Tài liệu

PLC Omron - Chương 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 985     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu PLC Omron - Chương 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tính - tài liệu, sách iDoc.VnPLC Omron - Chương 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tính,Tài liệu học PLC OMRON bằng hình ảnh
background image

 

[ 30 ] 

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh   

Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh 

 

! 6.1 PhÇn mÒm SYSWIN 

 

SYSWIN lµ 1 phÇn mÒm lËp tr×nh cho PLC OMRON d−íi d¹ng 
Ladder Diagram thùc thô ch¹y trong Windows. §Ó cµi ®Æt vµ ch¹y 
phÇn mÒm nµy cÇn ®¶m b¶o m¸y tÝ nh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh−  
sau : 

 
     
! 6.2  LËp ch−¬ng tr×nh víi SYSWIN 
 

1)  Chän folder n¬i l−u SYSWIN vµ khëi ®éng ch−¬ng tr×nh 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2)  Tõ menu File chän  New project ®Ó t¹o ch−¬ng tr×nh míi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PLC Type 

"  CPM1 

  CPU 

  

"  All 

 

 

Series 

 

"  C 

 

 

Editor   

 

"  Ladder 

  Project 

Type 

 

"  Program 

  Interface 

 

"  Serial Communications 

  Bridge 

Option  

"  Direct 

 Windows 

3.1, 3.11, Windows 95,  Windows 98 

☺ > 

486 DX50 CPU 

☺ > 

8 M Byte RAM 

☺ > 

10 MB ®Üa cøng trèng 

background image

 

[ 31 ] 

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh   

Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh 

F2 

  Modem 

Option 

 

"  Local 

  Coding 

Option  

"  SYSMAC Way 

 
Chän c¸c môc trªn ë hép tho¹i New Project Setup xong råi bÊm OK 
 

3)  Mµn h×nh sÏ hiÖn ra 1 khung lµm viÖc cho ch−¬ng tr×nh d¹ng  

Ladder Diagram  

 
 
 

✍ Dïng chuét di ®Õn thanh c«ng cô (Drawing Tool) vµ nhÊn vµo 

 
biÓu t−îng tiÕp ®iÓm (Contact)           hoÆc nhÊn phÝ m              trªn bµn 
phÝ m ®Ó chän lÖnh nµy. Di chuét ®Õn n¬i cÇn ®Æt tiÕp ®iÓm trªn s¬ ®å vµ 
nhÊn nót tr¸i chuét. 

 
 

✍ §¸nh vµo ®Þ a chØ 000.00 ë « Address vµ nhÊn OK trªn hép tho¹i 
trªn.  

 
Mµn h×nh sÏ hiÖn ra 1 network míi víi tiÕp ®iÓm võa nhËp vµ « chän mµu ®en 
chuyÒn sang vÞ  trÝ  bªn c¹nh tiÕp ®iÓm nµy.     

background image

 

[ 32 ] 

H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh   

Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh 

 
 

✍ Lµm t−¬ng tù nh− vËy víi tiÕp ®iÓm tiÕp theo 

 

 

✍ §¸nh vµo « Address ®i¹ chØ 000.01 råi nhÊn OK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✍  TiÕp theo tõ thanh c«ng cô chän lÖnh  Output  

 

råi di chuét ®Õn vÞ  trÝ  cÇn ®Æt lÖnh vµ nhÊn nót tr¸i chuét  

 
 
 
 
 

✍ §¸nh vµo « Address ®Þ a chØ 010.00 råi nhÊn OK 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

PLC Omron - Chương 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tính

Tài liệu học PLC OMRON bằng hình ảnh

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giáo trình điện tử công suất cực hay Lượt tải: 884 Lượt xem: 44450
Hướng dẫn tự học PLC OMRON qua hình ảnh Lượt tải: 190 Lượt xem: 31909
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 169 Lượt xem: 21806
Có thể bạn quan tâm