Thành viên ahoo125tp

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/104 trang
Tải xuống
Thành viên ahoo125tp

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

- 12 tháng trước
2,527
Báo lỗi

1. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
Qua thực tế dạy tôi đã gặp phải không ít những khó khăn. Bởi đây là
chương trình thay sách lớp 4 mới. Cùng tồn tại với nó là từ ngữ và ngữ pháp của
chương trình cải cách đều đảm nhiệm cung cấp vốn từ cho học sinh, việc
hướng dẫn làm các bài tập Luyện từ và câu mang tính chất máy móc, không mở
rộng cho học sinh nắm sâu kiến thức của bài. Về phía học sinh, làm các bài tập
chỉ biết làm mà không hiểu tại sao làm như vậy, học sinh không có hứng thú
cho học sinh trong các giờ
giải quyết các bài tập Luyện từ và câu là vấn đề trăn trở cho các giáo viên và
ngay bản thân tôi.
Trong quá trình dạy học cũng như việc phát hiện học sinh năng khiếu, tôi
cũng như một số giáo viên khác khi dạy đến tiết Luyện từ và câu, đặc biệt các
khái niệm về từ đơn, từ ghép, các kiểu từ ghép...bộc lộ không ít hạn chế. Về
nội dung chương trình dạy phần đó trong sách giáo khoa rất ít. Chính vì vậy học

Nội dung
PhÇn I: Më ®Çu

PH N TH NH T: Đ T V N ĐẦ Ứ Ấ Ặ Ấ Ề 1. LÝ DO CH N SÁNG KI N KINH NGHI M. Ọ Ế Ệ

Qua th c t d y tôi đã g p ph i không ít nh ng khó khăn. B i đây làự ế ạ ặ ả ữ ở ch ng trình thay sách l p 4 m i. Cùng t n t i v i nó là t ng và ng pháp c aươ ớ ớ ồ ạ ớ ừ ữ ữ ủ ch ng trình c i cách đ u đ m nhi m cung c p v n t cho h c sinh, vi cươ ả ề ả ệ ấ ố ừ ọ ệ h ng d n làm các bài t p Luy n t và câu mang tính ch t máy móc, không mướ ẫ ậ ệ ừ ấ ở r ng cho h c sinh n m sâu ki n th c c a bài. V phía h c sinh, làm các bài t pộ ọ ắ ế ứ ủ ề ọ ậ ch bi t làm mà không hi u t i sao làm nh v y, h c sinh không có h ng thúỉ ế ể ạ ư ậ ọ ứ

1

trong vi c gi i quy t ki n th c. Do v y vi c t ch c cho h c sinh trong các giệ ả ế ế ứ ậ ệ ổ ứ ọ ờ gi i quy t các bài t p Luy n t và câu là v n đ trăn tr cho các giáo viên vàả ế ậ ệ ừ ấ ề ở ngay b n thân tôi.ả

Trong quá trình d y h c cũng nh vi c phát hi n h c sinh năng khi u, tôiạ ọ ư ệ ệ ọ ế cũng nh m t s giáo viên khác khi d y đ n ti t Luy n t và câu, đ c bi t cácư ộ ố ạ ế ế ệ ừ ặ ệ khái ni m v t đ n, t ghép, các ki u t ghép...b c l không ít h n ch . Vệ ề ừ ơ ừ ể ừ ộ ộ ạ ế ề n i dung ch ng trình d y ph n đó trong sách giáo khoa r t ít. Chính vì v y h cộ ươ ạ ầ ấ ậ ọ

2

sinh r t khó xác đ nh, d n đ n ti t h c tr nên nhàm chán không thu hút h c sinhấ ị ẫ ế ế ọ ở ọ vào ho t đ ng này. Đ tháo g khó khăn đó r t c n có m t ph ng pháp t ch cạ ộ ể ỡ ấ ầ ộ ươ ổ ứ t t nh t, có hi u qu nh t cho ti t d y các d ng bài t p Luy n t và câu choố ấ ệ ả ấ ế ạ ạ ậ ệ ừ h c sinh l p 4.ọ ớ

T nh ng lý do khách quan và ch quan đã nêu trên, thông qua vi c h cừ ữ ủ ệ ọ t p, gi ng d y trong nh ng năm qua, tôi đã ch n đ tài này đ nghiên c u sâuậ ả ạ ữ ọ ề ể ứ h n v ph ng pháp t ch c d y các d ng bài t p Luy n t và câu cho h c sinhơ ề ươ ổ ứ ạ ạ ậ ệ ừ ọ

3

l p 4, nh m tìm ra đ c ph ng pháp, hình th c t ch c thích h p nh t, v nớ ằ ượ ươ ứ ổ ứ ợ ấ ậ d ng t t nh t trong quá trình gi ng d y c a mình. Vì đi u ki n, kh năng nghiênụ ố ấ ả ạ ủ ề ệ ả c u có h n tôi xin m nh d n trình bày k t qu nghiên c u c a mình thông quaứ ạ ạ ạ ế ả ứ ủ đ tài ề “Ph ng pháp t ch c d y các d ng bài t p luy n t và câu cho h cươ ổ ứ ạ ạ ậ ệ ừ ọ sinh l p 4”ớ . 2. TH I GIAN TH C HI N VÀ TRI N KHAI SÁNG KI N KINH NGHI M:Ờ Ự Ệ Ể Ế Ệ

T năm 1998 tôi đã đừ c phân công công tác gi ng d y. Th i gian tuy đã ượ ả ạ ờ

4

đ c 13 năm nh ng tôi cũng m nh d n áp d ng đ tài vào kh i gi ng d y tôiượ ư ạ ạ ụ ề ố ả ạ th y nh ng thu n l i và nh ng khó khăn sau: Các em đ u l a tu i say mê v iấ ữ ậ ợ ữ ề ở ứ ổ ớ môn Ti ng Vi t, đ c bi t là phân môn Luy n t và câu mang tính d c thù nênế ệ ặ ệ ệ ừ ặ h u h t các em đ u yêu thích . Nhìn chung các em đ u yêu thích và b c l vầ ế ề ề ộ ộ ề tính hi u h c nâng cao t m nh n th c c a mình đế ọ ầ ậ ứ ủ c tham gia vào các ho tượ ạ

5

đ ng b ích v môn Ti ng Vi t. T o độ ổ ề ế ệ ạ ư c h ng thú phù tr cho s hăng say h cợ ứ ợ ự ọ t p nh ng môn khác. ậ ữ B n thân tôi là giáo viên d y môn Ti ng Vi t l p 4 nên tôi đã ch n đ tài nàyả ạ ế ệ ớ ọ ề ngay t đ u năm h c và tri n khai t , đ c áp d ng vào phân môn ừ ầ ọ ể ở ổ ượ ụ Luy n tệ ừ và câu l p 4Bớ . a. Nhi m v nghiên c u.ệ ụ ứ

6

Tìm hi u tình hình h c ti ng vi t phân môn Luy n t và câu th c hành xácể ọ ế ệ ệ ừ ự đ nh ph ng pháp t ch c d y các d ng bài t p luy n t và câu. Đ xu t m t sị ươ ổ ứ ạ ạ ậ ệ ừ ề ấ ộ ố bi n pháp th c hi n trong khi d y h c sinh d ng bài này.ệ ự ệ ạ ọ ạ

Đ i t ng nghiên c u: H c sinh l p 4.ố ượ ứ ọ ớ b. M c đích nghiên c uụ ứ .

V i đ tài này m c đích nghiên c u chính là tìm ph ng pháp t ch cớ ề ụ ứ ươ ổ ứ thích h p nh t trong quá trình d y các d ng bài t p Luy n t và câu. T đó v nợ ấ ạ ạ ậ ệ ừ ừ ậ

7

d ng linh ho t vào h ng d n rèn k năng làm các d ng bài t p Luy n t và câuụ ạ ướ ẫ ỹ ạ ậ ệ ừ cho h c sinh m t cáhc hi u qu nh t.ọ ộ ệ ả ấ c. Ph ng pháp nghiên c u.ươ ứ

Đ th c hi n đ c m c đích c a đ tài đ t ra, tôi m nh d n nghiên c u,ể ự ệ ượ ụ ủ ề ặ ạ ạ ứ h c h i tìm tòi, áp d ng nh ng ph ng pháp sau:ọ ỏ ụ ữ ươ - Ph ng pháp nghiên c u.ươ ứ

+ Ph ng pháp nghiên c u lý lu n (đ c tài li u).ươ ứ ậ ọ ệ

8

+ Ph ng pháp phân tích t ng h p.ươ ổ ợ + Ph ng pháp đi u tra.ươ ề + Ph ng pháp th c nghi mươ ự ệ + Ph ng pháp đàm tho i.ươ ạ + Ph ng pháp t ng k t, rút kinh nghi m.ươ ổ ế ệ

- Ti n trình nghiên c u.ế ứ

9

+ D gi thăm l p, ti p xúc g n gũi v i h c sinh và hi u tình tr ng gi iự ờ ớ ế ầ ớ ọ ể ạ ả quy t, làm các bài t p Luy n t và câu c a giáo viên và h c sinh l p 4.ế ậ ệ ừ ủ ọ ớ

+ Đ ra ph ng h ng đ nâng cao ch t l ng làm các bài t p có hi uề ươ ướ ể ấ ượ ậ ệ qu h n.ả ơ

+ D y th c nghi m, áp d ng trên l p đ i ch ng, phân tích các k t quạ ự ệ ụ ớ ố ứ ế ả b ng s li u th ng kê.ằ ố ệ ố PH N TH HAI: GI I QUY T V N ĐẦ Ứ Ả Ế Ấ Ề

10

1. C S LÍ LU NƠ Ở Ậ . Nh n th c đ c t m quan tr ng c a Ti ng Vi t trong s nghi p giáo d c conậ ứ ượ ầ ọ ủ ế ệ ự ệ ụ ng i. T xa x a ông cha ta đã s d ng nó m t cách t giác nh m đ giáo d cườ ừ ư ử ụ ộ ự ằ ể ụ tr nh .ẻ ỏ

Khi ch a có nhà tr ng, tr đ c giáo d c trong gia đình và ngoài xã h i.ư ườ ẻ ượ ụ ộ T thu n m nôi, các em đ c bao b c trong ti ng hát ru c a m , c a bà, ừ ở ằ ượ ọ ế ủ ẹ ủ

11

l n lên chút n a nh ng câu chuy n k có tác d ng to l n, là dòng s a ng t ngàoớ ữ ữ ệ ể ụ ớ ữ ọ nuôi d ng tâm h n tr , rèưỡ ồ ẻ n luy n các em thành con ng i có nhân cách, có b nệ ườ ả s c dân t c góp ph n hình thành con ng i m i, đáp ng yêu c u c a xã h i đ iắ ộ ầ ườ ớ ứ ầ ủ ộ ố v i nh ng thành viên c a mình.ớ ữ ủ

Cùng v i s phát tri n c a xã h i, giáo d c nhà tr ng xu t hi n nh m tớ ự ể ủ ộ ụ ườ ấ ệ ư ộ đi u t t y u, đón b c thi u nhi c p sách t i tr ng. C th gi i đang mề ấ ế ướ ế ắ ớ ườ ả ế ớ ở

12

tr c m t các em. Kho tàng văn minh nhân lo i đ c chuy n giao t nh ng đi uướ ắ ạ ượ ể ừ ữ ề s đ ng nh t. Quá trình giáo d c đ c th c hi n m i lúc, m i n i, t t c cácơ ẳ ấ ụ ượ ự ệ ở ọ ọ ơ ấ ả môn h c.ọ

Nh ng đi u s đ ng nh t đã góp ph n r t quan tr ng trong vi c s d ngữ ề ơ ẳ ấ ầ ấ ọ ệ ử ụ ngôn ng vào ho t đ ng giao ti p c a h c sinh. Ngôn ng là th công c có tácữ ạ ộ ế ủ ọ ữ ứ ụ d ng vô cùng to l n. Nó có th di n t t t c nh ng gì con ng i nghĩ ra, nhìnụ ớ ể ễ ả ấ ả ữ ườ th y bi t đ c nh ng giá tr tr u t ng mà các giác quan không th v n t iấ ế ượ ữ ị ừ ượ ể ươ ớ

13

đ c. Các môn h c Ti u h c có tác d ng h tr cho nhau nh m giáo d c toànượ ọ ở ể ọ ụ ỗ ợ ằ ụ di n h c sinh ph i k đ n Luy n t và câu, m t phân môn chi m th i l ng kháệ ọ ả ể ế ệ ừ ộ ế ờ ượ l n trong môn Ti ng Vi t Ti u h c. Nó tách thành m t phân môn đ c l p, cóớ ế ệ ở ể ọ ộ ộ ậ v trí ngang b ng v i phân môn T p đ c, T p làm văn...song song t n t i v i cácị ằ ớ ậ ọ ậ ồ ạ ớ môn h c khác. Đi u đó th hi n vi c cung c p v n t cho h c sinh là r t c nọ ề ể ệ ệ ấ ố ừ ọ ấ ầ thi t và nó có th mang tính ch t c p bách nh m “đ u t ” cho h c sinh có c sế ể ấ ấ ằ ầ ư ọ ơ ở hình thành ngôn ng cho ho t đ ng giao ti p cũng nh chi m lĩnh ngu n tri th cữ ạ ộ ế ư ế ồ ứ

14

m i trong các môn h c khác. T m quan tr ng đó đã đ c rèn giũa luy n t pớ ọ ầ ọ ượ ệ ậ nhu n nhuy n trong quá trình gi i quy t các d ng bài t p trong môn Luy n t vàầ ễ ả ế ạ ậ ệ ừ câu l p 4.ớ 2. TH C TR NG C A V N Đ . Ự Ạ Ủ Ấ Ề 2.1. Đ i v i ch ng trình sách giáo khoa.ố ớ ươ

S ti t Luy n t và câu c a chính sách giáo khoa l p 4 g m 2 ti t/tu n.ố ế ệ ừ ủ ớ ồ ế ầ Sau m i ti t hình thành ki n th c là m t lo t các bài t p c ng c bài. Mà vi cỗ ế ế ứ ộ ạ ậ ủ ố ệ

15

xác đ nh ph ng pháp t ch c cho m t ti t d y nh v y là h t s c c n thi t.ị ươ ổ ứ ộ ế ạ ư ậ ế ứ ầ ế Vi c xác đ nh yêu c u c a bài và h ng gi i quy t còn mang tính th đ ng,ệ ị ầ ủ ướ ả ế ụ ộ ch a phát huy tri t đ v n ki n th c khi luy n t p, th c hành.ư ệ ể ố ế ứ ệ ậ ự 2.2. Đ i v i giáo viên.ố ớ

Phân môn “Luy n t và câu”ệ ừ t o cho h c sinh môi tr ng giao ti p đạ ọ ườ ế ể h c sinh m r ng v n t có đ nh h ng, trang b cho h c sinh các ki n th c cọ ở ộ ố ừ ị ướ ị ọ ế ứ ơ b n v Ti ng Vi t g n v i các tình hu ng giao ti p th ng g p. T đó nâng caoả ề ế ệ ắ ớ ố ế ườ ặ ừ

16

các k năng s d ng Ti ng Vi t c a h c sinh. Giáo viên là m t trong 3 nhân tỹ ử ụ ế ệ ủ ọ ộ ố c n đ c xem xét c a quá trình d y h c “ầ ượ ủ ạ ọ Luy n t và câuệ ừ ”, là nhân t quy tố ế đ nh s thành công c a quá trình d y h c này. ị ự ủ ạ ọ

Khi nghiên c u quá trình d y h ng d n h c sinh làm các d ng bài t pứ ạ ướ ẫ ọ ạ ậ “Luy n t và câu”ệ ừ cho h c sinh l p 4, Tôi th y th c tr ng c a giáo viên nhọ ớ ấ ự ạ ủ ư sau:

17

- Phân môn “Luy n t và câu”ệ ừ là ph n ki n th c khó trong khi h ng d nầ ế ứ ướ ẫ h c sinh n m đ c yêu c u và v n d ng vào vi c làm các bài t p nên d n đ nọ ắ ượ ầ ậ ụ ệ ậ ẫ ế tâm lý giáo viên ng i b i vi c v n d ng c a giáo viên còn lúng túng g p khóạ ở ệ ậ ụ ủ ặ khăn.

- Giáo viên m t s ít không ch u đ u t th i gian cho vi c nghiên c u độ ố ị ầ ư ờ ệ ứ ể khai thác ki n th c và tìm ra ph ng pháp phù h p v i h c sinh, l thu c vàoế ứ ươ ợ ớ ọ ệ ộ đáp án, g i ý d n đ n h c sinh ng i h c phân môn này.ợ ẫ ế ọ ạ ọ

18

- Cách d y c a m t s giáo viên còn đ n đi u, l thu c máy móc vào sáchạ ủ ộ ố ơ ệ ệ ộ giáo khoa, h u nh ít sáng t o, ch a thu hút lôi cu n h c sinh.ầ ư ạ ư ố ọ

- Nhi u giáo viên ch a quan tâm đ n vi c m r ng v n t , phát tri n v nề ư ế ệ ở ộ ố ừ ể ố t cho h c sinh, giúp h c sinh làm giàu v n hi u bi t phong phú v Ti ng Vi t.ừ ọ ọ ố ể ế ề ế ệ

- Th c t trong tr ng tôi công tác, chúng tôi th ng r t tích c c đ i m iự ế ườ ườ ấ ự ổ ớ ph ng pháp d y sao cho có hi u qu nh t môn h c này. Đ ng th i là ti n đươ ạ ệ ả ấ ở ọ ồ ờ ề ề

19

trong vi c phát tri n b i d ng nh ng em có năng khi u. Nh ng k t qu gi ngệ ể ồ ưỡ ữ ế ư ế ả ả d y và hi u qu còn b c l không ít nh ng h n ch .ạ ệ ả ộ ộ ữ ạ ế 2.3. Đ i v i h c sinh.ố ớ ọ

H u h t h c sinh ch a hi u h t v trí, t m quan tr ng, tác d ng c a phânầ ế ọ ư ể ế ị ầ ọ ụ ủ môn “Luy n t và câu”ệ ừ nên ch a dành th i gian thích đáng đ h c môn này.ư ờ ể ọ

H c sinh không có h ng thú h c phân môn này. Các em đ u cho đây làọ ứ ọ ề phân môn v a ừ “khô” v a ừ “khó”.

20

Nhi u h c sinh ch a n m rõ khái ni m c a t , câu...T đó d n đ n vi cề ọ ư ắ ệ ủ ừ ừ ẫ ế ệ nh n di n phân lo i, xác đ nh h ng làm bài l ch l c. Vi c xác đ nh còn nh mậ ệ ạ ị ướ ệ ạ ệ ị ầ l n nhi u.ẫ ề

H c sinh ch a có thói quen phân tích d ki n c a đ u bài, th ng hay bọ ư ữ ệ ủ ầ ườ ỏ sót, làm sai ho c không làm h t yêu c u c a đ bài.ặ ế ầ ủ ề

Th c t cho th y nhi u h c sinh khi h i đ n lý thuy t thì tr l i r t trôiự ế ấ ề ọ ỏ ế ế ả ờ ấ ch y, chính xác, nh ng khi làm bài t p th c hành thì lúng túng và làm bài khôngả ư ậ ự

21

đ t yêu c u. Đi u đó th hi n h c sinh n m ki n th c m t cách máy móc, thạ ầ ề ể ệ ọ ắ ế ứ ộ ụ đ ng và t ra y u kém thi u ch c ch n.ộ ỏ ế ế ắ ắ

Do v y ngay khi d y t i ph n t ghép, t láy...Tôi đã ti n hành kh o sátậ ạ ớ ầ ừ ừ ế ả h c sinh l p 4ọ ớ B b ng bài t p sau.ằ ậ

Đ bài:ề Xác đ nh t ghép và t láy trong đo n văn sau.ị ừ ừ ạ “Dáng tre v n m c m c, màu tre t i nhũn nh n. R i tre l n lên c ngươ ộ ạ ươ ạ ồ ớ ứ

cáp, d o dai, v ng ch c. Tre trông thanh cao, gi n d , chí khí nh ng i”.ẻ ữ ắ ả ị ư ườ

22

Qua kh o sát l p tôi có 20 h c sinh, k t qu kh o sát nh sau:ả ở ớ ọ ế ả ả ư Gi iỏ Khá Trung bình Y uế

SL % SL % SL % SL % 3 15 4 20 6 30 7 35

23

Đi u đáng nói đây là có t i 13 em ch a bi t xác đ nh t ghép, t láy,ề ở ớ ư ế ị ừ ừ trong quá trình làm h c sinh ch a bi t trình bày khoa h c rõ ràng, câu tr l i ch aọ ư ế ọ ả ờ ư đ y đ .ầ ủ

Qua gi ng d y tôi nh n th y k t qu ch a cao là do nguyên nhân c haiả ạ ậ ấ ế ả ư ả phía; Ng i d y và ng i h c. Do v y tôi r t c n ph i trau d i ki n th c tìm raườ ạ ườ ọ ậ ấ ầ ả ồ ế ứ ph ng pháp đ i m i trong h ng d n gi ng d y đ kh c ph c th c tr ng trênươ ổ ớ ướ ẫ ả ạ ể ắ ụ ự ạ

24

đ k t qu d y h c đ c nâng lên, thu hút s chú ý c a h c sinh vào ho t đ ngể ế ả ạ ọ ượ ự ủ ọ ạ ộ h c.ọ 2.4. S l c m t s d ng bài t p ơ ượ ộ ố ạ ậ “Luy n t và câu”ệ ừ đi n hình.ể

+ Phân tích c u t o c a ti ng.ấ ạ ủ ế + Tìm các t ng nói v ch đ .ừ ữ ề ủ ề + Tìm l i khuyên trong các câu t c ng , ca dao.ờ ụ ữ + Đ t d u ch m ph y vào đo n văn cho phù h p.ặ ấ ấ ẩ ạ ợ

25

+ Tìm t đ n, t ph c và đ t câu v i t tìm đ cừ ơ ừ ứ ặ ớ ừ ượ + Tìm t ghép, t láy và đ t câu v i t đó.ừ ừ ặ ớ ừ + Phân bi t đ ng t , danh t , tính t trong đo n văn.ệ ộ ừ ừ ừ ạ + Phân bi t các ki u câu chia theo m c đích nói, tác d ng c a nó.ệ ể ụ ụ ủ

+ Vi t thêm tr ng ng cho câu...ế ạ ữ 3. CÁC BI N PHÁP ĐÃ TI N HÀNH Đ GI I QUY T V N Đ .Ệ Ế Ể Ả Ế Ấ Ề

3.1. Ph ng pháp nghiên c u.ươ ứ

26

V i đ c tr ng c a phân môn ớ ặ ư ủ “Luy n t và câu”ệ ừ cùng các mâu thu n gi aẫ ữ yêu c u c a xã h i, nhu c u hi u bi t c a h c sinh v i th c tr ng gi ng d yầ ủ ộ ầ ể ế ủ ọ ớ ự ạ ả ạ c a giáo viên, vi c h c c a h c sinh tr ng tôi, đ ng th i đ c ng c nâng caoủ ệ ọ ủ ọ ườ ồ ờ ể ủ ố ki n th c, k năng làm các bài t p ế ứ ỹ ậ “Luy n t và câu”ệ ừ cho h c sinh l p 4. Tôi đãọ ớ nghiên c u và rút ra đ c nhi u kinh nghi m thông qua các bài h c trên l p,ứ ượ ề ệ ọ ớ tr c h t tôi yêu c u h c sinh th c hi n theo các b c sau.ướ ế ầ ọ ự ệ ướ

a. Đ c th t k đ bài.ọ ậ ỹ ề

27

b. N m ch c yêu c u c a đ bài. Phân tích m i quan h gi a y u t đãắ ắ ầ ủ ề ố ệ ữ ế ố cho và y u t ph i tìm.ế ố ả c. V n d ng ki n th c đã h c đ th c hi n l n l t t ng yêu c u c a đậ ụ ế ứ ọ ể ự ệ ầ ượ ừ ầ ủ ề bài.

d. Ki m tra đánh giá.ể

28

Đ c bi t tôi cũng m nh d n đ a ra t ng b c h ng d n các ph ng pháp rènặ ệ ạ ạ ư ừ ướ ướ ẫ ươ luy n k năng làm các d ng bài t p ệ ỹ ạ ậ “Luy n t và câu”ệ ừ . Mu n h c sinh làm bàiố ọ m t cách có hi u qu , tr c h t các em ph i n m ch c ki n th c, vì đó là b cộ ệ ả ướ ế ả ắ ắ ế ứ ướ quan tr ng cho c giáo viên và h c sinh.ọ ả ọ

M i m t d ng bài t p c th , bài t p riêng đ u có m t hình th c t ch cỗ ộ ạ ậ ụ ể ậ ề ộ ứ ổ ứ riêng. Có th theo nhóm, làm vi c c l p ho c làm vi c cá nhân. Song song v iể ệ ả ớ ặ ệ ớ các hình th c đó là ph ng pháp hình thành gi i quy t v n đ cho h c sinh.ứ ươ ả ế ấ ề ọ

29

Mu n làm đ c vi c đó tr c tiên h c sinh ph i hi u rõ đ c đi m c aố ượ ệ ướ ọ ả ể ặ ể ủ n i dung các ch đi m mà phân môn ộ ủ ể “ Luy n t và câu”ệ ừ c n cung c p.ầ ấ

- Qua các bài m r ng v n t h c sinh đ c:ở ộ ố ừ ọ ượ Cung c p thêm các t ng m i theo ch đi m ho c nghĩa, các y u t hánấ ừ ữ ớ ủ ể ặ ế ố

vi t; rèn luy n kh năng huy đ ng v n t theo ch đi m ; rèn luy n s d ng t ,ệ ệ ả ộ ố ừ ủ ể ệ ử ụ ừ s d ng thành ng t c ng .ử ụ ữ ụ ữ

- Thông qua các bài t p c u t o c a ti ng, c u t o c a t h c sinh đ c:ậ ấ ạ ủ ế ấ ạ ủ ừ ọ ượ

30

Tìm hi u v c u t o c a ti ng, nh n di n đ c hi n t ng b t đ u tể ề ấ ạ ủ ế ậ ệ ượ ệ ượ ắ ầ ừ v n đ trong th , tìm hi u ph ng th c t o t m i đ ph c v cho nhu c u giaoấ ề ơ ể ươ ứ ạ ừ ớ ể ụ ụ ầ ti p. H c sinh c n tìm hi u đ c:ế ọ ầ ể ượ

Có 2 cách đ t o t ph c:ể ạ ừ ứ 1. Ghép nh ng ti ng có nghĩa l i v i nhau là t ghép.ữ ế ạ ớ ừ 2. Ph i h p nh ng ti ng có âm đ u hay v n (ho c c âm đ u và v n)ố ợ ữ ế ầ ầ ặ ả ầ ầ

gi ng nhau đó là t láy.ố ừ

31

- Thông qua các bài t p v t lo i: H c sinh đ c cung c p ki n th c sậ ề ừ ạ ọ ượ ấ ế ứ ơ gi n v danh t , đ ng t , tính t g n bó v i các tình hu ng s d ng. ả ề ừ ộ ừ ừ ắ ớ ố ử ụ C n l u ý:ầ ư

+ T o ra các t ghép ho c t láy v i tính t đã cho.ạ ừ ặ ừ ớ ừ + Thêm vào các t r t, quá, l m...vào tr c ho c sau tính t .ừ ấ ắ ướ ặ ừ + T o ra phép so sánh. ạ

32

Thông qua các bài t p v câu, h c sinh đ c rèn luy n năng l c s d ng cácậ ề ọ ượ ệ ự ử ụ ki u câu tuỳ theo nhu c u, lĩnh v c giao ti p.ể ầ ự ế

Ví d :ụ Nhi u khi ta có th s d ng câu h i đ th c hi n:ề ể ử ụ ỏ ể ự ệ 1. Thái đ khen, chê.ộ 2. S kh ng đ nh, ph đ nhự ẳ ị ủ ị 3. Yêu c u, mong mu n...ầ ố - Đ c bi t r t chú tr ng đ n vi c d y h c sinh bi t gi phép l ch s trong ặ ệ ấ ọ ế ệ ạ ọ ế ữ ị ự

33

giao ti p. C th : Khi h i chuy n ng i ế ụ ể ỏ ệ ườ khác c n gi phép l ch s .ầ ữ ị ự Câu h i:ỏ

1. C n th a g i, x ng hô cho phù h p v i quan h gi a mình v i ng iầ ư ử ư ợ ớ ệ ữ ớ ườ đ c h i.ượ ỏ

2. C n tránh nh ng câu h i làm phi n lòng ng i khác.ầ ữ ỏ ề ườ Câu khi n:ế

34

1. Khi yêu c u, đ ngh ph i gi phép l ch sầ ề ị ả ữ ị ự 2. Mu n cho l i yêu c u, đ c đ ngh l ch s , c n có cách x ng hô choố ờ ầ ượ ề ị ị ự ầ ư

phù h p và thêm vào tr c ho c sau đ ng t : Làm n, giùm, giúp...ợ ướ ặ ộ ừ ơ 3. Có th dùng câu h i, ki u câu n u yêu c u đ ngh . ể ỏ ể ế ầ ề ị

3.2. Ph ng pháp t ch c d y cho h c sinh làm bài t p “Luy n t vàươ ổ ứ ạ ọ ậ ệ ừ câu”.

35

Các ki u hình th c và kĩ năng c n h c trong phân môn ể ứ ầ ọ “Luy n t và câu”ệ ừ đ cượ rèn luy n thông qua nhi u bài t p v i các tình hu ng giao ti p t nhiên. ệ ề ậ ớ ố ế ự

a. Đ i v i các d ng bài t p m r ng v n t .ố ớ ạ ậ ở ộ ố ừ Ví d :ụ Tìm các t ng :ừ ữ - Th hi n lòng nhân h u, tình c m yêu th ng đ ng lo i.ể ệ ậ ả ươ ồ ạ - Trái nghĩa v i nhân h u ho c yêu th ng.ớ ậ ặ ươ - Th hi n tinh th n đùm b c, giúp đ đ ng lo i.ể ệ ầ ọ ỡ ồ ạ

36

- Trái nghĩa v i v i đùm b c ho c giúp đ .ớ ớ ọ ặ ỡ Ngoài vi c s d ng h ng m u trong sách giáo khoa. Giáo viên yêu c uệ ử ụ ướ ẫ ầ

h c sinh làm vi c theo nhóm ọ ệ (4 nhóm). M i nhóm m t yêu c u, sau khi đ i di nỗ ộ ầ ạ ệ nhóm tr l i cho h c sinh làm vi c l p. ả ờ ọ ệ ở ớ

Nhóm 1: Lòng th ng ng i, đùm b c, giúp đ ...ươ ườ ọ ỡ Nêu ý nghĩa c a các t em tìm đ c. Các nhóm cùng b sung, giáo viênủ ừ ượ ổ

ch t l i ý ki n đúng.ố ạ ế

37

Liên h gi a tình hu ng h c sinh đã làm đ c trong cu c s ng, quá trình h cệ ữ ố ọ ượ ộ ố ọ t p. ậ

b. Rèn luy n kĩ năng c u t o t – d ng bài t p tìm t ghép, t láy.ệ ấ ạ ừ ạ ậ ừ ừ Ví d :ụ Tìm t láy, t ghép ch a các ti ng sau đây.ừ ừ ứ ế

- Ngay

- Th ngẳ - Th tậ

38

Đ i v i các d ng bài t p này t ch c cho h c sinh làm vi c theo nhóm trongố ớ ạ ậ ổ ứ ọ ệ phi u. ế

Giáo viên có th s d ng ph ng pháp đ ng não thu n p r t nhi u t , t quáể ử ụ ươ ộ ạ ấ ề ừ ừ trình h c sinh, m i nhóm ho t đ ng m t nhi m v v i t (Ngay, th ng, th t).ọ ỗ ạ ộ ộ ệ ụ ớ ừ ẳ ậ

Từ T láyừ T ghépừ Ngay Ngay ngáy Ngay th ng, ngay ng n...ẳ ắ

39

Th ngẳ Th ng th nẳ ắ Ngay th ng, th ng t p...ẳ ẳ ắ Th tậ Th t thàậ S th t, th ng th t...ự ậ ẳ ậ

Cùng yêu c u c a bài đã cho h c sinh ch n t đ đ t câu v i t đó. Giáoầ ủ ọ ọ ừ ể ặ ớ ừ viên cho h c sinh làm vi c cá nhân.ọ ệ

* Cho h c sinh so sánh t láy, t ghép:ọ ừ ừ Giáo viên ch t: T bao gi cũng có nghĩa vì nó là đ n v nh nh t đ đ tố ừ ờ ơ ị ỏ ấ ể ặ

câu.

40

T láy, t ghép đ u là t có nghĩa. T láy là ph i h p nh ng ti ng có ph âmừ ừ ề ừ ừ ố ợ ữ ế ụ đ u, v n ho c c âm đ u và gi ng nhau g i là t láy. T ghép là ghép nh ngầ ầ ặ ả ầ ố ọ ừ ừ ữ ti ng có nghĩa l i v i nhau, đó là t ghép. D a vào c u t o trên mà h c sinh cóế ạ ớ ừ ự ấ ạ ọ th xác đ nh t ghép và t láy.ể ị ừ ừ

Giáo viên có th l y thêm ví d :ể ấ ụ + T ghép: C n m a, nhà c a, bông hoa...ừ ơ ư ử + T láy: Lu m thu m, chăm ch ...ừ ộ ộ ỉ

41

c. Luy n t p các bài có d ng v tính t , đ ng t , danh t .ệ ậ ạ ề ừ ộ ừ ừ Trong đó ch ng trình sách giáo khoa cũng l a ch n nh ng tình hu ngươ ự ọ ữ ố

giao ti p g n bó v i cu c s ng g n gũi c a h c sinh.ế ắ ớ ộ ố ầ ủ ọ Ví d 1:ụ Vi t h và tên 3 b n nam, 3 b n n trong l p em. H và tên cácế ọ ạ ạ ữ ớ ọ

b n y là danh t chung hay danh t riêng? vì sao?ạ ấ ừ ừ V i bài này tôi đã g i ý cho h c sinh: Xác đ nh tên c a b n mình, vi t, ghiớ ợ ọ ị ủ ạ ế

rõ h , tên. L u ý đó là danh t chung hay danh t riêng.ọ ư ừ ừ

42

Cho h c sinh làm vi c cá nhân, nêu mi ng. Ph n h c này h c sinh th ngọ ệ ệ ầ ọ ọ ườ hay m c l i v ch danh t chung.ắ ỗ ở ạ ừ

Tôi yêu c u các em nêu l i danh t chung là gì? Dùng phép ầ ạ ừ “suy” đ h cể ọ sinh áp d ng vào bài c a mình.ụ ủ

Ví d 2:ụ G ch d i các đ ng t trong đo n văn sau:ạ ướ ộ ừ ạ Yi t Kiêu đ n kinh đô y t ki n vua Tr n Nhân Tôngế ế ế ế ầ Nhà vua: Tr m ẫ cho nhà ng i ươ nh nậ m t lo i binh khíộ ạ

43

Y t Kiêu: ế Th nầ ch xin m t chi c dùi s tỉ ộ ế ắ Nhà vua: Đ làm gì ?ể

Y t Kiêu: ế Đ dùi nh ng chi c thuy n c a gi c vì th n có th l n hàng gi d iể ữ ế ề ủ ặ ầ ể ặ ờ ướ n c.ướ

44

Tôi đã cho h c sinh làm vi c theo nhóm. H c sinh trong nhóm th o lu nọ ệ ọ ả ậ nêu tr c l p.ướ ớ

L u ý có 2 t ư ừ “dùi” t nào là đ ng t ? L y ví d tr ng h p khác.ừ ộ ừ ấ ụ ườ ợ Ng i ta l y cái ườ ấ đ cụ là cái l đ n c đ c ch y ra.ỗ ể ướ ụ ả

Ví d 3:ụ Tìm nh ng t ng bi u th m c đ c a đ c đi m, tính ch t đ cữ ừ ữ ể ị ứ ộ ủ ặ ể ấ ượ g ch chân trong đo n văn sau:ạ ạ

45

Hoa cà phê th mơ đ m và ậ ng tọ lên mùi h ng th ng theo gió bay đi r tươ ườ ấ xa. Nhà th Xuân Di u ch có m t l n đ n đây ng m nhìn c a cà phê đã ph iơ ệ ỉ ộ ầ ế ắ ủ ả th t lên.ố

Hoa cà phê th mơ l m em iắ ơ Hoa cùng m t đi u v i hoa nhàiộ ệ ớ Trong ngà tr ngắ ng c, xinh và sáng.ọ Nh mi ng em c i đâu đây thôi...ư ệ ườ

46

Đây là bài t p đ rèn luy n v tính t và bài này h i tr u t ng v i h cậ ể ệ ề ừ ơ ừ ượ ớ ọ sinh

Cho các em phân tích đ bài tr c vì y u c u c a bài không quen thu c v i h cề ướ ề ầ ủ ộ ớ ọ sinh ;các em đã hi u .ể Tìm nh ng t bi u th m c đ c a đ c đi m tính ch t c a cá t g ng chânữ ừ ể ị ứ ộ ủ ặ ể ấ ủ ừ ạ c th : Hoà cà phê th m nh th nào ? (ụ ể ơ ư ế th mơ đ m và ậ ng tọ ) nên mùi h ng bayươ đi r tấ xa. L n l t h c sinh tìm (tr l i cá nhân theo ph ng pháp đ ng não):ầ ượ ọ ả ờ ươ ộ

47

Th m – ơ l mắ Trong – ngà

Tr ng – ắ ng cọ Nh v y các em th y quen thu c v i cách làm c a bài này.ư ậ ấ ộ ớ ủ d. C ng c kh c sâu m r ng luy n các d ng bài t p v câu.ủ ố ắ ở ộ ệ ạ ậ ề

48

V i d ng bài này cũng đ c l a ch n v i th c ti n sinh đ ng hàng ngàyớ ạ ượ ự ọ ớ ự ễ ộ đ h c sinh bi t đ t câu đúng, phù h p v i tình hu ng giao ti p, đ m b o l chể ọ ế ặ ợ ớ ố ế ả ả ị s khi đ t câu.ự ặ

1. Câu k .ể Ví d 1:ụ Đ t m t vài câu k đ :ặ ộ ể ể a) K vi c làm hàng ngày sau khi đi h c v .ể ệ ọ ề b) T chi c bút em đang dùng.ả ế

49

c) Trình bày ý ki n c a em v tình b n.ế ủ ề ạ

d) Nói lên ni m vui c a em khi nh n đ c đi m t t.ề ủ ậ ượ ể ố T ch c cho h c sinh làm vi c cá nhân. K v vi c em làm...ổ ứ ọ ệ ể ề ệ L u ý h c sinh khi vi t h t câu ph i có d u ch m. H c sinh vi t và đ cư ọ ế ế ả ấ ấ ọ ế ọ

cho h c sinh trong l p nh n xét b sung.ọ ớ ậ ổ

50

N i dung c a các yêu c u trên khác nhau: T , bày t ý ki n, nói lên ni mộ ủ ầ ả ỏ ế ề vui...

Giáo viên h ng d n m u:ướ ẫ ẫ + T k t h p v i dùng t ng g i t , bi n pháp ngh thu tả ế ợ ớ ừ ữ ợ ả ệ ệ ậ + Bày t ý ki n – yêu m n, g n bó nh th nào?ỏ ế ế ắ ư ế + Nói lên ni m vui – vui s ng nh th nào khi đ c đi m t t.ề ướ ư ế ượ ể ố

51

Ví d 2:ụ Khi mu n m n b n cái bút, em có th ch n nh ng cách nóiố ượ ạ ể ọ ữ nào?

a) Cho m n cái bút!ượ b) Lan i, cho t m n cái bút!ơ ớ ượ c) Lan i, c u có th cho t m n cái bút đ c không?ơ ậ ể ớ ượ ượ Cho h c sinh tr l i cá nhân, h c sinh ch n tr ng h p c, vì nó th hi nọ ả ờ ọ ọ ườ ợ ể ệ

s l ch s trong giao ti p.ự ị ự ế

52

Giáo viên yêu c u h c sinh ho t đ ng ti p n i. Trao đ i theo c p, th cầ ọ ạ ộ ế ố ổ ặ ự hành l i yêu c u l ch s .ờ ầ ị ự

2. Câu h i:ỏ Đ i v i vi c gi l ch s khi đ t câu h i, d ng bài t p cho ph n này cũngố ớ ệ ữ ị ự ặ ỏ ạ ậ ầ

r t c th :ấ ụ ể Ví d :ụ So sánh các câu h i trong đo n văn sau: Em th y câu các b n nhỏ ạ ấ ạ ỏ

h i c già có thích h p h n nh ng câu h i khác không? Vì sao?ỏ ụ ợ ơ ữ ỏ

53

Sau m t cu c d o ch i, đám tr ra v . Ti ng nói c i ríu rít. B ng cácộ ộ ạ ơ ẻ ề ế ườ ỗ b n d ng l i khi th y m t c già đang ng i v đ ng. Trông c th t m t m i,ạ ừ ạ ấ ộ ụ ồ ở ệ ườ ụ ậ ệ ỏ c p m t l rõ v u s u.ặ ắ ộ ẻ ầ

- Chuy n gì đã x y ra v i ông c th nh ? M t em trai h i, - Đám tr ti pệ ả ớ ụ ế ỉ ộ ỏ ẻ ế l i bàn tán sôi n i:ờ ổ

- Ch c là c b m?ắ ụ ị ố - Hay là c đánh m t cái gì?ụ ấ

54

- Chúng mình th h i xem đi?ử ỏ Các em t i ch ông c , l phép h i:ớ ỗ ụ ễ ỏ - Th a c , chúng cháu có th giúp gì cho c không?ư ụ ể ụ

Giáo viên t ch c cho h c sinh làm vi c cá nhân. Tr c h t h c sinh ph i xácổ ứ ọ ệ ướ ế ọ ả đ nh câu nào là câu h i, câu nào là câu các b n ph ng đoán v i nhau: cho h c sinhị ỏ ạ ỏ ớ ọ so sánh.

55

Các câu các em h i nhau:ỏ - Chuy n gì x y ra v i ông c th nh ?ệ ả ớ ụ ế ỉ - Ch c là c b mắ ụ ị ố - Hay c đánh m t cái gì?ụ ấ

Câu h i các b n nh h i c già:ỏ ạ ỏ ỏ ụ - Th a c , chúng cháu có th giúp gì c không?ư ụ ể ụ

56

H ng d n h c sinh nh n xét v câu h i c a các b n nh v i c già làướ ẫ ọ ậ ề ỏ ủ ạ ỏ ớ ụ r t phù h p trong tr ng h p đó vì: N u không bi t nguyên nhân c a ông c nhấ ợ ườ ợ ế ế ủ ụ ư th nào mà h i c b m hay c đánh m t cái gì... s làm t n th ng đ n ông cế ỏ ụ ị ố ụ ấ ẽ ổ ươ ế ụ (ch ng may ông c r i vào hoàn c nh nh v y)ẳ ụ ơ ả ư ậ . Qua bài t p này c ng c kh cậ ủ ố ắ sâu cho h c sinh v c n đ t nh ng câu h i l ch s , tránh nh ng câu h i làmọ ề ầ ặ ữ ỏ ị ự ữ ỏ phi n lòng ng i khác.ề ườ

57

H c sinh còn b ng trong vi c phân tích các câu h i. Tôi đã d ng d nọ ỡ ỡ ệ ỏ ướ ẫ các em ph i đ t nó trong văn c nh c th .ả ặ ả ụ ể

Ho t đ ng liên h : Cho h c sinh đ t câu h i phù h p khi g p tình hu ngạ ộ ệ ọ ặ ỏ ợ ặ ố nh trong bài t p trên ngoài th c t .ư ậ ở ự ế

3. Câu khi nế - D ng bài t p cho m ng ki n th c này g m:ạ ậ ả ế ứ ồ - Chuy n các câu k thành câu khi n.ể ể ế

58

- Đ t câu khi n phù h p v i các tình hu ng.ặ ế ợ ớ ố - Đ t câu khi n theo yêu c u có ặ ế ầ “hãy” tr c đ ng tướ ộ ừ

“đi” ho c ặ “nào” sau đ ng tộ ừ “xin” ho c ặ “mong” tr c ch ngướ ủ ữ

- Nêu tình hu ng có th dùng câu khi n nói trên.ố ể ế Ví d 1:ụ Chuy n các câu k thành câu khi nể ể ế

59

- Nam đi h cọ - Thanh đi lao đ ngộ - Ngân chăm chỉ - Giang ph n đ u h c gi i.ấ ấ ọ ỏ V i bài t p này tr c h t tôi cho h c sinh phân tích m u: - Nam đi h c!ớ ậ ướ ế ọ ẫ ọ

60

- Nam ph i đi h c!ả ọ - Nam hãy đi h c!ọ Cho h c sinh nh n xét m u so v i câu ban đ u: Thêm cac t ọ ậ ẫ ớ ầ ừ “đi”, “ph i”,ả

“hãy” ng v i l i yêu c u m c n ng –nh tuỳ thu c vào m i l i yêu c u.ứ ớ ờ ầ ở ứ ặ ẹ ộ ỗ ờ ầ - Nam đi h c đi ! ọ (yêu c u nh nhàng)ầ ẹ - Nam ph i đi h c!ả ọ ( yêu c u b t bu c)ầ ắ ộ

61

- Nam hãy đi h c đi! ọ ( yêu c u mang tính ra l nh)ầ ệ Sau đó tôi t ch c cho h c sinh làm vi c theo nhóm ổ ứ ọ ệ ( 3 nhóm ng v i 3ứ ớ

t ),ổ m i t m t câu r i nêu mi ng nh n xét.ỗ ổ ộ ồ ệ ậ

Tôi ch t l i h c sinh: Mu n đ t câu khi n có th dùng m t trong các cáchố ạ ọ ố ặ ế ể ộ sau: Thêm các t ừ hãy, đ ng, ch , nên, ph i ừ ớ ả vào tr c đ ng t ... và cu i câu dùngướ ộ ừ ố d u ch m than (!).ấ ấ

62

Cùng ph ng pháp t ch c này tôi cho h c sinh làm ví d 2.ươ ổ ứ ọ ụ Ví d 2:ụ Đ t câu khi n cho nh ng yêu c u d i đây:ặ ế ữ ầ ướ a. Câu khi n có ế hãy tr c đ ng t .ở ướ ộ ừ b. Câu khi n có ế đi ho c ặ nào tr c đ ng t .ở ướ ộ ừ c. Câu khi n có ế xin ho c ặ mong tr c ch ng .ở ướ ủ ữ Ph n này h c sinh không còn b ng v cách đ t câu khi n.ầ ọ ỡ ỡ ề ặ ế

