Tài liệu

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1954     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG - tài liệu, sách iDoc.Vn
PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG
Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Contents

Câu hoỉ

Vai tro cua tin dung̀ ̉ ́ ̣

Khai niêm vê tin dunǵ ̣ ̀ ́ ̣

Khai niêm vê tin dung ́ ̣ ̀ ́ ̣

Tín d ngụ là m t ph m trù kinh t và nó cũng là s n ph m ộ ạ ế ả ẩ c a n n kinh t hàng hóa. Tín d ng, là vi c m t bên (bên ủ ề ế ụ ệ ộ cho vay) cung c p ngu n tài chính cho đ i t ng khác (bên ấ ồ ố ượ đi vay) trong đó bên đi vay s hoàn tr tài chính cho bên cho ẽ ả vay trong m t th i h n th a thu n và th ng kèm theo lãi ộ ờ ạ ỏ ậ ườ su t. ấ

Vai tro cua tin dung̀ ̉ ́ ̣

1

Tin  dung  thuc  đây ́ ̣ ́ ́ qua  trinh  tai  san ́ ̀ ́ ̉ xuât mơ rông va gop ́ ̉ ̣ ̀ ́ phân điêu  tiêt  vi mô ̀ ̀ ́ ̃ nên kinh tề ́

2

Tin dung thuc đây ́ ̣ ́ ̉ cac doanh nghiêp ́ ̣ năng cao hiêu qua ̣ ̉ hoat đông san xuât ̣ ̣ ̉ ́ – kinh doanh

3

Tin  dung  gop  phân ́ ̣ ́ ̀ mơ  rông  quan  hê ̉ ̣ ̣ hơp tac quôc tệ ́ ́ ́

Tin dung thuc đây qua trinh tai san xuât m rông va gop phân điêu tiêt vi mô nên kinh tế ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ở ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ́Hoat đông san xuât cua Doanh ̣ ̣ ̉ ́ ̉ nghiêp̣

D trự ữ L u ư thông

San ̉ xuât́

Khôi l ng tiên măt trong ́ ượ ̀ ̣ l u thông giam, cho nên lam ư ̉ ̀

giam lam phat ̉ ̣ ́

DN tiêp tuc tai ́ ̣ ́ san xuât, m ̉ ́ ở

rông̣

Huy đông nguôn vôn ̣ ̀ ́ nhan rôì ̃

thiêu nguôn vôń ̀ ́ Cho vay

Cho vay

Lai xuât, l i t c̃ ́ ợ ứ

M rông san xuâtở ̣ ̉ ́

Hoat đông tin ̣ ̣ ́ dung̣

G i NHử

th a nguôn vônừ ̀ ́

Tên ngân hang̀ Cho vay xây d ngự Cho vay hoat đông tai chinḥ ̣ ̀ ́

Eximbank 6.98 1.74

Ocean bank 22.3 4.9(hoat đông kd tai san va dich ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ vu t vân)̣ ư ́

Western bank 20.42 1.59

SHB bank 11.06 2.44

Viet A bank 19.49

Ty trong d n cho vay theo nganh (tinh 31/12/2010)̉ ̣ ư ợ ̀ ́

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm