Tài liệu

QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2066     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 80
Tài liệu QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆN - tài liệu, sách iDoc.VnQUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆNQuyển
T NG CÔNG TY ĐI N L C VI T NAM
QUI TRÌNH
K THU T AN TN ĐI N
TRONG NG TÁC QU N LÝ,
V N HÀNH, S A CH A, Y D NG
Đ NG DÂY TR M ĐI NƯỜ
(In l n th 2 b sung, s a đ i)
HÀ N I - 1999
T NG CÔNG TY ĐI N L C VI T NAM
QUI TRÌNH
K THU T AN TOÀN ĐI N
TRONG NG TÁC QU N LÝ,
V N HÀNH, S A CH A, Y D NG
Đ NG Y TR M ĐI NƯỜ
HÀ N I - 1999
T NG CÔNG TY C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
ĐI N L C VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc
----------- ------------------------------
S : 1559 EVN/KTAT n i, ngày 21 tháng 10 năm 1999
QUY T Đ NH C A T NG GIÁM Đ C
T NG CÔNG TY ĐI N L C VI T NAM
V vi c ban hành b n “Quy trình k thu t an toàn đi n trong công tác
qu n lý, v n hành, s a ch a, y d ng đ ng dây và tr m đi n”. ườ
29 30
- Căn c Ngh đ nh s 14/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 c a
Chính ph v thành l p và ban hành đi u l ho t đ ng c a T ng
công ty Đi n l c Vi t Nam.
- Theo t trình c a Ông Tr ng Ban K thu t an toàn. ưở
QUY T Đ NH
Đi u 1 : Ban hành b n “Quy trình k thu t an toàn đi n trong
công tác qu n lý, v n hành, s a ch a, xây d ng đ ng dây ườ
tr m đi n”.
Đi u 2 : Quy trình này hi u l c đ i v i t t c các đ n v ơ
thu c T ng công ty Đi n l c Vi t Nam thay th b n Quy ế
trình k thu t an toàn đi n trong công tác qu n lý, v n hành, s a
ch a xây d ng đ ng dây cao h th , tr m bi n th ban ườ ế ế ế
hành năm 1970.
Đi u 3 : Giám đ c các Công ty, đ n v tr c thu c, Chánh văn ơ
phòng Tr ng các Ban c a T ng công ty đi n l c Vi t Namưở
căn c theo ch c năng nhi m v ch u trách nhi m thi hành quy t ế
đ nh này.
Đi u 4 : Quy t đ nh này hi u l c thi hành sau 15 ngày, kế
t ngày ký.
T NG GIÁM Đ C
T NGNG TY ĐI N L C VI T NAM
Hoàng Trung H i (đã ký)
L I NÓI Đ U
Quy n “Qui trình k thu t an toàn đi n trong ng tác
qu n lý, v n hành, s a ch a xây d ng đ ng dây cao h th , ườ ế
tr m bi n th do Công ty đi n l c 1 ban hành năm 1970 đ c ế ế ượ
s d ng trong các đ n v ngành đi n-giúp cho cán b , công nhân ơ
viên hu n luy n, sát h ch qui trình k thu t an toàn cũng nh ư
làm c s th c hi n các bi n pháp phòng tránh tai n n đi n trongơ
khi làm nhi m v .
T đó đ n nay, t ch c ph m vi h th ng đi n c a ế
ngành đi n có nhi u thay đ i, đã có các c p đi n áp 220 kV, 500
kV. Tr c tình nh trên đòi h i ph i b sung, s a đ i qui trìnhướ
k thu t an toàn phù h p và sát v i th c t . ế
Nh m đáp ng nh ng yêu c u m i c a t ch c quy
phát tri n ngành đi n, s a đ i b sung nh ng quy đ nh v k
thu t an toàn, T ng công ty đi n l c Vi t Nam ban hành quy n:
Quy trình k thu t an toàn đi n trong công tác qu n lý, v n
hành, s a ch a, xây d ng đ ng dây và tr m đi n ườ .
Nh ng s a đ i, b sung trong qui trình đáp ng các yêu
c u:
1- Phù h p v i m u phi u công tác, phi u thao tác do ế ế
T ng công ty ban hành tng 01/1998.
2- S a đ i nh ng tên g i, thu t ng không phù h p b
sung nh ng ph n còn thi u, nh ng qui đ nh trong quy n “Qui ế
ph m k thu t an toàn khai thác thi t trí đi n các n máy đi n ế
l i đi n” do B Đi n l c ban hành năm 1984.ư
3- Gi l i nh ng ph n, ch ng, đi u v n còn phù h p đữ ạ ươ
cán b công nhân viên không ph i h c m i l i t đ u.
Tuy nhiên, b c c c a quy tnh có thay đ i m t s ch đ
t o s m ch l c cho ng i đ c, b sung thêm ph n k thu t ườ
an toàn đi n đ i v i vi c qu n lý, v n hành, s a ch a, xây d ng
đ ng dây và tr m đi n có c p đi n áp 220 kV, 500 kV.ườ
M c tiêu nh t quán c a T ng công ty duy trì truy n
th ng c a “Qui trình k thu t an toàn đi n” nh m t c m nang ư
th c hành.
Xin chân thành c m n nh ng đóng góp ý ki n giá tr ơ ế
c a t t c m i ng i liên quan đ n vi c xu t b n quy n ườ ế
“Quy trình k thu t an toàn đi n trong công tác qu n lý, v n
hành, s a ch a, xây d ng đ ng dây và tr m đi n” này. ườ
29 30
Trong khi th c hi n, ý ki n đ ngh b sung ho c s a ế
đ i xin g i v Ban K thu t an toàn T ng công ty đi n l c Vi t
Nam đ t p h p, gi i quy t. ế
M T S Đ NH NGHĨA, QUY Đ NH TRONG QUY TRÌNH
1. Đ n v công tácơ : đ n v qu n ho c s a ch a,ơ
th ng m t t ho c m t nhóm công nhân, t i thi u ph i ườ
hai ng i.ườ
2. Công nhân, nhân viên: ng i th c hi n công vi cư
do ng i ch huy tr c ti p phân công.ườ ế
3. Ng i ch huy tr c ti pườ ế : ng i tr c ti p phânườ ế
công công vi c cho công nhân, nhân viên thu c đ n v công tác ơ
c a nh nh t tr ng, nhóm tr ng. ư ưở ưở
4. Ng i lãnh đ o công vi cườ : ng i ch đ o côngườ
vi c thông qua ng i ch huy tr c ti p nh : cán b k thu t, k ườ ế ư
thu t viên, ng nhân lành ngh .
5. Ng i cho phép vào làm vi c ườ (th ng nhân viênườ
v n hành): Là ng i ch u trách nhi m các bi n pháp k thu t đ ườ
đ m b o an toàn cho đ n v công tác nh : chu n b ch làm ơ ư
vi c, bàn giao n i làm vi c cho đ n v công tác, ti p nh n n i ơ ơ ế ơ
làm vi c lúc công tác xong đ khôi ph c, đ a thi t b vào v n ư ế
hành.
6. Cán b lãnh đ o k thu t : ng i đ c giaoườ ư
quy n h n qu n k thu t nh : tr ng ho c phó phân x ng, ư ư ư
tr m, chi nhánh; tr ng ho c phó phòng đi u đ , k thu t, thí ưở
nghi m, tr ng ca, phó Giám đ c k thu t, Giám đ c xí nghi p. ưở
7. Công vi c m c t
đi n hoàn toàn : ng vi c làm thi t b đi n ngoài tr i ế
ho c trong nhà đã đ c c t đi n t m i phía (k c đ u vào c a ượ
đ ng dây trên không đ ng cáp) các l i đi thông sangườ ườ
phòng bên c nh ho c ph n phân ph i ngoài tr i đang đi n đã
khoá c a. N u c n v n còn ngu n đi n áp đ n 1000 V đ ti n ế ế ế
hành công vi c s a ch a.
8. Công vi c làm c t đi n m t ph n :
công vi c làm thi t b đi n ngoài tr i ho c trong nhà ch ế
m t ph n đ c c t đi n đ m vi c ho c thi t b đi n đ c c t ượ ế ư
đi n hoàn toàn nh ng các l i đi thông sang phòng bên c nh ho c ư
ph n phân ph i ngoài tr i có đi n v n m c a.
9. Công vi c làm không c t đi n g n và t i
ph n đi n : Là công vi c làm ngay trên ph n đi n v i các
d ng c an toàn; công vi c làm g n n i có đi n mà ph i áp ơ
29 30
QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆN
QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM ĐIỆNQuyển “Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và xây dựng đường dây cao hạ thế, trạm biến thế” do Công ty điện lực 1 ban hành năm 1970 được sử dụng trong các đơn vị ngành điện-giúp cho cán bộ, công nhân viên huấn luyện, sát hạch qui trình kỹ thuật an toàn cũng như làm cơ sở thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong khi làm nhiệm vụ. Từ đó đến nay, tổ chức và phạm vi hệ thống điện của ngành điện có nhiều thay đổi, đã có các cấp điện áp 220 kV, 500 kV. Trước tình hình trên đòi hỏi phải bổ sung, sửa đổi qui trình kỹ thuật an toàn phù hợp và sát với thực tế.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 239 Lượt xem: 29470
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 218 Lượt xem: 22466
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 166 Lượt xem: 21758
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 481 Lượt xem: 20995