Thành viên vybui3

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - ĐƯỜNG SẮT- HÀNG KHÔNG

- 03/18/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên vybui3

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - ĐƯỜNG SẮT- HÀNG KHÔNG

- 03/18/2012
8,202
Báo lỗi

Giáo án mầm non : PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - ĐƯỜNG SẮT- HÀNG KHÔNGI. Mục đích - yêu cầu: - Trẻ biết tên vài PTGT đường sắt,đường hàng không và biết công dụng của chúng. - Trẻ biết so sánh những điểm giống nhau

Nội dung
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - ĐƯỜNG SẮT- HÀNG KHÔNG

PH NG TI N GIAO THÔNG - Đ NG S T- HÀNG KHÔNGƯƠ Ệ ƯỜ Ắ

I. M c đích - yêu c u: ụ ầ

- Tr bi t tên vài PTGT đ ng s t,đ ng hàng không và bi t công d ng c a chúng.ẻ ế ườ ắ ườ ế ụ ủ - Tr bi t so sánh nh ng đi m gi ng nhau và khác nhau c a hai PTGT đ ng s t vàẻ ế ữ ể ố ủ ườ ắ đ ng hàng không.ườ - Rèn luy n kh năng quan sát và kh năng ghi nh có ch đ nh.ệ ả ả ớ ủ ị - Phát tri n v n t , phát âm và giác quan.ể ố ừ

II. Chu n b : ẩ ị

- Tranh ho c c nh v máy bay, xe l a.ặ ả ẽ ử - Tranh lô tô cho tr .ẻ - Máy, băng nh c v PTGT.ạ ề

III. Ti n hành: ế

Ho t đ ng c a côạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ 1. n đ nh - T ch c: Ổ ị ổ ứ - Cô và các con cùng làm đoàn tàu nha. V a đi quanhừ l p v a đ c.ớ ừ ọ Tu tu xình x chị Tu tu xình x chị Tàu xin bé đ ngườ Tàu xin bé đ ngườ C xanh b v yờ ẽ ẫ Bé gi c đơ ờ ỏ Cho tàu đi luôn Tàu d ng l i luônừ ạ 2. Ho t đ ng nh n th c: ạ ộ ậ ứ * Quan sát - Đàm tho i: ạ - Các con v a làm gì xong?ừ - Cô có b c tranh v gì đây?ứ ẽ - Con th y xe l a nh th nào?ấ ử ư ế - Th xe l a ch y đâu?ế ử ạ ở - Xe l a ch y trên đ ng ray nên ng i ta g i nó làử ạ ườ ườ ọ PTGT đ ng s t.ườ ắ - V y xe l a có đ ng c không?ậ ử ộ ơ - Xe l a kêu làm sao?ử - Xe l a dùng đ làm gì?ử ể - Ch đ c ít hay nhi u? Vì sao?ở ượ ề - Đúng r i, xe l a có r t nhi u toa n i l i v i nhau,ồ ử ấ ề ố ạ ớ nó to và dài nên ch đ c nhi u hàng và nhi uở ượ ề ề ng i. Xe l a ch y trên đ ng ray nên g i là PTGTườ ử ạ ườ ọ đ ng s t.ườ ắ - Cô đ , cô đ .ố ố Ch ng ph i làm chimẳ ả Mà l i có cánhạ Ch đ c khách hàng.ở ượ

- Tr đi m t vòng quanh l p r iẻ ộ ớ ồ ng i xu ngồ ố

- Chuy n sang trò ch i "Đoàn tàu"ể ơ đ tr nh n bi tể ẻ ậ ế

- Làm đoàn tàu. - Đ c đi m c a xe l a.ặ ể ủ ử - Tr t do tr l i.ẻ ự ả ờ - Trên đ ng ray.ườ

- D có.ạ - Xình x ch.ị - Ch ng i - hàng.ở ườ - Ch đ c nhi u vì xe l a to vàở ượ ề ử có nhi u toa.ề

- Đ gì, đ gì?ố ố

Đ n kh p m i n iế ắ ọ ơ (Đ là cái gì?)ố - Máy bay trông nó ra sau? - Th máy bay bay đâu?ế ở - Lúc nó bay nó phát ra ti ng gì?ế - Máy bay bay ch m hay nhanh? Vì sao?ậ - Máy bay dùng đ làm gì?ể - Nó ch đ c nhi u hay ít ng i? Vì sao?ở ượ ề ườ - Khái quát: máy bay r t l n, có hai cánh, bay cao vàấ ớ nhanh, ch đ c nhi u ng i và hàng. Máy bay bayở ượ ề ườ trên tr i nên g i là PTGT đ ng hàng không.ờ ọ ườ - Ngoài máy bay b n nào còn bi t PTGT đ ngạ ế ườ hàng không nào n a?ữ 3. So sánh: - B n nào gi i nói cho cô bi t xe l a và máy bayạ ỏ ế ử gi ng nhau đi m nào?ố ở ể - Khác nhau đi m nào?ở ể

4. C ng c :ủ ố - Cho tr ch i "Ai ch n nhanh"ẻ ơ ọ - Cô nói n i ho t đ ng tr đ a PTGT và ng c l iơ ạ ộ ẻ ư ượ ạ cô nói PTGT tr nói n i ho t đ ng.ẻ ơ ạ ộ - Cho tr ch i 3-4 l n.ẻ ơ ầ 5. K t thúc: ế Nh n xét, tuyên d ng.ậ ươ

- Máy bay. - Có hai cánh, có nhi u gh , cóề ế đuôi. - Trên tr i.ờ - Ù....ù....ù. - Nhanh vì có đ ng c .ộ ơ - Ch hàng và ng i.ở ườ - Ch đ c nhi u vì nó r t to.ở ượ ề ấ

- Phi c tr c thăng...ơ ự

- Đ u có đ ng c , ch đ c nhi uề ộ ơ ở ượ ề hàng-ng i.ườ - Máy bay có cánh, xe l a không cóử cánh - Xe l a ch y trên đ ng ray, máyử ạ ườ bay bay trên tr i.ờ - Máy bay bay nhanh h n xe l a.ơ ử

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang