Thành viên gacon0166

quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

- 01/11/2012
Chia sẻ
/29 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (29 trang)
Thành viên gacon0166

quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

- 01/11/2012
1,702
Báo lỗi

quy trình này quy định những yếu cầu kỹ thuật về vật liệu và công nghệ tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp trải nông

Nội dung
þÿ

493

Tiªu chuÈn ngµnh

Céng hoµ x· héi

chñ nghÜa viÖt nam

Quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng vµ

nghiÖm thu mÆt ®­êng bª t«ng nhùa 22TCN 249-98

giao th«ng vËn t¶i

Yªu cÇu kü thuËt Cã hiÖu lùc tõ: 15/9/1998

I. Quy ®Þnh chung

1.1. Quy tr×nh nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vÒ vËt liÖu vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o

hçn hîp bª t«ng nhùa, c«ng nghÖ thi c«ng, kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu c¸c líp mÆt

®­êng bª t«ng nhùa theo ph­¬ng ph¸p r¶i nãng.

1.2. Quy tr×nh nµy ¸p dông cho viÖc lµm míi, söa ch÷a, n©ng cÊp mÆt ®­êng «t«, ®­êng

phè, bÕn b·i, qu¶ng tr­êng vµ thay thÕ tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN - 22 - 90.

§èi víi bª t«ng r¶i nhùa nãng cã dïng c¸c chÊt phô gia kh¸c nhau, bª t«ng nhùa ®óc, bª

t«ng nhùa dïng cho c¸c líp cã tÝnh n¨ng ®Æc biÖt (nh­ líp bª t«ng nhùa siªu máng, líp bª

t«ng nhùa t¹o nh¸m, líp bª t«ng nhùa tho¸t n­íc v.v..) cã quy ®Þnh riªng.

1.3. Hçn hîp bª t«ng nhùa ®­îc chÕ t¹o b»ng c¸c vËt liÖu ®¸, c¸t, bét kho¸ng (cã hoÆc

kh«ng) vµ nhùa bitum ë tr¹ng th¸i nãng trong bé thiÕt bÞ cña tr¹m bª t«ng trén nhùa cã thÓ

®­îc khèng chÕ chÆt chÏ theo quy ®Þnh c¸c tû lÖ cña c¸c thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng nhùa.

II. Ph©n lo¹i bª t«ng nhùa vµ c¸c yªu cÇu vÒ chØ tiªu c¬ lý cña bª t«ng

nhùa

2.1. Ph©n lo¹i

2.1.1. C¨n cø vµo cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh cña cÊp phèi ®¸ (t­¬ng øng cì sµng trßn

tiªu chuÈn mµ cì sµng nhá h¬n s¸t ngay d­íi nã cã l­îng sãt tÝch luü lín h¬n 5%), bª t«ng

r¶i nhùa nãng ®­îc ph©n ra 4 lo¹i: bª t«ng nhùa h¹t nhá, bª t«ng nhùa h¹t trung, bª t«ng

nhùa h¹t lín vµ bª t«ng nhùa c¸t. Xem b¶ng II-1.

2.1.2. Theo ®é rçng cßn d­ bª t«ng nhùa ®­îc ph©n ra hai lo¹i:

- Bª t«ng nhùa chÆt (BTNC) cã ®é rçng d­a tõ 3% ®Õn 6% thÓ tÝch. Trong thµnh phÇn

hçn hîp b¾t buéc ph¶i cã bét kho¸ng. Xem b¶ng II-2a.

- Bª t«ng nhùa rçng (BTNR) cã ®é rçng cßn d­ tõ lín h¬n 6% ®Õn 10% thÓ tÝch, vµ chØ

dïng lµm líp d­íi cña mÆt ®­êng bª t«ng nhùa hai líp, hoÆc lµm líp mãng. Xem b¶ng II-2b.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

494

B¶ng II-1

Thµnh phÇn cÊp phèi c¸c cì h¹t cña hçn hîp bª t«ng nhùa r¶i nãng

Lo¹i Cì VÞ trÝ L­îng lät qua sµng % L­îng

bª h¹t cña 40 31,5 25 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 nhùa

t«ng nhùa lín c¸c Theo sµng ASTM (inch) tÝnh

nhÊt líp BTN 1(1/4) 1 3/4 5/8 1/2 5/16 No5 No10 N o

8 N o35 No50 N0100 N

o200 theo

Danh Theo sµng ASTM (mm) %

®Þnh 31,5 25,0 19,0 16,0 12,5 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,3 0,16 0,075 cèt kiÖu

Bª t«ng nhùa chÆt (BTNC)

H¹t nhá BTNC 10 10 Líp trªn 100 95-100 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 6-11 5,5-6,5

H¹t nhá BTNC 15 15 Líp trªn hay

líp d­íi

100 95-100 65-75 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 6-11 5,5-6,5

H¹t trung BTCN 20 20 Líp trªn hay

líp d­íi

100 95-100 81-89 65-75 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 5-10 5,0-6,0

H¹t trung BTCN 25 25 Líp d­íi 100 95-100 - 76-84 60-70 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 5-10 5,0-6,0

BTN c¸t BTNC 5 5 (6) VØa hÌ, lµn xe

®¹p, th« s¬

100 95-100 68-83 45-67 28-50 18-35 11-23 8-14 7,0-9,0

Bª t«ng nhùa rçng (BTNR)

H¹t trung BTNR 25 25 Líp d­íi hay

líp mãng trªn

100 95-100 - - 50-70 30-50 20-35 13-25 9-18 6-13 4-9 0-4 4,5-5,5

H¹t lín B TNR 31,5 31,5 Líp mãng 100 95-100 75-95 - 55-75 40-60 25-45 15-35 - 5-18 4-14 3-8 0-4 4,0-5,0

H¹t lín BTNR 40 40 Líp mãng 95-100 - 75-95 - 55-75 40-60 25-45 15-35 - 5-18 4-14 3-8 0-4 4,0-5,0

Ghi chó: (*) : Bé sµng lç trßn t iªu chuÈn gåm c¸c sµng lç trßn tõ 0,63mm trë lªn, sµng lç vu«ng tõ 0,315 mm trë xuèng

Líp trªn : Líp trªn cña mÆt ®­êng bª t«ng nhùa 2 líp (Wearing course)

Líp d­íi : Líp d­íi cña mÆt ®­êng bª t«ng nhùa 2 líp (Binder course)

Líp mãng trªn : PhÇn trªn cña tÇng mãng (Base)

Líp mãng d­íi : PhÇn d­íi cña tÇng mãng (Subbase)

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

495

2.1.3. Tuú theo chÊt l­îng cña vËt liÖu kho¸ng ®Ó chÕ t¹o hçn hîp, bª t«ng nhùa ®­îc

ph©n ra hai lo¹i: lo¹i I vµ lo¹i II. Bª t«ng nhùa lo¹i II chØ ®­îc dïng cho líp mÆt cña ®­êng

cÊp IV trë xuèng: hoÆc dïng c¸c líp d­íi cña mÆt ®­êng bª t«ng 2 líp; hoÆc dïng cho phÇn

®­êng dµnh cho xe ®¹p, xe m¸y, xe th« s¬. Xem b¶ng II-2a.

2.1.4. Thµnh phÇn cÊp phèi c¸c cì h¹t cña c¸c lo¹i bª t«ng nhùa ph¶i n»m trong giíi

h¹n quy ®Þnh theo b¶ng II-1. Tuy nhiªn ®­êng cong cña cÊp phèi thiÕt kÕ ph¶i ®Òu ®Æn. Tû

lÖ thµnh phÇn hai lo¹i h¹t kÕ cËn nhau kh«ng ®­îc biÕn ®æi tõ giíi h¹n trªn (d­íi) ®Õn giíi

h¹n d­íi (trªn).

2.1.5. Hµm l­îng nhùa tÝnh theo % khèi l­îng cña cèt liÖu th«, tham kh¶o ë b¶ng II-1.

§Ó cã hµm l­îng nhùa tèi ­u, cÇn ph¶i lµm c¸c mÉu thÝ nghiÖm víi 3-4 hµm l­îng nhùa

thay ®æi kh¸c nhau tõ 0,3-0,5% chung quanh hµm l­îng nhùa tham kh¶o.

Chän hµm l­îng nhùa sao cho hçn hîp bª t«ng nhùa r¶i nãng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy

®Þnh ë b¶ng II-2a vµ II-2b.

2.2. C¸c chØ tiªu c¬ lý cña c¸c lo¹i bª t«ng nhùa r¶i nãng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy

®Þnh trong b¶ng II -2a (BTNC) vµ II-2b (BTNR)

B¶ng II-2a

Yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu c¬ lý cña bª t«ng nhùa chÆt (BTNC)

TT C¸c chØ tiªu Yªu cÇu ®èi víi bª t«ng nhùa lo¹i Ph­¬ng ph¸p

I II thÝ nghiÖm

a) ThÝ nghiÖm theo mÉu nªn h×nh trô

1 §é rçng cèt liÖu kho¸ng chÊt, % thÓ tÝch 15-19 15-21

2 §é rçng cßn d­, % thÓ tÝch 3-6 3-6

3 §é ng©m n­íc, % thÓ tÝch 1,5-3,5 1,5-4,5

4 §é në, % thÓ tÝch, kh«ng lín h¬n 0,5 1,0 Quy tr×nh

5 C­êng ®é chÞu nÐn, daN/cm2, nhiÖt ®é thÝ nghiÖm

+) 20oC kh«ng nhá h¬n 35 25 bª t«ng nhùa

+)50oC kh«ng nhá h¬n 14 12 22 TCN 62-84

6 HÖ sè æn ®Þnh n­íc, kh«ng nhá h¬n 0,90 0,85

7 HÖ sè æn ®Þnh n­íc, khi cho ngËm n­íc

trong 15 ngµy ®ªm; kh«ng nhá h¬n

0,85 0,75

8 §é në, % thÓ tÝch, khi cho ngËm n­íc

trong 15 ngµy ®ªm, kh«ng lín h¬n

1,5 1,8

b) ThÝ nghiÖm theo ph­¬ng ph¸p Marshall (mÉu ®Çm 75 có mçi mÆt)

1 §é æn ®Þnh (Stability) ë 60oC, kN, kh«ng

nhá h¬n

8,00 7,50

2 ChØ sè dÎo quy ­íc (flow) øng víi 4,0 4,0

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

496

S = 8kN, mm, nhá h¬n hay b»ng

3 Th­¬ng sè Marshall (Marshall Quotient)

§é æn ®Þnh (Stability) kN min 2,0 min 1,8 AASHTO-T245

ChØ sè dÎo quy ­íc (flow) mm max 5,0 max 5,0 hoÆc

4 §é æn ®Þnh cßn l¹i sau khi ng©m mÉu ë

60oC, 24h so víi ®é æn ®Þnh ban ®Çu, %

lín h¬n

75 75 ASTM-

D1 559-95

5 §é rçng bª t«ng nhùa (Air voids) 3-6 3-6

6 §é rçng cèt liÖu (Voids in mineral

aggregate)

14-18 14-20

c) ChØ tiªu kh¸c

1 §é dÝnh b¸m vËt liÖu nhùa ®èi víi ®¸ Kh¸ §¹t yªu cÇu QT thÝ nghiÖm

vËt liÖu nhùa

®­êng 22TCN

63-84

Ghi chó: Cã thÓ sö dông mét trong hai ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm a hoÆc b.

B¶ng II-2b

Yªu cÇu c¸c chØ tiªu c¬ lý cña hçn hîp bª t«ng nhùa rçng (BTNR)

TT C¸c chØ tiªu TrÞ sè quy ®Þnh Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm

1 §é rçng cña cèt liÖu kho¸ng chÊt, % thÓ tÝch

kh«ng lín h¬n

24

2 §é rçng cßn d­, % thÓ tÝch >6 - 10 Quy tr×nh

3 §é ng©m n­íc, % thÓ tÝch 3-9 thÝ nghiÖm

4 §é në, % thÓ tÝch, kh«ng lín h¬n 1,5 bª t«ng nhùa

5 HÖ sè æn ®Þnh n­íc, kh«ng nhá h¬n 0,70 22TCN 62-84

6 HÖ sè æn ®Þnh n­íc, khi cho ng©m n­íc trong

15 ngµy ®ªm, kh«ng nhá h¬n

0,6

III- Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa

3.1. §¸ d¨m

3.1.1. §¸ d¨m trong hçn hîp bª t«ng nhùa ®­îc xay ra tõ ®¸ t¶ng, ®¸ nói, tõ cuéi sái, tõ

xØ lß cao kh«ng bÞ ph©n huû.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

497

§èi bª t«ng nhùa lo¹i II ®­îc dïng mét phÇn cuéi sái ch­a xay theo quy ®Þnh tõ b¶ng

III-1.

3.1.2. Kh«ng ®­îc dïng ®¸ d¨m xay tõ ®¸ m¸c-n¬, sa th¹ch sÐt, diÖp th¹ch sÐt.

3.1.3. C¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®¸ d¨m dïng cho tõng lo¹i bª t«ng nhùa ph¶i tho¶ m·n c¸c

quy ®Þnh ë b¶ng III-1.

B¶ng III-1

C¸c chØ tiªu c¬ lý quy ®Þnh cho ®¸ d¨m trong bª t«ng nhùa r¶i nhùa

C¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®¸ Líp mÆt Líp Ph­¬ng ph¸p thÝ

Líp trªn Líp mãng nghiÖm

Lo¹i I Lo¹i II d­íi ®¸ d¨m

®en

C­êng ®é nÐn (daN/cm2) kh«ng nhá h¬n TCVN 1771,

a) §¸ d¨m xay tõ ®¸ m¾cma vµ ®¸ biÕn chÊt 1000 800 800 600 1772-87 (LÊy

b) §¸ d¨m xay tõ ®¸ trÇm tÝch 800 600 600 600 chøng chØ tõ n¬i

s¶n xuÊt ®¸

2-§é Ðp n¸t (nÐn ®Ëp trong xi lanh) cña ®¸

d¨m xay tõ cuéi sái kh«ng lín h¬n, % 8 12 12 16 TCVN

3- §é Ðp n¸t cña ®¸ d¨m xay tõ xØ lß cao: 1771, 1772 -87

+) Lo¹i 1 2 2 3

+) Kh«ng lín h¬n, % 15 25 25 35

4- §é hao mßn LosAngeles (LA), kh«ng lín

h¬n,%

25 35 35 45 AASHTO-T96

5- Hµm l­îng cuéi sái ®­îc xay vì trong

tæng sè cuéi sái, % khèi l­îng, kh«ng nhá

h¬n,

100 80 80 70 B»ng m¾t

6- Tû sè nghiÒn cña cuéi sái

Rc = Dmin/dmax kh«ng nhá h¬n

4 4 4 4 B»ng m¾t kÕt

hîp víi x¸c ®Þnh

b»ng sµng

Ghi chó:

- Dmin: Cì nhá nhÊt cña cuéi sái ®em xay;

- dmax: Cì lín nhÊt cña viªn ®¸ ®· xay ra ®­îc

- Mãng ®¸ d¨m ®en dïng ®Ó so s¸nh víi ph­¬ng ¸n kÕt cÊu mãng ®¸ gia cè xi m¨ng.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

498

3.1.4. L­îng ®¸ d¨m mÒm yÕu vµ phong ho¸ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10% khèi l­îng ®èi

víi bª t«ng nhùa r¶i líp trªn vµ kh«ng qu¸ 15% khèi l­îng ®èi víi bª t«ng nhùa r¶i líp d­íi.

X¸c ®Þnh theo TCVN 1771, 1772-87.

3.1.5. L­îng ®¸ thoi dÑt cña ®¸ d¨m kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15% khèi l­îng ®¸ d¨m trong

hçn hîp. X¸c ®Þnh theo TCVN 1771, 1772-87.

3.1.6. Trong cuéi sái xay kh«ng ®­îc qu¸ 20% khèi l­îng lµ lo¹i ®¸ gèc silic.

3.1.7. Hµm l­îng bôi, bïn, sÐt trong ®¸ d¨m kh«ng v­ît qu¸ 2% khèi l­îng, trong ®ã

hµm l­îng sÐt kh«ng qu¸ 0,05% khèi l­îng ®¸. X¸c ®Þnh theo TCVN 1771- 1772-87.

3.1.8. Tr­íc khi c©n ®ong s¬ bé ®Ó ®­a vµo trèng sÊy, ®¸ d¨m cÇn ph¶i ®­îc ph©n lo¹i

theo c¸c cì h¹t:

- §èi víi bª t«ng nhùa h¹t nhá, ph©n ra Ýt nhÊt 2 cì h¹t 10-1 5mm vµ 5-10mm.

- §èi víi bª t«ng nhùa h¹t trung, ph©n ra Ýt nhÊt 3 cì h¹t 15-20 (25)mm; 10-15mm vµ

5-10mm.

- §èi víi bª t«ng nhùa h¹t lín, ph©n ra Ýt nhÊt 2 cì h¹t 20(25) - 40mm vµ 5-20 (25)mm

3.2. C¸t

3.2.1. §Ó chÕ t¹o bª t«ng nhùa ph¶i dïng c¸t thiªn nhiªn hoÆc c¸t xay. §¸ ®Ó xay ra c¸t

ph¶i cã c­êng ®é nÐn kh«ng nhá h¬n cña ®¸ dïng ®Ó s¶n xuÊt ra ®¸ d¨m.

3.2.2. C¸t thiªn nhiªn ph¶i cã m«®un ®é lín (MK) 2. Tr­êng hîp MK < 2 th× ph¶i trén

thªm c¸t h¹t lín hoÆc c¸t xay tõ ®¸ ra. X¸c ®Þnh theo TCVN 342-86.

3.2.3. §èi víi bª t«ng nhùa c¸t ph¶i dïng c¸t h¹t lín hoÆc c¸t h¹t trung cã MK > 2 vµ

hµm l­îng cì h¹t 5mm - 1,25mm kh«ng d­íi 14%.

3.2.4. HÖ sè ®­¬ng l­îng c¸t (ES) cña phÇn cì h¹t 0-4,75mm trong c¸t thiªn nhiªn ph¶i

lín h¬n 80, trong c¸t xay ph¶i lín h¬n 50. X¸c ®Þnh theo ASTM - D2419-79. C¸t kh«ng ®­îc

lÉn bôi, bïn sÐt qu¸ 3% khèi l­îng trong c¸t thiªn nhiªn vµ kh«ng qu¸ 7% trong c¸t xay,

trong ®ã, l­îng sÐt kh«ng qu¸ 0,5%. C¸t kh«ng ®­îc lÉn t¹p chÊt h÷u c¬. X¸c ®Þnh theo

TCVN 343, 344, 345-86.

3.3. Bét kho¸ng

3.3.1. Bét kho¸ng ®­îc nghiÒn tõ ®¸ c¸cb«n¸t (®¸ v«i canxit, ®« l« mit, ®¸ dÇu...) cã

c­êng ®é nÐn kh«ng nhá h¬n 200 daN/cm2 vµ tõ xØ bad¬ cña lß luyÖn kim hoÆc xi m¨ng.

3.3.2. §¸ c¸cb«n¸t dïng s¶n xuÊt bét kho¸ng ph¶i s¹ch, chøa bôi, bïn, sÐt kh«ng

qu¸ 5%.

3.3.3. Bét kho¸ng ph¶i kh«, t¬i (kh«ng vãn hßn).

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

499

3.3.4. C¸c chØ tiªu quy ®Þnh cho bét kho¸ng ghi ë b¶ng III-2.

B¶ng III-2

C¸c chØ tiªu kü thuËt cña bét kho¸ng nghiÒn tõ ®¸ cacbonat

C¸c chØ tiªu TrÞ sè Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm

1- Thµnh phÇn cì h¹t, % khèi l­îng

- Nhá h¬n 1,25m 100

- Nhá h¬n 0,315mm  90 22 TCN 63-90

- Nhá h¬n 0,071mm  70 (1)

2- §é rçng, % thÓ tÝch  35 22 TCN 58-84

3- §é në cña mÉu chÕ t¹o b»ng hçn hîp bét kho¸ng

vµ nhùa, %

 2,5 22 TCN 63-90

4- §é Èm, % khèi l­îng  1,0 22 TCN 63 - 90

5- Kh¶ n¨ng hót nhùa cña bét k ho¸ng, KHN (L­îng

bét kho¸ng cã thÓ hót hÕt 15g bitum m¸c 60/70)

 40g NFP 98-256

6- Kh¶ n¨ng lµm cøng nhùa cña bét kho¸ng (HiÖu sè

nhiÖt ®é mÒm cña v÷a nhùa víi tû lÖ 4 nhùa m¸c

60/70 vµ 6 bét kho¸ng theo träng l­îng, víi nhiÖt ®é

mÒm cña nhùa cïng m¸c 60/70)

10o TNDM

 20oC (2)

22 TCN 63-84

(ThÝ nghiÖm vßng vµ bi)

Ghi chó: (1) NÕu bét kho¸ng xay tõ ®¸ cã RnÐn  400daN/cm2 th× cho phÐp gi¶m ®i 5%.

(2) ThÝ nghiÖm ch­a b¾t buéc

3.4. Nhùa ®­êng

3.4.1. Nhùa ®­êng dïng ®Ó chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa r¶i nãng lµ lo¹i nhùa ®­êng

®Æc gèc dÇu má.

3.4.2. Nhùa ®Æc ®Ó chÕ t¹o bª t«ng nhùa r¶i nãng tu©n theo tiªu chuÈn 22 TCN - 227-

95; xem phô lôc 2. Dïng lo¹i nhùa nµo lµ do T­ vÊn thiÕt kÕ quy ®Þnh.

3.4.3. Nhùa ph¶i s¹ch, kh«ng lÉn n­íc vµ t¹p chÊt.

3.4.4. Tr­íc khi sö dông nhùa, ph¶i cã hå s¬ vÒ c¸c chØ tiªu kü thuËt cña c¸c lo¹i nhùa

sÏ dïng vµ ph¶i thÝ nghiÖm l¹i nh­ quy ®Þnh.

IV - ChÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa

4.1. Toµn bé khu vùc tr¹m chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa ph¶i ®¶m b¶o tho¸t n­íc tèt,

mÆt b»ng s¹ch sÏ ®Ó gi÷ cho vËt liÖu ®­îc s¹ch vµ kh« r¸o.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

500

4.2. Khu vùc chøa ®¸, c¸t tr­íc hè cÊp liÖu cho trèng sÊy cña m¸y trén cÇn cã m¸i che

m­a. Bét kho¸ng ph¶i ®­îc cÊt gi÷ trong kho kÝn, ®­îc chèng Èm tèt.

4.3. Khu vùc ®un, chøa nhùa ph¶i cã m¸i che.

4.4. ChÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa

4.4.1. Hçn hîp bª t«ng nhùa ®­îc chÕ t¹o t¹i tr¹m trén theo chu kú hoÆc tr¹m trén liªn

tôc cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c yªu cÇu.

4.4.2. S¬ ®å c«ng nghÖ chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa trong tr¹m trén ph¶i tu©n theo

®óng b¶n h­íng dÉn kü thuËt cña mçi lo¹i m¸y trén bª t«ng nhùa.

4.4.3. C¸c thµnh phÇn vËt liÖu sö dông khi chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa trong tr¹m

trén ph¶i tu©n theo ®óng b¶n thiÕt kÕ vµ phï hîp víi mÉu vËt liÖu ®· ®­a thÝ nghiÖm.

Hçn hîp bª t«ng nhùa chÕ t¹o ra ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu kü thuËt mµ thiÕt kÕ ®· yªu cÇu.

4.4.4. Nhùa ®Æc ®­îc nÊu s¬ bé ®ñ láng ®Õn nhiÖt ®é 80-100oC ®Ó b¬m ®Õn thiÕt bÞ nÊu

nhùa.

4.4.5. NhiÖt ®é cña nhùa khi chuyÓn lªn thïng ®ong cña m¸y trén (nhiÖt ®é lµm viÖc),

tuú theo cÊp ®é kim lón 60/70 hay 40/60, ph¶i n»m trong ph¹m vi 140-150oC.

Kh«ng ®­îc gi÷ nhùa ë nhiÖt ®é lµm viÖc nµy l©u qu¸ 8h. Muèn gi÷ nhùa nãng l©u qu¸

8h th× ph¶i h¹ nhiÖt ®é xuèng thÊp h¬n nhiÖt ®é lµm viÖc 30-40oC.

4.4.6. Thïng nÊu nhùa chØ ®­îc chøa ®Çy tõ 75-80% thÓ tÝch thïng trong khi nÊu.

4.4.7. Ph¶i c©n l­êng s¬ bé ®¸ d¨m vµ c¸t tr­íc khi ®­a vµo trèng xÊy víi dung sai cho

phÐp lµ  5%.

4.4.8. NhiÖt ®é rang nãng vËt liÖu ®¸, c¸t trong trèng sÊy tr­íc khi chuyÓn ®Õn thïng

trén ®­îc quy ®Þnh sao cho nhiÖt ®é yªu cÇu cña hçn hîp bª t«ng nhùa khi ra khái thïng

trén ®¹t ®­îc 150oC - 160oC vµ ®é Èm cña ®¸ c¸t sau khi ra khái trèng sÊy ph¶i < 0,5%.

4.4.9. Bét kho¸ng ë d¹ng nguéi sau khi c©n l­êng, ®­îc trùc tiÕp cho vµo thïng trén.

4.4.10 Thêi gian trén vËt liÖu kho¸ng víi nhùa trong thïng trén ph¶i tu©n theo ®óng

quy tr×nh kü thuËt cña tõng lo¹i m¸y ®èi víi mçi hçn hîp.

4.4.11. NhiÖt ®é cña hçn hîp bª t«ng nhùa khi ra khái thïng trén ph¶i n»m trong

kho¶ng 150oC - 150oC khi dïng nhùa 60/70 vµ 40/60.

4.5. ë mçi tr¹m chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa ph¶i cã trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ thÝ

nghiÖm cÇn thiÕt theo quy ®Þnh ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng vËt liÖu, quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o

hçn hîp, c¸c chØ tiªu c¬ lý cña hçn hîp bª t«ng nhùa theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· quy ®Þnh

cho mét phßng thÝ nghiÖm t¹i tr¹m trén bª t«ng nhùa.

C«ng viÖc kiÓm tra ë tr¹m trén ®­îc tiÕn hµnh nh­ ë ®iÒu 6.2.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

501

V- Thi c«ng c¸c líp mÆt ®­êng bª t«ng nhùa

5.1. Phèi hîp c¸c c«ng viÖc ®Ó thi c«ng

5.1.1. Ph¶i ®¶m b¶o nhÞp nhµng ho¹t ®éng cña tr¹m trén, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hçn

hîp ra hiÖn tr­êng, thiÕt bÞ r¶i vµ ph­¬ng tiÖn lu lÌn.

5.1.2. B¶o ®¶m n¨ng suÊt tr¹m trén bª t«ng nhùa t­¬ng ®­¬ng víi n¨ng suÊt cña m¸y r¶i.

Khi tæng n¨ng suÊt cña tr¹m trén thÊp, nªn ®Æt hµng ë mét sè tr¹m trén l©n cËn n¬i r¶i.

5.2. ChØ ®­îc thi c«ng mÆt ®­êng bª t«ng nhùa trong nh÷ng ngµy kh«ng m­a, mãng

®­êng kh« r¸o, nhiÖt ®é kh«ng khÝ kh«ng d­íi  5oC.

5.3. Trong nh÷ng ngµy ®Çu thi c«ng hoÆc khi sö dông mét lo¹i bª t«ng nhùa míi ph¶i

tiÕn hµnh thi c«ng thö mét ®o¹n ®Ó kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh c«ng nghÖ cña qu¸ tr×nh r¶i, lu lÌn

¸p dông cho ®¹i trµ.

§o¹n thi c«ng thö ph¶i dïng Ýt nhÊt 80 tÊn hçn hîp bª t«ng nhùa.

NÕu ®o¹n thö ch­a ®¹t ®­îc chÊt l­îng yªu cÇu, nhÊt lµ vÒ ®é chÆt, ®é b»ng ph¼ng, th×

ph¶i lµm mét ®o¹n thö kh¸c víi sù ®iÒu chØnh l¹i c«ng nghÖ r¶i vµ lu lÌn cho ®Õn khi ®¹t

®­îc chÊt l­îng yªu cÇu.

5.4. ChuÈn bÞ líp mãng

5.4.1. Tr­íc khi r¶i líp bª t«ng nhùa ph¶i lµm s¹ch, kh« vµ b»ng ph¼ng mÆt líp mãng

(hoÆc mÆt ®­êng cò), xö lý ®é dèc ngang theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ.

5.4.2. C¸c c«ng viÖc söa ch÷a chç låi lâm, vµ æ gµ, bï vªnh mÆt ®­êng cò, nÕu dïng hçn

hîp ®¸ nhùa r¶i nguéi hoÆc bª t«ng nhùa r¶i nguéi ph¶i tiÕn hµnh tr­íc khi r¶i líp bª t«ng

nhùa nãng kh«ng Ýt h¬n 15 ngµy. NÕu dïng hçn hîp ®¸ nhùa r¶i nãng hoÆc bª t«ng nhùa

nãng th× cÇn ®Çm lÌn chÆt ngay tr­íc khi thi c«ng líp bª t«ng nhùa.

5.4.3. ChØ cho phÐp r¶i bª t«ng nhùa khi cao ®é mÆt líp mãng, ®é b¼ng ph¼ng, ®é dèc

ngang ®é dèc däc cã sai sè n»m trong ph¹m vi cho phÐp ghi ë B¶ng VI -2.

5.4.4. Tr­íc khi r¶i líp bª t«ng nhùa, trªn líp mãng hoÆc trªn líp mÆt ®­êng cò ®· ®­îc

söa ch÷a, lµm vÖ sinh, ph¶i t­íi mét l­îng nhùa dÝnh b¸m.

Tuú theo lo¹i mãng vµ tr¹ng th¸i mµ l­îng nhùa dÝnh b¸m thay ®æi tõ: 0,8-1,3l/m2.

Dïng nhùa láng tèc ®é ®«ng ®Æc nhanh hoÆc ®«ng ®Æc võa (RC - 70; MC - 70) hoÆc dïng

nhò t­¬ng cationic ph©n tÝch chËm (CSS - 1), hoÆc nhò t­¬ng anionic ph©n tÝch chËm (SS -

1).

Cã thÓ dïng nhùa ®Æc 60/70 pha víi dÇu ho¶ theo tû lÖ dÇu ho¶ trªn nhùa ®Æc lµ 80/100

(theo träng l­îng) t­íi ë nhiÖt ®é nhùa 45oC  10oC. Ph¶i t­íi tr­íc ®é 4-6h ®Ó nhùa láng

®«ng ®Æc l¹i, hoÆc nhò t­¬ng ph©n tÝch xong míi ®­îc r¶i líp bª t«ng nhùa lªn trªn.

Trªn c¸c líp mãng cã dïng nhùa (thÊm nhËp nhùa, l¸ng nhùa...) võa míi thi c«ng xong

hoÆc trªn líp bª t«ng nhùa thø nhÊt võa míi r¶i xong, s¹ch vµ kh« r¸o th× chØ cÇn t­íi

l­îng nhùa láng RC-70 hoÆc MC-250 hoÆc nhò t­¬ng CSS-1h hoÆc SS-1h tõ 0,2-0,5 lÝt hçn

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

502

hîp/m2; hoÆc nhùa ®Æc 60/70 pha dÇu ho¶ theo tû lÖ dÇu háa trªn nhùa ®Æc lµ 25/100 (theo

träng l­îng) t­íi ë nhiÖt ®é nhùa 110oC  10oC.

5.4.5. Ph¶i ®Þnh vÞ trÝ vµ cao ®é r¶i ë hai mÐp mÆt ®­êng ®óng víi thiÕt kÕ. KiÓm tra cao

®é b»ng m¸y cao ®¹c.

Khi cã ®¸ vØa 2 bªn cÇn ®¸nh dÊu ®é cao r¶i vµ quÐt líp nhùa láng (hoÆc nhò t­¬ng) ë

thµnh ®¸ vØa.

5.4.6. Khi dïng m¸y r¶i cã bé phËn tù ®éng ®iÒu chØnh cao ®é lóc r¶i, cÇn chuÈn bÞ cÈn

thËn c¸c ®­êng chuÈn (hoÆc c¨ng d©y chuÈn thËt th¼ng, thËt c¨ng däc theo mÐp mÆt ®­êng

vµ d¶i sÏ r¶i, hoÆc ®Æt thanh dÇm lµm ®­êng chuÈn, sau khi ®· cao ®¹c chÝnh x¸c däc theo

mÐp mÆt ®­êng vµ mÐp cña d¶i sÏ r¶i). KiÓm tra cao ®é b»ng m¸y cao ®¹c.

5.5. VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng nhùa

5.5.1. Dïng «t« tù ®æ vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng nhùa. Chän träng t¶i vµ sè l­îng cña

« t« phï hîp víi c«ng suÊt cña tr¹m trén cña m¸y r¶i vµ cù ly vËn chuyÓn, b¶o ®¶m sù liªn

tôc, nhÞp nhµng ë c¸c kh©u.

5.5.2. Cù ly vËn chuyÓn ph¶i chän sao cho nhiÖt ®é cña hçn hîp ®Õn n¬i r¶i kh«ng thÊp

h¬n 120oC.

5.5.3. Thïng xe ph¶i kÝn, s¹ch, cã quÐt líp máng dung dÞch xµ phßng vµo ®¸y vµ thµnh

thïng (hoÆc dÇu chèng dÝnh b¸m). Kh«ng ®­îc dïng dÇu mazót hay c¸c dung m«i hoµ tan

®­îc nhùa bitum ®Ó quÐt ®¸y vµ thµnh thïng xe. Xe vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng nhùa ph¶i

cã b¹t che phñ.

5.5.4. Mçi chuyÕn «t« vËn chuyÓn hçn hîp khi rêi tr¹m ph¶i cã phiÕu xuÊt x­ëng ghi râ

nhiÖt ®é hçn hîp, khèi l­îng, chÊt l­îng (®¸nh gi¸ b»ng m¾t), thêi ®iÓm xe rêi tr¹m trén,

n¬i xe sÏ ®Õn, tªn ng­êi l¸i xe.

