Tài liệu

Phân tích bài thơ “Tôi yêu em” của Puskin

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 22960     Tải về: 27     Lượt mua: 2    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Phân tích bài thơ “Tôi yêu em” của Puskin - tài liệu, sách iDoc.VnMột trong những chủ đề lớn của thơ trữ tình Puskin là tình yêu "Hầu như tình yêu, tình bạn luôn luôn là những t
Phân tích bài th “Tôi yêu em” c a Puskinơ
M t trong nh ng ch đ l n c a th tr tình Puskin là tình yêu “H u nh ơ ư
tình yêu, tình b n luôn luôn nh ng tình c m chi ph i nhà th nhi u nh t ơ
ng n ngu n tr c ti p nh t c a h nh phúc đau kh c a c đ i ông… Màu ế
s c chung c a th Puskin, đ c bi t trong th tr tình, v đ p n i tâm con ơ ơ
ng i lòng nhân ái vu t ve tâm h n”. (Biêlinxki). Cùng v i “g i K”, “Tôiườ
yêu em” bài th n i ti ng c a Puskin v tình yêu. Th i s ng Pêtecbua,ơ ế
Puskin th ng lui t i nhà v ch t ch Vi n hàn lâm ngh thu t cũng m tườ
thi u n đ p tên là A.A. Ôlênhia, con gái v ch nhà. Mùa hè năm 1828, nhà thế ơ
ng l i c u hôn nh ng không đ c nh n l i. Năm 1829, bài th ra đ i trên cỏ ờ ư ượ ơ ơ
s c a m i tình th c này, bài th đ c in trong t p “Nh ng bông hoa ơ ượ
ph ng B c”.ươ
“Tôi yêu em: đ n nay ch ng t có thế
Ng n l a tình ch a h n đã tàn phai ư
Nh ng không đ em b n lòng thêm n aư
Hay h n em ph i g n bóng u hoài.
Tôi yêu em âm th m, không hi v ng
Lúc r t rè, khi h m h c lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đ m th m
C u em đ c ng i tình nh tôi đã yêu em. ượ ườ ư
Th tình yêu c a Puskin th ng b t ngu n t nh ng xúc c m cơ ườ
th , chân th c v i nh ng tr i nghi m tình c m sâu xa, do đó, đã th
đ c nh ng v đ p đa d ng, tinh t c a th gi i tâm h n con ng i. Bàiượ ế ế ườ
th tôi yêu em đã gây m t ni m xúc đ ng l n lao vì đã v n t i nh ngơ ươ
giá tr tinh th n chung c a loài ng i. Nh ng tình c m chân thành, cao ư
th ng, nhân ái c a tình yêu ch a đ ng trong nh ng l i l gi n d , trongượ
sáng nh t.
Th tình yêu hay th tr tình c a Puskin chi m v trí đ c bi t trong khoơ ơ ế
tàng th ca Nga. Ông đ c coi “m t tr i c a th ca Nga”. M c cu c đ iơ ượ ơ
Tài liều đ̀̀̀c tài t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn
ng n ng i, thi sĩ đã đ l i cho đ i sau h n 800 bài th tr tình có giá tr , Puskin ơ ơ
là m t trong nh ng nhà th trên th gi i ý th c trong v n đ sáng tác. Thi ơ ế
hi u r t rõ giá tr c a th mình. ơ
th chia bài th thành hai ph n: B n câu đ u, nhân v t tr tình - tôi, ơ
kh ng đ nh tình yêu v n còn nh ng xin rút lui không mu n gây phi n mu n ư
cho ng i mình yêu. B n câu cu i, di n t các cung b c khác nhau c a tìnhườ
yêu l i kh ng đ nh m t tình yêu đ m th m, chân thành. Đi p khúc “Tôi yêu
em” gi ng đi u ch đ o c a bài th . Trong ti ng Nga, v i hai đ i t ya ơ ế
v ; th d ch sang ti ng Vi t thành m t s c p quan h nh “Tôi yêu cô”,ư ế ư
“anh yêu em”, “tôi yêu em”. Đ i v i ti ng Vi t, đ i t x ng ch đ i thay ế ư
m t chút quan h s c thái tình yêu cũng đ i khác. “Tôi yêu cô” b c l
m t kho ng cách xa, trang tr ng, ít tình c m, h n n a, t “cô” trong ti ng Vi t ơ ế
it ch qu n h tình yêu. Còn “anh yêu em thì thân thiét, g n gũi quá, s d ng
c m t “tôi yêu em”, b n d ch c a Thuý Toàn đã di n t chính xác m t quan h
v a g n v a xa, v a r t v a đ m th m. Nét tinh t trong quan h hai nhân ế
v t đ c b c l qua hai đ i t nhân x ng tôi và em này. ượ ư
th nói Puskin ng i cha đ th c s c a n n văn h c Nga m i ườ
ngôn ng văn h c m i c a Nga, m c n n văn h c Nga m i đã hình thành t
tr c, t th k XVIII. V i Puskin, th ca Nga, hay nói r ng h n văn h c Nga,ướ ế ơ ơ
đã t m t ng i h c t nhút nhát tr thành m t ng i th y tài năng giàu ườ ư
kinh nghi m. Đi u đó, th t hoàn toàn không d dàng. M đ u bài th đi ơ
khúc kh ng đ nh: Tôi yêu em - m t l i b c l chân thành xu t phát t m t trái
tim trung th c, báo hi u m t tình yêu th c s . “Tôi yêu em”, l i l gi n d
mang bao n i quy n rũ, n muôn đ i. (Nguyên văn: “tình yêu, l , còn ế
ch a hoàn toàn l i t t trong lòng tôi”. Nh ng sau đó m ch th chuy n đ t ng t,ư ư ơ
hai câu th ti p theo toát lên cái đi m tĩnh c a trí, cái d nén c a c m xúc.ơ ế
L i th nh m t l i t nh c nh , m t s t ý th c v tình yêu c a mình ơ ư
cũng nh m t l i nói bên trong đ y d u dàng, trân t ng v i “h n em” Đ ng sauư
nh ng l i l đi m tĩnh y bao n i ni m, bao s c thái c a nh yêu: “Đi u
quan tr ng không ph itình yêu c a tôi mà là s yên tĩnh, thanh th n c a h n
Tài liều đ̀̀̀c tài t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn
em”. Tình yêu th ch m d t nhi u do, nh ng cái do đ y d u dàng, ư
trân tr ng và cao th ng y đ i v i ng i ph n d m y ai có đ c. ượ ườ ượ
Puskin thi bi t dùng “l i ca đ đ t trái tim ng i”, làm cho conế ườ
ng i t t ng h n vào cu c s ng, cu c đ u tranh. Th Puskin th m nhu nườ ư ưở ơ ơ
tinh th n nhân đ o “đánh th c nh ng tình c m t t đ p” trong con ng i. Đi m ườ
n i b t trong tình b n cũng nh tình yêu c a Puskin s chân thành cao đ . ư
N u b n câu th đ u, c m xúc xu h ng b d n nén, b trí chi ph i thì ế ơ ướ
b n câu th sau, m ch c m xúc l i tuôn trào, kh ng đ nh m t nh yêu mãnh ơ
li t, không che d u v i đi p khúc “tôi yêu em” đ c nh c l i l n th hai . ượ
“Tôi yêu em âm th m, không hi v ng
Lúc r t rè khi h m h c lòng ghen.
Nhân v t tr tình b c l th ng th n tâm h n nh: M t tình yêu
âm th m”, không hi v ng, v a kh ng đ nh nét âm th m v a nh n
m nh không hi v ng, nh tô đ m thêm nét đ c bi t c a m i tình đ n ư ơ
ph ng này. Nh ng dù v y, tình yêu y v n di n ra v i m i s c tháiươ ư
muôn thu . Nhân v t tr tình không ng n ng i mà trung th c bày t : khi
h m h c ng ghen. Tuy nhiên, ai đã t ng nói, lòng ghen tuông nh ư
con r n đ c, nó bóp ngh t trái tim, b i vì ghen tuông trong tình yêu d n
đ n m t sáng su t, nh Mêdê vì thù ch ng mà gi t ch t con mình (Mêđêế ư ế ế
- ripit), nh Ôtenlô bóp ch t Đexđêmôna (Ôtenl -Sêcxpia), nh lenxkiƠ ư ế ơ ư
thách Ônêghin đ u súng (Epghêni nêghin - Puskin). Li u nhân v t tr Ơ
tình trong bài th có b n i ghen tuông ng tr làm h th p con ng i nhơ ườ ư
v y không?
Hai câu th cu i cùng là câu tr l i, v t sáng lên m t giá tr nhânơ
văn, m t t th cao th ng c a con ng i đáng yêu y. ư ế ượ ườ
Tôi yêu em yêu chân thành, đ m th m
C u em đ c ng i tình nh tôi đã yêu em. ượ ườ ư
C m xúc b d n nén đ c gi i to , tuôn trào. Đi p khúc Tôi yêu ượ
em đ c y l i l n th ba v i m t l i kh ng đ nh b n ch t c a m iượ
tình y: chân thành, đ m th m. Trong đi p ng Tôi yêu em nguyên
Tài liều đ̀̀̀c tài t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn
Phân tích bài thơ “Tôi yêu em” của Puskin
Một trong những chủ đề lớn của thơ trữ tình Puskin là tình yêu "Hầu như tình yêu, tình bạn luôn luôn là những tình cảm chi phối nhà thơ nhiều nhất và là ngọn nguồn trực tiếp nhất của hạnh phúc và của đau khổ cuộc đời ông...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 22960     Tải về: 27     Lượt mua: 2    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tác phẩm Người trong bao - Sê Khốp Lượt tải: 9 Lượt xem: 6868
Donkihote của XecVanTec. Lượt tải: 10 Lượt xem: 3681
Có thể bạn quan tâm
Donkihote của XecVanTec. Lượt tải: 10 Lượt xem: 3681
Truyện - Cuốn theo chiều gió - Full PDF Lượt tải: 52 Lượt xem: 2988
Hài kịch - một phạm trù của Mỹ học Lượt tải: 5 Lượt xem: 2848
100 bài thơ Đường nổi tiếng Lượt tải: 7 Lượt xem: 2806
Phác thảo văn học Mỹ Lượt tải: 17 Lượt xem: 2617