Tài liệu

Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1117     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 35
Tài liệu Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học 4 - tài liệu, sách iDoc.VnPhương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_4Mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn Chính tả quy định nội dung và phương pháp
Ch đề 4
Phương pháp dy hc Chính t
Hot động 1. xác định mc tiêu, nhim v ca phân môn
Chính t
Thông tin cơ bn
Mc tiêu, nhim v ca phân môn Chính t quy định ni dung và phương
pháp dy hc chính t. Mc độ thành công trong dy hc chính t s được
đánh giá bng cách đối chiếu kết qu đạt được vi mc tiêu, nhim v ca
phân môn. Chính vì vy, xác định mc tiêu, nhim v ca phân môn Chính
t là vic làm cn thiết trước khi tìm hiu nguyên tc, ni dung, phương
pháp dy hc Chính t.
1. Mc tiêu ca phân môn Chính t là s c th hoá mc tiêu ca môn
Tiếng Vit bc Tiu hc: hình thành và phát trin hc sinh năng lc s
dng tiếng Vit (đặc bit là kĩ năng viết); góp phn rèn luyn cho hc sinh
nhng thao tác tư duy cơ bn; cung cp cho hc sinh nhng hiu biết sơ
gin v t nhiên và xã hi để góp phn giáo dc và hình thành nhân cách
cho hc sinh.
2. Phân môn Chính t có nhim v cơ bn là giúp hc sinh nm vng quy
tc chính t, hình thành kĩ năng chính t. Ngoài ra, phân môn Chính t còn
có nhim v rèn cho hc sinh mt s phm cht tt như: tính cn thn,
chính xác; bi dưỡng cho hc sinh lòng yêu quý tiếng Vit và ch viết ca
tiếng Vit.
Hot động tìm hiu mc tiêu, nhim v ca phân môn Chính t gm có hai
hot động c th (2 nhim v):
- Tìm hiu mc tiêu ca phân môn Chính t.
- Tìm hiu nhim v ca phân môn Chính t.
Nhim v ca hot động 1
Nhim v 1: Tìm hiu mc tiêu ca phân môn Chính t
1. Làm vic cá nhân: Đọc thông tin cho hot động 1 và các TLTK sau đây
để tìm hiu mc tiêu ca phân môn Chính t (s c th hoá các mc tiêu
ca môn Tiếng Vit phân môn Chính t):
- Giáo trình Phương pháp dy hc Tiếng Vit 1
- Tiếng Vit lp 1, 2, 3, 4, 5 (sách giáo viên - tp 1, phn li gii thiu)
- Hi đáp v dy hc Tiếng Vit 2
- Hi đáp v dy hc Tiếng Vit 3
2. Hot động tp th
- Tho lun nhóm v mc tiêu ca phân môn Chính t.
- Đại din các nhóm trình bày kết qu tho lun.
3. Giáo viên cung cp thông tin v mc tiêu ca phân môn Chính t.
Nhim v 2: Tìm hiu nhim v ca phân môn Chính t
1. Làm vic cá nhân: Đọc các tài liu tham kho như nhim v 1, tìm
hiu v nhim v ca phân môn Chính t.
2. Hot động tp th
- Tho lun nhóm v nhim v ca phân môn Chính t.
- Đại din các nhóm trình bày kết qu tho lun.
3. Giáo viên cung cp thông tin v nhim v ca phân môn Chính t.
Đánh giá hot động 1
Sinh viên thc hin các yêu cu dưới đây:
1. Nêu mc tiêu ca phân môn Chính t.
2. Phân tích s th hin mc tiêu ca phân môn Chính t qua vic xác định
mc đích yêu cu ca mt bài hc chính t c th.
3. Xác định nhim v ca phân môn Chính t.
4. Phân tích nhim v ca phân môn Chính t th hin qua mt bài chính t
c th.
Hot động 2. tìm hiu các nguyên tc dy hc Chính t
thông tin cơ bn
Nguyên tc dy hc Chính t là s vn dng và c th hoá các nguyên tc
dy hc tiếng Vit nói chung cho phù hp vi nhim v ca phân môn.
Trong dy hc Chính t, cn chú ý ti ba nguyên tc chung là: phát trin li
nói, phát trin tư duy, tính đến đặc đim ca hc sinh.
Ngoài ra, vi riêng phân môn Chính t, có th k ti mt nguyên tc đặc
thù là phi hp phương pháp “tiêu c
c” vi phương pháp tích cc trong
dy hc Chính t. Phương pháp tích cc là cách dy giúp hc sinh hình
thành mt cách có ý thc hoc không có ý thc nhng kĩ năng nói, viết
đúng ngay t đầu. Phương pháp “tiêu cc” là cách dy trong đó giáo viên
giúp hc sinh phát hin các li s dng li nói, phân tích li, cha li, t đó
giúp các em tránh được các li s dng li nói. phân môn Chính t,
nguyên tc này gi vai trò quan trng, vì có tác dng r
t cao trong vic
phòng nga li chính t cho hc sinh.
Nhim v ca hot động 2
Nhim v 1: Phân tích s vn dng nguyên tc phát trin li nói trong
dy hc Chính t
1. Làm vic cá nhân: Đọc các TLTK sau để tìm hiu nguyên tc phát trin
li nói trong dy hc chính t:
- Giáo trình Phương pháp dy hc Tiếng Vit 1 (phn Các nguyên tc dy
hc tiếng Vit)
- Sách giáo viên Tiếng Vit (tp 1) lp 2, 3 (phn Gii thiu chung v phân
môn Chính t)
- Hi đáp v dy hc Tiếng Vit 2, 3 (phn nói v phân môn Chính t)
- Hi đáp v sách Tiếng Vit 1 (phn nói v phân môn Chính t)
- Ch viết và dy ch viết tiu hc (phn Các nguyên tc dy hc chính
t)
2. Hot động tp th
- Tho lun nhóm v s vn dng nguyên tc phát trin li nói trong dy
hc Chính t
- Đại din các nhóm trình bày kết qu tho lun.
3. Giáo viên cung cp thông tin v nguyên tc phát trin li nói trong dy
hc Chính t.
Nhim v 2: Phân tích s vn dng nguyên tc phát trin tư duy trong
phân môn Chính t
1. Làm vic cá nhân: Đọc các TLTK như nhim v 1 để tìm hiu v s
vn dng nguyên tc phát trin tư duy trong phân môn Chính t
2. Hot động tp th:
- Tho lun nhóm v các ni dung như nhim v 1.
- Đại din các nhóm trình bày kết qu tho lun.
3. Giáo viên cung cp thông tin đầy đủ v nguyên tc phát trin tư duy
trong dy hc Chính t.
Nhim v 3: Phân tích s vn dng nguyên tc tính đến đặc đim ca
hc sinh trong dy hc chính t.
1. Làm vic cá nhân: Đọc các TLTK như nhim v 1, tìm hiu v s vn
dng nguyên tc tính đến đặc đim ca hc sinh trong phân môn Chính t.
2. Hot động tp th:
- Tho lun nhóm v các ni dung như nhim v 1.
- Đại din các nhóm trình bày kết qu tho lun.
Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học 4
Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_4Mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn Chính tả quy định nội dung và phương pháp dạy học chính tả. Mức độ thành công trong dạy học chính tả sẽ được đánh giá bằng cách đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1117     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm