Tài liệu

Quản trị học đại cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21179     Tải về: 164     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 190
Tài liệu Quản trị học đại cương - tài liệu, sách iDoc.VnCHƯƠNG 1             TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC                           Hoàn thành chương này người học c
Chương 1: Tng quan v qun tr
1
CHƯƠNG 1
TNG QUAN V QUN TR HC
Hoàn thành chương này người hc có th:
1. Hiu được khái nim qun tr và s cn thiết ca qun tr
trong các t chc.
2. Nm bt được bn chc năng cơ bn ca qun tr.
3. Mô t các vai trò ca nhà qun tr.
4. Xác định được các cp qun tr trong mt t chc và nhim
v ch yếu ca mi c
p qun tr.
5. Hiu được ti sao phi hc qun tr và hc như thế nào để
tr thành nhà qun tr gii.
I. Qun Tr và T Chc
1.1. Định nghĩa qun tr
Thut ng qun tr được gii thích bng nhiu cách khác nhau và có th nói là
chưa có mt định nghĩa nào được tt c mi người chp nhn hoàn toàn. Mary Parker
Follett cho rng “qun tr là ngh thut đạt được mc đích thông qua người khác”.
Định nghĩa này nói lên rng nhng nhà qun tr đạt được các mc tiêu ca t chc
bng cách sp xếp, giao vic cho nhng ngườ
i khác thc hin ch không phi hoàn
thành công vic bng chính mình.
Koontz O’Donnell định nghĩa: “Có l không có lĩnh vc hot động nào ca
con người quan trng hơn là công vic qun lý, bi vì mi nhà qun tr mi cp độ
và trong mi cơ s đều có mt nhim v cơ bn là thiết kế và duy trì mt môi trường
mà trong đó các cá nhân làm vic vi nhau trong các nhóm có th hoàn thành các
nhim v và các mc tiêu
đã định.”
Mt định nghĩa gii thích tương đối rõ nét v qun tr được James Stoner và
Stephen Robbins trình bày như sau: “Qun tr là tiến trình hoch định, t chc, lãnh
đạo và kim soát nhng hot động ca các thành viên trong t chc và s dng tt c
các ngun lc khác ca t chc nhm đạt được mc tiêu đã đề ra”. T tiến trình trong
định nghĩa này nói lên r
ng các công vic hoch định, t chc, lãnh đạo và kim soát
phi được thc hin theo mt trình t nht định. Khái nim trên cũng ch ra rng tt c
nhng nhà qun tr phi thc hin các hot động qun tr nhm đạt được mc tiêu
mong đợi. Nhng hot động này hay còn đưc gi là các chc năng qun tr bao gm:
Chương 1: Tng quan v qun tr
(1) Hoch định: Nghĩa là nhà qun tr cn phi xác định trước nhng mc tiêu và quyết
định nhng cách tt nht để đạt được mc tiêu; (2) T chc: Đây là công vic liên
quan đến s phân b và sp xếp ngun lc con người và nhng ngun lc khác ca t
chc. Mc độ hiu qu ca t chc ph thuc vào s phi h
p các ngun lc để đạt
được mc tiêu; (3) Lãnh đạo: Thut ng này mô t s tác động ca nhà qun tr đối vi
các thuc cp cũng như s giao vic cho nhng người khác làm. Bng vic thiết lp
môi trường làm vic tt, nhà qun tr có th giúp các thuc cp làm vic hiu qu hơn;
Và (4) Kim soát: Nghĩa là nhà qun tr c gng để
đảm bo rng t chc đang đi đúng
mc tiêu đã đề ra. Nếu nhng hot động trong thc tin đang có s lch lc thì nhng
nhà qun tr s đưa ra nhng điu chnh cn thiết.
Định nghĩa ca Stoner và Robbins cũng ch ra rng nhà qun tr s dng tt c
nhng ngun lc ca t
chc bao gm ngun lc tài chính, vt cht và thông tin cũng
như ngun nhân lc để đạt được mc tiêu. Trong nhng ngun lc trên, ngun lc con
người là quan trng nht và cũng khó khăn nht để qun lý. Yếu t con người có th
nói là có nh hưởng quyết định đối vi vic đạt được mc tiêu ca t chc hay không.
Tuy nhiên, nhng ngun lc khác cũng không kém ph
n quan trng. Ví d như mt
nhà qun tr mun tăng doanh s bán thì không ch cn có chính sách thúc đẩy, khích
l thích hp đối vi nhân viên bán hàng mà còn phi tăng chi tiêu cho các chương
trình qung cáo, khuyến mãi.
Mt định nghĩa khác nêu lên rng “Qun tr là s tác động có hướng đích ca
ch th qun tr lên đối tượng qun tr nhm đạt được nhng kết qu cao nh
t vi mc
tiêu đã định trước”. Khái nim này ch ra rng mt h thng qun tr bao gm hai
phân h: (1) Ch th qun tr hay phân h qun tr và (2) Đối tượng qun tr hay phân
h b qun tr. Gia hai phân h này bao gi cũng có mi liên h vi nhau bng các
dòng thông tin (Hình 1.1).
2
Đối T
ư
n
g
Qun Tr
Ch Th
Qun Tr
Hình
1.1. H Thng Qun Tr
Chương 1: Tng quan v qun tr
3
Thông tin thun hay còn gi là thông tin ch huy là thông tin t ch th qun tr
truyn xung đối tượng qun tr. Thông tin phn hi là thông tin được truyn t đối
tượng qun tr tr lên ch th qun tr. M th qun tr truyn đạt thông tin đi
mà không nhn được thông tin ngược th t kh năng qun tr. Nghiên cu t
thc ti
n qun tr ch ra rng vic truyn đạt thông tin trong ni b t chc thường b
lch lc hoc mt mát khi thông tin đi qua nhiu cp qun tr trung gian hay còn gi là
các ‘b lc’ thông tin. Kết qu là hiu lc qun tr s kém đi.
Để kết thúc phn gii thiu v khái nim qun tr có l cn thiết phi có câu tr
l
i cho mt câu hi thường được nêu ra là có s khác bit nào gia qun lý và qun tr
không (?). Mt s người và trong mt s trường hp này thì dùng t qun tr ví d như
qun tr doanh nghip hay công ty, ngành đào to qun tr kinh doanh; Và nhng
người khác đối vi trường hp khác thì s dng t qun lý chng hn như qun lý nhà
nước, qun lý các nghip đoàn. Tuy hai thut ng
này đưc dùng trong nhng hoàn
cnh khác nhau để nói lên nhng ni dung khác nhau, nhưng v bn cht a qun tr
r. Chính vì lý do đó mà
hm mc đích cung cp sn phm và dch v cho khách hàng. Các cơ
qu nhm cung c
p dch v công cho công chúng. Hai là, mi t chc
phi là tp hp gm nhiu thành viên. Cui cùng là tt c các t chc đều đưc xây
mt thc th có mc đích riêng bit,
t khi ch
ì nó s m
c
và qu n lý là không có s khác bit. Điu này hoàn toàn tương t trong vic s dng
thut ng tiếng Anh khi nói v qun tr cũng có hai t là management và
administration.
1.2. T chc
Trong định nghĩa v qun tr, J. Stoner và S. Robbins đã cung cp cho chúng ta
câu tr li đối vi câu hi qun tr cái gì (?) và qun tr ai (?). Con người và nhng
ngun lc khác trong t chc chính là đối tượng ca qun t
chúng ta cn hiu rõ ràng khái nim v t chc.
T chc là s sp xếp người mt cách có h thng nhm thc hin mt mc
đích nào đó. Trường hc, bnh vin, nhà th, các doanh nghip/công ty, các cơ quan
nhà nước hoc mt đội bóng đá ca mt câu lc b... là nhng ví d v mt t chc.
Vi khái nim được trình bày như trên, chúng ta có th thy được là mt t chc có ba
đặc tính chung: Mt là, mi mt t chc đều được hình thành và tn ti vì mt mc
đích nào đó; Và chính s khác bi
t v mc đích ca mi t chc dn đến s khác bit
gia t chc này và t chc khác. Ví d như trường hc nhm mc đích cung cp kiến
thc cho người hc. Bnh vin nhm mc đích khám cha bnh cho cng đồng.
Doanh nghip n
an hành chính
dng theo mt trt t nht định. Cu trúc trong mt t chc định rõ gii hn hành vi
ca tng thành viên thông qua nhng lut l được áp đặt, nhng v trí lãnh đạo và
quyn hành nht định ca nhng người này cũ
ng như xác định công vic ca các thành
viên khác trong t chc. Tóm li, mt t chc là
có nhiu người và được xây dng theo mt cu trúc có h thng.
Quản trị học đại cương
CHƯƠNG 1             TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC                           Hoàn thành chương này người học có thể:                           1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị                              trong các tổ chức.                           2. Nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị.                           3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị.                           4. Xác định được các cấp qu ản trị trong một tổ chức và nhiệm                              vụ chủ yếu của mỗi cấp qu ản trị.                           5. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để                              trở thành nhà quản trị giỏi. 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21179     Tải về: 164     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm