Tài liệu

PHIẾU NHẬP KHO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10759     Tải về: 213     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu PHIẾU NHẬP KHO - tài liệu, sách iDoc.VnPHIẾU NHẬP KHO,Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ…
background image

Đơn vị:..............................

      Mẫu số 01 – VT

Bộ phận:...........................

          (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

                                             

     ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

  PHIẾU NHẬP KHO

Ngày.......tháng.........năm…              Nợ:...................................

                                                             Số:........................................             Có:....................................

                                                                                        

                                                                                                                              

- Họ và tên người giao:.....................................................................................................................
- Theo...............................số....................ngày.........tháng........năm.......của..................................
Nhập tại kho:..............................Địa điểm......................................................................................

S

T
T

Tên nhãn hiệu, quy cách 

phẩm chất vật tư, dụng 

cụ, sản phẩm, hàng hoá

Mã 

số

Đơn 

vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo 

chứng từ

Thực 

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ..........................................................................................................
- Số chứng từ gốc kèm theo  .............................................................................................................

                                                        

                                Ngày..........tháng...........năm 200..       

Người lập phiếu                  Người giao hàng               Thủ kho                    Kế toán trưởng
   (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)                  (Hoặc bộ phận
                                                                                                                         có nhu cầu nhập)

background image

                                                                                                                             (Ký, họ tên)

PHIẾU NHẬP KHO

Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm…

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10759     Tải về: 213     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 844 Lượt xem: 144642
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99038
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60736
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 50 Lượt xem: 56452
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47103
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39164
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29658