« nghÜa lµ kh«ng cã nh÷ng vÕt Èm nh×n thÊy ®­îc. 2-4.§¸ vµ sái ph¶i ®¹t tiªu chuÈn dÝnh B¸m víi nhùa tõ cÊp 3 - 5 theo ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm A. l­-xi-khi-na.

2-5.Yªu cÇu ®èi víi nhùa Nhùa bitum dïng trong c¸c kÕt cÊu l¸ng mÆt vµ thÊm nhËp nhùa ph¶i ®¹t c¸c tiªu chuÈn

nh­ sau: §é kim lón 40 - 90 (1/10mm) ë 250C §é kÐo dµi > 40cm ë 250C NhiÖt ®é mÒm 480C - 600C. NhiÖt ®é b¾t löa 2100C - 2200C. Nhùa ph¶i s¹ch cá r¸c kh«ng lÉn ®Êt ®¸. Khi nhùa b¶o qu¶n ngoµi trêi bÞ lÉn n­íc, lóc ®un ®Õn nhiÖt ®é nãng ch¶y ph¶i ®Ò phßng

nhùa bÞ bång lªn v× n­íc bèc h¬i vµ trµo ra khái thïng ®un g©y ch¶y nhùa.

ch­¬ng III

Thi c«ng mÆt ®­êng nhùa

3-1.§iÒu kiÖn thi c«ng ChØ ®­îc thi c«ng khi nhùa nãng vµo nh÷ng ngµy kh« r¸o, mÆt ®¸ còng nh­ mÆt ®­êng

kh«ng nh×n thÊy vÕt Èm. NhiÖt ®é kh«ng khÝ ngoµi trêi khi thi c«ng kh«ng ®­îc thÊp h¬n 150C . 3-2.Quy ®Þnh vÒ viÖc ®un nhùa

NhiÖt ®é ®un nhùa, ®èi víi nhùa bi tum cã ®é kim lón 40 - 90, tèt nhÊt lµ 1400C vµ kh«ng ®­îc qu¸ 1800C. §¬n vÞ thi c«ng ph¶i cã nhiÖt kÕ ®Ó theo dâi th­êng xuyªn nhiÖt ®é cña nhùa.

Nhùa ®un ngµy nµo ph¶i dïng hÕt ngay trong ngµy Êy, tèt nhÊt lµ ®un ®Õn ®ªu dïng hÕt ngay ®Õn ®Êy. Kh«ng cho phÐp nhùa ®un thõa ®Õn ngµy h«m sau ®un l¹i.

Thêi gian ®un nhùa kh«ng kh«ng ®­îc kÐo dµi qu¸ 3 giê ®Ó gi÷ cho c¸c dÇu nhÑ trong nhùa khái bÞ bèc h¬i mÊt ®i, lµm cho nhùa gi¶m ®µn håi khi r¶i ra mÆt ®­êng .

Yªu cÇu ®èi víi nhùa khi r¶i ra mÆt ®­êng lµ nhiÖt ®é kh«ng ®­îc thÊp d­íi 1200C, nhùa ph¶i láng ®Òu.

3-3.chuÈn bÞ thi c«ng

Tr­íc khi l¸ng nhùa trªn mÆt ®­êng ®¸ d¨m, cÊp phèi, sái ong vµ tr­íc khi thi c«ng líp thÊm nhËp nhÑ hoÆc thÊm nhËp s©ñptªn mÆt ®­êng ®¸ d¨m cÊp phèi vµ sái ong, c¸c líp mÆt ®­êng nµy ®· ®­îc thi c«ng theo ®óng nh÷ng quy tr×nh kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu mÆt ®­êng t­¬ng øng. C¸c líp mÆt ®­êng, chuÈn bÞ ®­îc gia cè b»ng nhùa l¸ng mÆt HoÆc thÊm nhËp ph¶i ®¶m b¶o ®ñ c­êng ®é, ®óng mui luyÖn, b»ng ph¼ng, kh«ng bong bËt æ gµ. 3-4.Thi c«ng nhùa theo lèi l¸ng mÆt

3-4-1.L¸ng nhùa trªn mÆt ®­êng ®¸ d¨m. 3-4-1-1. L¸ng nhùa trªn mÆt ®­êng ®¸ d¨mmíi thi c«ng xong. a)MÆt ®­êng ®¸ d¨m lu lÌn ®Õn giai ®o¹n 3 nh­ng kh«ng t­íi n­íc vµ r¶i c¾t chÌn ®Ó

chuÈn bÞ l¸ng nhùa.Tr­íc khi l¸ng nhùa ph¶i lµm s¹ch mÆt ®­êng, cµy bá hÕt c¸c ®¸m ®Êt hoÆc c¸c ®¸m bät ®¸, lµm cho lé hÕt kÏ ®¸ ra .

b)R¶i nhùa nãng víi tiªu chuÈn 3 - 3,5kg/m2 c)R¶i ®¸, sái 10 - 20 víi tiªu chuÈn 18 - 20L/m2 phñ kÝn mÆt nhùa võa r¶i . d)lÌn ®¸ b»ng lu 6 - 8 l­ît/®iÓm ngay sau khi r¶i ®¸ 10 - 20 3-4-1-2.L¸ng nhùa trªn mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®· ®­îc sö dông mét thêi gian a)V¸ æ gµ vµ söa l¹i mui luyÖn mÆt ®­êng cho thËt ph¼ng tr­íc khi r¶i nhùa

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

b)Lµm s¹ch mÆt ®­êng b»ng chæi quÐt hoÆc thæi khÝ Ðp, cè g¾ng tr¸nh lµm bong bËt ®¸ trong khi lµm c¸c c«ng viÖc nµy.

c)r¶i nhùa nong víi tiªu chuÈn 2,5 - 3kg/m2. d)R¶i ®¸ sái 10 - 20 phñ kÝn mÆt nhùa theo tiªu chuÈn 15 - 18L/m2. e)LÌn Ðp b»ng lu 6 - 8 T ®i qua 6 - 8 l­ît/®iÓm ngay sau khi r¶i ®¸ sái 10 - 20. 3-4-1-3.L¾ng nhùa hai líp trªn mÆt ®­êng ®¸ d¨m a)Sau khi d· lÌn lu song líp nhùa - ®¸, sái 10 - 20 thø nhÊt, r¶i nhùa líp thø hai theo

tiªu chuÈn 2 - 2,5kg/m2. b)R¶i ®¸, sái 10 - 20theo tiªu chuÈn 12 - 15L/m2 phñ kÝn mÆt nhùa míi r¶i. c)LÌn Ðp b»ng lu 6 - 8 T ®i qua 6 - 8 l­ît/®iÓm ngay sau khi r¶i ®¸ sái 10 - 20. 3-4-1-4.L¸ng nhùa 3 líp trªn mÆt ®­êng ®¸ d¨m a)Sau khi ®· lÌn lu song líp nhùa - ®¸ sái 10 - 20 thø hai, r¶i líp nhùa thø hai, r¶i líp

nhùa thø 3 theo tiªu chuÈn 1,5 - 2kg/m2 . b)R¶i ®¸, sái 5 - 10 theo tiªu chuÈn 10 - 12L/m2 phñ kÝn mÆt nhùa míi r¶i. c). LÌn Ðp b»ng lu 6 - 8 T ®i qua 4 - 6 l­ît/®iÓm ngay sau khi r¶i ®¸ sái 5 - 10. 3-4-1-5. L¸ng nhùa b¶o vÖ mÆt ®­êng nhùa cò b¹c ®Çu a). V¸ æ gµ b) Lµm s¹ch mÆt ®­êng nhùa cò kh«ng cßn ®Êt, bôi vµ c¸c t¹p vËt kh¸c. c). R¶i nhùa víi tiªu chuÈn 1,5kg/m2 . d). R¶i ®¸, sái 5 - 10 theo tiªu chuÈn 10 - 12L/m2 phñ kÝn mÆt nhùa míi r¶i. e). LÌn Ðp b»ng lu 6 - 8 T ®i qua 4 - 6 l­ît/®iÓm ngay sau khi r¶i ®¸, sái 5 - 10. 3-4-2. L¸ng nhùa trªn mÆt ®­êng cÊp phèi vµ sái ong. 3-4-2-1. Khi l¸ng nhùa trªn mÆt ®­êng cÊp phèi vµ sái ong ph¶i dïng kÕt cÊu Ýt nhÊt lµ 2

líp. 1. §èi víi mÆt ®­êng cò MÆt ®­êng ®· sö dông mét th­ßi gian, muèn r¶i nhùa ph¶i kiÓm tra l¹i c­êng ®é vµ ®é

b»ng ph¼ng. NÕu c­êng ®é kh«ng ®ñ hoÆc mÆt ®­êng ®· bÞ hoa mßn nhiÒu, ph¶i tiÕn hµnh x¸o xíi l¹i cã bï phô thªm vËt liÖu míi, vµ lÌn Ðp theo ®óng quy dÞnh cña quy tr×nh kü thuËt thi c«ng mÆt ®­êng cÊp phèi vµ sái ong.

2. §èi víi mÆt ®­êng míi thi c«ng song. ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc l¸ng nhùa mÆt ®­êng cÊp phèi vµ sái ong míi thi c«ng song kh«ng r¶i líp b¶o vÖ. 3-4-2-2. L¸ng nhùa 2 líp vµ 3 líp trªn mÆt ®­êng cÊp phèi vµ sái ong. Thi c«ng l¸ng nhùa 2 líp vµ 3 líp trªn mÆt ®­êng cÊp phèi vµ sái ong tiÕn hµnh gièng nh­ ®· quy tr×nh cho mÆt ®­êng ®¸ d¨m ë c¸c ®iÒu 3-4-1-3 vµ 3-4-1-4 nh­ng ph¶i xö lý mÆt ®­êng tr­íc khi l¸ng nhùa ®Ó nhùa dÝnh b¸m tèt víi mÆt ®­êng. Cã thÓ xö lý mÆt ®­êng ®Ó t¨ng c­êng dÝnh b¸m víi nhùa theo 2 c¸ch. 1 - Phun ®Òu mét líp dÇu Mazout, dÇu ho¶ hoÆc ®Çu creosote theo tiªu chuÈn 0,2 - 0,3kg/m2. §Ó cho se mÆt 5 - 10phót råi thi c«ng c¸c líp l¸ng mÆt nh­ ®· quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 3-4- 1-3 vµ 3-4-1-4. Riªng ®èi víi líp nhùa thø nhÊt, khi xö lý mÆt ®­êng b»ng nhùa pha dÇu ®Ó t¨ng c­êng ®é dÝnh b¸m, th× tiªu chuÈn nhùa dïng lµ 1,5 - 2kg/m2.

3-5. Thi c«ng c¸c líp thÊm nhËp nhùa 3-5-1. thi c«ng líp nhùa nöa thÊm nhËp. líp mÆt ®­êng nhùa nöa thÊm nhËp lµ líp mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®· ®­îc t­íi nhùa thÊm

s©u ®Õn 3 - 4cm. Tr×nh tù thi c«ng quy ®Þnh nh­ sau: a). MÆt ®­êng ®¸ d¨m chuÈn bÞ ®Ó r¶i nhùa theo lèi nöa thÊm nhËp chØ lu lÌn ®Õn 80%

cña giai ®o¹n 2 mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc. Trong khi lu lÌn ph¶i h¹n chÕ l­îng n­íc tíi ®Õn møc tèi thiÓu cÇn thiÕt ®Ó lu khái vì

®¸. Tr­íc khi t­íi nhùa, mÆt ®­êng ph¶i b»ng ph¼ng vµ cã ®é mui luyÖn yªu cÇu, vµi vËy

viÖc bu chÌn ph¶i hoµn thµnh tr­íc khi lÌn lu ®¹t 80% cña giai ®o¹n 2. b). Chê cho mÆt ®­êng thËt kh«, m¾t nh×n kh«ng thÊy cßn vÕt Èm, míi t­íi nhùa lÇn thø

nhÊt. Tiªu chuÈn nhùa t­íi lÇn thø nhÊt 3,5kg/m2. c). R¶i ®¸, sái 10 - 20 theo tiªu chuÈn 18 - 20lÝt/m2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

d). LÌn Ðp víi lu 6 - 8t ®i 10 - 14 l­ît/®iÓm tèc ®é xe lu 2km/h. e). t­íi nhùa lÇn thø hai theo tiªu chuÈn 2 - 2,5L/m2. f). R¶i ®¸, sái 5 - 10 theo tiªu chuÈn 13 - 15L/m2. g). Dïng lu 6 - 8t lu 6 - 8 l­ît/®iÓm tèc ®é xe lu 2km/h. 3-5-2. Thi c«ng líp nhùa thÊm nhËp s©u. Líp mÆt ®­êng nhùa thÊm nhËp s©u lµ líp mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®· ®­îc t­íi nhùa thÊm

s©u hÕt c¶ líp 6 - 8cm. líp nµy ®­îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng thµnh mét líp riªng, trªn c¸c líp ®¸ d¨m, cÊp phèi, sái ong, ®Êt gia cè c¸c lo¹i, ®· thi c«ng hoµn chØnh.

C«ng t¸c r¶i nhùa thÊm nhËp s©u tiÕn hµnh nh­ sau: a). R¶i ®¸ d¨m tiªu chuÈn theo chiÒu dµy thiÕt kÕ, cã ®ñ mui luyÖn. b). Dïng lu 6 - 8 tÊn lÌn 6 - 4 l­ît/®iÓm cho ®¸ æn ®Þnh, võa lu võa bï ®¸. c). dïng lu 8 - 10 tÊn lÌn 6 - 8 l­ît/®iÓm võa lu võa tiÕp tôc bï ®¸ cho ®¶m b¶o mÆt

®­êng b»ng ph¼ng vµ ®ñ mui luyÖn. Trong qu¸ tr×nh lu kh«ng t­íi n­íc. NÕu cã chç nµo vì ®¸ nhiÒu th× ph¶i ngõng lu råi

®µo bá ®¸ vì ra, thªm ®¸ míi vµo vµ tiÕp tôc lu. d). T­íi nhùa lÇn thø nhÊt theo tiªu chuÈn 5 - 6 kg/m2. e). R¶i ®¸, sái 10 - 20 theo tiªu chuÈn 18 - 20 L/m2. f). dïng lu 6 - 8t lÌn Ðp 14 l­ît/®iÓm tèc ®é xe lu 2km/h. g). t­íi nhùa lÇn thø 2 theo tiªu chuÈn 2 - 3kg/m2. h). R¶i ®¸, sái 5 - 10 theo tiªu chuÈn 13 - 15L/m2. i). Dïng lu 6 - 8t lu 6 - 8 l­ît/®iÓm tèc ®é xe lu 2km/h. 3-5-3. Thi c«ng líp nhùa thÊm nhËp nhÑ . Líp mÆt ®­êng nhùa thÊm nhËp nhÑ lµ líp mÆt ®­êng thi c«ng víi ®¸ d¨m 20 - 40 ®·

®­îc t­íi nhùa thÊm nhËp hÕt c¶ líp 4 - 5cm. Líp nµy ®­îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng thµnh mét líp riªng, trªn c¸c líp ®¸ d¨m, cÊp phèi, sái ong, ®Êt gia cè c¸c lo¹i, ®· ®­îc thi c«ng hoµn chØnh.

Tr×nh tù thi c«ng quy ®Þnh nh­ sau: a). R¶i ®¸ 20 - 40 san ®Òu mui luyÖn, theo chiÒu dµy thiÕt kÕ. b). Dïng lu 6 - 8t lu lÌn ®¹t 6 - 8 l­ît/®iÓm , bï phô ®¶m b¶o mÆt ®­êng b»ng ph¼ng vµ

®óng mui luyÖn. c). Dïng lu 8 - 10t lÌn Ðp 6 - 8l­ît/®iÓm. d). T­íi nhùa lÇn thø nhÊt theo tiªu chuÈn 4kg/m2. e). R¶i ®¸, sái 10 - 20 theo tiªu chuÈn 18 - 20L/m2. f). Dïng lu 6 - 8t lÌn Ðp 14l­ît/®iÓm. g). T­íi nhùa lÇn thø hai theo tiªu chuÈn2 - 3kg/m2. h). R¶i ®¸ 5 - 10 theo tiªu chuÈn 13 - 15L/m2 . l). Dïng lu 6 - 8t lÌn Ðp 6 - 8 l­ît/®iÓm.

3-6. An toµn lao ®éng vµ ®¶m b¶o giao th«ng 3-6-1. C«ng nh©n thi c«ng mÆt ®­êng nhùa dïng nhùa nãng ph¶i ®­îc trang bÞ ®ñ

ph­¬ng tiÖn phßng hé lao ®éng bao gåm : mò, g¨ng tay, ñng, giÇy, kÝnh b¶o vÖ m¾t, khÈu trang phßng ®éc. Nh÷ng ng­êi trùc tiÕp thi c«ng trªn mÆt ®­êng kÓ c¶ dun nhùa ®­îc h­ëng phô cÊp båi d­ìng ®éc haÞ theo chÕ ®é do nhµ n­íc quy ®Þnh .

3-6-2. Thi c«ng mÆt ®­êng nhùa trªn c¸c tuyÕn ®­êng cò võa thi c«ng võa ®¶m b¶o giao th«ng ph¶i hÕt søc tr¸nh g©y trë ng¹i lµm t¾c xe. TuyÖt ®èi , kh«ng ®­îc ®æ ®¸ bõa b·i lµm c¶n trë giao th«ng.

Nh÷ng khi cÇn thiÕt, ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ xe ®i trªn ®­êng, ph¶i cã ng­êi chØ ®Én giao th«ng tuyÖt ®ãi tr¸nh ®Ó x¶y ra tai n¹n báng v× nhùa nãng.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ch­¬ng IV

Hoµn thiÖn, nghiÖm thu vµ b¶o d­ìng

4-1.Hoµn thiÖn lÒ ®­êng vµ r·nh däc

MÆt ®­êng cÊp phèi chØ ®­îc coi lµ thi c«ng xong khi lÒ ®­êng ®· ®­îc lµm theo ®óng c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ vÒ bÒ réng vµ ®é dèc ngang. Trong tr­êng hîp kh«ng cã thiÕt kÕ th× ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu ®èi víi lÒ ®­êng cña c¸c ®iÒu 14 vµ 15 . Quy tr×nh thiÕt kÕ mÆt ®­êng mÒm do Bé giao th«ng vËn t¶i ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 399 Q§ ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 1972.

§èi víi ®­êng míi thi c«ng ®é chÆt cña ®Êt lÒ ®­¬ng ph¶i ®¹t tèi thiÓu K = 0,90 trong ph¹m vi ®é s©u 1m20 kÓ tõ trªn mÆt. §èi víi ®­êng cò ®¹i tu mÆt ®­êng ph¶i ®¶m b¶o ®é chÆt cña lÒ ®­êng lµ K = 0,90 Ýt nhÊt tíi ®é s©u 0,30m kÓ tõ trªn mÆt .

Tr­êng hîp ph¶i lµm r·nh däc, ph¶i thùc hiÖn ®óng yªu cÇu cña thiÕt kÕ vÒ kÝch th­íc h×nh häc vµ ®é dèc, ®Ó ®¶m b¶o tho¸t n­íc.

4-2.Quy ®Þnh vÒ c¸c sai sè cho phÐp 4-2-1.Nh÷ng sai sè cho phÐp trong ®iÒu nµy cã môc ®Ých chiÕu cè ®Õn nh÷ng sai sãt nhá trong qu¸ tr×nh thi c«ng, v× vËy chØ ®­îc ¸p dông trong khi nghiÖm thu. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ph¶i thùc hiÖn ®óng mäi yªu cÇu cña thiÕt kÕ, kh«ng ®­îc phÐp dùa vµo c¸c sai sè cho phÐp mµ thi c«ng thay ®æi, ch©m ch­íc thiÕt kÕ

4-2-2.C¸c sai sè cho phÐp quy ®Þnh nh­ sau : a)vÒ c¸c yÕu tè h×nh häc : Sai sè cho phÐp vÒ chiÒu réng mÆt ®­êng  10cm. Sai sè cho phÐp vÒ chiÒu dµy mÆt ®­êng  10% . Sai sè cho phÐp vÒ ®é dèc ngang mÆt ®­êng vµ lÒ ®­êng  5% . §é b»ng ph¼ng thö b»ng th­íc 3m khe hë kh«ng ®­îc qu¸ 7mm . b)VÒ c­êng ®é mÆt ®­êng : M« ®uyn biÕn d¹ng mÆt ®­êng ph¶i ®¹t hoÆc v­ît m« ®uyn biÕt d¹ng thiÕt kÕ.

E  E

Thùc tÕ ThiÕt kÕ 4-2-3.Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ChiÒu réng mÆt ®­êng : kiÓm tra 10 mÆt c¾t ngang trong 1km . ChiÒu dµy mÆt ®­¬ng : kiÓm tra 3 mÆt c¾t ngang trong 1km , ë mçi mÆt c¾t ngang kiÓm

tra 3 ®Óm ë tim ®­êng vµ ë 2 bªn c¸ch mÐp mÆt ®­êng 1m. §é b»ng ph¼ng : kiÓm tra 3 vÞ trÝ trong 1 km, ë mçi vÞ trÝ ®Æt th­íc dµi 3m däc tim ®­êng

vµ ë 2 bªn c¸ch mÐp mÆt ®­êng 1m. §o khe hë gi÷a mÆt ®­êng vµ c¹nh d­íi cña th­íc, c¸ch tõng 50cm 1 ®iÓm ®o.

C­êng ®é mÆt ®­êng : kiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp tÜnh hoÆc b»ng chuú r¬i chÊn ®éng . 4-3. B¶o d­ìng mÆt ®­êng

4-3-1. Trªn c¸c mÆt ®­êng nhùa ®ang thi c«ng, chØ cho c¸c lo¹i xe b¸ng lèp ®i qua víi tèc ®é h¹n chÕ 5kh/h sau khi ®· r¶i líp ®¸, sái 10 - 20 hoÆc 5 - 10 trªn mÆt nhùa .

4-3-2. ChØ cho phÐp c¸c lo¹i xe b¸nh ®ai s¾c ®i qua l¹i sau khi mÆt ®­êng ®· æn ®Þnh h×nh thµnh ®ñ c­êng ®é.

4-3-3. Trong vong 48 giê kÓ tõ khi thi c«ng xong, xe ch¹y ph¶i h¹n chÕ tèc ®é kh«ng qu¸ 20km/h.

4-3-4. Sau khi lµm xong, mÆt ®­êng nhùa ph¶i ®­îc ch¨m sãc b¶o d­ìng trong 10 ngµy cô thÓ lµ ph¶i quÐt vun vµo trong mÆt ®­êng nh÷ng ®¸ sái bÞ xe ch¹y lµm tÐ sang bªn lÒ, vµ cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cho xe ch¹y ®Òu kh¾p mÆt ®­êng. Sau ®ã tiÕp tôc b¶o d­ìng nh­ quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c duy tu b¶o d­ìng ®­êng

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang