Tài liệu

QUẢN TRỊ RỦI RO (ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8548     Tải về: 29     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu QUẢN TRỊ RỦI RO (ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC) - tài liệu, sách iDoc.VnQuản trị rủi ro là một hoạt động cần thiết không chỉ cho giới kinh doanh mà cho cả các lãnh vực đời sống bình thư
Đ C NG MÔN H C ƯƠ
QU N TR R I RO
T ng đ n v h c trình: 3 ơ
1. Gi ng viên:
Th c s Tr n Quang Trung
2. Mô t môn h c:
Qu n tr r i ro là m t ho t đ ng c n thi t không ch cho gi i kinh doanh mà cho c các lãnh ế
v c đ i s ng bình th ng. Qu n tr r i ro hi u qu s giúp các doanh nghi p gi các ho t ườ
đ ng n đ nh, ch đ ng h n tránh đ c nhi u thi t h i nh đã d ki n tr c. Môn h c ơ ượ ế ư
này trình bày chi ti t các b c trong quy trình qu n tr r i ro: t nh n d ng, đo l ng, đ nế ướ ườ ế
ki m soát tài tr n u thi t h i x y ra. Các k thu t phân tích đ nh tính đ nh l ng ế ư
cũng đ c gi i thi u đ đánh giá x p h ng r i ro. M t s r i ro đ c thù nh r i ro ho tượ ế ư
đ ng, r i ro tài chính, r i ro trong th m đ nh và qu n tr d án, r i ro t giá, r i ro trong đ u
t …đ c gi i thi u trong môn h c đ giúp ng i h c có thêm hi u bi t và kinh nghi m cư ư ườ ế
th v qu n tr r i ro cho các đ i t ng này. Ng i h c s đ c tìm hi u thêm v qu n tr ượ ườ ượ
r i ro cho các d án l n. Năng l c này r t h u ích trong tình hình hi n nay, khi có khá nhi u
d án l n không đ c qu n t t làm phát sinh nhi u r i ro gây thi t h i nghiêm tr ng: ư
PMU 18, s p c u C n Th , d án 112… ơ
3. M c tiêu môn h c:
K t thúc môn h c này sinh viên s nh n th c rõ ràng h n v r i ro, có đ c ki n th c và kế ơ ượ ế
năng c n thi t đ nh n d ng và phân tích các r i ro cho doanh nghi p. Sinh viên cũng đ c ế ượ
trang b các k thu t phân tích đ nh tính đ nh l ng đ đánh giá r i ro m t cách c th . ượ
T đó có th xây d ng ch ng trình ki m soát và tài tr r i ro cho doanh nghi p. Trong quá ươ
trình h c sinh viên cũng đ c cung c p các c h i đ hoàn thi n các k năng làm vi c ượ ơ
nhóm, k năng trình bày, k năng đ c phân tích tài li u. Đây các k năng thi t th c ế
giúp ng i h c làm vi c hi u qu h n. Các m c tiêu môn h c th trình bày c th nhườ ơ ư
sau:
L u ý nhi u h n các v n đ có y u t r i roư ơ ế
Nh n bi t và phân lo i các r i ro c a đ n v ế ơ
Áp d ng m t s k thu t đánh giá r i ro b ng ph ng pháp đ nh tính và đ nh l ng ươ ượ
Thi t k ch ng trình ki m soát và tài tr cho r i ro c a đ n vế ế ươ ơ
Phân tích m t s r i ro đ c thù và cách th c phòng ch ng
Hoàn thi n các k năng t h c, phân tích, truy n đ t, trình bày, đ t m c tiêu, s p
x p u tiên, làm vi c nhóm, qu n lý th i gianế ư
4. N i dung môn h c:
Bu i N i dung Ghi chú
1 Gi i thi u v môn h c, làm quen, gi i thi u m c tiêu
môn h c, các yêu c u ph ng pháp h c t p, cách ươ
đánh giá
Ch ng I: Các khái ni m c b nươ ơ
Ch ng II: Nh n d ng r i roươ
2 Ch ng II: Nh n d ng r i ro (tt)ươ
Ch ng III: Đo l ng r i roươ ườ
Các thang đo đ nh tính
Các nhóm đ c tình
hu ng “Liên đoàn
bóng đá X” th o
lu n đ nh n d ng
đánh giá các r i ro
3
Các ph ng pháp đ nh l ngươ ư
Ph ng pháp khai tri n t n th tươ
Ph ng pháp khai tri n t n th t d a trên đ i t ng r iươ ượ
ro
c l ng t n th t l n nh t có th có (MPC)Ướ ượ
c l ng phân ph i t ng t n th tƯớ ượ
Các ph ng pháp tr c ti p, gián ti pươ ế ế
Bài t p 1, 2, 3, 4 (Đo
l ng r i ro)ườ
Bài t p 1, 2, 3, 4
(Phân ph i t ng t n
th t)
4 Ch ng IV: Ki m soát r i roươ
Tái đ u t hay t b ư
Phân tán đ u t ư
Bài t p 1, 2, 3 (Lý
thuy t th tr ng v n)ế ườ
5
Phân tán đ u t (tt) ư
Ch ng V: Tài tr r i roươ
Ch ng VI: Các r i ro đ c thùươ
R i ro trong kinh doanh
R i ro d án
R i ro t giá
Bài t p 1, 2, 3, 4 (Lý
thuy t Portfolio)ế
Bài t p 1, 2, 3 (R i ro
kinh doanh r i ro
tài chính)
6 Part I: The basics of project risk management
Nhóm 1:
The project risk management approach
Establish the context
Nhóm 2:
Risk identification
Qualitative risk assessment
Nhóm 3:
Semi-quantitative risk assessment
Risk treatment
7 Nhóm 4:
Monitoring and review
Communication and reporting
Nhóm 5:
Project processes and plans
Simplifying the process
Nhóm 6:
Managing opportunities
Other approaches to project risk management
8 Part II: Extending the basic process
Nhóm 7:
Case study: tender evaluation
Contracts and risk allocation
Nhóm 8:
Market testing and outsourcing
Publicprivate partnerships and private financing
Nhóm 9:
Technical tools and techniques
Introduction to environmental risk management
9 Part III: Quantification of project risks
Nhóm 10:
Introduction to quantification for project risk
Cost-estimating case studies
Nhóm 11:
Case study: planning a timber development
Capital evaluation for large resource projects
Nhóm 12:
Risk analysis and economic appraisal
Conclusions
5. Ph ng pháp gi ng d y:ươ
Đ hi u nh ng v n đ c b n c a thuy t, ng i h c nên làm t t c các bài t p đ ơ ế ườ
ngh . Tích c c tham gia v i nhóm đ hoàn thành tình hu ng “Liên đoàn bóng đá X” s tăng
c ng kh năng áp d ng các v n đ thuy t c a qu n tr r i ro, t nh n d ng, đo l ng,ườ ế ườ
đ n ki m soát vào th c t . Ngoài ra, tham gia làm vi c nhóm cũng s h tr phát tri n cácế ế
k năng truy n đ t, làm vi c hi u qu v i con ng i, gi i quy t v n đ , đ t m c tiêu, s p ư ế
x p u tiên công vi c, và qu n lý th i gian. ế ư
QUẢN TRỊ RỦI RO (ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC)
Quản trị rủi ro là một hoạt động cần thiết không chỉ cho giới kinh doanh mà cho cả các lãnh vực đời sống bình thường. Quản trị rủi ro hiệu quả sẽ giúp các doanh nghiệp giữ các hoạt động ổn định, chủ động hơn và tránh được nhiều thiệt hại nhờ đã dự kiến trước. Môn học này trình bày chi tiết các bước trong quy trình quản trị rủi ro: từ nhận dạng, đo lường, đến kiểm soát và tài trợ nếu thiệt hại xảy ra. Các kỹ thuật phân tích định tính và định lượng cũng được giới thiệu để đánh giá và xếp hạng rủi ro.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8548     Tải về: 29     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm