Tài liệu

Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Dao Động Điều Hoà

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7730     Tải về: 94     Lượt mua: 9    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Dao Động Điều Hoà - tài liệu, sách iDoc.VnTât c bài toán dng này xin chúng ta nh rang:─ Xét trong chu kỳ cuôi.─ Xác ñnh chiêu quét,góc quét v trí ban ñâu, thi ñiem
nickYH:nmt_valentine91 @yahoo.com.vn
ðT: 01662 858 939
PP GII NHANH BÀI TP DAO ðỘNG ðIU HOÀ
1
PP GII NHANH BÀI TP DAO ðỘNG ðIU HOÀ
I.Nhc li kiến thc:
1. Phương trình dao ñộng: x = Acos(ωt + ϕ) vi -π ϕ π
2.Vn tc tc thi: v = - ωAsin(ωt + ϕ)
3.Gia tc tc thi: a = -ω
2
Acos(ωt + ϕ)
4.Vt VTCB: x = 0; |v|
Max
= ωA; |a|
Min
= 0
Vt biên: x = ±A; |v|
Min
= 0; |a|
Max
= ω
2
A
II.
c
ác dng bài tp:
1.Bài toán: Mt vt dao ñộng ñiu hòa có phương trình x= Acos(ωt + ϕ). Tính khong thi gian ngn
nht ñể vt ñi t v trí có to ñộ x
1
ñến x
2
theo chiu (+) / hoc (-)
Phương pháp:
B1) V ñường tròn lượng giác:
B2) Xác ñịnh ta ñộ x
1
và x
2
trên trc ox.
B3) Xác ñịnh ví trí ca ñim M
1
và M
2
trên ñường tròn (trong ñó x
1
và x
2
ln lượt là hình chiếu ca M1và
M2 trên OX) và xác ñịnh chiu quay ban ñầu ti v trí x
1
x
1
= Acos(ωt + ϕ) x
2
= Acos(ωt + ϕ)
V
1
= -
ωAsin(ωt + ϕ)
V
2
không cn xét
B4)Xác ñịnh góc quét: α
Trong ñó cos α
1
=
và cos α
2
=
min = ×T ( T là chu kì )
Chú ý: Khong thi gian ngn nht ñể vt ñi t
+ t x = 0 ñến x = A/2 (hoc ngược li) là T/12 + t x = -A ñến x = A (hoc ngược li)
là T/2
+ t x = 0 ñến x = A (hoc ngược li) là T/4 + t x = - A/2 ñến x = - A (hoc ngược
li) là T/6
+ t x = A/2 ñến x = A (hoc ngược li) là T/6 + t x = - A/2 ñến x = A/2 (hoc ngược
li) là T/6
2.Bài toán: Mt vt dao ñộng ñiu hòa có phương trình x= Acos(ωt + ϕ). Tính quãng ñường vt ñi ñược
t thi ñim t
1
ñến t
2
.
Phương pháp:
B1) Xét t
s = n ( phn nguyên)
Phân tích: T
2
- T
1
= nT
+ (n N; 0 t < T) ( xác ñịnh s dao ñộng toàn phn n )
nickYH:nmt_valentine91 @yahoo.com.vn
ðT: 01662 858 939
PP GII NHANH BÀI TP DAO ðỘNG ðIU HOÀ
2
TH1. 0 S = 4nA
TH2. S = 4nA + 2A
TH3. là mt s l thì ta xác ñịnh Quãng ñường tng cng là S = S
1
+ S
2
S
1
là quãng ñường ñi trong trong thi gian n ln chu kì T (nT - mt s nguyên ln chu kì) S
1
= 4nA
S
2
là quãng ñường ñi trong thi gian t S
2
ñược tính như sau :
Thay các giá tr ca t
1
t
2
vào phương trình cua li ñộ và vn tc:
t=t
1
x
1
= Acos(ωt + ϕ) t=
t
2
x
2
= Acos(ωt + ϕ)
V
1
= -
ωAsin(ωt + ϕ)
V
2
= -
ωAsin(ωt + ϕ)
Xác ñịnh li ñộ x
1
và x
2
Xác ñịnh du ca
V1
V2
TH1:
V
1
. V
2
0
S
2
= | x
2
– x
1
| S
2
= 4A – | x
2
– x
1
|
TH2:
V
1
. V
2
0
V
1
0 S
2
= 2A – x
2
– x
1
V
1
0 S
2
= 2A + x
2
+ x
1
Chú ý :*Trong bài toán trc nghim ta ch nên v hình minh ha chuyn ñộng t ñó xác ñịnh S
2
mà không
cn nh công thc.
*Da vào kết qu trên ta có th giói hn ñược kết qu ca bài toán trc nghim:
Vi
S
2
Vi
S
2
(
t ñó có th chn kết qu ñúng trong thi gian ngn)
3. Bài toán:Mt vt dao ñộng ñiu hòa có phương trình x= Acos(ωt + ϕ) k t lúc t=t
0
vt ñi qua v trí có
li ñộ x= x
1
ln th n vào thi ñim nào.
Phương pháp:
B1) T PT: x= Acos(ωt + ϕ) ti t=t
0
x = x
0
M
0
(1)
Vi x= x
1
M
1
v = - ωAsin(ωt + ϕ)
v = v
0
(xét du) (2)
(Trong ñó x
0
và x
1
ln lượt là hình chiếu ca M
0
và M
1
trên OX)
B2)V ñường tròn lượng giác.
*TH1) v
0
> 0 thì: sin(ωt
0
+ ϕ) < 0 vy M
0
nm dưới trc OX.
Liên hệ quảng cáo

nickYH:nmt_valentine91 @yahoo.com.vn
ðT: 01662 858 939
PP GII NHANH BÀI TP DAO ðỘNG ðIU HOÀ
3
ði qua 1 ln ði qua 2 ln
*TH2) v
0
< 0 thì: sin(ωt
0
+ ϕ) > 0 vy M
0
nm trên trc OX
.
ði qua 1 ln ði qua 2 ln
Ta quy ước gi ||n|| là s chn nh hơn n và gn n nht.
Ví d: ||8|| = 6 ; ||7|| =6 ; ||9|| =8 ; ||2|| =0; ||1|| = 0
Ta xét ||n|| ca bài toán
Thi gian = T +
(
vì trong nhng chu kì ñầu thì c 1 chu kì tương ng M
0
ñi qua v trí M
1
2 ln
trong ñó x
1
là hình chiếu ca M
1
trên Ox)
trong ñó T là chu kì
là thi gian ñi qua 1 ln hoc 2 ln.
Bài toán quy v: Tìm ñể vt ñi qua v trí có li ñộ x= x
1
ln th ( n - ||n|| )
ðối vi n chn thì quy bài toán ñi qua 2 ln.
ðối vi n l thì quy bài toán ñi qua 1 ln.
ðể tính ta tính thi gian ñể vt ñi t x
1
ñến x
2:
Cách làm là:
1) Quay véc tơ OM
0
theo chiu chuyn ñộng ca vt ti véc tơ OM
1
và xác ñịnh góc quét to
ñược, không nht thiết phi là góc bé.
= ×T và Thi ñim = Thi gian + t
0
Chú ý: ta ch cn xét vn tc ti thi ñim ñó mà không cn quan tâm ñến vn tc sau .
4.Bài toán Mt vt dao ñộng ñiu hòa có phương trình x= Acos(ωt + ϕ). Tìm s ln vt ñi qua v trí ñã
bi
ết x = x
0
t thi ñim t
1
ñến t
2
.
Phương Pháp:
Xét chuyn ñộng:
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Dao Động Điều Hoà
Tât c bài toán dng này xin chúng ta nh rang:─ Xét trong chu kỳ cuôi.─ Xác ñnh chiêu quét,góc quét v trí ban ñâu, thi ñiem ban ñâu.─ Xác ñnh v trí sau, thi ñiem sau.─Ta ch cân xác ñnh van tôc ti thi ñiem ban ñâu mà không cân quan tâm van tôc sau (tr bài tính quãngñưng)Tài lieu mi ñưc nghiên c u vì vay còn nhiêu sai sót mong các bn ñc gi! thông c!m và góp ý kiên.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7730     Tải về: 94     Lượt mua: 9    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 66 Lượt xem: 62323
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57491
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 781 Lượt xem: 46437
Có thể bạn quan tâm