Tài liệu

Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 29453     Tải về: 48     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu - tài liệu, sách iDoc.VnNgay từ buổi đầu bước chân vào làng thơ, Xuân Diệu dường như đã tự chọn cho mình một lẽ sống: sống để yêu và
Ngay t bu i đ u b c châno làng th , Xuân Di u d ng nh đã t ch n chonh ướ ơ ườ ư
m t l s ng: s ng đ u và tôn th nh yêu! Ph ng s b ng trái tim yêu n ng cy,
b ng cu c s ng say mê và b ng vi c "hăm h " làm th tình! Nh c đ n Xn Di u, s ơ ế
th t là thi ut n u không k n "V i ng", "Đâya thu t i", và "Th duyên" trong ế ế ơ
tuy n t p "Th th " - đ a con đ u lòng ng hoàng th nh" đã ban t ng cho nhân ơ ơ ơ
gian. Nh m t cái ch m tay kh nh o tâm h n nh ng ng i yêu th , th Xuân Di uư ườ ơ ơ
nh nng và tinh t nh chính tác gi c a nó, đ l i trong tâm h n ng i đ c m t n ế ư ườ
t ng đ m n t th t khó phôi pha v s phóng túng, gu có mà h t s c tinh t trongượ ế ế ế
đ i s ng n i tâm, tâm c a h n c a cái "TÔI" tr nh Xuân Di u. Th Xuân Di u nh ơ ư
m t kc tình si say đ m ng t no...th t đ n t ng h i th ! ế ơ
Nh ng v đ p c a a xn đâu ch c a riêng Xn Di u. T nghìn năm t c, các b c ướ
ti n b i đã nh ng v n th tràn tr v tình yêu đói v i mùa xuân và cu c s ng. Nh ng ơ ư
u đ n m c nh ng ham mu n táo b o khác th ng nh Xn Di u, đó là đi u th tế ư ư
m i m , th t nh li t. Đ c bi t cái cáchi c a nhà th . Trong th ca trung đ i, nét ơ ơ
n i b t nh phi ngã, cáii tr tình th ng n náu sau nh ngnh t ng thiên nhiên. ườ ư
Trong khi đó, Xn Di u b c l ý th c v cái i tr tình th t táo b o:
"Tôi mu n t t n ng đi
Cho màu đ ng nh t m t,
Tôi mu n bu c gió l i
Cho h ng đ ng bay đi."ươ
i Xn Di u là m t n th m i, qu không sai! N u nh trong th ca c a nh ng thi sĩ ơ ế ư ơ
lãng m n ngày x a, thiên đ ng là ch n b ng lai tiên c nh, là n iy gió trăng hoa, t ư ườ ơ
trong quan ni m th c a Xuân Di u, cu c s ng tr n gian m i th c n i h nh pc nh t, ơ ơ
là n i xinh đ p căng m ng nh a s ng nh t! Th lãng m n c a ông luôn m t ni mơ ơ
say mê ngo i gi i, khác gi i, m t ni m khát khao giao c m v i đ i, m t lòng ham s ng
nh li t đ n tràn đ y. D ng nh lòng yêu đ i, yêu cu c s ng c a ông đã bi n cái ham ế ườ ư ế
mu n "t t n ng", "bu c gió" tr nên quá táo b o, đ n đ lo âu tr c s thay đ i c a đ t ế ướ
tr i, c nh v t...mu n ôm t t c , mu n gi l i t t c thiên nhiên v i v đ p v n có c a
. c mu n níu gi th i gian, ch n vòng quay c a vũ tr o ng c quy lu t t nhn,Ướ ượ
ph i chăngông đang mu n đo t quy n t oa. Nh ng trongi phi lí đó, v n có s ư
đáng yêu c a m t tâm h n lãng m n yêu cu c s ng. V i ông, s ng là c m t h nh pc
l n lao, kỳ di u, s ng là đ t n h ng và t n hi n. Th gi i này đ c Xuân Di u c m ưở ế ế ượ
nh n nh m t thiên đ ng trên m t đ t, m t b a ti c l n c a tr n gian. N th đã c m ư ườ ơ
nh n b ng c s tinh vi nh t c a m t h n yêu đ y ham mu n, n s s ng cũng hi n ra
nh m t th gi i đ y xuânnh. Cái thiên đ ng s c h ng đó hi n ra trong "V tng"ư ế ườ ươ
v a nh m t m nh v n tình ái, v n v t đ ng c lên h ng, v a nh m t mâm ti c v i ư ườ ươ ươ ư
m t th c đ n quy n rũ, l i v a nh m t ng i tình đ y ku g i. ơ ế ư ườ
ai đó đãi r ng: “Xuân Di u say đ m v i tình yêu và hăng hái v i mùa xuân, th
nh b i trong ánh n ng, rung đ ng v i b m chim, ch t đ y trong tim mây tr i thanhơ ướ
s c”:
"C a ong b m này đây tu n tháng m t; ướ
Này đây hoa c a đ ng n i xanh ;
Này đây lá c anh t ph ph t; ơ ơ
C a y n anh này đây khúc nh si." ế
Đó là ni m vui s ng c a ti tim thi sĩ tr l n đ u tiên pt hi n ra 1 thiên d ng trên ướ ườ
m t đ t.N u th x a, c nth ch s dung thính giác th giác đ c m nh n v đ p ế ơ ư ơ
c a ngo i gi i thì các thi sĩ th i Th m i l i huy đ ng t t c các giác quan t nhi u góc ơ
đ đ c m nhân v đ p s quy n rũ đ m say h n ng i c a c nh v t đ t tr i c ế ườ
xuân sang. Trong đo n th , đi p ng "này đây" đ c s d ng 5 l n k t h p v i l i ki t ơ ượ ế
khi n nh p th tr nên d n d p, là m t s ch tr ng nc, ng c nhiên, l l m, nhế ơ ơ ư
m t ti ng reo vui s ng t t cùng đ r i chìm ng p đ m say tr c trùng trùng đi p: C a ế ướ ướ
ong b m tu n tháng “m t” ng t no, o là hoa c a đ ng n i xanh “rì”, nàolá c aư
cành t “ph ph t”, c a y n anh là kc tình “si”; th hi n s phong pb t t n c aơ ơ ế
thiên nhiên. T t c m i gc quan c a thi sĩ nh rung lên, căng ra mà đón nh n t t c , ư
c m nh n t t c . S s ng ng n ng t đang ph iy, thiên nhiên h u nh xinh đ p th t ơ
đáng yêu nh m t s g i m h p d n đ n l kì, m t s m i m c mà thiên nhiên là nh ngư ế
"món ăn" s n. Nh ng v đ p đ c li t kê b ng nh ng tính t đ m nh t kc nhau đ ượ
th hi n tài năng s d ng t ng c a Xn Di u - c nh v t trong th ông đã tr nên cu n ơ
trào s c màu, cu n trào s c s ng. S v t nh th ng ngi đ i cũng đ c đ t cho m t ườ ượ
ng v r t kiêu, r t hãnh di n, đ c tr c ti p nh n ánhng r c r c a lòng yêu cu c ư ế
s ng t h n th Xn Di u đã tr nên lung linh, đ p đ , là bi u t ng c a a xn và ơ ượ
tu i tr gi a cu c đ i! Thi pháp hi n đ i đã ch pnh cho nh ng c m giác m i m ẻ ở
c a Xuân Di u, giúp nth di n t tr ng thái h n nhn, b ng b t tr c cái s c xn ơ ướ
trong c nh v t, trong đ t tr i và c a muôn li. Cách ng t nh p trong đo n th đ y linh ơ
ho t, bi n h(3/2/3 và 3/5). Đ c bi t là nh ng hình nh, nh ng khung c nh đ c mu ế ượ
t th t c th , in đ m phong cách XD: tu n tháng m t, đ ng n i xanh rì ... t t c tràn tr
s s ng và th t đ m say!
y đây ánhng ch p hàng mi
Liên hệ quảng cáo

M i bu i s m th n Vui h ng gõ c a
Tháng giêng ngon nh m t c p môi g nư
Tôi sung s ng. Nh ng v i vàng m t n aướ ư
Tôi không ch n ng h m i hòai xn."
Ch a bao gi trong th Vi t Nam hình nh m t tr i - v ng thái d ng l i hi n ra d uư ơ ươ
ng, tình t lãng m n đ n th . V i Xn Di u, m i ngày đ c s ng, đ c nn th y ế ế ượ ượ
m t tr i, đ c t n h ng s c h ng c a v n v t là m t ngày vui. Hình nh "th n vui ượ ưở ươ
h ng gõ c a" g i nh ng liên t ng g n gũi v i hình t ng m t tr i trong th n tho i hy ưở ư
l p x a. Ni m vui s ng trong tâm h n nhà th dâng tn khi n ngòi bút c a Xuân Di u ư ướ ơ ế
th t s xu t th n và thi sĩ đã sáng t o nên 1 câu th tuy t bút:"Tng giêng ngon nh m t ơ ư
c p môi g n". M t ch “ngon” chuy n đ i c m giác th n tình, m t cách sonh v a l
v a táo b o. Đây là câu th hay nh t, m i nh t cho th y màu s c c m giác và tâm h n ơ
u đ i, u cu c s ng đ n cu ng nhi t c a thi sĩ Xn Di u. Nth đem l i m t khái ế ơ
ni m v n tr u t ng thu c v th i gian "tháng giêng" sonh v i m t hình nh v n c ượ
th , mang tính nh c c m. Nh ng sao u th Xn Di u v n tinh khôi, v n ngun, trong ư ơ
sáng, l i g n gũi và tr trung đ n th . Cái m i trong th nh Xn Di u th ! Đó là s ế ế ơ ế ư
k t h p hài hoà gi a tâm h n th c khi n tình yêu thăng hoa. Đang đ nh đi m c aế ế
h nh pc, tâm h n nhà th tr i n n i âu lo tr c cái mong manh c a xuân s c s phai ơ ư
tàn, s đan xen hai lu ng c m xúc trái ng c là đi u th ng g p trong th tình Xuân ượ ườ ơ
Di u. Nó d n nhà th đ n nh ng suy t và quan ni m nhân sinh mang tính tri t lý. Thi ơ ế ư ế
nhân nh n rai quy lu t kh c nghi t c ang ch y th i gian: "t t c s qua đi, t t c
s l i tàn ..." Hai tâm tr ng ti ng c nh ng d nn trong ng th "Tôi sung s ng. ượ ư ơ ướ
Nh ng v i vàng m t n a". V hình th c, đâym t c u trúc đ c đáo b i ng t thành 2ư
câu ch a đ ng 2 tâm tr ng, 2 c mc trái ng c nhau: sung s ng-v i ng. Nh ng đi u ư ướ ư
Xuân Di u mu n di n t là "v i vàng m t n a". Th ng thì con ng i tu i trung ườ ư
niên m i ti c tu i xuân. đây Xn Di u đang xn, đang q đ i tr trung đã nu i ế
ti c, đã v ing "Tôi không ch n ng h m i hòai xuân." sao v y? B i v i Xuânế
Di u:
"Xn đ ng t i, nghĩa là xn đ ng qua.ươ ươ
Xuânn non, nghĩa là xuân s g.
Mà xuân h t, nghĩa là tôing m t.ế
ng tôi r ng, nh ng l ng tr i c ch t, ư ượ
Không cho i th i tr c a nn gian
i làm chi r ng xn v n tu n an,
N u tu i tr ch ng hai l n th m l iế
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu
Ngay từ buổi đầu bước chân vào làng thơ, Xuân Diệu dường như đã tự chọn cho mình một lẽ sống: sống để yêu và tôn thờ Tình yêu! Phụng sự bằng trái tim yêu nồng cháy, bằng cuộc sống say mê và bằng việc "hăm hở" làm thơ tình! Nhắc đến Xuân Diệu, sẽ thật là thiếu sót nếu không kể tên "Vội vàng", "Đây mùa thu tới", và "Thơ duyên" trong tuyển tập "Thơ thơ" - đứa con đầu lòng mà "ông hoàng thơ tình" đã ban tặng cho nhân gian. Như một cái chạm tay khẽ nhẹ vào tâm hồn những người yêu thơ, thơ Xuân Diệu nhẹ nhàng và tinh tế như chính tác giả của nó, để lại trong tâm hồn người đọc một ấn tượng đậm nết và thật khó phôi pha về sự phóng túng, giàu có mà hết sức tinh tế trong đời sống nội tâm, tâm của hồn của cái "TÔI" trữ tình Xuân Diệu. Thơ Xuân Diệu như một khúc tình si say đắm ngọt ngào...thật đến từng hơi thở!
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 29453     Tải về: 48     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
Để học tốt ngữ văn 10 Lượt tải: 237 Lượt xem: 38389
Còn chút gì để nhớ Lượt tải: 1 Lượt xem: 37395
Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Lượt tải: 69 Lượt xem: 32780