63

a. B n hãy làm bài t p đi!ạ ậ b. Mong các em làm bài t p th t t t!ậ ậ ố 4. Câu c m:ả (câu c m thán)ả Yêu c u h c sinh hi u câu c m là câu dùng đ b c l c m xúc ầ ọ ể ả ể ộ ộ ả (vui m ng,ừ

thán ph c, đau xót, ng c nhiên...)ụ ạ c a ng i nói.ủ ườ L u ý trong câu c m th ng có các t ng : ư ả ườ ừ ữ ôi, chao, chà, tr i, quá, l m,ờ ắ

th t.ậ ..Khi vi t câu c m cu i câu th ng có d u ch m than (!).ế ả ố ườ ấ ấ

64

Ví d 1:ụ Đ t câu c m cho các tình hu ng sau:ặ ả ố a. Cô giáo ra m t bài toán khó, c l p ch m t b n làm đ c. Hãy đ t câuộ ả ớ ỉ ộ ạ ượ ặ

c m đ bày t s thán ph c.ả ể ỏ ự ụ b. Vào ngày sinh nh t c a em, có m t b n cũ đã chuy n tr ng t lâuậ ủ ộ ạ ể ườ ừ

b ng nhiên t i chúc m ng em. Hãy đ t câu c m đ bày t s ng c nhiên và vuiỗ ớ ừ ặ ả ể ỏ ự ạ m ng.ừ

65

Tôi đã t ch c cho h c sinh làm vi c c p đôi và đóng vai trò trong tìnhổ ứ ọ ệ ặ hu ng, m t b n nêu, m t b n tr l i, c l p nh n xét b sung.ố ộ ạ ộ ạ ả ờ ả ớ ậ ổ

a. Ôi, b n gi i quá!ạ ỏ b. Ôi, b t ng quá, t c m n b n!ấ ờ ớ ả ơ ạ Tôi cho h c sinh suy nghĩ tìm thêm các tình hu ng khác đ t câu c m, nêuọ ố ặ ả

cá nh n đ các b n nh n xét.ậ ể ạ ậ Ví d 2:ụ Nh ng câu c m sau đây b l c m xúc gì? ữ ả ộ ộ ả

66

a. Ôi, b n Nam đ n kìa!ạ ế b. , b n Nam thông minh quá!Ồ ạ c. Tr i, th t là kinh kh ng!ờ ậ ủ Theo tôi ph n này tôi cho h c sinh làm vi c cá nhân theo các b c sau:ầ ọ ệ ướ - B1: Nh n xét ý nghĩa c a câu c m.ậ ủ ả - B2: Tìm c m xúc c a m i câu.ả ủ ỗ - B3: Rút ra k t lu n chung v câu c m.ế ậ ề ả

67

e. M r ng kh c sâu cách dùng tr ng ng trong câu.ở ộ ắ ạ ữ D ng bài t p:ạ ậ - Thêm tr ng ng ch n i ch n cho câu.ạ ữ ỉ ơ ố - Thêm tr ng ng ch th i gian cho câu.ạ ữ ỉ ờ - Thêm tr ng ng ch nguyên nhân cho câu.ạ ữ ỉ - Thêm tr ng ng ch m c đích cho câu.ạ ữ ỉ ụ

68

- Thêm tr ng ng ch ph ng ti n cho câu.ạ ữ ỉ ươ ệ Ví d 1:ụ Thêm tr ng ng ch n i ch n cho câu:ạ ữ ỉ ơ ố a................, em giúp b m làm nh ng công vi c gia đìnhố ẹ ữ ệ b................, em r t chăm chú nghe gi ng và hăng hái phát bi u.ấ ả ể c................., hoa đã n .ở

69

Theo tôi, vì ph n này tôi ch a tr c ti p gi ng d y nh ng ch ng trìnhầ ư ự ế ả ạ ư ở ươ l p 4 cũ nó không có nh ng chi ti t c th rõ ràng nh v y nên vi c hình thànhớ ữ ế ụ ể ư ậ ệ ki n th c khó khăn h n. Còn đ i v i d ng bài t p này tôi s t ch c cho h cế ứ ơ ố ớ ạ ậ ẽ ổ ứ ọ sinh làm vi c theo nhóm (3 nhóm ng v i 3 t ), m i t m t câu. Tôi có g i ýệ ứ ớ ổ ỗ ổ ộ ợ (v i h c sinh y u): ớ ọ ế Em giúp b m làm nh ng công vi c gia đình t i đâu?ố ẹ ữ ệ ạ

H c sinh r t d phát hi n vì đây là các tình hu ng r t quen thu c v i h cọ ấ ễ ệ ố ấ ộ ớ ọ sinh nên cũng không nh t thi t ph i h ng d n c th .ấ ế ả ướ ẫ ụ ể

70

T ng t nh v y là tr ng ng ch th i gian cũng r t đ n gi n.ươ ự ư ậ ạ ữ ỉ ờ ấ ơ ả V i tr ng ng ch m c đích h c sinh có th m c.ớ ạ ữ ỉ ụ ọ ể ắ

Ví d 2:ụ Tìm các tr ng ng thích h p ch m c đích đ đi n vào ch tr ng:ạ ữ ợ ỉ ụ ể ề ỗ ố a).............., xã em v a đào m t con m ng.ừ ộ ươ b).............., chúng em quy t tâm h c t p và rèn luy n th t t t.ế ọ ậ ệ ậ ố

71

c)..............., em ph i năng t p th d c.ả ậ ể ụ Giáo viên c n h ng d n h/s đ n vi c hi u: ầ ướ ẫ ế ệ ể M c đích c a đào m ng đ làmụ ủ ươ ể gì?

Quy t tâm..........t t đ dành đ c gì?ế ố ể ượ T p th d c có l i gì?ậ ể ụ ợ

Ví d 3:ụ Tr ng ng ch ph ng ti n có d ng bài t p:ạ ữ ỉ ươ ệ ạ ậ Tìm tr ng ng ch th i gian trong các câu sauạ ữ ỉ ờ

72

- B ng m t gi ng thân tình, th y khuyên chúng em g ng h c bài, làm bàiằ ộ ọ ầ ắ ọ đ y đ .ầ ủ

- V i óc quan sát tinh t và đôi bàn tay khéo léo, ng i ho sĩ dân gian đãớ ế ườ ạ sáng t o nên nh ng b c tranh làng H n i ti ng.ạ ữ ứ ồ ổ ế

H c sinh đã bi t:ọ ế Tr ng ng ch ph ng ti n th ng m đ u b ng các tạ ữ ỉ ươ ệ ườ ở ầ ằ ừ “b ng, v i”ằ ớ và tr l i cho các câu h i: ả ờ ỏ b ng cái gì, v i cái gì?ằ ớ

73

Nên bài này tôi chi cho h c sinh dùng bút chì g ch chân tr ng ng cá nhânọ ạ ạ ữ và nêu mi ng tr c l p, theo tôi h c sinh s không khó khăn gì?.ệ ướ ớ ọ ẽ

Nh v y m c đ khó c a bài t p khong ph thu c vào các lo i, các d ngư ậ ứ ộ ủ ậ ụ ộ ạ ạ bài t p mà ph thu c vào chính ng li u đ a ra cho h c sinh. V i các bài t pậ ụ ộ ữ ệ ư ọ ớ ậ Luy n t và câuệ ừ c a h c sinh l p 4. Nhi u yêu c u trong sách giáo khoa tôi cũngủ ọ ớ ề ầ c n phân tích cho nhi u đ i t ng h c sinh. Đ i v i h c sinh khá, gi i tôiầ ề ố ượ ọ ố ớ ọ ỏ

74

th ng gài thêm ho t đ ng ti p n i. V i h c sinh trung bình, h c sinh y u ch nườ ạ ộ ế ố ớ ọ ọ ế ọ nh ng ng li u c th rõ ràng đ h c sinh d xác nh n.ữ ữ ệ ụ ể ể ọ ễ ậ

Ví d :ụ V i d ng bài m r ng v n t ý chí – ngh l c.ớ ạ ở ộ ố ừ ị ự Vi t m t đo n văn ng n nói v m t ng i có ý chí, ngh l c nên đax v tế ộ ạ ắ ề ộ ườ ị ự ượ

qua nhi u th thách, đ t đ c thành công.ề ử ạ ượ V i h c sinh khá, gi i tôi cho h c sinh phân tích yêu c u đ bài sau đó vi tớ ọ ỏ ọ ầ ề ế

ngay vào nháp.

75

V i h c sinh trung bình và y u tôi h ng d n h c sinh s d ng các t ngớ ọ ế ướ ẫ ọ ử ụ ừ ữ thu c ch đ ý chí – ngh l c đã h c đ vi t. H i h c sinh v ng i em đ nhộ ủ ề ị ự ọ ể ế ỏ ọ ề ườ ị vi t ế (h c sinh y u tôi còn h i v ng i em đ nh vi t có nh ng ph m ch t gì).ọ ế ỏ ề ườ ị ế ữ ẩ ấ

Quan tâm đ n đ i t ng h c sinh trong gi ng d y chính là chú ý đ n vi cế ố ượ ọ ả ạ ế ệ nâng cao ch t l ng h c sinh gi i đ b i d ng và nâng cao ch t l ng đ i trà. ấ ượ ọ ỏ ể ồ ưỡ ấ ượ ạ

Đó là vi c làm quan tr ng và không th thi u trong quá trình gi ng d y.ệ ọ ể ế ả ạ

76

M t đi u tôi cũng r t quan tâm đó là vi c trình bày c a h c sinh. Các emộ ề ấ ệ ủ ọ làm bài có th t t nh ng cách trình bày b c c bài làm c a h c sinh còn là cể ố ư ố ụ ủ ọ ả m t v n đ c n ch n ch nh.ộ ấ ề ầ ấ ỉ

