Thành viên idoc2012

PLC Omron - Chương 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tính

- 10/08/2012
Chia sẻ
/17 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (17 trang)
Thành viên idoc2012

PLC Omron - Chương 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tính

- 10/08/2012
1,343
Báo lỗi

Tài liệu học PLC OMRON bằng hình ảnh

Nội dung
VDO manual Chapter 6

[ 30 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

!!!! 6.1 PhÇn mÒm SYSWIN

SYSWIN lµ 1 phÇn mÒm lËp tr×nh cho PLC OMRON d−íi d¹ng Ladder Diagram thùc thô ch¹y trong Windows. §Ó cµi ®Æt vµ ch¹y phÇn mÒm nµy cÇn ®¶m b¶o m¸y tÝ nh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau :

!!!! 6.2 LËp ch−¬ng tr×nh víi SYSWIN

1) Chän folder n¬i l−u SYSWIN vµ khëi ®éng ch−¬ng tr×nh

2) Tõ menu File chän New project ®Ó t¹o ch−¬ng tr×nh míi :

PLC Type " CPM1 CPU " All Series " C Editor " Ladder Project Type " Program Interface " Serial Communications Bridge Option " Direct

☺☺☺☺ Windows 3.1, 3.11, Windows 95, Windows 98 ☺☺☺☺ > 486 DX50 CPU ☺☺☺☺ > 8 M Byte RAM ☺☺☺☺ > 10 MB ®Üa cøng trèng

[ 31 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

F2

Modem Option " Local Coding Option " SYSMAC Way Chän c¸c môc trªn ë hép tho¹i New Project Setup xong råi bÊm OK

3) Mµn h×nh sÏ hiÖn ra 1 khung lµm viÖc cho ch−¬ng tr×nh d¹ng Ladder Diagram

✍ Dïng chuét di ®Õn thanh c«ng cô (Drawing Tool) vµ nhÊn vµo biÓu t−îng tiÕp ®iÓm (Contact) hoÆc nhÊn phÝ m trªn bµn phÝ m ®Ó chän lÖnh nµy. Di chuét ®Õn n¬i cÇn ®Æt tiÕp ®iÓm trªn s¬ ®å vµ nhÊn nót tr¸i chuét.

✍ §¸nh vµo ®Þ a chØ 000.00 ë « Address vµ nhÊn OK trªn hép tho¹i trªn.

Mµn h×nh sÏ hiÖn ra 1 network míi víi tiÕp ®iÓm võa nhËp vµ « chän mµu ®en chuyÒn sang vÞ trÝ bªn c¹nh tiÕp ®iÓm nµy.

[ 32 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

✍ Lµm t−¬ng tù nh− vËy víi tiÕp ®iÓm tiÕp theo

✍ §¸nh vµo « Address ®i¹ chØ 000.01 råi nhÊn OK

✍ TiÕp theo tõ thanh c«ng cô chän lÖnh Output råi di chuét ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt lÖnh vµ nhÊn nót tr¸i chuét

✍ §¸nh vµo « Address ®Þ a chØ 010.00 råi nhÊn OK

[ 33 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

F5

✍ NhËp lÖnh OR b»ng c¸ch t¹o ra 1 tiÕp ®iÓm nèi song song víi tiÕp ®iÓm ®Çu tiªn trªn Network. Trªn thanh c«ng cô chän tiÕp ®iÓm Contact vµ ®Æt nã phÝ a d−íi tiÕp ®iÓm ®Çu tiªn lµ 000.00

✍ Gâ vµo « Address ®Þ a chØ 000.02 vµ nhÊn OK

✍ TiÕp theo nèi tiÕp ®iÓm võa t¹o víi tiÕp ®iÓm n»m trªn b»ng c¸ch

chän c«ng cô råi nhÊn chuét vµo vÞ trÝ n»m gi−· 2 dßng

hoÆc nhÊn

[ 34 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

DEL

§Ó xo¸ tiÕp ®iÓm CH000.01, nhÊn con trá chuét ë tiÕp ®iÓm nµy (hoÆc dïng bµn phÝ m di « chän ®Õn tiÕp ®iÓm), nhÊn (hoÆc tõ menu Edit chän Delete). NÕu muèn phôc håi l¹i lÖnh võa bÞ xo¸, chän Undo tõ menu nµy.

[ 35 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

HiÖn ta ®· nhËp xong 1 Network cña ch−¬ng tr×nh. §Ó thªm Network míi vµo, bÊm vµo nót Insert Network

Tõ hép tho¹i hiÖn ra, chän vÞ trÝ n¬i sÏ chÌn Network míi. ë ®©y ta sÏ chÌn Network míi vµo phÝ a d−íi network hiÖn hµnh nªn sÏ chän BELOW Current Network vµ nhÊn OK.

Insert Network

[ 36 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

Network míi nµy lµ lÖnh END (01). §Æt con trá vµo vÞ trÝ « ®Çu tiªn cña network, sau ®ã bÊm phÝ m F8 ®Ó chÌn lÖnh Function vµo « trèng ®ã. §Ó chän lÖnh cÇn thiÕt, cã thÓ ®¸nh m· lÖnh (ë ®©y lµ 01), ®¸nh tªn lÖnh hoÆc lùa Function tõ 1 danh s¸ch cã s½n b»ng c¸ch nhÊp vµo nót Select. Ngoµi ra cã thÓ tham kh¶o thªm vÒ lÖnh b»ng c¸ch nhÊp vµo nót Reference.

Gâ END vµo « Function råi nhÊn OK ®Ó kÕt thóc

Ch−¬ng tr×nh hoµn chØnh ta võa nhËp cã d¹ng nh− h×nh d−íi ®©y :

!!!! 6.3 §Æt tªn ký hiÖu m« t¶ (SYMBOL) cho c¸c ®Þ a chØ §Ó ®Æt tªn ký hiÖu m« t¶ cho c¸c ®Þ a chØ, tr−íc tiªn di « chän ®Õn ®Þ a

chØ cÇn ®Æt tªn, « Adr ë cuèi mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ®Þ a chØ hiÖn hµnh. sau ®ã bÊm vµo « Sym vµ ®¸nh vµo 1 tªn cho ®Þ a chØ nµy. PhÇn m« t¶ ®Þ a chØ cã thÓ ®¸nh vµo « Com. L−u tªn võa ®Æt b»ng c¸ch bÊm nót

STORE

[ 37 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

!!!! 6.4 N¹p ch−¬ng tr×nh vµo PLC (Download program to PLC)

☛ Nèi m¸y tÝ nh PC víi PLC qua bé chuyÓn ®æi vµ c¸p RS232C. §Çu c¾m cña bé chuyÓn ®æi sÏ nèi vµo cæng Peripheral Port cña PLC.

Address CH000.00 CH000.01 CH010.00

Symbol Switch0 Switch1 Motor

RS-232C Adapter CPM1 CPU Unit

C¸p RS-232C

M¸y tÝ nh cã ch¹y SYSWIN

[ 38 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

☛ Tõ menu Online, chän Connect ®Ó kÕt nèi víi PLC Sau khi m¸y tÝ nh ®· kÕt nèi ®−îc víi PLC, ®Ìn COMM trªn PLC sÏ nhÊp nh¸y vµ c¸c môc kh¸c trªn menu nµy trë thµnh mµu ®en (®−îc phÐp lùa)

☛ Còng tõ menu Online chän Download program. Mét hép tho¹i sau ®©y hiÖn ra hái ta cã muèn xo¸ bé nhí ch−¬ng tr×nh trong PLC kh«ng (Clear Program Memory) tr−íc khi n¹p. Nªn lùa tuú chän nµy ®Ó tr¸nh c¸c vÊn ®Ò cã thÓ x¸y ra. BÊm OK ®Ó n¹p ch−¬ng tr×nh vµo PLC.

☛ Khi viÖc n¹p hoµn tÊt bÊm nót OK ë hép tho¹i sau ®Ó tiÕp tôc :

Chó ý : Kh«ng thùc hiÖn ®−îc viÖc Download vµo PLC nÕu PLC ®ang ë chÕ ®é RUN

Online Menu

[ 39 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

!!!! 6.5 Ch¹y ch−¬ng tr×nh (RUN) ChuyÒn PLC sang chÕ ®é RUN hoÆc MONITOR b»ng nót PLC Mode

ChuyÓn tõ STOP/PRG Mode sang Monitor Mode råi bÊm OK

PLC sÏ chuyÓn sang chÕ ®é Monitor Mode

PLC Mode

[ 40 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

Chó ý Trong khi ch−¬ng tr×nh ®ang ch¹y cã thÓ thay dâi c¸ch ho¹t ®éng cña

ch−¬ng tr×nh b»ng c¸ch bÊm vµo nót

!!!! 6.6 Bæ sung c¸c lÖnh TIMER vµ COUNTER Tr−íc hÕt chuyÓn chÕ ®é cña PLC sang PROGRAM mode. M¸y tÝ nh sÏ hái thao t¸c nµy lµm thay ®æi chÕ ®é PLC, cã tiÕp tôc hay kh«ng, ta chän YES Bæ sung c¸c lÖnh Timer vµ Counter vµo ch−¬ng tr×nh

1) Bæ sung 1 Network míi vµo ch−¬ng tr×nh b»ng c¸ch chän Insert Network.

2) Trong network míi thªm tiÕp ®iÓm cã ®Þ a chØ (Address) lµ 000.03

3) Bæ sung Timer vµo b»ng c¸ch chän vµ ®Æt nã sau tiÕp

®iÓm trªn. Trong hép tho¹i Timer më ra nhËp vµo 000 lµ sè thø tù cña Timer, trong « Value nhËp vµo « Timer gi¸ trÞ #1000 (tøc 100 gi©y) (chó ý ph¶i cã dÊu #).

TIM

Monitoring

[ 41 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

KÕt qu¶ sau khi bæ sung lÖnh Timer :

4) Bæ sung tiÕp 1 Network n÷a vµo ch−¬ng tr×nh b»ng c¸ch chän Insert network, BELOW Current Network vµ nhÊn OK

5) Thªm 1 tiÕp ®iÓm cã Address lµ 000.04 vµo network nµy.

6) Bæ sung Counter vµo ch−¬ng tr×nh b»ng c¸ch chän

vµ ®Þ nh vÞ con trá chuét vµo ngay sau tiÕp ®iÓm trªn. NhËp vµo sè cña Counter lµ 1 vµ Value lµ DM0000 råi nhÊn OK.

CNT

[ 42 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

7) Bæ sung ch©n nèi ®Çu vµo reset cho Counter b»ng c¸ch chän tiÕp ®iÓm

NhËp vµo ®Þ a chØ 000.05 cho tiÕp ®iÓm nµy.

8) Sau ®ã thùc hiÖn n¹p ch−¬ng tr×nh vµo PLC (Download program)

9) ChuyÓn PLC sang chÕ ®é Monitor mode hoÆc RUN Mode

10) BÊm nót Monitor ®Ó theo dâi

Chó ý NÕu lóc nµy thö bËt c«ng t¾c 000.04 th× bé ®Õm kh«ng ®Õm g× c¶ bëi

gi¸ trÞ ®Æt lµ néi dung trong DM 0000 lµ 0

[ 43 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

!!!! 6.7 Theo dâi ho¹t ®éng cña ch−¬ng trinh

1) Theo dâi tr¹ng th¸i tiÕp ®iÓm: BÊm ®óp chuét vµo 1 « trèng trong vïng theo dâi, gâ ®Þ a chØ 000.00 vµo « Address cña hép tho¹i Edit Value råi bÊm nót READ

2) Theo dâi ®Þ a chØ d¹ng word: BÊm ®óp chuét vµo « trèng bªn

c¹nh trong vïng theo dâi vµ gâ vµo DM 0000 råi bÊm nót READ. Lóc nµy gi¸ trÞ cña DM0000 sÏ lµ 0 v× nã ch−a ®−îc thiÕt lËp 1 gi¸ trÞ nµo lóc ch¹y

Vïng theo dâi

[ 44 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

3) §Ó ®Æt gi¸ trÞ cho DM 0000, bÊm ®óp chuét vµo « DM 0000

trªn vïng theo dâi. NhËp gi¸ trÞ 10 vµo « Value trong hép tho¹i më ra råi bÊm nót WRITE ®Ó ghi gi¸ trÞ nµy vµo PLC. Thanh ghi DM 0000 cã gi¸ trÞ lµ 10.

4) B©y giê nÕu bËt kho¸ 000.05 gi¸ trÞ cña bé ®Õm Counter sÏ bÞ reset vÒ 10 lµ gi¸ trÞ cña DM0000.

5) BËt t¾t kho¸ CH000.04 nhiÒu lÇn ta sÏ thÊy bé gi¸ trÞ cña Counter sÏ gi¶m dÇn tõ gi¸ trÞ 10.

[ 45 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

!!!! 6.8 L−u ch−¬ng tr×nh Tõ menu File chän Save project as

Chän th− môc l−u file vµ gâ tªn file vµo hép File name råi nhÊn OK ®Ó l−u.

!!!! 6.9 §äc ch−¬ng tr×nh tõ PLC (Upload program from PLC)

% Tõ menu File chän New Project, nhÊn OK ®Ó t¹o ch−¬ng

tr×nh míi

[ 46 ]

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh

% Tõ menu Online chän Upload Program råi nhÊn OK ®Ó ®äc ch−¬ng tr×nh tõ PLC lªn m¸y tÝ nh

Ch−¬ng tr×nh hiÖn trong bé nhí PLC sÏ ®−îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. Sau ®ã cã thÓ chän l−u ch−¬ng tr×nh nµy vµo ®Üa lµm 1 b¶n l−u hoÆc thùc hiÖn c¸c thay ®æi nh− b×nh th−êng.

Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng Nhãm biªn tËp: TN B×nh (computer) - T. Dòng (video)

PLC Type Ch¬ng tr×nh hoµn chØnh ta võa nhËp cã d¹ng nh h×nh díi ®©y :

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang