Tài liệu

Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3437     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu, sách iDoc.VnPhân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh,Truyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất…
background image

Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng HCM? Yếu tố nào qđ bản chất 
CM và KH của tư tưởng HCM?

1. Cơ sở hình thành

 

 

a.Truyền thống tốt đẹp của dân tộc:

- Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một 
tính chất của mọi người dân Việt và đây là một yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Tất 
Thành đi vào con đường cách mạng (Lòng yêu nước là cái vốn có của người dân Việt. 
Vấn đề đặt ra là Đảng phải khơi gợi).
- Cho đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể cả thắng lợi công cuộc đổi 
mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước, với học thuyết được du nhập vào Việt Nam 
đều phải thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt.
- Truyền thống đoàn kết, đoàn kết là sự gắn bó hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh. 
Truyền thống đoàn kết được hình thành cùng với sự hình thành của dân tộc Việt và 
cũng là cội nguồn của sức mạnh dân tộc Việt. Có 4 hình thức đoàn kết cơ bản:
+ Đoàn kết gia đình
+ Đoàn kết trong cộng đồng và dòng họ
+ Đoàn kết trong cộng đồng làng xã.
+ Đoàn kết quốc gia dân tộc thể hiện ở chỗ: Có tính nội dung, có văn hóa chung và có 
ngày giỗ tổ chung (10/3. âm lịch)
- Truyền thống nhân văn nhân ái quý trọng con người, hướng con người vào làm điều 
thiện, đồng thời xử lý tinh tế các mối quan hệ, gia đình, vợ chồng, anh em, họ hàng và 
đề cao tình nghĩa, quy tắc ứng xử trong xã hội. Do đó người Việt sống tình cảm hơn, 
nhân nghĩa hơn, thông minh hơn.
- Trong lối sống của người Việt: giản dị, khiêm nhường, cởi mở và đặc biệt không cực 
đoan, cố chấp. Vì vậy có thể tiếp thu những cái hay, cái tốt, cái đẹp của dân tộc khác.
- Truyền thống văn hiến: Văn hiến là sự kết hợp nhuần nhuyễn của 3 yếu tố sau đây. 
Tri thức, đạo đức, cái đẹp.
- Dân tộc Việt có khả năng học, hiếu học, coi trọng sự học, luôn luôn tôn vinh những 
người học cao, đỗ đạt.

       b. Tinh hoa nhân loại:
- Tinh hoa văn hoá phương Đông: Người tiếp thu Đạo phật và Nho giáo
+ HCM ra đời trong 1 gia đình Nho giáo nên Người đã tiếp thu những quan điểm tốt 
đẹp của Nho giáo. Người đánh giá rất cao Khổng Tử. Ngày 19/5/1966, Người đến thăm 
Khổng Tử, khắc chữ lên bia đá: "Khổng Tử là người thầy vĩ đại nhất của nhân loại".
+ Người dùng rất nhiều những khái niệm, phạm trù nho giáo như: "Vì lợi ích mười năm 
trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" (Thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân)
+ Người đánh giá rất cao tư tưởng bình đẳng của nhà Phật: "Ta là Phật đã thành còn 
chúng sinh là Phật sẽ thành"
- Trong tinh hoa văn hóa phương Tây. 
+ HCM đã nghiên cứu tiếp thu TT văn hoá dân chủ và CM của CM Pháp, CM Mỹ, 
trong đó có Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp và Tuyên ngôn độc lập 
năm 1776 của Mỹ.
+ Người đánh giá rất cao về chúa Jêsu. Người tiếp thu những tư tưởng của những nhà 
khai sáng Pháp.

       c. Chủ nghĩa Mác-Lênin 
Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Hồ Chí Minh khẳng định: "Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người 

background image

cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần kỳ, không 
những là cái kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng đường chúng ta đi tới thắng lợi 
cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản"
Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã nắm vững cái cốt lõi, linh hồn sống của 
nó, là phương pháp biện chứng duy vật, học tập, lập trường quan điểm, phương pháp 
biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng 
Việt Nam.
Các tác phẩm, bài viêt của Hồ Chí Minh phản ánh bản chất tư tưởng cách mạng của 
Người theo thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Là yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

       d. Những phẩm chất cá nhân riêng của Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh có một tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cùng với một đầu óc phê phán 
tinh tường sáng suốt trong việc tìm hiểu tinh hoa tư tưởng văn hoá cách mạng trong 
nước và trên thế giới.
- Sự khổ công rèn luyện học tập để chiếm lĩnh những tri thức phong phú của thời đại và 
với kinh nghiệm đấu tranh trong phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công 
nhân quốc tế để tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin một cách khoa học.
- Có một tâm hồn của nhà yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành và 
một trái tim yêu nước thương nòi, yêu thương những người cùng khổ, sãn sàng chịu 
đựng hi sinh cao nhất vì độc lập của tổ quốc, vì hạnh phúc của đồng bào.
Kết luận: Tóm lại, TTHCM là sản phẩm của sự tổng hoà và phát triển biện chứng TT 
văn hoá truyền thống của dân tộc, tinh hoa TT văn hoá của phương Đông và phương 
Tây với chủ nghĩa M-L làm nền tảng, cùng với thực tiễn của dân tộc và thời đại qua sự 
tiếp biến và phát triển của HCM - một con người có tư duy sáng tạo, có PP biện chứng, 
có nhân cách, phẩm chất CM cao đẹp tạo nên. TTHCM là TT VN hiện đại

2. yếu tố qđ bản chất CM và KH của TTHCM

a. Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh.

   + Hồ Chí Minh đã không ngừng quan sát, nhận xét  thực tiễn , làm phong phú thêm 
hiểu biết của mình, hình thành những cơ sở quan trọng để tạo dựng nên những thành 
công trong lichx vực hoạt động lý luận

   + Hồ Chí Minh đã khám phá các quy luật vận động xã hội… để khái quát thành lý 
luận, đem lý luận chỉ đạo thực tiễn và được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Nhờ vậy mà 
lý luận của Hồ Chí Minh mang giá trị khách quan, cách mạng và khoa học 

b.Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn.

+ Thể hiện ở tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầu óc có phê phán, tinh tường, sáng suốt 
trong việc nhận xét, đánh giá các sự vật, sự việc xung quanh.

+ Bản lĩnh kiên định, luôn tin vào nhân dân, khiêm tốn, giản dị, ham học hỏi; nhạy bén 
với cái mới, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiễn. 

+ Sự khổ công học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức nhân loại, tâm hồn của một  nhà 
yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một trái tim yêu 

background image

nước, thương dân, sẵn sàng chụi đựng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hanj phúc 
của nhân dân.

Chính vì thế, Hồ Chí Minh đã khám phá ra lý luận cách mạng thuộc địa trong thời đại 
mới, xây dựng một hệ thống quan điểm lý luận toàn diện, sâu sắc về cách mạng Việt 
Nam, kiên trì chân lý và định ra các quyết sách đúng đắn, sáng tạo để đưa cách mang 
đến thắng lợi.

c.Chủ nghĩa Mac lenin la cơ sở thế giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc tư tưởng, 
lý luận trực tiếp qđ bản chất Cm và KH của tư tưởng HCM. HCM là người trung thành, 
vận dụng sáng tạo va phát triển chủ nghĩa Mác leenin vào đk cụ thể của CMVN. Chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là đỉnh cao của tư duy nhân loại; là thế giới quan, phương pháp 
luận khoa học và cách mạng, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, 
của các đảng cộng sản và công nhân trong đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong suốt cuộc đời hoạt 
động của mình, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là chủ nghĩa 
chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất, "muốn cách mạng thành công, phải đi 
theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và chủ nghĩa Lê-nin". Đối với Người, chủ nghĩa Mác - Lê-
nin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để giải quyết những vấn đề do 
thực tiễn đặt ra. Người không bao giờ xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đồng thời kiên 
quyết chống chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại.

Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một nguồn gốc - nguồn gốc chủ yếu nhất, của tư 
tưởng Hồ Chí Minh, là một bộ phận hữu cơ - bộ phận cơ sở, nền tảng của tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Không thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ra ngoài hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, hay 
nói cách khác, không thể tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi nền tảng của nó là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Cho nên, có thể nói, ở Việt Nam, giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh 
cũng là giương cao chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Muốn bảo vệ và quán triệt chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin một cách có hiệu quả, phải bảo vệ, quán triệt và giương cao tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Đó là lịch sử mà cũng là lô-gíc của vấn đề. Nó giúp chỉ ra sai lầm của quan niệm 
đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là "kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại" (2)

Tóm lại: TT HCM là sản phẩm tổng hòa của những điều kiện khách quan và chủ quan, 
của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Cùng với thực tiễn dân 
tộc và thời đại được Hồ Chí Minh tổng kết, chuyển hóa sắc sảo, tinh tế với một phương 
pháp khoa học, biện chứng, TT HCM đã trở thành tư tưởng Việt Nam hiện đại.

Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi người dân Việt và đây là một yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Tất Thành đi vào con đường cách mạng (Lòng yêu nước là cái vốn có của người dân Việt. Vấn đề đặt ra là Đảng phải khơi gợi). - Cho đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể cả thắng lợi công cuộc đổi mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước, với học thuyết được du nhập vào Việt Nam đều phải thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3437     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1446 Lượt xem: 114195
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 554 Lượt xem: 109022
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88202
Có thể bạn quan tâm
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 234 Lượt xem: 72621
tâm lý học đại cương Lượt tải: 320 Lượt xem: 66265
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52163
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 183 Lượt xem: 51431