Trong quá trình nghiên c u, th nghi m và tích c c tìm tòi ph ng pháp tứ ử ệ ự ươ ổ ch c cho h c sinh làm các d ng bài t p ứ ọ ạ ậ Luy n t và câuệ ừ . Tr i qua m t h c kỳ ônả ộ ọ t p cùng th i gian áp d ng ph ng pháp nghiên c u tôi đã ti n hành kh o sát đậ ờ ụ ươ ứ ế ả ể

77

xem s chuy n bi n c a h c sinh sau khi đã đ c ho t đ ng sôi n i trong giự ể ế ủ ọ ượ ạ ộ ổ ờ luy n t và câuệ ừ gi i quy t các bài t p v i l p 4B do tôi ch nhi m.ả ế ậ ớ ớ ủ ệ

Đ bài:ề Đ c th m bài “ọ ầ V thăm bà”ề và tr l i câu h i sau:ả ờ ỏ 1) Trong bài “V thăm bà” ề t nào cùng nghĩa v i t ừ ớ ừ “hi n”ề 2) Câu “L n nào tr v v i bà, Thanh cũng th y bình yên và thong th nhầ ở ề ớ ấ ả ư

th ”ế có m y đ ng t , tính t ?ấ ộ ừ ừ

78

a. M t đ ng t , 2 tính t . Các t đó là: - Đ ng tộ ộ ừ ừ ừ ộ ừ - Tính từ

b. Hai đ ng t , 2 tính t . Các t đó là: - Đ ng tộ ừ ừ ừ ộ ừ - Tính từ

c. Hai đ ng t , 1 tính t . Các t đó là: - Đ ng tộ ừ ừ ừ ộ ừ - Tính từ

3) Câu “Cháu đã v đ y ?”ề ấ ư đ c dùng làm gì?ượ

79

a. Dùng đ h i.ề ỏ b. Dùng đ yêu c u, đ ngh .ể ầ ề ị c. Dùng thay l i chào.ờ 4) Trong câu “ S im l ng làm Thanh mãi m i c t đ c ti ng g i kh ”ự ặ ớ ấ ượ ế ọ ẽ bộ

ph n nào là ch ng ?ậ ủ ữ a. Thanh

80

b. S yên l ngự ặ c. S yên l ng làm Thanh.ự ặ

K t qu thu đ c: T ng só l p 4B có 36 em.ế ả ượ ổ ớ

Gi iỏ Khá Trung bình Y uế SL % SL % SL % SL % 6 30 7 35 7 35 0 0

81

3.3. D y th c nghi m trên l p đ i ch ng.ạ ự ệ ớ ố ứ Không ch d ng l i ph m vi nghiên c u trong l p, tôi đã áp d ng kinhỉ ừ ạ ạ ứ ớ ụ

nghi m đ i m i này vào l p cùng kh i là l p 4A (l p đ i ch ng). L p 4A có 21ệ ổ ớ ớ ố ớ ớ ố ứ ớ h c sinh. Tr c tiên tôi s d ng ngay bài kh o sát c a l p 4B (l p tôi d y) ọ ướ ử ụ ả ủ ớ ớ ạ ở giai đo n cu i đ kh o sát l p 4A, k t qu thu đ c nh sau:ạ ố ể ả ớ ế ả ượ ư

Gi iỏ : 3 em đ t 14,3%ạ

82

Khá : 6 em đ t 28,5%ạ TB : 9 em đ t 42,9%ạ Y uế : 3 em chi m 14,3%ế

Đi u này ch ng t ph ng pháp t ch c cho h c sinh h c các bài t pề ứ ỏ ươ ổ ứ ọ ọ ậ Luy n t và câu là r t quan tr ng, nó quy t đ nh r t nhi u đ n k t qu h c t pệ ừ ấ ọ ế ị ấ ề ế ế ả ọ ậ c a h c sinh. Cùng v i vi c nghiên c u c a mình, k t h p v i giáo viên chủ ọ ớ ệ ứ ủ ế ợ ớ ủ nhi m l p, ph bi n kinh nghi m t ch c ph ng pháp d y h c t t cho h cệ ớ ổ ế ệ ổ ứ ươ ạ ọ ố ọ sinh xác đ nh rõ yêu c u c a bài, t ch c cho các em đ c ho t đ ng có hi uị ầ ủ ổ ứ ượ ạ ộ ệ

83

qu , h c sinh đ c h ng d n th c hành phù h p v i n i dung t ng bài. D nả ọ ượ ướ ẫ ự ợ ớ ộ ừ ầ d n các em đã hình thành đ c thói quen làm vi c có k ho ch, linh ho t v iầ ượ ệ ế ạ ạ ớ t ng d ng bài.ừ ạ

V i k t qu thu đ c vi c d y th c nghi m trên l p đ i ch ng tôi càngớ ế ả ượ ở ệ ạ ự ệ ớ ố ứ v ng vàng tin t ng vào vi c v n d ng ph ng pháp t ch c d y các d ng bàiữ ưở ệ ậ ụ ươ ổ ứ ạ ạ t p ậ Luy n t và câuệ ừ cho h c sinh l p 4 có hi u qu .ọ ớ ệ ả 4. K T QU NGHIÊN C U Đ T Đ C.Ế Ả Ứ Ạ ƯỢ

84

Th c hi n đ tài này, khi h c sinh đã đ c c ng c , kh c sâu, m r ng vàự ệ ề ọ ượ ủ ố ắ ở ộ rèn kĩ năng luy n t p th c hành v các d ng bài t p “ệ ậ ự ề ạ ậ Luy n t và câu”ệ ừ l p 4 tôiớ th y k t qu c a vi c làm đó nh sau:ấ ế ả ủ ệ ư

- H c sinh đ c t ch c ho t đ ng m t cách đ c l p, tìm tòi ki n th c,ọ ượ ổ ứ ạ ộ ộ ộ ậ ế ứ t m nh n th c đ i v i m i đ i t ng h c sinh là phù h p, nên h c sinh ti p thu ầ ậ ứ ố ớ ọ ố ượ ọ ợ ọ ế

m t cách có hi u qu .ộ ệ ả

85

- Các em bi t d a vào ki n th c lý thuy t đ v n d ng làm các bài t pế ự ế ứ ế ể ậ ụ ậ m t cách ch đ ng.ộ ủ ộ

- V i ph ng pháp t ch c này h c sinh n m ki n th c m t cách sâu s cớ ươ ổ ứ ọ ắ ế ứ ộ ắ có c s , đ c đ i ch ng qua nh n xét c a b n, c a giáo viên.ơ ở ượ ố ứ ậ ủ ạ ủ

- Các em đã hình thành đ c thói quen đ c k bài, xác đ nh yêu c u c aượ ọ ỹ ị ầ ủ bài. Không còn tình tr ng b sót yêu c u c a đ bài.ạ ỏ ầ ủ ề

86

- H c sinh có ý th c rèn cách trình bày s ch s , khoa h c, bi t dùng t đ tọ ứ ạ ẽ ọ ế ừ ặ câu h p lý. Ngoài ra h c sinh còn có thêm thói quen ki m tra, soát l i bài c aợ ọ ể ạ ủ mình.

- Qua vi c gi ng d y theo dõi k t qu c a h c sinh qua các gi ki m tra,ệ ả ạ ế ả ủ ọ ờ ể bài ki m tra đ nh kỳ c a h c sinh tôi th y: H c sinh s n sàng đón nh n mônể ị ủ ọ ấ ọ ẵ ậ

87

“Luy n t và câu”ệ ừ b t kỳ lúc nào. Đó cũng nói lên h c sinh đã b t đ u yêu thíchấ ọ ắ ầ môn h c, m nh d n nêu ý ki n c a mình.ọ ạ ạ ế ủ

- Tuy k t qu tôi nêu trên h t s c s l c và ph m vi nh , song nó cũngế ả ế ứ ơ ượ ở ạ ỏ góp ph n đ ng viên tôi trong công tác gi ng d y h c sinh nói chung, phát hi nầ ộ ả ạ ọ ệ b i d ng nh ng h c sinh khá, gi i, ph đ o h c sinh y u nói riêng. Bé nhồ ưỡ ữ ọ ỏ ụ ạ ọ ế ỏ nh v y nh ng vô cùng quan tr ng đ i v i m t giáo viên còn non n t kinhư ậ ư ọ ố ớ ộ ớ

88

nghi m nh tôi trong vi c tháo g khó khăn, trong vi c tìm ra ph ng pháp tệ ư ệ ỡ ệ ươ ổ ch c d y các d ng bài t p “ứ ạ ạ ậ Lu n t và câu”ệ ừ cho h c sinh c a mình.ọ ủ PH N TH BA: K T LU N VÀ KHUY N NGHẦ Ứ Ế Ậ Ế Ị

* Bài h c kinh nghi m.ọ ệ D y h c các d ng bài t p ạ ọ ạ ậ “Luy n t và câu”ệ ừ cho h c sinh l p 4 giúp h cọ ớ ọ

sinh n m đ c ki n th c trong phân môn “ắ ượ ế ứ Luy n t và câu”ệ ừ cung c p: H c sinhấ ọ hi u đ c t m i, phát tri n kĩ năng, k x o s d ng t ng , h c sinh còn bi tể ượ ừ ớ ể ỹ ả ử ụ ừ ữ ọ ế

89

nh n di n xác đ nh các d ng bài t p, phân tích k , chính xác yêu c u c a đ bài,ậ ệ ị ạ ậ ỹ ầ ủ ề t đó có h ng cho ho t đ ng h c t p c a mình. Đ đ t đ c các đi u đó,ừ ướ ạ ộ ọ ậ ủ ể ạ ượ ề ng i giáo viên c n chú ý:ườ ầ

- Trong quá trình gi ng d y giáo viên không nên nóng v i, mà ph i bìnhả ạ ộ ả tĩnh trong th i gian không ph i ngày 1 ngày 2. Đ c bi t luôn xem xét ph ngờ ả ặ ệ ươ pháp gi ng d y c a mình đ đi u ch nh ph ng pháp sao cho phù h p v i vi cả ạ ủ ể ề ỉ ươ ợ ớ ệ nh n th c c a h c sinh, gây đ c h ng thú h c t p cho các em.ậ ứ ủ ọ ượ ứ ọ ậ

90

- Ph i nghiên c u đ nh n th c rõ v v trí, nhi m v c a ph n ki n th cả ứ ể ậ ứ ề ị ệ ụ ủ ầ ế ứ v a d y.ừ ạ

- L u ý quá trình gi m t i đ đi u ch nh sao cho phù h p v i đ c đi mư ả ả ề ề ỉ ợ ớ ặ ể h c sinh l p mình, đ ra h ng gi i quy t cho vi c cân ch nh th ng nh t gi mọ ớ ề ướ ả ế ệ ỉ ố ấ ả t i.ả

91

- Không ng ng h c h i trao đ i v i đ ng nghi p đ nghiên c u đ i m iừ ọ ỏ ổ ớ ồ ệ ể ứ ổ ớ ph ng pháp d y và h c nh m nâng cao ch t l ng. Trong gi ng d y, giáo viênươ ạ ọ ằ ấ ượ ả ạ không đ c áp đ t h c sinh mà coi nhi m v h c c a h c sinh là quan tr ng, làượ ặ ọ ệ ụ ọ ủ ọ ọ nhân t ch y u cho k t qu giáo d c. Luôn g i m khám phá tìm tòi bi n phápố ủ ế ế ả ụ ợ ở ệ t t nh t cho h c sinh n m ch c ki n th c. Rèn cho h c sinh cách t duy thôngố ấ ọ ắ ắ ế ứ ọ ư minh, sáng t o, làm vi c đ c l p, nâng cao k t qu t h c c a mình: T o choạ ệ ộ ậ ế ả ự ọ ủ ạ h c sinh có ni m vui trong h c t p, có h ng thú đ c bi t trong h c t p. ọ ề ọ ậ ứ ặ ệ ọ ậ

92

Giáo viên luôn luôn gi i quy t tình hu ng v ng m c cho h c sinh.ả ế ố ướ ắ ọ - Giáo viên ph i tôn tr ng nghiêm túc th c hi n giáo d c, gi ng d y theoả ọ ự ệ ụ ả ạ

nguyên t c t nh ng đi u đ n gi n m i đ n nâng cao, kh c sâu...Đ h c sinhắ ừ ữ ề ơ ả ớ ế ắ ể ọ n m v ng vi c gi i quy t các bài t p “ắ ữ ệ ả ế ậ Luy n t và câu”ệ ừ , giáo viên cũng c n l uầ ư ý đi m sau:ể + Tìm ra ph ng pháp t ch c sao cho phù h p v i t ng d ng bàiươ ổ ứ ợ ớ ừ ạ t p.ậ

93

+ Phân bi t cho h c sinh h ng gi i quy t cho các d ng bài khác nhau.ệ ọ ướ ả ế ạ H c sinh c n n m đ c các b c ti n hành m t bài t p. C n t ch c cho h cọ ầ ắ ượ ướ ế ộ ậ ầ ổ ứ ọ sinh theo các hình th c t ch c có th theo nhóm, cá nhân, có th làm vi c c l pứ ổ ứ ể ể ệ ả ớ đ phát huy t t hi u qu gi d y.ể ố ệ ả ờ ạ

- L u ý cho h c sinh cách trình bày s ch s , khoa h c, rèn ch vi t đ pư ọ ạ ẽ ọ ữ ế ẹ đúng chính t cho h c sinh.ả ọ

* Ph m vi, đi u ki n áp d ng và h ng ti p t c nghiên c u.ạ ề ệ ụ ướ ế ụ ứ

94

Vi c d y các bài t p “ệ ạ ậ Luy n t và câu”ệ ừ cho h c sinh l p 4 là v n đ h tọ ớ ấ ề ế s c nan gi i vì th i gian có h n và năng l c trình đ b n thân còn nhi u h n chứ ả ờ ạ ự ộ ả ề ạ ế nên tôi m i ch nghiên c u đ c tìm ra ph ng pháp t ch c m t gi d y cácớ ỉ ứ ượ ươ ổ ứ ộ ờ ạ d ng bài t p “ạ ậ Luy n t và câu”ệ ừ . Ph n nghiên c u có th ch a sâu, ch a sát, tôiầ ứ ể ư ư thi t nghĩ n u ch nghiên c u trong ph m vi c a đ tài này thì ch a đ vì thế ế ỉ ứ ạ ủ ề ư ủ ế trong t ng lai n u có đi u ki n ti p t c nghiên c u, tôi h a s nghiên c u hoànươ ế ề ệ ế ụ ứ ứ ẽ ứ thi n h n.ệ ơ

95

- Đ tài này ch có th áp d ng, v n d ng trong ph m vi ti t “ề ỉ ể ụ ậ ụ ạ ở ế Luy n tệ ừ và câu” c a h c sinh l p 4. ủ ọ ớ

* Nh ng h n ch :ữ ạ ế N u không đ c giáo viên g i m , đ ra ph ng pháp t ch c c th choế ượ ợ ở ề ươ ổ ứ ụ ể

t ng d ng bài thì h c sinh s r t ng i h c môn này và không hi u b n ch t c aừ ạ ọ ẽ ấ ạ ọ ể ả ấ ủ các bài t p c n khai thác cái gì?.ậ ầ

96

Các em h c sinh l p 4 t m nh n th c còn h n ch , th i gian dành cho ti tọ ớ ầ ậ ứ ạ ế ờ ế bài t p còn ít nên vi c rèn cho h c sinh có kĩ năng kĩ x o còn ch a đ y đ và hậ ệ ọ ả ư ầ ủ ệ th ng.ố

* Nh ng khuy n nghữ ế ị D y các d ng bài t p “ạ ạ ậ Luy n t và câu”ệ ừ là ngu n cung c p v n t , l iồ ấ ố ừ ố

di n đ t b i d ng t duy văn h c cho h c sinh. Mu n v y:ễ ạ ồ ưỡ ư ọ ọ ố ậ

97

- Đ i v i h c sinh: ố ớ ọ Các em c n quan tâm, xác đ nh đ c t m quan tr ngầ ị ượ ầ ọ c a môn này. Các em c n đ c đ ng viên, khích l k p th i, đúng lúc c a m iủ ầ ượ ộ ệ ị ờ ủ ọ ng i đ kích thích các em có nhi u c g ng v n lên trong h c t p, đó chính làườ ể ề ố ắ ươ ọ ậ gia đình – nhà tr ng xã h i.ườ ộ

- Đ i v i giáo viên:ố ớ Không ng ng h c h i tìm tòi tích lu kinh nghi m từ ọ ỏ ỹ ệ ừ đ ng nghi p, t thông tin, sách v và t chính h c sinh.ồ ệ ừ ở ừ ọ

98

+ N m ch c n i dung ch ng trình, ý đ c a sách giáo khoa, d y sát đ iắ ắ ộ ươ ồ ủ ạ ố t ng h c sinh, l a ch n ph ng pháp hình th c t ch c phù h p v i m i d ngượ ọ ự ọ ươ ứ ổ ứ ợ ớ ỗ ạ bài.

+ C n xác đ nh không ph i d y bài khó, bài nâng cao thì h c sinh m i gi i.ầ ị ả ạ ọ ớ ỏ + Đ c bi t ph i tâm huy t v i ngh , luôn đ t h c sinh là trung tâm, cóặ ệ ả ế ớ ề ặ ọ

trách nhi m v i vi c h c c a h c sinh và bài d y c a mình. Đ ng viên g n gũiệ ớ ệ ọ ủ ọ ạ ủ ộ ầ giúp đ h c sinh.ỡ ọ

99

* Đ i v i nhà tr ng và các c p qu n lý:ố ớ ườ ấ ả Nhà tr ng c n t o đi u ki nườ ầ ạ ề ệ c s v t ch t đ giáo viên và h c sinh có th h c t p nâng cao ki n th c.ơ ở ậ ấ ể ọ ể ọ ậ ế ứ

+ T o đi u ki n đ giáo viên nâng cao tay ngh qua vi c cung c p cácạ ề ệ ể ề ệ ấ lo i sách tham kh o, trang thi t b ph c v b môn.ạ ả ế ị ụ ụ ộ

+ Đ ng viên khuy n khích k p th i nh ng giáo viên, h c sinh đ t nhi uộ ế ị ờ ữ ọ ạ ề thành tích cao trong gi ng d y và h c t p.ả ạ ọ ậ

100

+ Quan tâm xây d ng và b i d ng đ i ngũ giáo viên có trình đ chuyênự ồ ưỡ ộ ộ môn nghi p v .ệ ụ

R t mong s góp ý c a các đ ng nghi p đ chúng ta có h ng gi i quy tấ ự ủ ồ ệ ể ươ ả ế ti p theo cho vi c nâng cao ch t l ng d y và h c phân môn “ế ệ ấ ượ ạ ọ Luy n t và câu”ệ ừ nói riêng và phân môn Ti ng Vi t nói chung, góp ph n giáo d c h c sinh trế ệ ầ ụ ọ ở thành con ng i phát tri n toàn di n.ườ ể ệ

Xin chân thành c m n!ả ơ

101

Lâm Th ng, ngày 20 tháng 10 năm 2010ượ Ng i vi tườ ế

Hoàng Văn Trông

102

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA NHÀ TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

103

104

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang