Thành viên idoc2012

Phản ứng tráng gương

- 10/27/2012
Chia sẻ
/17 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (17 trang)
Thành viên idoc2012

Phản ứng tráng gương

- 10/27/2012
1,865
Báo lỗi

Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm C H Các hchc có nhóm O Andehyt HCOOH Este hoặc Muối của HCOOH Gluxit: Glucozơ; Mantozơ C H O Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng C H O COOH R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ CHO CH3CHO + Ví dụ: Cách 1: Ag2O → → CH3 COOH + 2 Ag↓ Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng

Nội dung
PowerPoint Presentation

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)

™Ã‘ieàu kieän: Phaûn öùng traùng göông

Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm C O

H

¾Caùc hchc coù nhoùm C O

H

‰ Andehyt ‰ HCOOH

‰ Este hoaëc Muoái cuûa HCOOH

‰ Gluxit: Glucozô; Mantozô

™Phaûn öùng ‰Caùch 1:

R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓

Phaûn öùng traùng göông ™Ã‘ieàu kieän:

Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm C O

H

2nn

CH3CHO + Ag2O → → CH3 COOH + Ag↓2

Ví duï:

CHOCHO COOHCOOH

CHOCHO

COOHCOOH

™Phaûn öùng ‰Caùch 1:

R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓

Phaûn öùng traùng göông ™Ã‘ieàu kieän:

Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm C O

H

2nn

R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O → → R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n

‰ Caùch 2: 2n

2n

3n nCHOCHO

COONHCOONH44

‰Caùch 1: R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓

Phaûn öùng traùng göông

2nn

R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O → → R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n

‰ Caùch 2: 2n

2n

3n nCHOCHO

COONHCOONH44 ¾Caàn nhôù:

C O

H + Ag2O C

O OH

AgNO3 NH3,H2O

C O

O-NH4

+ NH3+ + AgAg22OO C O

OH

AgNOAgNO33 NHNH33,,HH22OO

C O

O-NH4

+ NH+ NH33

C O

H + + AgAg22OO C

O OH

AgNOAgNO33 NHNH33,,HH22OO

C O

O-NH4

+ NH+ NH33

Phaûn öùng traùng göông

‰ Ví duï 4: Vieát caùc pöù a. HCHO + Ag2O

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

b. HCOOH + Ag2O ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö))c. Glucoâzô + Ag2O

‰ Ví duï 4: Vieát caùc pöù a. HCHO + Ag2O

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

C O

HH + Ag2O ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö)) OHC

O HO

C O

H C O

OH ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö))

+Ag2O

+ Ag42

CO2↑+H2O+4Ag2

CO2↑+H2O

‰ Ví duï 4: Vieát caùc pöù b. HCOOH +Ag2O

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

C O

OHH +Ag2O ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö)) C

O HO

C O

H C O

OH ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö))

+Ag2O

+ Ag2

CO2↑+H2O+2Ag

OHOH

CO2↑+H2O

OHOH

‰ Ví duï 4: Vieát caùc pöù c. Glucô +Ag2O

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

C O

HO

C O

H C O

OH ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö))

+Ag2O

OH OH 4

CH –CH2C O

CH –CH2H OH

4 OHOH OH

4

CH –CH2

‰Caùch 1: R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓

Phaûn öùng traùng göông

2nn

R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O → → R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n

‰ Caùch 2: 2n

2n

3n nCHOCHO

COONHCOONH44 ¾Caàn nhôù 2:

nAg n hchc(pö)

=2n = 2. Soá

nhoùm -CHO

nAg n hchc(pö)

=2n = 2. Soá

nhoùm (-CHO)

Phaûn öùng traùng göông

‰ Ví duï 1: Cho 0,1 mol A phaûn öùng heát vôùi ddAgNO3/NH3; thu ñöôïc

0,4 mol Ag. Hoûi A coù maáy nhoùm - CHO

Thaáy: nAg n A(pö)

=4 = 2. 2 Vaäy A coù 2 nhoùm (-CHO)

0,1 mol A0,1 mol A

0,4 mol Ag0,4 mol Ag

nAg n hchc(pö)

=2n = 2. Soá

nhoùm (-CHO)

Phaûn öùng traùng göông

¾ Caàn nhôù: - HCHO ñöôïc xem nhö andehyt 2 2 chchöùöùcc vì :

HCHO coù CTCT:

C O

HH 1 mol1 mol HCHO

ddAgNOddAgNO33 NHNH33(d(döö))

4mol4mol Ag

Phaûn öùng traùng göông

1 mol1 mol X(C,H,O) ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö)) 4 mol Ag

⇒ Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp ‰ TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO)

nAg n hchc(pö)

=2n = 2. Soá

nhoùm (-CHO)

C O

HH

‰ TH2 X: H-CHO

1 mol1 mol X(C,H,O) ddAgNOddAgNO33

NHNH33(d(döö)) 4 mol4 mol Ag

⇒ Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp ‰ TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO)

‰ TH2 X: H-CHO

Phaûn öùng traùng göông

™Ví duï 3: (ÑH THUYÛ SAÛN – 1997) Chaát höõu cô A chöùa C,H,O trong ñoù %O = 37,21. Achæ chöùa 1 loaïi chöùc. Khi cho 1 mol A pöù vôùi ddAgNO3/NH3 (dö) ta thu ñöôïc 4 mol Ag. Tìm A?

1 mol A1 mol A ppöùöù vôvôùùii ddAgNOddAgNO33/NH/NH33 ((ddöö) ) tata thuthu ñöñöôôïïcc 4 mol Ag4 mol Ag

%O = 37,21%O = 37,21

™Ví duï 4: (ÑHQGTP.HCM – 1999) -Chaát höõu cô A chöùa C,H,O. Ñoát chaùy heát A caàn theÃ¥ tích oxi baèng theÃ¥ tích CO2 sinh

ra ôû cuøng ñieàu kieän. Hoûi A thuoäc loaïi chaát gì? Laáy 21,6 g A phaûn öùng heát ddAgNO3

trong NH3 dö thu ñöôïc 25,92 g Ag. Tìm A? -Bieát:Khi cho 1 mol A pöù vôùi ddAgNO3/NH3

(dö) ta thu ñöôïc 2 mol Ag. 1 mol A1 mol A ppöùöù vôvôùùii ddAgNOddAgNO33/NH/NH33

((ddöö) ) tata thuthu ñöñöôôïïcc 2 mol Ag2 mol Ag

oxioxi babaèèngng thetheåå ttííchch COCO22 HoHoûûii A A thuothuoääcc loaloaïïii chachaáátt

ggìì?? 21,6 g A21,6 g A 25,92 g Ag25,92 g Ag

™Ví duï 5: (ÑHBK TP.HCM – 1996) Cho 3 hôïp chaát höõu cô X,Y,Z (coù

khoái löôïng phaân töû taêng daàn). Laáy cuøng soá mol moãi chaát cho taùc duïng heát vôùi dd AgNO3/NH3 thì ñieàu thu ñöôïc Ag vaø 2

muoái A,B; löôïng Ag do X sinh ra gaáp 2 laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z. Bieát A

taùc duïng vôùi NaOH thì sinh ra khí voâ cô vaø B taùc duïng vôùi NaOH hay H2SO4 cuõng

ñieàu taïo thaønh khí voâ cô. Xaùc ñònh caùc CTCT cuûa X,Y,Z vaø vieát caùc PTPÖ.

3 3 hôhôïïpp chachaáátt hhööõuõu côcô X,Y,ZX,Y,Z

dd AgNO3/NH3

LaLaááyy cucuøøngng sosoáá molmol

NaOHNaOH ththìì sinhsinh rara khkhíí voâvoâ côcô NaOHNaOH hay Hhay H22SOSO4 4

thaønh khí voâ cô

Ag do X sinh ra gaáp 2 laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang