Tài liệu

Phuong phap day hoc Toan tieu hoc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2272     Tải về: 3     Lượt mua: 5    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 142
Tài liệu Phuong phap day hoc Toan tieu hoc - tài liệu, sách iDoc.Vnphuong phap
1) Vũ Quc Chung(ch biên), Đào Thái Lai, Đỗ Tiến
Đạt, Trn Ngc Lan, Nguyn Hùng Quang, Lê Ngc
Sơn
GIÁO TRÌNH
PHƯƠNG PHÁP DY HC TOÁN
TIU HC
(Giáo trình Đào to CĐSP tiu hc)
Hà ni – 2005
LI NÓI ĐẦU
Để góp phn đổi mi công tác đào to và bi dưỡng giáo viên tiu
hc. D án phát trin giáo viên tiu hc đã t chc biên son các mô-đun
đào to theo chương trình Cao đẳng sư phm và chương trình liên thông t
Trung hc sư phm lên Cao đẳng sư phm; biên son các mô-đun bi dưỡng
giáo viên nhm nâng cao năng lc chuyên môn, nghip v, cp nht nhng
đổi m
i v ni dung, phương pháp dy hc và kim tra đánh giá kết qu
giáo dc tiu hc theo chương trình sách giáo khoa tiu hc mi.
Đặc đim mi ca tài liu viết theo mô-đun là thiết kế các hot động,
nhm tích cc hoá hot động hc tp ca người hc, kích thích óc sáng to
và kh năng gii quyết vn đề, t giám sát và đánh giá kết qu h
c tp ca
người hc; chú trng s dng tích hp nhiu phương tin dy hc khác nhau
(tài liu in, băng hình/ băng tiếng...,) giúp người hc d hc, d hiu và gây
được hng thú hc tp. Thông qua phương pháp dy hc, ging viên giúp
sinh viên hình thành phương pháp hc, kh năng t hc, t nghiên cu.
Trường Đại hc Sư phm Hà Ni là đơn v biên so
n tiêu mô-đun Phương
pháp dy hc toán tiu hc dành cho h Cao đẳng sư phm gm:
Phn 1, vi các ch đề:
Ch đề 1 : Mt s vn đề dy hc toán tiu hc
Ch đề 2: Mt s phương pháp và hình thc t chc dy hc toán
tiu hc
Ch đề 3: Mt s hình th
c và phương pháp đánh giá trong hc môn
toán tiu hc
Ch đề 4: S dng thiết b dy hc toán tiu hc
Phn 2, vi các ch đề:
Ch đề 1: Lp kế hoch dy hc môn toán tiu hc
Ch đề 2: Dy hc s và phép tính tiu hc
Ch đề 3: Dy hc các yếu t
hình hc tiu hc
Ch đề 4: Dy hc đại lượng và đo đại lượng tiu hc
Ch đề 5: Dy hc các yếu t thng kê tiu hc
Ch đề 6: Dy hc gii toán có li văn tiu hc
Ln đầu tiên, tài liu được biên son theo chương trình và phương
pháp mi, chc ch
n không tránh khi nhng thiếu sót. Ban điu phi D án
rt mong nhn được nhng ý kiến đóng góp chân thành ca bn đọc, đặc
bit là đội ngũ ging viên, sinh viên các trường Sư phm, giáo viên tiu hc
trong c nước.
Trân trng cm ơn!
Liên hệ quảng cáo

D án phát trin GVTH
Mc tiêu:
- Kiến thc: Trang b cho sinh viên nhng hiu biết đại cương v phương
pháp dy hc toán tiu hc: mc tiêu, cu trúc ni dung, chun kiến thc
và kĩ năng, h thng các phương pháp trong dy hc toán tiu hc, các
hình thc và phương pháp kim tra đánh giá, cách s dng thiết b trong dy
hc toán tiu hc.
- Kĩ năng: Trang b cho sinh viên nhng nhng kiến thc và kĩ năng dy
hc các mch kiến thc: s và phép tính, các yếu t hình hc, đại lượng và
đo đại lượng, các yếu t thng kê, gii toán có li văn trong chương trình
môn toán tiu hc.
- Thái độ:
Hình thành phm cht cn thiết ca người giáo viên tiu hc: yêu ngh,
mến tr, có ý thc trách nhim, có kh
năng t hc, t bi dưỡng.
Ni dung:
Phn 1
Ch đề 1 : Mt s vn đề dy hc toán tiu hc
Ch đề 2: Mt s phương pháp và hình thc t chc dy hc toán
tiu hc
Ch đề 3: Mt s hình thc và phương pháp đánh giá trong hc môn
toán tiu hc
Ch
đề 4: S dng thiết b dy hc toán tiu hc
Phn 2
Ch đề 1: Lp kế hoch dy hc môn toán tiu hc
Ch đề 2: Dy hc s và phép tính tiu hc
Ch đề 3: Dy hc các yếu t hình hc tiu hc
Ch đề 4: Dy hc đại lượ
ng và đo đại lượng tiu hc
Ch đề 5: Dy hc các yếu t thng kê tiu hc
Ch đề 6: Dy hc gii toán có li văn tiu hc
Tài liu tham kho:
1. Phương pháp dy hc môn Toán Tiu hc
(Giáo trình t xa. Đỗ Trung Hiu - Đỗ Đình Hoan - Vũ Dương Thy - Vũ
Quc Chung. Nhà xu
t bn Giáo dc, 1995).
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phuong phap day hoc Toan tieu hoc
phuong phap
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2272     Tải về: 3     Lượt mua: 5    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 217 Lượt xem: 68239
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 726 Lượt xem: 66454
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65213
Có thể bạn quan tâm