Tài liệu

quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1649     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa - tài liệu, sách iDoc.Vnquy trình này quy định những yếu cầu kỹ thuật về vật liệu và công nghệ tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi
493
Tiªu chuÈn ngµnh
Céng hoµ x· héi
chñ nghÜa viÖt nam
Quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng vµ
nghiÖm thu mÆt ®êng bª t«ng nhùa
22TCN 249-98
giao th«ng vËn t¶i
Yªu cÇu kü thuËt Cã hiÖu lùc tõ: 15/9/1998
I. Quy ®Þnh chung
1.1. Quy tr×nh nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu thuËt vÒ vËt liÖu vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o
hçn hîp t«ng nhùa, c«ng nghÖ thi c«ng, kiÓm tra, gi¸m s¸t nghiÖm thu c¸c líp mÆt
®êng bª t«ng nhùa theo ph¬ng ph¸p r¶i nãng.
1.2. Quy tr×nh nµy ¸p dông cho viÖc m míi, söa ch÷a, n©ng cÊp mÆt ®êng «t«, ®êng
phè, bÕn b·i, qu¶ng trêng vµ thay thÕ tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN - 22 - 90.
§èi víi bª t«ng r¶i nhùa nãng cã dïng c¸c chÊt phô gia kh¸c nhau, bª t«ng nhùa ®óc, bª
t«ng nhùa dïng cho c¸c líp cã tÝnh n¨ng ®Æc biÖt (nh líp t«ng nhùa siªu máng, líp
t«ng nhùa t¹o nh¸m, líp bª t«ng nhùa tho¸t níc v.v..) cã quy ®Þnh riªng.
1.3. Hçn hîp t«ng nhùa ®îc chÕ t¹o b»ng c¸c vËt liÖu ®¸, c¸t, bét kho¸ng (cã hoÆc
kh«ng) vµ nhùa bitum ë tr¹ng th¸i nãng trong bé thiÕt bÞ cña tr¹m bª t«ng trén nhùa cã thÓ
®îc khèng chÕ chÆt chÏ theo quy ®Þnh c¸c tû lÖ cña c¸c thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng nhùa.
II. Ph©n lo¹i t«ng nhùa c¸c yªu cÇu chØ tiªu cña t«ng
nhùa
2.1. Ph©n lo¹i
2.1.1. C¨n vµo h¹t lín nhÊt danh ®Þnh cña cÊp phèi ®¸ (t¬ng øng sµng trßn
tiªu chuÈn sµng nhá h¬n s¸t ngay díi cã lîng sãt tÝch luü lín h¬n 5%), ng
r¶i nhùa nãng ®îc ph©n ra 4 lo¹i: t«ng nhùa h¹t nhá, t«ng nhùa h¹t trung, ng
nhùa h¹t lín vµ bª t«ng nhùa c¸t. Xem b¶ng II-1.
2.1.2. Theo ®é rçng cßn d bª t«ng nhùa ®îc ph©n ra hai lo¹i:
- t«ng nhùa chÆt (BTNC) ®é rçng da 3% ®Õn 6% thÓ tÝch. Trong thµnh phÇn
hçn hîp b¾t buéc ph¶i cã bét kho¸ng. Xem b¶ng II-2a.
- t«ng nhùa rçng (BTNR) ®é rçng cßn d n h¬n 6% ®Õn 10% thÓ tÝch, vµ c
dïng lµm líp díi cña mÆt ®êng bª t«ng nhùa hai líp, hoÆc lµm líp mãng. Xem b¶ng II-2b.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
494
B¶ng II-1
Thµnh phÇn cÊp phèi c¸c cì h¹t cña hçn hîp bª t«ng nhùa r¶i nãng
Lo¹i VÞ trÝ Lîng lät qua sµng % Lîng
h¹t cña 40 31,5 25 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 nhùa
t«ng nhùa lín c¸c Theo sµng ASTM (inch) tÝnh
nhÊt líp BTN 1(1/4) 1 3/4 5/8 1/2 5/16 N
o
5 N
o
10
N
o
8
N
o
35 N
o
50 N
0
1
00 N
o
200
theo
Danh Theo sµng ASTM (mm) %
®Þnh 31,5 25,0 19,0 16,0 12,5 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,3 0,16 0,075 cèt kiÖu
Bª t«ng nhùa chÆt (BTNC)
H¹t nhá BTNC 10 10 Líp trªn 100 95-100
43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 6-11 5,5-6,5
H¹t nhá BTNC 15 15 Líp trªn hay
líp díi
100 95-100
65-75 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 6-11 5,5-6,5
H¹t trung BTCN 20 20 Líp trªn hay
líp díi
100 95-100
81-89 65-75 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 5-10 5,0-6,0
H¹t trung BTCN 25 25 Líp díi 100 95-100
- 76-84 60-70 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 5-10 5,0-6,0
BTN c¸t BTNC 5 5 (6) VØa hÌ, lµn xe
®¹p, th« s¬
100 95-100
68-83 45-67 28-50 18-35 11-23 8-14 7,0-9,0
Bª t«ng nhùa rçng (BTNR)
H¹t trung BTNR 25 25 Líp díi hay
líp mãng trªn
100 95-100
- - 50-70 30-50 20-35 13-25 9-18 6-13 4-9 0-4 4,5-5,5
H¹t lín B TNR 31,5 31,5 Líp mãng 100 95-100
75-95 - 55-75 40-60 25-45 15-35 - 5-18 4-14 3-8 0-4 4,0-5,0
H¹t lín BTNR 40 40 Líp ng 95-100
- 75-95 - 55-75 40-60 25-45 15-35 - 5-18 4-14 3-8 0-4 4,0-5,0
Ghi chó: (*) : Bé sµng lç trßn t iªu chuÈn gåm c¸c sµng lç trßn tõ 0,63mm trë lªn, sµng vu«ng tõ 0,315 mm trë xuèng
Líp trªn : Líp trªn cña mÆt ®êng bª t«ng nhùa 2 líp (Wearing course)
Líp díi : Líp díi cña mÆt ®êng bª t«ng nhùa 2 líp (Binder course)
Lípng trªn : PhÇn trªn cña tÇng mãng (Base)
Lípng díi : PhÇn díi cña tÇng mãng (Subbase)
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
495
2.1.3. Tuú theo chÊt lîng cña vËt liÖu kho¸ng ®Ó ct¹o hçn hîp, t«ng nhùa ®îc
ph©n ra hai lo¹i: lo¹i I lo¹i II. Bª t«ng nhùa lo¹i II chØ ®îc dïng cho líp mÆt cña ®êng
cÊp IV trë xuèng: hoÆc dïng c¸c líp díi cña mÆt ®êng bª t«ng 2 líp; hoÆc dïng cho phÇn
®êng dµnh cho xe ®¹p, xe m¸y, xe th« s¬. Xem b¶ng II-2a.
2.1.4. Thµnh phÇn cÊp phèi c¸c cì h¹t cña c¸c lo¹i t«ng nhùa ph¶i n»m trong giíi
h¹n quy ®Þnh theo ng II-1. Tuy nhiªn ®êng cong cña cÊp phèi thiÕt kÕ ph¶i ®Òu ®Æn.
thµnh phÇn hai lo¹i h¹t cËn nhau kh«ng ®îc biÕn ®æi tõ giíi h¹n trªn (díi) ®Õn giíi
h¹n díi (trªn).
2.1.5. m lîng nhùa tÝnh theo % khèi lîng cña cèt liÖu th«, tham kh¶o ë b¶ng II-1.
§Ó cã hµm lîng nhùa tèi u, cÇn ph¶i lµm c¸c mÉu thÝ nghiÖm víi 3-4 hµm lîng nhùa
thay ®æi kh¸c nhau tõ 0,3-0,5% chung quanh hµm lîng nhùa tham kh¶o.
Chän hµm lîng nhùa sao cho hçn hîp bª t«ng nhùa r¶i nãng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy
®Þnh ë b¶ng II-2a vµ II-2b.
2.2. C¸c chØ tiªu c¬ lý cña c¸c lo¹i bª t«ng nhùa r¶i nãng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy
®Þnh trong b¶ng II -2a (BTNC) vµ II-2b (BTNR)
B¶ng II-2a
Yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu c¬ lý cña bª t«ng nhùa chÆt (BTNC)
TT
c chØ tiªu Yªu cÇu ®èi víi bª t«ng nhùa lo¹i
Ph¬ng ph¸p
I II thÝ nghiÖm
a) ThÝ nghiÖm theo mÉu nªn h×nh trô
1 §é rçng cèt liÖu kho¸ng chÊt, % thÓ tÝch 15-19 15-21
2 §é rçng cßn d, % thÓ tÝch 3-6 3-6
3 §é ng©m níc, % thÓ tÝch 1,5-3,5 1,5-4,5
4 §é në, % thÓ tÝch, kh«ng lín h¬n 0,5 1,0 Quy tr×nh
5 Cêng ®é chÞu nÐn, daN/cm
2
, nhiÖt ®é thÝ nghiÖm
+) 20
o
C kh«ng nhá h¬n 35 25 bª t«ng nhùa
+)50
o
C kh«ng nhá h¬n 14 12 22 TCN 62-84
6 HÖ sè æn ®Þnh níc, kh«ng nhá h¬n 0,90 0,85
7 æn ®Þnh níc, khi cho ngËm níc
trong 15 ngµy ®ªm; kh«ng nhá h¬n
0,85 0,75
8 §é në, % thÓ tÝch, khi cho ngËm níc
trong 15 ngµy ®ªm, kh«ng lín h¬n
1,5 1,8
b) TnghiÖm theo ph¬ng ph¸p Marshall (mÉu ®Çm 75 có mçi mÆt)
1 §é æn ®Þnh (Stability) ë 60
o
C, kN, kh«ng
nhá h¬n
8,00 7,50
2
4,0 4,0
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
quy trình này quy định những yếu cầu kỹ thuật về vật liệu và công nghệ tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp trải nông
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Architecture Ebook Lượt tải: 38 Lượt xem: 292944
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng Lượt tải: 742 Lượt xem: 60498
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I Lượt tải: 760 Lượt xem: 58830
Có thể bạn quan tâm
Báo cáo thực tập trắc địa Lượt tải: 253 Lượt xem: 48017
Bài tập lớn - Sức bền vật liệu Lượt tải: 176 Lượt xem: 42956
Giáo trình Autocad 3D tiếng Việt Lượt tải: 220 Lượt xem: 41902