Tài liệu

Phản ứng tráng gương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1706     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu Phản ứng tráng gương - tài liệu, sách iDoc.Vn
Phản ứng tráng gương
Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm C H Các hchc có nhóm O Andehyt HCOOH Este hoặc Muối của HCOOH Gluxit: Glucozơ; Mantozơ C H O Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng C H O COOH R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ CHO CH3CHO + Ví dụ: Cách 1: Ag2O → → CH3 COOH + 2 Ag↓ Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng
Nội dung trích xuất từ tài liệu
PowerPoint Presentation

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)

™Ã‘ieàu kieän: Phaûn öùng traùng göông

Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm C O

H

¾Caùc hchc coù nhoùm C O

H

‰ Andehyt ‰ HCOOH

‰ Este hoaëc Muoái cuûa HCOOH

‰ Gluxit: Glucozô; Mantozô

™Phaûn öùng ‰Caùch 1:

R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓

Phaûn öùng traùng göông ™Ã‘ieàu kieän:

Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm C O

H

2nn

CH3CHO + Ag2O → → CH3 COOH + Ag↓2

Ví duï:

CHOCHO COOHCOOH

CHOCHO

COOHCOOH

™Phaûn öùng ‰Caùch 1:

R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓

Phaûn öùng traùng göông ™Ã‘ieàu kieän:

Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm C O

H

2nn

R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O → → R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n

‰ Caùch 2: 2n

2n

3n nCHOCHO

COONHCOONH44

‰Caùch 1: R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓

Phaûn öùng traùng göông

2nn

R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O → → R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n

‰ Caùch 2: 2n

2n

3n nCHOCHO

COONHCOONH44 ¾Caàn nhôù:

C O

H + Ag2O C

O OH

AgNO3 NH3,H2O

C O

O-NH4

+ NH3+ + AgAg22OO C O

OH

AgNOAgNO33 NHNH33,,HH22OO

C O

O-NH4

+ NH+ NH33

C O

H + + AgAg22OO C

O OH

AgNOAgNO33 NHNH33,,HH22OO

C O

O-NH4

+ NH+ NH33

Phaûn öùng traùng göông

‰ Ví duï 4: Vieát caùc pöù a. HCHO + Ag2O

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

b. HCOOH + Ag2O ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö))c. Glucoâzô + Ag2O

‰ Ví duï 4: Vieát caùc pöù a. HCHO + Ag2O

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

C O

HH + Ag2O ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö)) OHC

O HO

C O

H C O

OH ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö))

+Ag2O

+ Ag42

CO2↑+H2O+4Ag2

CO2↑+H2O

‰ Ví duï 4: Vieát caùc pöù b. HCOOH +Ag2O

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

C O

OHH +Ag2O ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö)) C

O HO

C O

H C O

OH ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö))

+Ag2O

+ Ag2

CO2↑+H2O+2Ag

OHOH

CO2↑+H2O

OHOH

‰ Ví duï 4: Vieát caùc pöù c. Glucô +Ag2O

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

C O

HO

C O

H C O

OH ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö))

+Ag2O

OH OH 4

CH –CH2C O

CH –CH2H OH

4 OHOH OH

4

CH –CH2

‰Caùch 1: R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓

Phaûn öùng traùng göông

2nn

R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O → → R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n

‰ Caùch 2: 2n

2n

3n nCHOCHO

COONHCOONH44 ¾Caàn nhôù 2:

nAg n hchc(pö)

=2n = 2. Soá

nhoùm -CHO

nAg n hchc(pö)

=2n = 2. Soá

nhoùm (-CHO)

Phaûn öùng traùng göông

‰ Ví duï 1: Cho 0,1 mol A phaûn öùng heát vôùi ddAgNO3/NH3; thu ñöôïc

0,4 mol Ag. Hoûi A coù maáy nhoùm - CHO

Thaáy: nAg n A(pö)

=4 = 2. 2 Vaäy A coù 2 nhoùm (-CHO)

0,1 mol A0,1 mol A

0,4 mol Ag0,4 mol Ag

nAg n hchc(pö)

=2n = 2. Soá

nhoùm (-CHO)

Phaûn öùng traùng göông

¾ Caàn nhôù: - HCHO ñöôïc xem nhö andehyt 2 2 chchöùöùcc vì :

HCHO coù CTCT:

C O

HH 1 mol1 mol HCHO

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

4mol4mol Ag

Phaûn öùng traùng göông

1 mol1 mol X(C,H,O) ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö)) 4 mol Ag

⇒ Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp ‰ TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO)

nAg n hchc(pö)

=2n = 2. Soá

nhoùm (-CHO)

C O

HH

‰ TH2 X: H-CHO

1 mol1 mol X(C,H,O) ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö)) 4 mol4 mol Ag

⇒ Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp ‰ TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO)

‰ TH2 X: H-CHO

Phaûn öùng traùng göông

™Ví duï 3: (ÑH THUYÛ SAÛN – 1997) Chaát höõu cô A chöùa C,H,O trong ñoù %O = 37,21. Achæ chöùa 1 loaïi chöùc. Khi cho 1 mol A pöù vôùi ddAgNO3/NH3 (dö) ta thu ñöôïc 4 mol Ag. Tìm A?

1 mol A1 mol A ppöùöù vôvôùùii ddAgNOddAgNO33/NH/NH33 ((ddöö) ) tata thuthu ñöñöôôïïcc 4 mol Ag4 mol Ag

%O = 37,21%O = 37,21

™Ví duï 4: (ÑHQGTP.HCM – 1999) -Chaát höõu cô A chöùa C,H,O. Ñoát chaùy heát A caàn theÃ¥ tích oxi baèng theÃ¥ tích CO2 sinh

ra ôû cuøng ñieàu kieän. Hoûi A thuoäc loaïi chaát gì? Laáy 21,6 g A phaûn öùng heát ddAgNO3

trong NH3 dö thu ñöôïc 25,92 g Ag. Tìm A? -Bieát:Khi cho 1 mol A pöù vôùi ddAgNO3/NH3

(dö) ta thu ñöôïc 2 mol Ag. 1 mol A1 mol A ppöùöù vôvôùùii ddAgNOddAgNO33/NH/NH33

((ddöö) ) tata thuthu ñöñöôôïïcc 2 mol Ag2 mol Ag

oxioxi babaèèngng thetheåå ttííchch COCO22 HoHoûûii A A thuothuoääcc loaloaïïii chachaáátt

ggìì?? 21,6 g A21,6 g A 25,92 g Ag25,92 g Ag

™Ví duï 5: (ÑHBK TP.HCM – 1996) Cho 3 hôïp chaát höõu cô X,Y,Z (coù

khoái löôïng phaân töû taêng daàn). Laáy cuøng soá mol moãi chaát cho taùc duïng heát vôùi dd AgNO3/NH3 thì ñieàu thu ñöôïc Ag vaø 2

muoái A,B; löôïng Ag do X sinh ra gaáp 2 laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z. Bieát A

taùc duïng vôùi NaOH thì sinh ra khí voâ cô vaø B taùc duïng vôùi NaOH hay H2SO4 cuõng

ñieàu taïo thaønh khí voâ cô. Xaùc ñònh caùc CTCT cuûa X,Y,Z vaø vieát caùc PTPÖ.

3 3 hôhôïïpp chachaáátt hhööõuõu côcô X,Y,ZX,Y,Z

dd AgNO3/NH3

LaLaááyy cucuøøngng sosoáá molmol

NaOHNaOH ththìì sinhsinh rara khkhíí voâvoâ côcô NaOHNaOH hay Hhay H22SOSO4 4

thaønh khí voâ cô

Ag do X sinh ra gaáp 2 laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 66 Lượt xem: 62653
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57734
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 789 Lượt xem: 47006
Có thể bạn quan tâm