5.5.5. Tr­íc khi ®æ hçn hîp bª t«ng nhùa vµo phÔu m¸y r¶i, ph¶i kiÓm tra nhiÖt ®é hçn

hîp b»ng nhiÖt kÕ, nÕu nhiÖt ®é hçn hîp d­íi 120oC th× ph¶i lo¹i ®i (chë ®Õn mét c«ng tr×nh

phô kh¸c ®Ó tËn dông).

5.6. R¶i hçn hîp bª t«ng nhùa.

5.6.1. ChØ ®­îc r¶i bª t«ng nhùa nãng b»ng m¸y chuyªn dïng, ë nh÷ng chç hÑp, kh«ng

r¶i ®­îc b»ng m¸y chuyªn dïng th× cho phÐp r¶i thñ c«ng vµ tu©n theo c¸c ®iÒu kho¶n

5.6.18.

5.6.2. Tuú theo bÒ réng mÆt ®­êng, nªn dïng 2 (hoÆc 3) m¸y r¶i ho¹t ®éng ®ång thêi

trªn 2 (hoÆc 3) vÖt r¶i. C¸c m¸y r¶i ®i c¸ch nhau 10-20m.

5.6.3. Khi chØ dïng mét m¸y r¶i trªn mÆt ®­êng réng gÊp ®«i vÖt r¶i, th× r¶i theo

ph­¬ng ph¸p so le, bÒ dµi cña mçi ®o¹n tõ 25-80m tuú theo nhiÖt ®é kh«ng khÝ lóc r¶i t­¬ng

øng tõ 5oC - 30oC.

5.6.4. Khi b¾t ®Çu ca lµm viÖc, cho m¸y r¶i ho¹t ®éng kh«ng t¶i 10-15 phót ®Ó kiÓm tra

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

503

m¸y, sù ho¹t ®éng cña guång xo¾n, b¨ng chuyÒn, ®èt nãng tÊm lµ. §Æt d­íi tÊm lµ 2 con xóc

x¾c hoÆc thanh gç cã chiÒu cao b»ng 1,2-1,3 bÒ dµy thiÕt kÕ cña líp bª t«ng nhùa. TrÞ sè

chÝnh x¸c ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua ®o¹n thi c«ng thö.

5.6.5. ¤ t« chë hçn hîp ®i lïi tíi phÔu m¸y r¶i, b¸nh xe tiÕp xóc ®Òu vµ nhÑ nhµng víi 2

trôc l¨n cña m¸y r¶i. Sau ®ã ®iÒu khiÓn cho thïng ben ®æ tõ tõ hçn hîp xuèng gi÷a phÔu

m¸y r¶i. Xe ®Ó sè 0, m¸y r¶i sÏ ®Èy « t« tõ tõ vÒ phÝa tr­íc cïng m¸y r¶i.

5.6.6. Khi hçn hîp ®· ph©n ®Òu däc theo guång xo¾n cña m¸y r¶i vµ ngËp tíi 2/3 chiÒu

cao guång xo¾n th× m¸y r¶i b¾t ®Çu tiÕn vÒ phÝa tr­íc theo vÖt quy ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh

r¶i lu«n gi÷ cho hçn hîp th­êng xuyªn ngËp 2/3 chiÒu cao guång xo¾n.

5.6.7. Trong suèt thêi gian r¶i hçn hîp bª t«ng nhùa nãng, b¾t buéc ph¶i ®Ó thanh ®Çm

cña m¸y r¶i lu«n ho¹t ®éng.

5.6.8. Tuú bÒ dµy cña líp, tuú n¨ng suÊt cña m¸y trén mµ chän tèc ®é cña m¸y r¶i cho

thÝch hîp. Khi n¨ng suÊt cña c¸c tr¹m trén thÊp h¬n n¨ng suÊt m¸y r¶i, th× chän tèc ®é cña

m¸y r¶i nhá ®Ó gi¶m tèi thiÓu sè lÇn ®øng ®îi hçn hîp cña m¸y r¶i. Gi÷ tèc ®é m¸y r¶i thËt

®Òu trong c¶ qu¸ tr×nh r¶i.

5.6.9. Ph¶i th­êng xuyªn dïng que s¾t ®· ®¸nh dÊu ®Ó kiÓm tra bÒ dµy r¶i. Khi cÇn ®iÒu

chØnh (víi m¸y kh«ng cã bé phËn tù ®éng ®iÒu chØnh) th× vÆn tay quay n©ng (hay h¹) tÊm lµ

tõ tõ ®Ó líp bª t«ng nhùa khái bÞ khÊc.

5.6.10. Cuèi ngµy lµm viÖc, m¸y r¶i ph¶i ch¹y kh«ng t¶i ra qu¸ cuèi vÖt r¶i kho¶ng 5-

7m míi ®­îc ngõng ho¹t ®éng. Dïng bµn trang nãng, cµo s¾t nãng vun vÐn cho mÐp cuèi

vÖt r¶i ®ñ chiÒu dµy vµ thµnh mét ®­êng th¼ng, th¼ng gãc víi trôc ®­êng.

5.6.11. Cuèi ngµy lµm viÖc, ph¶i x¾n bá mét phÇn hçn hîp ®Ó mÐp chç nçi tiÕp ®­îc

ngay th¼ng ph¶i tiÕn hµnh ngay sau khi lu lÌn xong, lóc hçn hîp cßn nãng, nh­ng kh«ng

lín h¬n + 70oC.

5.6.12. Tr­íc khi r¶i tiÕp ph¶i söa sang l¹i mÐp chç nèi tiÕp däc vµ ngang vµ quÐt mét

líp máng nhùa láng ®«ng ®Æc võa hay nhò t­¬ng nhùa ®­êng ph©n t¸ch nhanh (hoÆc sÊy

nãng chç nèi tiÕp b»ng thiÕt bÞ chuyªn dïng) ®Ó ®¶m b¶o sù dÝnh kÕt tèt gi÷a 2 vÖt r¶i cò vµ

míi.

5.6.13. Khe nèi däc ë líp trªn vµ líp d­íi ph¶i so le nhau, c¸ch nhau Ýt nhÊt lµ 20cm.

Khe nèi ngang ë líp trªn vµ líp d­íi c¸ch nhau Ýt nhÊt lµ 1m. NÕu líp trªn lµ líp bª t«ng

nhùa, líp d­íi trùc tiÕp lµ b»ng vËt liÖu ®¸ gia cè xi m¨ng th× vÞ trÝ khe nèi cña 2 líp còng

tu©n theo nh­ thÕ.

5.6.14. Khi m¸y r¶i lµm viÖc, bè trÝ c«ng nh©n cÇm dông cô theo m¸y ®Ó lµm c¸c viÖc

nh­ sau:

- TÐ phñ hçn hîp h¹t nhá lÊy tõ trong phÔu m¸y r¶i, thµnh líp máng däc theo mèi nèi,

san ®Òu c¸c chç låi lâm, rç cña mèi nèi tr­íc khi lu lÌn.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

504

- Xóc, ®µo bá chç míi r¶i bÞ qu¸ thiÕu nhùa hoÆc qu¸ thõa nhùa vµ bï vµ chç ®ã hçn

hîp tèt.

- Gät bá, bï phô nh÷ng chç låi lâm côc bé trªn líp bª t«ng nhùa míi r¶i.

5.6.15. Tr­êng hîp m¸y r¶i ®ang lµm viÖc bÞ háng (thêi gian ph¶i söa ch÷a kÐo dµi hµng

giê) th× ph¶i b¸o ngay vÒ tr¹m trén t¹m ngõng cung cÊp hçn hîp vµ cho phÐp dïng m¸y san

tù hµnh san r¶i nèt sè hçn hîp cßn l¹i (nÕu bÒ dµy thiÕt kÕ cña líp hçn hîp bª t«ng nhùa >

4cm), hoÆc r¶i nèt b»ng thñ c«ng khi khèi l­îng hçn hîp cßn l¹i Ýt.

5.6.16. Tr­êng hîp m¸y ®ang r¶i gÆp m­a ®ét ngét th×:

- B¸o ngay vÒ tr¹m trén t¹m ngõng cung cÊp hçn hîp.

- Khi líp bª t«ng nhùa ®· ®­îc lu lÌn ®Õn kho¶ng 2/3 ®é chÆt yªu cÇu th× cho phÐp tiÕp

tôc lu trong m­a cho hÕt sè l­ît lu lÌn yªu cÇu.

- Khi líp bª t«ng nhùa míi ®­îc lu lÌn < 2/3 ®é chÆt yªu cÇu th× ngõng lu, san bá hçn

hîp ra khái ph¹m vi mÆt ®­êng. ChØ khi nµo mÆt ®­êng kh« r¸o l¹i th× míi ®­îc r¶i hçn

hîp tiÕp.

- Sau khi m­a xong, khi cÇn thiÕt thi c«ng gÊp, cho xe chë c¸t ®· ®­îc rang nãng ë tr¹m

trén (170oC - 180oC) ®Õn r¶i mét líp dµy kho¶ng 2cm lªn mÆt ®Ó chãng kh« r¸o. Sau ®ã ®em

c¸t ra khái mÆt ®­êng, quÐt s¹ch, t­íi nhùa dÝnh b¸m, råi tiÕp tôc r¶i hçn hîp bª t«ng

nhùa. Cã thÓ dïng m¸y h¬i Ðp vµ ®Ìn khß lµm kh« mÆt ®­êng tr­íc khi r¶i tiÕp.

5.6.17. Trªn ®o¹n ®­êng cã dèc däc > 40%o ph¶i tiÕn hµnh r¶i bª t«ng nhùa tõ ch©n dèc

®i lªn.

5.6.18. Khi ph¶i r¶i b»ng thñ c«ng (ë c¸c chç hÑp) ph¶i tu©n theo quy ®Þnh sau:

- Dïng xÎng xóc hçn hîp ®æ thÊp tay, kh«ng ®­îc hÊt tõ xa ®Ó hçn hîp kh«ng bÞ

ph©n tÇng.

- Dïng cµo vµ bµn trang tr¶i ®Òu thµnh mét líp b»ng ph¼ng ®¹t dèc ngang yªu cÇu, cã

bÒ dµy b»ng 1,35-1,45 bÒ dµy thiÕt kÕ.

- R¶i thñ c«ng ®ång thêi víi m¸y r¶i ®Ó cã thÓ lu lÌn chung vÖt r¶i b»ng m¸y víi chç r¶i

b»ng thñ c«ng, b¶o ®¶m mÆt ®­êng kh«ng cã vÕt nèi.

5.6.19. Khi ph¶i r¶i vÖt lín h¬n vÖt r¶i cña m¸y 40-50cm liªn tôc theo chiÒu dµi th× ®­îc

phÐp më m¸ thÐp bµn èp mét bªn ®Çu guång xo¾n phÝa cÇn r¶i thªm b»ng thñ c«ng vµ dïng

cµo, xÎng ph©n phèi hçn hîp ra ®Òu.

Lóc nµy, cÇn ®Æt thanh ch¾n b»ng gç hoÆc thanh ray (cã chiÒu cao b»ng bÒ dµy r¶i) däc

theo mÐp mÆt ®­êng vµ ®ãng cäc s¾t gi÷ chÆt. Sau khi lu lÌn vµi l­ît th× di chuyÓn c¸c

thanh ch¾n nµy lªn phÝa tr­íc theo m¸y r¶i.

5.7. Lu lÌn líp hçn hîp bª t«ng nhùa.

5.7.1. S¬ ®å lu lÌn, tèc ®é lu lÌn, sù phèi hîp c¸c lo¹i lu, sè lÇn lu lÌn qua mét ®iÓm cña

tõng lo¹i lu ®Ó ®¹t ®­îc ®é chÆt yªu cÇu, ®­îc x¸c ®Þnh trªn ®o¹n thö (®iÒu 5.3.) Cã thÓ

tham kh¶o ë phô lôc 1.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

505

5.7.2. Lu lÌn c¸c líp mÆt ®­êng bª t«ng nhùa r¶i nãng b»ng:

- Lu b¸nh h¬i phèi hîp víi lu b¸nh cøng;

- Lu rung vµ lu b¸nh cøng phèi hîp;

- Lu rung vµ lu b¸nh h¬i kÕt hîp.

5.7.3. M¸y r¶i hçn hîp bª t«ng nhùa xong ®Õn ®©u lµ m¸y lu ph¶i tiÕn hµnh theo s¸t ®Ó

lu lªn ngay ®Õn ®ã. CÇn tranh thñ lu lÌn khi hçn hîp cßn gi÷ nhiÖt ®é lu lÌn cã hiÖu qu¶.

NhiÖt ®é hiÖu qu¶ nhÊt khi lu lÌn hçn hîp bª t«ng nhùa nãng lµ 130o-140oC. Khi nhiÖt

®é cña líp bª t«ng nhùa h¹ xuèng d­íi 70oC th× lu lÌn kh«ng cã hiÖu qu¶ n÷a.

5.7.4. Trong qu¸ tr×nh lu, ®èi víi b¸nh s¾t ph¶i th­êng xuyªn lµm Èm b¸nh s¾t b»ng

n­íc. Khi hçn hîp dÝnh b¸m b¸nh xe lu ph¶i dïng xÎng cµo ngay vµ b«i ­ít mÆt b¸nh. MÆt

kh¸c dïng hçn hîp h¹t nhá lÊp ngay chç bÞ bãc ra.

§èi víi lu b¸nh h¬i, dïng dÇu chèng dÝnh b¸m b«i b¸nh lèp vµi l­ît ®Çu, vÒ sau khi lèp

®· cã nhiÖt ®é cao xÊp xØ víi hçn hîp th× hçn hîp sÏ kh«ng dÝnh b¸m vµo lèp n÷a.

Kh«ng ®­îc dïng dÇu mazót b«i vµo b¸nh xe lu ®Ó chèng dÝnh b¸m.

Kh«ng ®­îc dïng n­íc ®Ó b«i vµo b¸nh lèp cña lu b¸nh h¬i.

5.7.5. VÖt b¸nh lu ph¶i chång lªn nhau Ýt nhÊt lµ 20cm. Tr­êng hîp r¶i theo ph­¬ng

ph¸p so le (®iÒu 5.6.3), khi lu lÌn trªn vÖt r¶i thø nhÊt, cÇn chõa l¹i mét d¶i réng kho¶ng

10cm kÓ tõ mÐp vÖt r¶i, ®Ó sau ®ã cïng lu víi mÐp cña vÖt r¶i thø 2, cho khe nèi däc ®­îc

liÒn. Khi lu lÌn vÖt thø 2 th× dµnh nh÷ng l­ît lu ®Çu tiªn cho mèi nèi däc nµy.

5.7.6. Khi m¸y lu khëi ®éng, ®æi h­íng tiÕn lïi, ph¶i thao t¸c nhÑ nhµng. M¸y lu kh«ng

®­îc ®ç l¹i trªn líp bª t«ng nhùa ch­a lu lÌn chÆt vµ ch­a nguéi h¼n.

5.7.7. Sau mét l­ît lu ®Çu tiªn ph¶i kiÓm tra ®é ph¼ng b»ng th­íc 3m, bæ khuyÕt ngay

nh÷ng chç låi lâm nh­ ®· nãi ë ®iÒu 5.6.14.

5.7.8. Trong khi lu lÌn nÕu thÊy líp bª t«ng nhùa bÞ nøt nÎ ph¶i t×m nguyªn nh©n ®Ó bæ

khuyÕt.

VI- Gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ nghiÖm thu

6.1. ViÖc gi¸m s¸t kiÓm tra tiÕn hµnh th­êng xuyªn tr­íc khi r¶i, trong khi r¶i vµ sau

khi r¶i líp bª t«ng nhùa.

6.2. KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa ë tr¹m trén.

6.2.1. KiÓm tra vÒ sù ho¹t ®éng b×nh th­êng cña c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ ë tr¹m trén

tr­íc khi ho¹t ®éng:

- KiÓm ®Þnh l¹i l­u l­îng cña c¸c bé phËn c©n ®ong cèt liÖu vµ nhùa, ®é chÝnh x¸c cña

chóng;

- KiÓm ®Þnh l¹i c¸c ®Æc tr­ng cña bé phËn trén;

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

506

- Ch¹y thö m¸y. §iÒu chØnh sù chÝnh x¸c thÝch hîp víi lý lÞch m¸y.

- KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng khi m¸y

ho¹t ®éng.

6.2.2. KiÓm tra thiÕt bÞ trong khi chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa.

KiÓm tra theo dâi c¸c th«ng tin thÓ hiÖn trªn b¶ng ®iÒu khiÓn cña tr¹m trén ®Ó ®iÒu

chØnh chÝnh x¸c:

- L­u l­îng c¸c bé phËn c©n ®ong;

- L­u l­îng cña b¬m nhùa;

- L­u l­îng cña c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn bét kho¸ng;

- Khèi l­îng hçn hîp cña mét mÎ trén vµ thêi gian trén mét mÎ;

- NhiÖt ®é vµ ®é Èm cña cèt liÖu kho¸ng ®· ®­îc rang nãng;

- NhiÖt ®é cña nhùa;

- L­îng tiªu thô trung b×nh cña nhùa.

C¸c sai sè cho phÐp khi c©n ®ong vËt liÖu kho¸ng lµ  3% khèi l­îng cña tõng lo¹i vËt

liÖu t­¬ng øng.

Sai sè chi phÐp khi c©n l­îng nhùa lµ  1,5% khèi l­îng nhùa.

6.2.3. KiÓm tra chÊt l­îng vËt liÖu ®¸ d¨m, c¸t.

- Cø 5 ngµy ph¶i lÊy mÉu ®· kiÓm tra mét lÇn, x¸c ®Þnh hµm l­îng bôi sÐt, thµnh phÇn

cì h¹t, l­îng h¹t dÑt. Ngoµi ra ph¶i lÊy mÉu kiÓm tra khi cã lo¹i ®¸ míi. CÇn phèi hîp kiÓm

tra chÊt l­îng vËt liÖu ®¸ ë n¬i s¶n xuÊt ®¸ con tr­íc khi chë tíi tr¹m trén.

- Cø 3 ngµy ph¶i lÊy mÉu c¸t kiÓm ta mét lÇn, x¸c ®Þnh m«-®un ®é lín cña c¸t (Mk),

thµnh phÇn h¹t, hµm l­îng bôi sÐt. Ngoµi ra ph¶i kiÓm tra khi cã lo¹i c¸t míi.

- Sau khi m­a, tr­íc khi ®­a vËt liÖu ®¸, c¸t vµo trèng sÊy, ph¶i kiÓm tra ®é Èm cña

chóng ®Ó ®iÒu chØnh khèi l­îng khi c©n ®ong vµ thêi gian sÊy.

6.2.4. KiÓm tra chÊt l­îng bét kho¸ng theo c¸c chØ tiªu ë b¶ng III-2 cho mçi lÇn nhËp.

Ngoµi ra, cø 5 ngµy mét lÇn kiÓm tra x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t vµ ®é Èm.

6.2.5. §èi víi nhùa ®Æc, ngoµi quy ®Þnh ë ®iÒu 3.4.4. ph¶i kiÓm tra mçi ngµy mét lÇn ®é

kim lón ë 25oC cña mÉu nhùa lÊy tõ thïng nÊu nhùa s¬ bé.

6.2.6. KiÓm tra chÊt l­îng cña hçn hîp bª t«ng nhùa khi ra khái thiÕt bÞ trén.

- KiÓm tra nhiÖt ®é cña hçn hîp cña mçi mÎ trén;

- KiÓm tra b»ng m¾t chÊt l­îng trén ®Òu cña hçn hîp;

- KiÓm tra c¸c chØ tiªu c¬ lý cña hçn hîp bª t«ng nhùa ®· trén xong. Xem b¶ng VI-6.

Trong mçi ho¹t ®éng cña tr¹m trén ph¶i lÊy mÉu kiÓm tra Ýt nhÊt lµ 1 lÇn cho mét c«ng

thøc chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

507

§èi víi c¸c m¸y cã n¨ng suÊt lín th× Ýt nhÊt lÊy mét mÉu thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu trªn

cho 200 tÊn hçn hîp cïng c«ng thøc chÕ t¹o.

Dung sai cho phÐp so víi cÊp phèi h¹t vµ hµm l­îng nhùa cña c«ng thøc ®· thiÕt kÕ cho

hçn hîp bª t«ng nhùa kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ cho ë b¶ng VI-1.

B¶ng VI-1

Dung sai cho phÐp so víi cÊp phèi h¹t vµ l­îng nhùa ®· thiÕt kÕ cho

hçn hîp bª t«ng nhùa

Cì h¹t Dung sai cho phÐp, % Dông cô vµ ph­¬ng ph¸p

kiÓm tra

Cì h¹t tõ 15mm trë lªn  8

Cì h¹t tõ 10mm ®Õn 5mm  7

Cì h¹t tõ 2,5mm ®Õn 1,25mm  6 B»ng sµng

Cì h¹t tõ 0,63mm ®Õn 0,315mm  5

Cì h¹t d­íi 0,074  2

Hµm l­îng nhùa  0,1

B¶ng VI-2

Sai sè cho phÐp ®èi víi c¸c ®Æc tr­ng cña mÆt líp mãng

C¸c ®Æc tr­ng cña mÆt líp mãng Sai sè cho phÐp Dông cô vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra

Cao ®é mÆt líp mãng + 5mm, - 10mm B»ng m¸y thuû b×nh, mia

§é b»ng ph¼ng d­íi th­íc lµ 3m  5mm 22 TCN 016-79

§é dèc ngang sai kh«ng qu¸  0,2% B»ng m¸y thuû b×nh, mia hoÆc

th­íc ®o ®é dèc ngang

§é dèc däc trªn ®o¹n dµi 25m sai kh«ng qu¸  0,1% B»ng m¸y thuû b×nh, mia

C¸c chØ tiªu c¬ lý cña mÉu bª t«ng nhùa ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ghi ë b¶ng II-2a vµ

II-2b.

TÊt c¶ nh÷ng sè liÖu kiÓm tra ph¶i ®­îc l­u gi÷.

6.3. KiÓm tra tr­íc khi r¶i bª t«ng nhùa ë hiÖn tr­êng.

6.3.1. KiÓm tra chÊt l­îng líp mãng

- KiÓm tra cao ®é cña mÆt líp mãng b»ng m¸y thuû b×nh;

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

508

- KiÓm tra ®é ph¼ng cña mÆt líp mãng b»ng th­íc dµi 3m;

- KiÓm tra ®é dèc ngang cña mãng b»ng th­íc mÉu hoÆc b»ng m¸y thuû b×nh (nÕu

®­êng réng, bÕn b·i...);

- KiÓm tra ®é dèc däc cña mãng;

- KiÓm tra ®é s¹ch vµ ®é kh« r¸o mÆt mãng b»ng m¾t;

- KiÓm tra kü thuËt t­íi nhùa dÝnh b¸m b»ng m¾t;

- KiÓm tra chÊt l­îng bï vªnh, vµ æ gµ, xö lý c¸c ®­êng nøt trªn mÆt ®­êng cò lµm

mãng.

Dung sai cho phÐp ®èi víi c¸c ®Æc tr­ng cña mÆt líp mãng ghi ë b¶ng VI-2.

6.3.2. KiÓm tra vÞ trÝ c¸c cäc tim vµ c¸c cäc giíi h¹n c¸c vÖt r¶i. KiÓm tra c¸c d©y c¨ng

lµm c÷. KiÓm tra c¸c thanh ch¾n ë c¸c mÐp mÆt ®­êng. KiÓm tra ®é c¨ng vµ cao ®é cña d©y

chuÈn hoÆc dÇm chuÈn (khi dïng m¸y r¶i cã bé phËn ®iÒu chØnh tù ®éng cao ®é r¶i).

6.3.3. KiÓm tra n»ng m¾t thµnh mÐp c¸c mèi nèi ngang, däc cña c¸c vÖt r¶i ngµy h«m

tr­íc, (th¼ng ®øng vµ ®­îc b«i nhùa dÝnh b¸m).

6.3.4. Tr­íc khi r¶i líp trªn cña mÆt ®­êng bª t«ng nhùa 2 líp, ph¶i kiÓm tra líp ®Êt

d­íi, líp d­íi ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ë b¶ng VI-3 b¶ng VI-4 vµ ®iÒu 6.5.4.

6.4. KiÓm tra trong khi r¶i vµ lu lÌn líp bª t«ng nhùa

6.4.1. KiÓm tra chÊt l­îng hçn hîp bª t«ng nhùa vËn chuyÓn ®Õn n¬i r¶i:

- KiÓm tra nhiÖt ®é hçn hîp trªn mçi chuyÕn xe b»ng nhiÖt kÕ tr­íc khi cho ®æ vµo

phÔu m¸y r¶i. NhiÖt ®é kh«ng d­íi 130oC (-10oC)

- KiÓm tra hçn hîp trªn mçi chuyÕn xe b»ng m¾t (møc ®é trén ®Òu, qu¸ nhiÒu nhùa

hoÆc qu¸ thiÕu nhùa, ph©n tÇng...)

6.4.2. Trong qu¸ tr×nh r¶i, th­êng xuyªn kiÓm tra ®é b»ng ph¼ng b»ng th­íc dµi 3m,

chiÒu dµy líp r¶i b»ng que s¾t cã ®¸nh dÊu møc r¶i quy ®Þnh (hoÆc b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn

hiÖn ®¹i), ®é dèc ngang mÆt ®­êng; kiÓm tra phèi hîp b»ng cao ®¹c.

6.4.3. KiÓm tra chÊt l­îng bï phô, gät bá c¸c chç lâm, låi cña c«ng nh©n.

6.4.4. KiÓm tra chÊt l­îng c¸c mèi nèi däc vµ ngang b»ng m¾t, b¶o ®¶m mèi nèi th¼ng,

mÆt mèi nèi kh«ng rç, kh«ng låi lâm, kh«ng bÞ khÊc.

6.4.5. KiÓm tra chÊt l­îng lu lÌn cña líp bª t«ng nhùa trong c¶ qu¸ tr×nh c¸c m¸y lu

ho¹t ®éng. S¬ ®å lu, sù phèi hîp c¸c lo¹i lu, tèc ®é lu tõng giai ®o¹n, ¸p suÊt cña b¸nh h¬i,

ho¹t ®éng cña bé phËn chÊn ®éng cña lu chÊn ®éng, nhiÖt ®é lóc b¾t ®Çu lu lÌn vµ lóc kÕt

thóc lu lÌn... tÊt c¶ c¸c ®iÒu Êy ph¶i ®óng theo chÕ ®é ®· thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ trªn ®o¹n r¶i

thö.

6.5. NghiÖm thu líp mÆt ®­êng bª t«ng nhùa. Sau khi thi c«ng hoµn chØnh mÆt ®­êng

bª t«ng nhùa ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu.

C¸c yªu cÇu sau ph¶i tho¶ m·n:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

509

6.5.1. VÒ c¸c kÝch th­íc h×nh häc

- BÒ réng mÆt ®­êng ®­îc b»ng th­íc thÐp.

- BÒ dµy líp r¶i ®­îc nghiÖm thu theo c¸c mÆt c¾t b»ng c¸ch cao ®¹c mÆt líp bª t«ng

nhùa so víi c¸c sè liÖu cao ®¹c c¸c ®iÓm t­¬ng øng ë mÆt cña líp mãng (hoÆc cña líp bª t«ng

nhùa d­íi). HoÆc b»ng c¸ch ®o trªn c¸c mÉu khoan trong mÆt ®­êng, hoÆc b»ng ph­¬ng

ph¸p ®o chiÒu dµy kh«ng ph¸ ho¹i.

- §é dèc ngang mÆt ®­êng ®­îc ®o theo h­íng th¼ng gãc víi tim ®­êng; tõ tim ra mÐp

(nÕu 2 m¸i) tõ m¸i nµy ®Õn m¸i kia (nÕu ®­êng 1 m¸i). §iÓm ®o ë mÐp ph¶i lÊy c¸ch mÐp

0,50m. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm ®o kh«ng qu¸ 10m.

- §é dèc däc kiÓm tra b»ng cao ®¹c t¹i c¸c ®iÓm däc theo tim ®­êng.

Sai sè cña c¸c ®Æc tr­ng h×nh häc cña líp mÆt ®­êng bª t«ng nhùa kh«ng v­ît qu¸ c¸c

gi¸ trÞ ghi ë b¶ng VI-3.

B¶ng VI-3

Sai sè cho phÐp cña c¸c ®Æc tr­ng h×nh häc cña líp mÆt ®­êng bª t«ng nhùa

C¸c kÝch th­íc h×nh häc Sai sè

cho phÐp

Ghi chó Dông cô vµ

ph­¬ng ph¸p

kiÓm tra

1- BÒ réng mÆt ®­êng bª t«ng nhùa -5cm Tæng sè chç hÑp kh«ng v­ît

qu¸ 5% chiÒu dµi ®­êng

2- BÒ dµy líp bª t«ng nhùa

- §èi víi líp d­íi  10% ¸p dông cho 95% tæng sè

- §èi víi líp trªn  8% ®iÓm ®o; 5% cßn l¹i kh«ng Theo ®iÒu

- §èi víi líp trªn khi dïng m¸y r¶i

cã ®iÒu chØnh tù ®éng cao ®é

 5% v­ît qu¸ 10mm 6.5.1

3- §é dèc ngang mÆt ®­êng bª t«ng

nhùa

¸p dông cho 95% tæng sè

®iÓm ®o

- §èi víi líp d­íi  0,005

- §èi víi líp trªn  0,0025

4- Sai sè cao ®¹c kh«ng v­ît qu¸ ¸p dông cho 95% tæng sè

- §èi víi líp d­íi - 10mm,

+ 5mm,

®iÓm ®o

- §èi víi líp trªn  5mm

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

510

6.5.2. VÒ ®é b»ng ph¼ng

KiÓm tra ®é b»ng ph¼ng b»ng th­íc dµi 3m. Tuú theo khi r¶i b»ng m¸y r¶i th«ng

th­êng hay m¸y r¶i cã thiÕt bÞ ®iÒu chØnh tù ®éng cao ®é mµ tiªu chuÈn nghiÖm thu ®é b»ng

ph¼ng tu©n theo c¸c gi¸ trÞ ghi trong b¶ng VI-4.

B¶ng VI-4

Tiªu chuÈn nghiÖm thu ®é b»ng ph¼ng mÆt ®­êng bª t«ng nhùa (Dông cô vµ

ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: th­íc dµi 3m, 22 TCN 016-79)

Lo¹i m¸y r¶i VÞ trÝ líp

bª t«ng

PhÇn tr¨m c¸c khe hë gi÷a th­íc dµi 3m

víi mÆt ®­êng (%)

Khe hë

lín nhÊt

nhùa < 2mm < 3mm  3,,  5mm (mm)

Cã ®iÒu khiÓn tù ®éng cao ®é r¶i Líp trªn  90% -  5 - 6

Líp d­íi  85% -  5% - -

Th«ng th­êng Líp trªn -  85 -  5 10

Líp d­íi -  80 -  5 10

Ngoµi ra ph¶i kiÓm tra ®é chªnh gi÷a hai ®iÓm däc theo tim ®­êng. HiÖu sè ®¹i sè cña

®é chªnh cña hai ®iÓm so víi ®­êng chuÈn ph¶i tu©n theo c¸c gi¸ trÞ ghi trong b¶ng VI-5.

B¶ng VI-5

Tiªu chuÈn nghiÖm thu ®é chªnh gi÷a hai ®iÓm däc theo tim ®­êng (dông cô vµ

ph­¬ng ph¸p kiÓm tra teo ®iÒu 6.5.2)

Lo¹i m¸y r¶i Kho¶ng c¸ch gi÷a

hai ®iÓm ®o (m)

HiÖu sè ®¹i sè ®é chªnh cña

hai ®iÓm ®o so víi ®­êng

chuÈn (mm), kh«ng lín h¬n

M¸y r¶i cã ®iÒu khiÓn tù ®éng cao ®é r¶i 5 5

10 8

20 16

M¸y r¶i th«ng th­êng 5 7

10 12

20 24

Ghi chó: 90% tæng c¸c ®iÓm ®o tho¶ m·n yªu cÇu trªn.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

511

Nªn dïng c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó kiÓm tra ®é b»ng ph¼ng nh­ thiÕt bÞ ph©n tÝch tr¾c

däc (APL), m¸y ®o xãc (Bl) v.v...

§é b»ng ph¼ng tÝnh theo chØ sè b»ng ph¼ng quèc tÕ (IRI) ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng 2.

6.5.3. VÒ ®é nh¸m

KiÓm tra ®é nh¸m cña mÆt ®­êng b»ng ph­¬ng ph¸p r¾c c¸t. Xem 22TCN 65-84. Yªu

cÇu chiÒu cao lín h¬n hoÆc b»ng 0,4mm.

Nªu dïng c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­ xe ®o lùc, thiÕt bÞ con l¾c Anh, chôp ¶nh v.v... ®Ó

kiÓm tra hÖ sè b¸m cña mÆt ®­êng bª t«ng nhùa víi b¸nh xe.

6.5.4. VÒ ®é chÆt lu lÌn

HÖ sè ®é chÆt lu lÌn (K) cña líp mÆt ®­êng bª t«ng nhùa r¶i nãng sau khi thi c«ng

kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,98.

K = tn / o

Trong ®ã: - tn Dung träng trung b×nh cña bª t«ng nhùa sau khi thi c«ng ë hiÖn tr­êng.

- o Dung träng trung b×nh cña bª t«ng nhùa ë tr¹m trén t­¬ng øng víi lý

tr×nh kiÓm tra.

Cø mçi 200m ®­êng hai lµn xe hoÆc cø 1500m2 mÆt ®­êng bª t«ng nhùa khoan lÊy 1 tæ

3 mÉu ®­êng kÝnh 101,6mm ®Ó thÝ nghiÖm hÖ sè ®é chÆt lu lÌn.

Nªn dïng c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm kh«ng ph¸ ho¹i ®Ó kiÓm tra ®é chÆt mÆt ®­êng bª

t«ng nhùa.

6.5.5. VÒ ®é dÝnh b¸m gi÷a hai líp bª t«ng nhùa hay gi÷a líp bª t«ng nhùa víi líp mãng

®­îc ®¸nh gi¸ b»ng m¾t b»ng c¸ch nhËn xÐt mÉu khoan. Sù dÝnh b¸m ph¶i tèt.

6.5.6. VÒ chÊt l­îng c¸c mèi nèi ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng m¾t. Mèi nèi ph¶i ngay th¼ng, b»ng

ph¼ng, kh«ng rç mÆt, kh«ng bÞ khÊc, kh«ng cã khe hë.

HÖ sè ®é chÆt lu lÌn cña bª t«ng nhùa ë ngay mÐp khe nèi däc chØ ®­îc nhá h¬n 0,01 so

víi hÖ sè ®é chÆt yªu cÇu chung ë ®iÓm 6.5.4.

Sè mÉu ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè ®é chÆt lu lÌn ë mÐp khe nèi däc ph¶i chiÕm 20% tæng sè mÉu

x¸c ®Þnh hÖ sè ®é chÆt lu lÌn cña toµn mÆt ®­êng bª t«ng nhùa.

6.5.7. C¸c chØ tiªu c¬ lý cña bª t«ng nhùa nguyªn d¹ng lÊy ë mÆt ®­êng vµ cña c¸c mÉu

bª t«ng nhùa ®­îc chÕ bÞ l¹i tõ mÉu khoan hay ®µo ë mÆt ®­êng ph¶i tho¶ m·n c¸c trÞ sè

yªu cÇu ghi trong b¶ng II-2a vµ II-2b.

6.6. C¸c thÝ nghiÖm cÇn tiÕn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lý cña bª t«ng nhùa trong

c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng VI-6.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

512

B¶ng VI-6

LiÖt kª c¸c thÝ nghiÖm cÇn tiÕn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lý cña bª t«ng

nhùa trong c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu

TT C¸c chØ tiªu cÇn thÝ nghiÖm Khi thiÕt

kÕ hçn

hîp

KiÓm tra

trong tr¹m

trén

KiÓm tra vµ

nghiÖm thu ë

mÆt ®­êng

1 Dung träng trung b×nh cña bª t«ng nhùa + + +

2 Dung träng trung b×nh cña cèt liÖu kho¸ng vËt + 0 +

3 Dung träng thùc cña hçn hîp bª t«ng nhùa vµ BTN + - 0

4 §é rçng cña cèt liÖu kho¸ng vËt trong bª t«ng nhùa + 0 0

5 §é rçng cßn d­ cña bª t«ng nhùa + 0 0

6 §é ngËm n­íc cña bª t«ng nhùa + + +

7 §é në thÓ tÝch cña bª t«ng nhùa + + +

8 C­êng ®é kh¸ng nÐn ë 20oC vµ 50oC cña bª t«ng nhùa + + +

9 HÖ sè æn ®Þnh n­íc cña bª t«ng nhùa + + +

10 HÖ sè æn ®Þnh n­íc sau khi ng©m mÉu trong n­íc 15

ngµy ®ªm

+ 0 0

11 Thµnh phÇn cÊp phèi c¸c cì h¹t cña bª t«ng nhùa + + +

12 Hµm l­îng nhùa trong hçn hîp bª t«ng nhùa 0 + +

13 §é dÝnh b¸m cña nhùa víi ®¸ + - 0

14 HÖ sè ®é chÆt lu lÌn cña líp bª t«ng nhùa 0 0 +

15 C¸c chØ tiªu Marshall (+) (+) (+, 0)

Ghi chó: + B¾t buéc x¸c ®Þnh;

- Nªn tiÕn hµnh;

0 Kh«ng cÇn tiÕn hµnh;

(+) B¾t buéc ®èi víi c¸c phßng thÝ nghiÖm cã thiÕt bÞ Marshall;

(+,0) ChØ lµm c¸c chØ tiªu 4, 5 vµ 6 ë môc b b¶ng II-2a.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

513

VII- An toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng

7.1. T¹i tr¹m trén hçn hîp bª t«ng nhùa

7.1.1. Ph¶i triÖt ®Ó tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ phßng ho¶, chèng sÐt, b¶o vÖ m«i tr­êng,

an toµn lao ®éng mµ nhµ n­íc vµ UBND ®Þa ph­¬ng ®· ban hµnh.

Ngoµi ra cÇn chó ý thùc hiÖn c¸c ®iÒu sau:

7.1.2. ë c¸c n¬i cã thÓ x¶y ra ®¸m ch¸y (kho, n¬i chøa nhùa, n¬i chøa nhiªn liÖu, m¸y

trén...) ph¶i cã s½n c¸c dông cô ch÷a ch¸y, thïng ®ùng c¸t kh«, b×nh bät dËp löa, bÓ n­íc vµ

c¸c lèi ra phô.

7.1.3. N¬i nÊu nhùa ph¶i c¸ch xa c¸c c«ng tr×nh x©y dùng dÔ ch¸y vµ c¸c kho tµng kh¸c

Ýt nhÊt lµ 50m. Nh÷ng chç cã nhùa r¬i v·i ph¶i dän s¹ch vµ r¾c c¸t.

7.1.4. Bé phËn hót bôi cña tr¹m trén ph¶i ho¹t ®éng tèt.

7.1.5. Khi vËn hµnh m¸y ë tr¹m trén cÇn ph¶i:

- KiÓm tra c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ;

- Khëi ®éng m¸y, kiÓm tra sù di chuyÓn cña nhùa trong c¸c èng dÉn, nÕu cÇn th× ph¶i

lµm nãng c¸c èng, c¸c van cho nhùa ch¶y ®­îc.

- ChØ khi nµo m¸y mãc ch¹y thö kh«ng t¶i trong t×nh tr¹ng tèt míi ®èt ®Ìn khß ë trèng

sÊy.

7.1.6. Tr×nh tù thao t¸c khi ®èt ®Ìn khß ph¶i tiÕn hµnh tu©n theo b¶ng chØ dÉn cña tr¹m

trén. Khi måi löa còng nh­ ®iÒu chØnh ®Ìn khß ph¶i ®øng phÝa c¹nh buång ®èt, kh«ng ®­îc

®øng trùc diÖn víi ®Ìn khß.

7.1.7. Kh«ng ®­îc sö dông trèng rang vËt liÖu cã nh÷ng h­ háng ë buång ®èt, ë ®Ìn khß,

còng nh­ khi cã hiÖn t­îng ngän löa len qua c¸c khe hë cña buång ®èt phôt ra ngoµi trêi.

7.1.8. ë c¸c tr¹m trén hçn hîp bª t«ng nhùa ®iÒu khiÓn tù ®éng cÇn theo c¸c quy ®Þnh:

- Tr¹m ®iÒu khiÓn c¸ch xa m¸y trén Ýt nhÊt lµ 15m;

- Tr­íc mçi ca lµm viÖc ph¶i kiÓm tra c¸c ®­êng d©y, c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, tõng bé

phËn m¸y mãc thiÕt bÞ trong m¸y trén;

- Khi khëi ®éng ph¶i triÖt ®Ó tu©n theo tr×nh tù ®· quy ®Þnh cho mçi lo¹i tr¹m trén tõ

kh©u cÊp vËt liÖu vµo trèng sÊy ®Õn kh©u th¸o hçn hîp ®· trén xong vµo thïng.

7.1.9. Trong lóc kiÓm tra còng nh­ söa ch÷a kü thuËt, trong c¸c lß nÊu, thïng chøa, c¸c

chç Èm ­ít chØ ®­îc dïng c¸c ngän ®Ìn ®iÖn di ®éng cã ®iÖn thÕ 12 von. Khi kiÓm tra vµ söa

ch÷a bªn trong trèng rang vµ thïng trén hçn hîp ph¶i ®Ó c¸c bé phËn nµy nguéi h¼n.

7.1.10. Mäi ng­êi lµm viÖc ë tr¹m trén hçn hîp bª t«ng nhùa ®Òu ph¶i häc qua mét líp

vÒ an toµn lao ®éng vµ kü thuËt c¬ b¶n cña tõng kh©u trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ t¹o

hçn hîp bª t«ng nhùa ë tr¹m trén.

Ph¶i ®­îc trang bÞ quÇn ¸o, kÝnh, g¨ng tay, dµy b¶o hé lao ®éng tuú theo tõng phÇn viÖc.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

514

7.1.11. ë tr¹m trén ph¶i cã y tÕ th­êng trùc, ®Æc biÖt lµ s¬ cøu khi bÞ báng, cã trang bÞ

®Çy ®ñ c¸c dông cô vµ thuèc men mµ c¬ quan y tÕ ®· quy ®Þnh.

7.2. T¹i hiÖn t­êng thi c«ng mÆt ®­êng bª t«ng nhùa cÇn tu©n theo c¸c ®iÒu quy ®Þnh

sau:

7.2.1. Tr­íc khi thi c«ng ph¶i ®Æt dÊu hiÖu "c«ng tr­êng" ë ®Çu vµ cuèi ®o¹n ®­êng thi

c«ng, bè trÝ ng­êi vµ b¶ng h­íng dÉn ®­êng tr¸nh cho c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng trªn

®­êng; quy ®Þnh s¬ ®å ch¹y ®Õn vµ ch¹y ®i cña « t« vËn chuyÓn hçn hîp, chiÕu s¸ng khu vùc

thi c«ng nÕu lµm ®ªm.

7.2.2. C«ng nh©n phôc vô theo m¸y r¶i, ph¶i cã ñng, g¨ng tay, khÈu trang, quÇn ¸o lao

®éng phï hîp víi c«ng viÖc ph¶i ®i l¹i trªn hçn hîp cã nhiÖt ®é cao.

7.2.3. Tr­íc mçi ca lµm viÖc ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ thi c«ng; söa

ch÷a ®iÒu chØnh ®Ó m¸y lµm viÖc tèt. Ghi vµo sæ trùc ban ë hiÖn tr­êng vÒ t×nh tr¹ng vµ c¸c

h­ háng cña m¸y vµ b¸o cho ng­êi chØ ®¹o thi c«ng ë hiÖn tr­êng kÞp thêi.

7.2.4. §èi víi m¸y r¶i hçn hîp ph¶i chó ý kiÓm tra sù lµm viÖc cña b¨ng t¶i cÊp liÖu, ®èt

nãng tÊm lµ. Tr­íc khi h¹ phÇn treo cña m¸y r¶i ph¶i tr«ng chõng kh«ng ®Ó cã ng­êi ®øng

kÒ sau m¸y r¶i.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

515

Phô lôc 1

Tham kh¶o khi lu lÌn

Cã thÓ tham kh¶o phèi hîp c¸c lo¹i m¸y lu ®Ó lu lÌn líp mÆt ®­êng bª t«ng nhùa nh­

sau (trong khi lµm líp r¶i thö).

A- Khi dïng lu b¸nh s¾t nhÑ vµ nÆng

- §Çu tiªn lu nhÑ 5 - 8 tÊn ®i 2-4 lÇn/®iÓm, tèc ®é lu 1,5-2 Km/h;

- TiÕp theo lu nÆng 10-12 tÊn ®i 15-20 lÇn / ®iÓm tèc ®é lu 2Km/h trong 6-8 l­ît ®Çu,

sau t¨ng dÇn lªn 3-5Km/h.

Vµo mïa ®«ng dïng ngay lu nÆng lu 16-22 lÇn/®iÓm.

B- Khi dïng lu b¸nh h¬i phèi hîp víi lu b¸nh s¾t

- Khi nhiÖt ®é hçn hîp cao vµ trêi n¾ng nãng th× ®Çu tiªn cho lu b¸nh s¾t 5-8 tÊn ®i 2

lÇn/®iÓm;

TiÕp theo lu b¸nh h¬i (cã t¶i träng trªn 1 b¸nh tèi thiÓu lµ 2 tÊn) ®i 8-10 lÇn/®iÓm;

Sau cïng lu nÆng b¸nh s¾t tõ 10-12 tÊn ®i tõ 2-4 lÇn/®iÓm;

Tèc ®é lu nh­ ë A.

- Vµo mïa ®«ng hoÆc khi nhiÖt ®é hçn hîp ë møc tèi thiÓu th× dïng ngay lu b¸nh h¬i ®i

10-12 lÇn/®iÓm;

TiÕp theo lu nÆng b¸nh s¾t 10-12 tÊn ®i 2-4 lÇn/®iÓm.

C- Khi dïng lu rung vµ lu b¸nh cøng

- §Çu tiªn lu b¸nh s¾t (4-8 tÊn) ®i 2-3 lÇn/®iÓm bé phËn chÊn ®éng ch­a ho¹t ®éng, tèc

®é lu 1,5-2km/h;

- TiÕp theo còng lu Êy ®i 3-4 lÇn/®iÓm, bé phËn chÊn ®éng ho¹t ®éng; tèc ®é lu 2km/h;

- Sau cïng lu nÆng b¸nh s¾t (10-12 tÊn) ®i tõ 6-10 lÇn/®iÓm, tèc ®é lu 3km/h.

D- Dïng lu cã b¸nh tr­íc lµ b¸nh s¾t cã chÊn ®éng, c¸c b¸nh s¸u lµ b¸nh h¬i

kÕt hîp víi lu b¸nh s¾t

- §Çu tiªn cho lu b¸nh s¾t vµ b¸nh h¬i ®i 6-8 lÇn/®iÓm;

- Sau ®ã cho lu nÆng b¸nh s¾t (10-12 tÊn) lu 6-8 lÇn/®iÓm.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

516

Phô lôc 2.

Tiªu chuÈn vËt liÖu nhùa ®­êng ®Æc dïng cho ®­êng bé

S C¸c chØ tiªu thÝ nghiÖm kiÓm tra §¬n vÞ TrÞ sè tiªu chuÈn theo c¸c cÊp ®é kim lón Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm

TT 20/30 40./60 60/70 70/100 100/150 150/500

A. C¸c chØ tiªu b¾t buéc

1 §é kim lón ë 25oC 0,1mm 20-30 40-60 60-70 70-100 100-150 150-250 22 TCN 63-84

ASTM D5-86

AASHTO T49-89

2 §é kÐo dµi ë 25oC 5cm/phót cm min: 40 min:100 min:100 min:100 min:100 min: 100 22 TCN 63-84

ASTM D133-86

AASHTO T51-89

3 NhiÖt ®é ho¸ mÒm oC 55-63 49-58 46-55 43-51 39-47 35-43 22 TCN 63-84

AASHTO T51-89

4 NhiÖt ®é b¾t löa oC min:240 min:230 min:230 min:230 min:230 min:220 22 TCN 63-84

ASTM D92-85

AASHTO T48-89

5 Tû lÖ ®é kim lón cña nhùa sau khi ®un ë

163oC trong 5h so víi ®é kim lón ë 25oC

% min:80 min:80 min:75 min:70 min:65 min:60 ASTM D6/D5

6 L­îng tæn thÊt sau khi ®un ë 163oC trong

5h

% max:0,2 max:0,5 max:0,5 max:0,8 max:0,8 max:0,8 ASTM D6-80

AASHTO T47-83

7 L­îng hoµ tan trong Trichloroethylene

(C2Cl4)

% min:99,0 min:99,0 min:99,0 min:99,0 min:99,0 min:99,0 ASTM D2042-81

AASHTO T44-90

8 Khèi l­îng riªng ë 25oC g/cm3 1,00-1,05 1,00-1,05 1,00-1,05 1,00-1,05 1,00-1,05 1,00-1,05 ASTM D70-82

AASHTO T228-90

B. C¸c chØ tiªu tham kh¶o

1 §é dÝnh b¸m víi ®¸ SÏ cã quy ®Þnh riªng

2 Hµm l­îng Paraphin SÏ cã quy ®Þnh riªng

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

517

2. Tham kh¶o viÖc lùa chän m¸c nhùa ®­êng cho môc ®Ých lµm

®­êng « t«-s©n bay

STT Môc ®Ých sö dông M¸c nhùa ®­êng

20/30 40/60 60/70 70/100 100/150 150/250

1 Bª t«ng nhùa r¶i nãng

- Líp trªn - + + (+) - -

- Líp d­íi - (+) + + (+) -

2 Bª t«ng nhùa r¶i Êm - - - - (+) +

3 MÆt ®­êng thÊm nhËp nhùa - + + - - -

4 Mãng ®­êng thÊm nhËp nhùa - + + (+) - -

5 MÆt ®­êng l¸ng nhùa - + + - - -

6 MÆt ®­êng ®¸ trén nhùa - + + - - -

7 Mãng ®­êng ®¸ trén nhùa - + + (+) - -

8 Bª t«ng nhùa ®óc + - - -- - -

9 S¶n xuÊt nhò t­¬ng - - + + (+_ (+)

10 ChÕ t¹o Mastic chÌn khe (+) + (+) - (+) -

11 QuÐt líp dÝnh b¸m (cã pha

thªm dÇu vµo nhùa ®­êng

®Æc)

- - + + + (+)

Ký hiÖu: + ThÝch hîp

(+) Ýt thÝch hîp

- Kh«ng thÝch hîp

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

518

Phô lôc 3

Trong quy ®Þnh kü thuËt nµy, c¸c chØ tiªu thÝ nghiÖm, kiÓm tra, nghiÖm thu ph¶i tu©n

theo c¸c quy ®Þnh kü thuËt, c¸c quy tr×nh, tiªu chuÈn cña quèc gia vµ cña ngµnh cña ViÖt

Nam. Bªn c¹nh c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam cã ghi c¸c tiªu chuÈn cña n­íc ngoµi (ASTM vµ

AASHTO cña Mü, NF cña Ph¸p, cña Liªn X« (cò) vµ Nga... ®Ó tham kh¶o). Nh÷ng tiªu

chuÈn ch­a cã ë ViÖt Nam th× t¹m ¸p dông tiªu chuÈn cña n­íc ngoµi, cã chó thÝch bªn

c¹nh.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

519

C¸c tiªu chuÈn thÝ nghiÖm, kiÓm tra vµ nghiÖm thu

NÕu kh«ng cã tiªu chuÈn ViÖt Nam th× dïng tiªu chuÈn AASHTO.

NÕu kh«ng cã tiªu chuÈn AASHTO th× dïng tiªu chuÈn kh¸c.

TT Néi dung Tiªu chuÈn Tiªu chuÈn n­íc ngoµi t­¬ng ®­¬ng

ViÖt Nam Mü Ph¸p NF Liªn X« (cÜ) Ghi chó

ASTM AASHTO N ga

1 2 3 4 5 6 7 8

a- C¸t

1 Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu c¸t TCVN 337-86

2 C¸t x©y dùng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt cña c¸t TCVN 1770-86 NFP 18-101 OCT 8736

3 X¸c ®Þnh m« ®uyn ®é lín vµ thµnh phÇn h¹t cña c¸t TCVN 342 - 86 C1-36-84a - - "

4 X¸c ®Þnh hµm l­îng chung bôi bïn sÐt (h¹t <

0,05mm)

TCVN 343-86 C117 T11 "

5 X¸c ®Þnh hµm l­îng sÐt (h¹t < 0,005mm) TCVN 344-86 C142 T 112 "

6 X¸c ®Þnh t¹p chÊt h÷u c¬ TCVN 344-86 C 40 T 21 "

7 X¸c ®Þnh ®­¬ng l­îng c¸t D2419 - 79 T 176 NFP 18-101

vµ P 18-592

-

b- §¸ d¨m, sái cuéi

1 C¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö cña ®¸

d¨m, sái (c­êng ®é kh¸ng Ðp, ®é ®Ëp vì, ®é hao

mßn...)

TCVN 1771-87

vµ 1772-87

C566 T 255 NFP 18-101 OCT

8267-82 8268-

82 10260-82

2 §é hao mßn LosAngeles - C 131 T 96 - -

c- Bét kho¸ng

1 C¸c yªu cÇu vÒ bét kho¸ng 22 TCN 58-84 D 242 - NFP 18-101 OCT 16557 Cã bæ

sung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

520

2 X¸c ®Þnh ®é rçng. ChØ sè rçng Rigden NFP 18-565 "

3 Kh¶ n¨ng hót nhùa cña bét kho¸ng - - - NFP 98-

256-1

OCT 12784

4 Kh¶ n¨ng lµm cøng nhùa cña bét kho¸ng (thÝ nghiÖm

vßng vµ bi)

22 TCN 63-84 D 36 T 53-89 NFP 66-008 OCT 11506-

73

d- Bitum ®Æc dïng cho ®­êng bé

1 Tiªu chuÈn vËt liÖu bi tum ®Æc dïng cho ®­êng bé 22 TCN 227-95 - M20 NFT 65-001 OCT 11501

2 X¸c ®Þnh ®é kim lón 22 TCN - 63-84 D5 T 49-89 - OCT 11051

3 §é kÐo dµi " D113 T 151-89 OCT 11505

4 NhiÖt ®é b¾t löa " D-92 T 48089 OCT 4333

5 §é kim lón sau khi ®un 163oC trong 5 giê - D6/D5 T 47 -

6 L­îng tæn thÊt sau khi ®un 163oC - D6 T 47 -

7 NhiÖt ®é ho¸ mÒm (vßng vµ bi) 22 TCN 63-84 D 36 T 53-89 NFT 66-008 OCT

11506731

8 L­îng hoµ tan trong C2Cl4 - D 2042 T 44-90 -

9 Khèi l­îng riªng - D70 T 73 -

10 §é dÝnh b¸m víi ®¸ v«i 22 TCN - 63 - 84 OCT 11508

11 ChØ sè xuyªn (IP) - -

12 NhiÖt ®é dßn - -

13 §é nhít ë 275oF - D 2170 T201 - OCT 11507

14 ThÝ nghiÖm mµng máng nhùa trong lß (1/8 ��, 325oF,

5 giê

- D 1754

(D2872)

T 179 (T240 - -

e- C¸c chØ tiªu c¬ lý cña bª t«ng nhùa

1 §é rçng cña cèt liÖu; ®é rçng cßn d­, ®é ngËm n­íc;

hÖ sè æn ®Þnh n­íc; ®é dÝnh b¸m cña nhùa víi ®¸.

QT thÝ nghiÖm BTN

22 TCN 62-84

OCT 9128

OCT 12801

P049 (01)-78

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

521

2 C­êng ®é kh¸ng nÐn -nt- D 1074 T 167 NFP - 98-

251-1

-nt-

3 §é në thÓ tÝch khi ng©m n­íc -nt - T 101 - -nt-

4 M« ®uyn ®µn håi cña mÉu nt vµ 22 TCN 202-

90

- - - -

5 M« ®uyn phøc (Modul complexe) - - TP 5 NFP

98.260.2

- TP 5 chØ

dïng

cho

bitum

6 C¸c chØ tiªu cña thÝ nghiÖm Marshall cho bª t«ng

afphan

- D 1559 T 245 - -

g- C¸c tiªu chuÈn kiÓm tra, nghiÖm thu mÆt ®­êng bª t«ng nhùa

1 §é b»ng ph¼ng b»ng th­íc dµi 3m 22 TCN - 016-79 - - NFP 98-

218-1

2 §iÓm ®¸nh gi¸ ®é b»ng ph¼ng theo m¸y ph©n tÝch

tr¾c däc (APL)

- - - NFP 978-

218 -3 vµ

98-218-4

3 §é chÆt lu lÌn - - - OCT 12801

vµ OCT 9128

4 M« ®uyn ®µn håi mÆt ®­êng

PP nÐn tÜnh qua tÊm Ðp

PP cÇn Ben ken man

22 TCN-011-79-

22TCN - 012-79-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 X¸c ®Þnh ®é nh¸m theo vÖt c¸t QT 22-TCN 65-84 - - NFP

98..216.1

P 049(01)-78

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang