Tài liệu

Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10879     Tải về: 46     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu, sách iDoc.VnTruyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở th
Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng HCM? Yếu tố nào qđ bản chất
CM và KH của tư tưởng HCM?
1. Cơ sở nh thành
a.Truyền thống tốt đẹp củan tộc:
- Lòngu nước và chủ nghĩau nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một
tính chất của mọi người dân Việt và đây là một yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Tất
Thành đi vào con đườngch mạng (Lòng yêu nướccái vốncủa người dân Việt.
Vấn đề đặt ra Đảng phải khơi gợi).
- Cho đến nay, mọi thắng lợi củach mạng Việt Nam kể cả thắng lợi công cuộc đổi
mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước, với học thuyết được du nhập vào Việt Nam
đều phải thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt.
- Truyền thống đoàn kết, đoàn kết là sự gắn bó hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh.
Truyền thống đoàn kết được hình thành cùng với sự hình thành của dân tộc Việt và
cũng cội nguồn của sức mạnh dân tộc Việt. Có 4 hình thức đoàn kết cơ bản:
+ Đoàn kết gia đình
+ Đoàn kết trong cộng đồng và dòng họ
+ Đoàn kết trong cộng đồng làng xã.
+ Đoàn kết quốc gian tộc thể hiện ở chỗ: Có tính nội dung, có văn hóa chung
ngày giỗ tổ chung (10/3. âm lịch)
- Truyền thống nhân văn nhân ái qtrọng con người, hướng con người vào làm điều
thiện, đồng thời xử lý tinh tế các mối quan hệ, gia đình, vợ chồng, anh em, họ hàng
đề cao tình nghĩa, quy tắc ứng xử trong hội. Do đó người Việt sống tình cảmn,
nhân nghĩa hơn, thông minh hơn.
- Trong lối sống của người Việt: giản dị, khiêm nhường, cởi mở và đặc biệt không cực
đoan, cố chấp. Vì vậy có thể tiếp thu nhữngi hay, cái tốt, cái đẹp của dân tộc kc.
- Truyền thống văn hiến: Văn hiến là sự kết hợp nhuần nhuyễn của 3 yếu tố sau đây.
Tri thức, đạo đức, cái đẹp.
- Dân tộc Việt có khả năng học, hiếu học, coi trọng sự học, luôn luônn vinh những
người học cao, đỗ đạt.
b. Tinh hoa nhân loại:
- Tinh hoa văn hoá phương Đông: Người tiếp thu Đạo phật và Nho giáo
+ HCM ra đời trong 1 gia đình Nho giáo nên Người đã tiếp thu những quan điểm tốt
đẹp của Nho go. Người đánh grất cao Khổng Tử. Ny 19/5/1966, Người đến thăm
Khổng Tử, khắc chữ lên bia đá: "Khổng Tử là người thầyđại nhất của nhân loại".
+ Người dùng rất nhiều những khái niệm, phạm trù nho giáo như: "Vì lợi ích mười năm
trồngy, vì lợi ích trăm năm trồng người" (Thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân)
+ Người đánh giá rất cao tư tưởng bình đẳng của n Phật: "Ta là Phật đã thànhn
chúng sinh là Phật sẽ thành"
- Trong tinh hoan hóa phương Tây.
+ HCM đã nghiên cứu tiếp thu TT văn hn chủ và CM của CM Pháp, CM Mỹ,
trong đó có Tuyên nn nhân quyền dân quyền của Pháp và Tuyên ngôn độc lập
năm 1776 của Mỹ.
+ Người đánh giá rất cao về chúa Jêsu. Người tiếp thu những tư tưởng của những nhà
khai sáng Pháp.
c. Chủ nghĩa c-Lênin
Chủ nghĩa c-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng H
Chí Minh. Hồ Chí Minh khẳng định: "Chủ nghĩa Lênin đối với cng ta, những người
cách mạng nhân dân Việt Nam, không những lài "cẩm nang" thần kỳ, không
những là cái kim chỉ nam mà còn mặt trời soi sáng đường cng ta đi tới thắng lợi
cuối ng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản"
Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ CMinh đã nắm vững cái cốt lõi, linh hồn sống của
nó, là phương pháp biện chứng duy vật, học tập, lập trường quan điểm, phương pháp
biện chứng của chủ nghĩa Mác-nin để giải quyết các vấn đề thực tiễn củach mạng
Việt Nam.
c tác phẩm, bài viêt của Hồ CMinh phản ánh bản chất tư tưởngch mạng của
Người theo thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa c-Lênin.
Là yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ CMinh.
d. Những phẩm chất cá nn riêng của Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh có một tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cùng với một đầu óc phê phán
tinh tường sáng suốt trong việc tìm hiểu tinh hoa tư tưởng văn hoá cách mạng trong
nước và trên thế giới.
- Sự khổ công rèn luyện học tập để chiếm lĩnh những tri thức phong p của thời đại và
với kinh nghiệm đấu tranh trong phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công
nhân quốc tế để tiếp cận với chủ nghĩa c Lênin một cách khoa học.
- Có một tâm hồn của nhà yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành
một trái timu nước thươngi, yêu thương những người cùng khổ, sãn sàng chịu
đựng hi sinh cao nhất vì độc lập của tổ quốc, vì hạnh phúc của đồng bào.
Kết luận:m lại, TTHCM là sản phẩm của sự tổng h phát triển biện chứng TT
văn h truyền thống của dân tộc, tinh hoa TT văn hoá của phương Đông phương
Tây với chủ nghĩa M-L làm nền tảng, cùng với thực tiễn của dân tộcthời đại qua s
tiếp biến và phát triển của HCM - một con người có tư duy sáng tạo, có PP biện chứng,
có nn cách, phẩm chất CM cao đẹp tạo nên. TTHCM là TT VN hiện đại
2. yếu tố qđ bản chất CM KH của TTHCM
a. Khả năng tư duytrí tuệ Hồ Chí Minh.
+ Hồ C Minh đã kng ngừng quan sát, nhậnt thực tiễn ,m phong phú thêm
hiểu biết của mình, hình thành những cơ sở quan trọng để tạo dựng nên những thành
công trong lichx vực hoạt động luận
+ Hồ C Minh đã khám pc quy luật vận động xã hội… để khái quát tnh lý
luận, đem luận chỉ đạo thực tiễnđược kiểm nghiệm trong thực tiễn. Nhờ vậy mà
lý luận của Hồ Chí Minh mang g trị kch quan, cách mạng khoa học
b.Phẩm chất đạo đức năng lực hoạt động thực tiễn.
+ Thể hiện ở tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầu óc có phê phán, tinh tường, sáng suốt
trong việc nhậnt, đánh giác sự vật, sự việc xung quanh.
+ Bản lĩnh kiên định, luôn tin o nhânn, khiêm tốn, giản dị, ham học hỏi; nhạy bén
với cái mới, phương pp biện chứng, có đầu óc thực tiễn.
+ Sự khổ ng học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức nhân loại, tâm hồn của một nhà
yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một trái tim yêu
nước, thương dân, sẵn sàng chụi đựng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hanj phúc
của nn dân.
Chính thế, Hồ CMinh đã khám phá ra lý luận cách mạng thuộc địa trong thời đại
mới, xây dựng một hệ thống quan điểm lý luận toàn diện, sâu sắc về cách mạng Việt
Nam, kn trì chân định ra các quyết sách đúng đắn, sáng tạo để đưa cách mang
đến thắng lợi.
c.Chủ nghĩa Mac lenin la cơ sở thế giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc tư tưởng,
lý luận trực tiếp qđ bản chất Cm và KH của tư tưởng HCM. HCM là người trung tnh,
vận dụngng tạo va pt triển chủ nghĩac leenin vào đk cụ thể của CMVN. Ch
nghĩa Mác - Lê-nin là đỉnh cao của tư duy nhân loại; là thế giới quan, phương pháp
luận khoa học và cách mạng, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân nhân dân lao động,
của các đảng cộng sản vàng nhân trong đấu tranha bỏ mọi áp bức, bóc lột, xây
dựng hộihội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong suốt cuộc đời hoạt
động của mình, Hồ CMinh luôn khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là chủ nghĩa
chân chính nhất, khoa học nhất,ch mạng nhất, "muốn cách mạng thành công, phải đi
theo chủ nghĩa Khắc Tư và chủ nghĩa Lê-nin". Đối với Người, chủ nghĩa Mác - Lê-
nin cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để giải quyết những vấn đề do
thực tiễn đặt ra. Người kng bao giờ xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đồng thời kiên
quyết chống chủ nghĩa giáo điều chủ nghĩa xét lại.
Như vậy, chủ nghĩa c - -nin là một nguồn gốc - nguồn gốc chủ yếu nhất, của tư
tưởng Hồ C Minh, là một bộ phận hữu cơ - bộ phận cơ sở, nền tảng củatưởng H
Chí Minh. Không thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ra ngoài hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, hay
nói ch kc, kng thể tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi nền tảng củachủ nghĩa
c - -nin. Cho n, có thể nói, ở Việt Nam, giương cao tư tưởng Hồ CMinh
cũng giương cao chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Muốn bảo vệ và quán triệt chủ nghĩa c -
Lê-nin một cách có hiệu quả, phải bảo vệ, quán triệt và giương cao tư tưởng Hồ C
Minh. Đó là lịch sử mà cũng là-gíc của vấn đề. Nó giúp chỉ ra sai lầm của quan niệm
đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa c - Lê-nin.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh "kết quả sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩac -
Lê-nino điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa phát triển các giá trị truyền thống
tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại" (2)
m lại: TT HCM là sản phẩm tổnga của những điều kiện khách quan chủ quan,
của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văna nhân loại. Cùng với thực tiễn dân
tộc và thời đại được Hồ Chí Minh tổng kết, chuyển hóa sắc sảo, tinh tế với một phương
pháp khoa học, biện chứng, TT HCM đã trở thành tư tưởng Việt Nam hiện đại.
Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh
Truyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi người dân Việt và đây là một yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Tất Thành đi vào con đường cách mạng (Lòng yêu nước là cái vốn có của người dân Việt. Vấn đề đặt ra là Đảng phải khơi gợi). - Cho đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể cả thắng lợi công cuộc đổi mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước, với học thuyết được du nhập vào Việt Nam đều phải thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng HCM

Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng HCM? Yếu tố nào qđ bản chất CM và KH của tư tưởng HCM?

Cơ sở hình thành

a.Truyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi người dân Việt và đây là một yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Tất Thành đi vào con đường cách mạng (Lòng yêu nước là cái vốn có của người dân Việt. Vấn đề đặt ra là Đảng phải khơi gợi). - Cho đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể cả thắng lợi công cuộc đổi mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước, với học thuyết được du nhập vào Việt Nam đều phải thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt. - Truyền thống đoàn kết, đoàn kết là sự gắn bó hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh. Truyền thống đoàn kết được hình thành cùng với sự hình thành của dân tộc Việt và cũng là cội nguồn của sức mạnh dân tộc Việt. Có 4 hình thức đoàn kết cơ bản: + Đoàn kết gia đình + Đoàn kết trong cộng đồng và dòng họ + Đoàn kết trong cộng đồng làng xã. + Đoàn kết quốc gia dân tộc thể hiện ở chỗ: Có tính nội dung, có văn hóa chung và có ngày giỗ tổ chung (10/3. âm lịch) - Truyền thống nhân văn nhân ái quý trọng con người, hướng con người vào làm điều thiện, đồng thời xử lý tinh tế các mối quan hệ, gia đình, vợ chồng, anh em, họ hàng và đề cao tình nghĩa, quy tắc ứng xử trong xã hội. Do đó người Việt sống tình cảm hơn, nhân nghĩa hơn, thông minh hơn. - Trong lối sống của người Việt: giản dị, khiêm nhường, cởi mở và đặc biệt không cực đoan, cố chấp. Vì vậy có thể tiếp thu những cái hay, cái tốt, cái đẹp của dân tộc khác. - Truyền thống văn hiến: Văn hiến là sự kết hợp nhuần nhuyễn của 3 yếu tố sau đây. Tri thức, đạo đức, cái đẹp. - Dân tộc Việt có khả năng học, hiếu học, coi trọng sự học, luôn luôn tôn vinh những người học cao, đỗ đạt.

b. Tinh hoa nhân loại: - Tinh hoa văn hoá phương Đông: Người tiếp thu Đạo phật và Nho giáo + HCM ra đời trong 1 gia đình Nho giáo nên Người đã tiếp thu những quan điểm tốt đẹp của Nho giáo. Người đánh giá rất cao Khổng Tử. Ngày 19/5/1966, Người đến thăm Khổng Tử, khắc chữ lên bia đá: "Khổng Tử là người thầy vĩ đại nhất của nhân loại". + Người dùng rất nhiều những khái niệm, phạm trù nho giáo như: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" (Thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân) + Người đánh giá rất cao tư tưởng bình đẳng của nhà Phật: "Ta là Phật đã thành còn chúng sinh là Phật sẽ thành" - Trong tinh hoa văn hóa phương Tây. + HCM đã nghiên cứu tiếp thu TT văn hoá dân chủ và CM của CM Pháp, CM Mỹ, trong đó có Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp và Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ. + Người đánh giá rất cao về chúa Jêsu. Người tiếp thu những tư tưởng của những nhà khai sáng Pháp.

c. Chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh khẳng định: "Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản" Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã nắm vững cái cốt lõi, linh hồn sống của nó, là phương pháp biện chứng duy vật, học tập, lập trường quan điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Các tác phẩm, bài viêt của Hồ Chí Minh phản ánh bản chất tư tưởng cách mạng của Người theo thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Là yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

d. Những phẩm chất cá nhân riêng của Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh có một tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cùng với một đầu óc phê phán tinh tường sáng suốt trong việc tìm hiểu tinh hoa tư tưởng văn hoá cách mạng trong nước và trên thế giới. - Sự khổ công rèn luyện học tập để chiếm lĩnh những tri thức phong phú của thời đại và với kinh nghiệm đấu tranh trong phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế để tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin một cách khoa học. - Có một tâm hồn của nhà yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành và một trái tim yêu nước thương nòi, yêu thương những người cùng khổ, sãn sàng chịu đựng hi sinh cao nhất vì độc lập của tổ quốc, vì hạnh phúc của đồng bào. Kết luận: Tóm lại, TTHCM là sản phẩm của sự tổng hoà và phát triển biện chứng TT văn hoá truyền thống của dân tộc, tinh hoa TT văn hoá của phương Đông và phương Tây với chủ nghĩa M-L làm nền tảng, cùng với thực tiễn của dân tộc và thời đại qua sự tiếp biến và phát triển của HCM - một con người có tư duy sáng tạo, có PP biện chứng, có nhân cách, phẩm chất CM cao đẹp tạo nên. TTHCM là TT VN hiện đại

yếu tố qđ bản chất CM và KH của TTHCM

a. Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh.

   + Hồ Chí Minh đã không ngừng quan sát, nhận xét  thực tiễn , làm phong phú thêm hiểu biết của mình, hình thành những cơ sở quan trọng để tạo dựng nên những thành công trong lichx vực hoạt động lý luận

   + Hồ Chí Minh đã khám phá các quy luật vận động xã hội… để khái quát thành lý luận, đem lý luận chỉ đạo thực tiễn và được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Nhờ vậy mà lý luận của Hồ Chí Minh mang giá trị khách quan, cách mạng và khoa học

b.Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn.

+ Thể hiện ở tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầu óc có phê phán, tinh tường, sáng suốt trong việc nhận xét, đánh giá các sự vật, sự việc xung quanh.

+ Bản lĩnh kiên định, luôn tin vào nhân dân, khiêm tốn, giản dị, ham học hỏi; nhạy bén với cái mới, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiễn.

+ Sự khổ công học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức nhân loại, tâm hồn của một  nhà yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một trái tim yêu nước, thương dân, sẵn sàng chụi đựng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hanj phúc của nhân dân.

Chính vì thế, Hồ Chí Minh đã khám phá ra lý luận cách mạng thuộc địa trong thời đại mới, xây dựng một hệ thống quan điểm lý luận toàn diện, sâu sắc về cách mạng Việt Nam, kiên trì chân lý và định ra các quyết sách đúng đắn, sáng tạo để đưa cách mang đến thắng lợi.

c.Chủ nghĩa Mac lenin la cơ sở thế giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc tư tưởng, lý luận trực tiếp qđ bản chất Cm và KH của tư tưởng HCM. HCM là người trung thành, vận dụng sáng tạo va phát triển chủ nghĩa Mác leenin vào đk cụ thể của CMVN. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là đỉnh cao của tư duy nhân loại; là thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của các đảng cộng sản và công nhân trong đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất, "muốn cách mạng thành công, phải đi theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và chủ nghĩa Lê-nin". Đối với Người, chủ nghĩa Mác - Lê-nin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Người không bao giờ xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại. Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một nguồn gốc - nguồn gốc chủ yếu nhất, của tư tưởng Hồ Chí Minh, là một bộ phận hữu cơ - bộ phận cơ sở, nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ra ngoài hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, hay nói cách khác, không thể tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi nền tảng của nó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Cho nên, có thể nói, ở Việt Nam, giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là giương cao chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Muốn bảo vệ và quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách có hiệu quả, phải bảo vệ, quán triệt và giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là lịch sử mà cũng là lô-gíc của vấn đề. Nó giúp chỉ ra sai lầm của quan niệm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. - Tư tưởng Hồ Chí Minh là "kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại" (2)

Tóm lại: TT HCM là sản phẩm tổng hòa của những điều kiện khách quan và chủ quan, của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Cùng với thực tiễn dân tộc và thời đại được Hồ Chí Minh tổng kết, chuyển hóa sắc sảo, tinh tế với một phương pháp khoa học, biện chứng, TT HCM đã trở thành tư tưởng Việt Nam hiện đại.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 201712
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 165941
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2006 Lượt xem: 147070
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 869 Lượt xem: 140148
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 869 Lượt xem: 140148
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2549 Lượt xem: 135452
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 343 Lượt xem: 95927
tâm lý học đại cương Lượt tải: 502 Lượt xem: 83273
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 315 Lượt xem: 66138