Tài liệu

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1024     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 26
Tài liệu Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - tài liệu, sách iDoc.Vn Cung cấp thông tin về một số những vấn đề của triết học đang được tìm hiểu và vận dụng vào thực tế.Bên cạ
PhÇn ®Çu
Loµi ni ®· tri qua n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ: Nguyªn
thuû, chm u lÖ, x· héi phong kiÕn, , t b¶n chñ nghÜa
i chñ nghÜa. T duy pt triÓn, nn thøc cña con ngêi kh«ng
dõng l¹i ë t chç. khi n xt chñ u b»ng i l îm s¨n t,
tr×nh ®é khoa häc kü thuËt l¹c hËu th× ngµy nay tr×nh ®é khoa
c ®¹t tíi c t ®Ønh. Kh«ng Ýt c¸c n khoa häc, c nhµ
nghiªn cøu ®æ søc bá c«ng cho c vÊn ®Ò nµy cô thÓ lµ nn thøc
con ni, troã triÕt häc. Víi ba trêng ph¸i trong ch pt
triÓn cña m×nh chñ nghÜa duy t, c nga duy t©m vµ tr êng
pi nhÞ ngun luËn. Nhng hä ®Òu tng nt r»ng thùc ct
cña triÕt häc ®ã lµ thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ n
xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt nh thèng nhÊt ga hai mÆt ®èi lËp o
n chØnh thÓ a n n xuÊt x· héi. T¸c ®éng qua l¹i biÖn
chøng ga lùc lîng n xuÊt i quan hÖ s¶n xuÊt ®îc m¸c vµ
¡nghen kh¸i qu¸t thµnh qui luËt sù phï hîp ga quan n
xuÊt i lùc lîng n xuÊt. nng lý luËn trªn ®a c - ¡nghen
v¬n lªn ®Ønh cao trÝ tuÖ a nn li. Kh«ng chØ trªn ph¬ng
dn triÕt häc chÝnh trÞ kinh tÕ häc vµ chñ nghÜa céng
n khoa häc. Díi nh÷ng h×nh thøc vµ møc ®é kh¸c nhau, dï con
ngêi ý thøc vµ c ®é kh¸c nhau, con ni ý thøc ®îc hay
1
kh«ng th× nhËn thøc cña hai «ng qui luËt n xun suèt lÞch
pt triÓn.
BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®u
kiÖn cho sinh vn nãi chung vµ i i riªng cã ®îc t nhËn thøc
n xuÊt i. §ång thêi mang ®îc nhiÒu lÜnh vùc vÒ
kinh tÕ. ThÊy ®îc trÝ, ý nghÜa cña nã. T«i m¹nh n ®a ra
nhËn ®Þnh cña m×nh vÒ ®Ò tµi "Quan hÖ biÖn cng gi÷a
lùc lîng n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. Sù vËn ng a
§¶ng ta trong ®êng lèi ®æi míi ë ViÖt Nam"
Tuy nhiªn do tr×nh ®é nn tc hu biÕt mäi mÆt cßn h¹n
chÕ, nªn kh«ng tr¸nh ki nh÷ng sai sãt mong ty c« gi¸o gãp ý ®Ó
i vt ®îc hoµn thiÖnn.
2
Liên hệ quảng cáo

B. Néi dung
Ch¬ng I
Sù nhËn thøc vÒ lùc lîng sn xuÊt, quan hÖ sn xuÊt
vµ qui luËt quan hÖ sn xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt
vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng sn xuÊt.
I/ §«i nÐt vÒ lùc lîng sn xuÊt vµ quan hÖ sn xuÊt.
1. Lùc l
îng n xuÊt lµ g×?
Lùc lîng n xuÊt lµ toµn bé nng t liÖu n xuÊt do i
t¹o ra, tr íc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng nh÷ng ngêi lao ®éng i kinh
ngiÖm vµ thãi quen lao ®éng nhÊt ®Þnh ®· sö dông nng t liÖu
n xuÊt ®ã ®Ó o raa i vËt chÊt cho i.
thùc tr¹ng ®ã lý luËn lùc lîng n xuÊt cña x· i ®îc
C.M¸c u n ph¸t triÓn t c¸ch s©u s¾c trong c¸c t¸c phÈm
chn cho bé "T n" vµ chÝnh trong "T b¶n" c ®· tr×nh
y t søc râ rµng quan ®iÓm cña m×nh vÒ c u tè u
thµnh lùc lîng n xuÊt cña i trong ®ã bao gåm søc lao ®éng
vµ t liÖu n xt. §èi víi M¸c cïng víi t liÖu lao ®éng ®èi víi lao
®éng còng thc t liÖu n xuÊt, cßn trong t liÖu lao ®éng tøc
lµ tÊt nh÷ng yÕu vËt chÊt mµ con ngêi sö dông ®Ó t¸c ®éng
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
 Cung cấp thông tin về một số những vấn đề của triết học đang được tìm hiểu và vận dụng vào thực tế.Bên cạnh đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm về cấu trúc của một bài tiểu luận thông qua tài liệu này.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1024     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm