Tài liệu

phuong trinh can bang nhiet-vat ly 8

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 419     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu phuong trinh can bang nhiet-vat ly 8 - tài liệu, sách iDoc.VnLớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Lớp: Tiết: (tkb). Ngày
§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi
Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng:
Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng:
Tieát 29, baøi 25: PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG NHIEÄT
I. MUÏC TIEÂU :
Phaùt bieåu ñöôïc 3 noäi dung cuûa nguyeân lyù truyeàn nhieät .
Vieát ñöôïc phöông trình caân baèng nhieät trong tröôøng hôïp giöõa hai vaät trao ñoåi
nhieät vôùi nhau.
Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn ñôn giaûn veà trao ñoåi nhieät giöõa hai vaät.
II. CHUAÅN BÒ :
1. GV giaûi caùc baøi taäp trong phaàn vaän duïng vaø moät soá baøi taäp phaân töû, caân baèng
nhieät coù tính chaát naâng cao.
Hai bình chia ñoä loaïi 500 cm
3
, nhieät keá ñeøn coàn, phích vaø giaù ñôõ.
2. HS naém vöõng coâng thöùc tính nhieät löôïng Q= mc(t
2
t
1
), hieåu ñöôïc teân goïi vaø
ñôn vò caùc ñaïi löôïng.
Coù kyõ naêng tra baûng NDR cuûa caùc chaát.
III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1. Kieåm tra baøi cuõ: Vieát coâng thöùc tính nhieät löôïng, neâu roõ teân caùc ñaïi ôïng trong
coâng thöùc. Söûa baøi taäp 24.2 trong SBT VL8.
2. Giaûng baøi môùi:
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng
HÑ1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp
Muøa heø khi duøng nöôùc giaûi
khaùt, ngöôøi ta thöôøng boû ñaù
laïnh vaøo nöôùc giaûi khaùt . Vaø
hieän töôïng naøy coù hai baïn
tranh luaän nhö sau
Baïn A : Ñaù laïnh ñaõ
truyeàn laïnh cho nöôùc cho
nöôùc laïnh ñi.
Baïn B: Khoâng phaûi nhö
Laéng nghe
Tieát 29, baøi 25:
PHÖÔNG TRÌNH CAÂN
BAÈNG NHIEÄT
TiÕt 29 - gi¸o ¸n vËt lÝ 8 - n¨m häc 2010-2011
1
1
§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi
theá , nöôùc ñaõ truyøeân nhieät
cho ñaù laïnh, neân nöôùc laïnh
ñi
Ai ñuùng , ai sai.
Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy,
hoâm nay chuùng ta nghieân
cöùu baøi phöông trình caân
baèng nhieät”
HÑ2: Tìm hieåu nguyeân lyù truyeàn nhieät
Yeâu caàu moät Hs ñoïc nguyeân
lyù truyeàn nhieät.
Cho 1 HS duøng nguyeân lyù
truyeàn nhieät ñeå giaûi quyeát
tình huoáng vöøa neâu treân.
-Thu nhaän thoâng tin veà
nguyeân lyù truyeàn nhieät
HS B ñuùng nhieät ñoä cuûa
nöôùc cao hôn nhieät ñ cuûa
nöôùc ñaù. Do ñoù nöôùc laïnh ñi
I.Nguyeân lyù truyeàn
nhieät.sgk
HÑ3: Phöông trình caân baèng nhieät
Döïa vaøo ba nguyeân lyù
truyeàn nhieät GV HD HS töï
xaây döïng phöông trình CBN
Töông töï coâng thöùc tính
nhieät löôïng , Haõy vieát coâng
thöùc tính nhieätôïng cuûa vaät
toûa nhieät?
Döôùi söï höôùng daãn cuûa
GV ,HS xaây döïng phöông
trình CBN
Q
toaû
= mc (t
1
–t
2
)
t
1
: Nhieät ñoä luùc ñaàu
t
2
: Nhieät ñoä luùc sau
II.Phöông trình caân baèng
nhieät.
Q
toaû
= mc (t
1
–t
2
)
t
1
: Nhieät ñoä luùc ñaàu
t
2
: Nhieät ñoä luùc sau
HÑ4: Ví duï veà phöông trình CBN.
HD HS toùm taét ñeà baøi , chuù
ñeán caùc ñôn cuûa caùc ñaïi
löôïng-Goïi HS vieát coâng thöùc
Hs toùm taét ñeà baøi töø 1 Hs
khaùc ñoïc ñeà.
Coâng thöùc: Q
1
= m
1
c
1
( t
1
III.Ví duï veà duøng phöông
trình caân baèng nhieät.
m
1
c
1
( t
1
– t
2
) = m
2
c
2
( t
2
TiÕt 29 - gi¸o ¸n vËt lÝ 8 - n¨m häc 2010-2011
2
2
§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi
tính nhieät löôïng cuûa quaû caàu
nhoâm toaû ra vaø coâng thöùc
tính nhieät löôïng cuûa ôùc
thu vaøo.
Laøm theá naøo tính ñöôïc khoái
löôïng m
2
?
t
2
)
Q
2
= m
2
c
2
( t
2
t
1
)
Duøng pt CBN Q
1
= Q
m
1
c
1
( t
1
– t
2
) = m
2
c
2
( t
2
t
1
)
=>
) t- t(
) t - t( c m
22
111
2
c
m
t
1
)
HÑ5: Vaän duïng
HD HS laøm caùc BT
C1,C2,C3
C1 Yeâu caàu xaùc ñònh nhieät
ñoä nöôùc trong phoøng, toùm taét
phaàn ví duï vaø löu yù aån soá
caàn tìm
GV tieán haønh TN, coù HS
tham gia ñoïc giaù trò
C2, C3 GV HD HS xaùc ñònh
caùc aån soá caàn tìm
Xaùc ñònh nhieät ñoä nöôùc
trong phoøng
Keá hoaïch giaûi
-Caên cöù keát quaû thu ñöôïc ,
so saùnh , nhaän xeùt.
-HS laäp keá hoaïch giaûi tìm ra
keát quaû
IV.Vaän duïng.
3.Cuûng coá – daën doø
-Khi giaûi caùc baøi taäp PT CBN caàn löu yù vaán ñeà gì?
-Veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong SBT
-----------------------------------------------
TiÕt 29 - gi¸o ¸n vËt lÝ 8 - n¨m häc 2010-2011
3
3
phuong trinh can bang nhiet-vat ly 8
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Tiết 29, bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆTI. MỤC TIÊU :Phát biểu được 3 nội dung của nguyên lý truyền nhiệt .Viết được phương trình cân bằng nhiệt trong trường hợp giữa hai vật trao đổi nhiệt với nhau.Giải được các bài toán đơn giản về trao đổi nhiệt giữa hai vật. II. CHUẨN BỊ :GV giải các bài tập trong phần vận dụng và một số bài tập phân tử, cân bằng nhiệt có tính chất nâng cao.Hai bình chia độ loại 500 cm3 , nhiệt kế đèn cồn, phích và giá đỡ.2. HS nắm vững công thức tính nhiệt lượng Q= mc(t2 – t1), hiểu được tên gọi và đơn vị các đại lượng.Có kỹ năng tra bảng NDR của các chất.III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Kiểm tra bài cũ: Viết công thức tính nhiệt lượng, nêu rõ tên các đại lượng trong công thức. Sửa bài tập 24.2 trong SBT VL8. Giảng bài mới:Hoạt động của thầyHoạt động của tròGhi bảngHĐ1: Tổ chức tình huống học tậpMùa hè khi dùng nước giải khát, người ta thường bỏ đá lạnh vào nước giải khát . Và hiện tượng này có hai bạn tranh luận như sauBạn A : Đá lạnh đã truyền lạnh cho nước cho nước lạnh đi.Bạn B: Không phải như thế , nước đã truỳên nhiệt cho đá lạnh, nên nước lạnh điAi đúng , ai sai.Để giải quyết vấn đề này, hôm nay chúng ta nghiên cứu bài “ phương trình cân bằng nhiệt”Lắng ngheTiết 29, bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆTHĐ2: Tìm hiểu nguyên lý truyền nhiệtYêu cầu một Hs đọc nguyên lý truyền nhiệt.Cho 1 HS dùng nguyên lý truyền nhiệt để giải quyết tình huống vừa nêu trên.-Thu nhận thông tin về nguyên lý truyền nhiệtHS B đúng vì nhiệt độ của nước cao hơn nhiệt độ của nước đá. Do đó nước lạnh điI.Nguyên lý truyền nhiệt.sgkHĐ3: Phương trình cân bằng nhiệtDựa vào ba nguyên lý truyền nhiệt GV HD HS tự xây dựng phương trình CBNTương tự công thức tính nhiệt lượng , Hãy viết công thức tính nhiệt lượng của vật tỏa nhiệt?Dưới sự hướng dẫn của GV ,HS xây dựng phương trình CBNQtoả= mc (t1 –t2 ) t1: Nhiệt độ lúc đầu t2 : Nhiệt độ lúc sau II.Phương trình cân bằng nhiệt.Qtoả= mc (t1 –t2 )t1: Nhiệt độ lúc đầu t2 : Nhiệt độ lúc sau HĐ4: Ví dụ về phương trình CBN.HD HS tóm tắt đề bài , chú ý đến các đơn vị của các đại lượng-Gọi HS viết công thức tính nhiệt lượng của quả cầu nhôm toả ra và công thức tính nhiệt lượng của nước thu vào.Làm thế nào tính được khối lượng m2?Hs tóm tắt đề bài từ 1 Hs khác đọc đề.Công thức: Q1 = m1 c1 ( t1 – t2 ) Q2 = m2 c2 ( t2 – t1 )Dùng pt CBN Q1 = Q m1 c1 ( t1 – t2 ) = m2 c2 ( t2 – t1 ) => III.Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt. m1 c1 ( t1 – t2 ) = m2 c2 ( t2 – t1 )HĐ5: Vận dụngHD HS làm các BT C1,C2,C3C1 Yêu cầu xác định nhiệt độ nước trong phòng, tóm tắt phần ví dụ và lưu ý ẩn số cần tìmGV tiến hành TN, có HS tham gia đọc giá trịC2, C3 GV HD HS xác định các ẩn số cần tìmXác định nhiệt độ nước trong phòngKế hoạch giải-Căn cứ kết quả thu được , so sánh , nhận xét.-HS lập kế hoạch giải tìm ra kết quảIV.Vận dụng.3.Củng cố – dặn dò-Khi giải các bài tập PT CBN cần lưu ý vấn đề gì?-Về nhà làm các bài tập trong SBT-----------------------------------------------
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Líp: TiÕt: (tkb)

PAGE

3

§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi

Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng:

Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng:

Tieát 29, baøi 25: PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG NHIEÄT

I. MUÏC TIEÂU :

Phaùt bieåu ñöôïc 3 noäi dung cuûa nguyeân lyù truyeàn nhieät .

Vieát ñöôïc phöông trình caân baèng nhieät trong tröôøng hôïp giöõa hai vaät trao ñoåi nhieät vôùi nhau.

Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn ñôn giaûn veà trao ñoåi nhieät giöõa hai vaät.

II. CHUAÅN BÒ :

GV giaûi caùc baøi taäp trong phaàn vaän duïng vaø moät soá baøi taäp phaân töû, caân baèng nhieät coù tính chaát naâng cao.

Hai bình chia ñoä loaïi 500 cm3 , nhieät keá ñeøn coàn, phích vaø giaù ñôõ.

2. HS naém vöõng coâng thöùc tính nhieät löôïng Q= mc(t2 – t1), hieåu ñöôïc teân goïi vaø ñôn vò caùc ñaïi löôïng.

Coù kyõ naêng tra baûng NDR cuûa caùc chaát.

III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

Kieåm tra baøi cuõ: Vieát coâng thöùc tính nhieät löôïng, neâu roõ teân caùc ñaïi löôïng trong coâng thöùc. Söûa baøi taäp 24.2 trong SBT VL8.

Giaûng baøi môùi:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

HÑ1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp

Muøa heø khi duøng nöôùc giaûi khaùt, ngöôøi ta thöôøng boû ñaù laïnh vaøo nöôùc giaûi khaùt . Vaø hieän töôïng naøy coù hai baïn tranh luaän nhö sau

Baïn A : Ñaù laïnh ñaõ truyeàn laïnh cho nöôùc cho nöôùc laïnh ñi.

Baïn B: Khoâng phaûi nhö theá , nöôùc ñaõ truyøeân nhieät cho ñaù laïnh, neân nöôùc laïnh ñi

Ai ñuùng , ai sai.

Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, hoâm nay chuùng ta nghieân cöùu baøi “ phöông trình caân baèng nhieät”

Laéng nghe

Tieát 29, baøi 25: PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG NHIEÄT

HÑ2: Tìm hieåu nguyeân lyù truyeàn nhieät

Yeâu caàu moät Hs ñoïc nguyeân lyù truyeàn nhieät.

Cho 1 HS duøng nguyeân lyù truyeàn nhieät ñeå giaûi quyeát tình huoáng vöøa neâu treân.

-Thu nhaän thoâng tin veà nguyeân lyù truyeàn nhieät

HS B ñuùng vì nhieät ñoä cuûa nöôùc cao hôn nhieät ñoä cuûa nöôùc ñaù. Do ñoù nöôùc laïnh ñi

I.Nguyeân lyù truyeàn nhieät.sgk

HÑ3: Phöông trình caân baèng nhieät

Döïa vaøo ba nguyeân lyù truyeàn nhieät GV HD HS töï xaây döïng phöông trình CBN

Töông töï coâng thöùc tính nhieät löôïng , Haõy vieát coâng thöùc tính nhieät löôïng cuûa vaät toûa nhieät?

Döôùi söï höôùng daãn cuûa GV ,HS xaây döïng phöông trình CBN

Qtoaû= mc (t1 –t2 )

t1: Nhieät ñoä luùc ñaàu

t2 : Nhieät ñoä luùc sau

II.Phöông trình caân baèng nhieät.

Qtoaû= mc (t1 –t2 )

t1: Nhieät ñoä luùc ñaàu

t2 : Nhieät ñoä luùc sau

HÑ4: Ví duï veà phöông trình CBN.

HD HS toùm taét ñeà baøi , chuù yù ñeán caùc ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng-Goïi HS vieát coâng thöùc tính nhieät löôïng cuûa quaû caàu nhoâm toaû ra vaø coâng thöùc tính nhieät löôïng cuûa nöôùc thu vaøo.

Laøm theá naøo tính ñöôïc khoái löôïng m2?

Hs toùm taét ñeà baøi töø 1 Hs khaùc ñoïc ñeà.

Coâng thöùc: Q1 = m1 c1 ( t1 – t2 )

Q2 = m2 c2 ( t2 – t1 )

Duøng pt CBN Q1 = Q

m1 c1 ( t1 – t2 ) = m2 c2 ( t2 – t1 )

=>

III.Ví duï veà duøng phöông trình caân baèng nhieät.

m1 c1 ( t1 – t2 ) = m2 c2 ( t2 – t1 )

HÑ5: Vaän duïng

HD HS laøm caùc BT C1,C2,C3

C1 Yeâu caàu xaùc ñònh nhieät ñoä nöôùc trong phoøng, toùm taét phaàn ví duï vaø löu yù aån soá caàn tìm

GV tieán haønh TN, coù HS tham gia ñoïc giaù trò

C2, C3 GV HD HS xaùc ñònh caùc aån soá caàn tìm

Xaùc ñònh nhieät ñoä nöôùc trong phoøng

Keá hoaïch giaûi

-Caên cöù keát quaû thu ñöôïc , so saùnh , nhaän xeùt.

-HS laäp keá hoaïch giaûi tìm ra keát quaû

IV.Vaän duïng.

3.Cuûng coá – daën doø

-Khi giaûi caùc baøi taäp PT CBN caàn löu yù vaán ñeà gì?

-Veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong SBT

-----------------------------------------------

_1148921096.unknown
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 419     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 70 Lượt xem: 169720
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121247
Có thể bạn quan tâm