Thành viên idoc2012

PHIẾU NHẬP KHO

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

PHIẾU NHẬP KHO

- 12 tháng trước
19,878
Báo lỗi

Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm…

Nội dung
§n vÞ:

Đơn vị: Mẫu số 01 – VT

Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày tháng năm… Nợ:

Số: Có:

- Họ và tên người giao:

- Theo số ngày tháng năm của

Nhập tại kho: Địa điểm

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):

- Số chứng từ gốc kèm theo

Ngày tháng năm 200..

Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận

có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang