Tài liệu

phân phối chương trình thể dục tiểu học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6364     Tải về: 39     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu phân phối chương trình thể dục tiểu học - tài liệu, sách iDoc.Vnphân phối chương trình thể dục tiểu học,tài liệu hướng dẫn phân phối các tiết học thể dục các lớp tiểu học của Bộ Giáo dục & Đào tạo
CH NG TRÌNH TH D CƯƠ
(Theo công văn s 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a B tr ng B Giáo d c và Đào t o) ưở
TU N
L P 1
(M i tu n 1 ti t) ế
L P 2
(M i tu n 2 ti t) ế
L P 3
(M i tu n 2 ti t) ế
L P 4
(M i tu n 2 ti t) ế
L P 5
(M i tu n 2 ti t) ế
1
+ T ch c l p -
Trò ch i v n đ ngơ
Ti t 1:ế Gi i thi u ch ng ươ
trình - T ch i: Di t cácơ
con v t có h i”.
Ti t 2:ế T p h p hàng d c,
dóng hàng, đi m s .
Ti t 1:ế Gi i thi u ch ng ươ
trình. Trò ch i “Nhanh lênơ
b n i!” ơ
Ti t 2:ế Ôn m t s năng
Đ i hình đ i ngũ . Trò ch iơ
“Nhóm ba, nhóm b y”
Ti t 1:ế Gi i thi u ch ng ươ
trình - Trò ch i “Chuy nơ
bóng ti p s c”ế
Ti t 2:ế T p h p hàng d c,
dóng hàng, đi m s , đ ng
nghiêm, đ ng ngh - Trò
ch i “Ch y ti p s c”ơ ế
Ti t 1:ế T ch c l p - Đ i hình
đ i ngũ - Trò ch i “K t b n” ơ ế
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Ch y đ i ch , v tayơ
nhau” và “Lò cò ti p s c”ế
2
+ Trò ch i - Đ iơ
hình đ i ngũ
Ti t 1:ế Dàn hàng ngang,
d n hàng - Trò ch i: “Qua ơ
đ ng l i”ườ
Ti t 2:ế Dàn hàng ngang,
d n hàng - Trò ch i: ơ
“Nhanh lên b n i” ơ
Ti t 1:ế Ôn Đi đ u - Trò
ch i “K t b n”ơ ế
Ti t 2:ế Ôn Bài t p rèn
luy n t th k năng ư ế
v n đ ng c b n. ơ Trò ch iơ
“Tìm ng i ch huy”ườ
Ti t 1:ế Quay ph i, quay trái,
dàn hàng, d n hàng - Trò
ch i “Thi x p hàng nhanh”ơ ế
Ti t 2:ế Đ ng tác quay sau -
Trò ch i “Nh y đúng, nh yơ
nhanh”
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Ch y ti p s c”ơ ế
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “K t b n”ơ ế
3
+ Đ i hình đ i
ngũ - Trò ch i v nơ
đ ng
Ti t 1:ế Quay ph i, quay
trái - Trò ch i: “Nhanh lênơ
b n i” ơ
Ti t 2:ế Quay ph i, quay
trái - Đ ng tác v n th ươ
tay
Ti t 1:ế T p h p hàng
ngang, dóng hàng, đi m s
Ti t 2:ế Ôn Đ i hình đ i
ngũ. Trò ch i: “Tìm ng iơ ườ
ch huy”
Ti t 1:ế Đi đ u, đ ng l i,
quay sau - Trò ch i “Kéoơ
c a l a x ư
Ti t 2:ế Đi đ u, vòng ph i,
vòng trái, đ ng l i - Trò ch i ơ
“B t m t b t dê”
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “B khăn”ơ
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Đua ng a”ơ
4
+ Đ i hình đ i
ngũ - Trò ch i v nơ
đ ng
Ti t 1:ế Đ ng tác chân - Trò
ch i: “Kéo c a l a x ơ ư
Ti t 2:ế Đ ng tác l n - Trò ư
ch i: “Kéo c a l a x ơ ư
Ti t 1:ế Ôn Đ i hình đ i
ngũ. Trò ch i “Thi x pơ ế
hàng”
Ti t 2:ế Đi v t ch ngư ướ
ng i v t th p. Trò ch i ơ
“Thi x p hàng”ế
Ti t 1:ế Đi đ u, vòng ph i,
vòng trái, đ ng l i - Trò ch i ơ
“Ch y đ i ch , v tay nhau”
Ti t 2:ế Đ i hình đ i ngũ -
Trò ch i “B khăn”ơ
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Hoàng Anh, Hoàngơ
Y n”ế
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Mèo đu i chu t”ơ
5
+ Đ i hình đ i
ngũ - Trò ch i v nơ
đ ng
Ti t 1:ế Chuy n đ i hình
hàng d c thành đ i hình
vòng tròn ng c l i. Ônượ
4 đ ng tác c a bài th d c
phát tri n chung
Ti t 2:ế Đ ng tác b ng -
chuy n đ i hình hàng
ngang thành đ i hình vòng
tròn và ng c l i.ư
Ti t 1:ế Ôn Đi v tượ
ch ng ng i v t th pướ
Ti t 2:ế Trò ch i “Mèoơ
đu i chu t”
Ti t 1:ế Trò ch i “B t m tơ
b t dê”
Ti t 2:ế Quay sau, đi đ u
vòng ph i, vòng trái, đ ng
l i - Trò ch i “B khăn” ơ
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Nh y ô ti p s c”ơ ế
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Nh y đúng nh y nhanh”ơ
T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 1 -
6
+ Đ i hình đ i
ngũ - Trò ch i v nơ
đ ng
Ti t 1:ế Ôn 5 đ ng tác c a
bài th d c phát tri n
chung
Ti t 2:ế Ôn 5 đ ng tác đã
h c c a bài th d c phát
tri n chung (n i dung nh ư
bài 11)
Ti t 1:ế Ôn Đi v tượ
ch ng ng i v t th pướ
Ti t 2:ế Đi chuy n h ng ướ
ph i, trái. Trò ch i “Mèo ơ
đu i chu t”
Ti t 1:ế T p h p hàng ngang,
dóng hàng, đi đ u vòng ph i
vòng trái - Trò ch i “K tơ ế
b n”
Ti t 2:ế Đi đ u vòng ph i,
vòng trái - Trò ch i “Némơ
trúng đích”
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Chuy n đ v t”ơ
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Lăn bóng b ng tay”ơ
7
+ Đ i hình đ i
ngũ - Trò ch i v nơ
đ ng
Ti t 1:ế Đ ng tác toàn than
Ti t 2:ế Đ ng tác nh y -
Trò ch i: “B t m t b t dê”ơ
Ti t 1:ế Ôn Đi chuy n
h ng ph i, tráiướ
Ti t 2:ế Trò ch i “Đ ngơ
ng i theo l nh”
Ti t 1:ế T p h p hàng ngang,
dóng hàng, đi m s - T
ch i “K t b n”ơ ế
Ti t 2:ế Quay sau, đi đ u
vòng ph i, vòng trái - Trò
ch i “Ném trúng đích”ơ
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Trao tín g y”ơ
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Trao tín g y”ơ
8
+ Đ i hình đ i
ngũ - Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n
Ti t 1:ế Đ ng tác đi u hòa -
Trò ch i: “B t m t b t dê”ơ
Ti t 2:ế Ôn bài th d c phát
tri n chung.
Ti t 1:ế Ôn Đi chuy n
h ng ph i, trái.ướ Trò ch iơ
“Chim v t ề ổ
Ti t 2:ế Đi chuy n h ng ướ
ph i, trái
Ti t 1:ế Quay sau, đi đ u
vòng ph i, vòng trái (n i
dung nh bài 14 SGV)ư
Ti t 2:ế Đ ng tác v n th ươ
tay c a i th d c phát
tri n chung - Trò ch i ơ
“Nhanh lên b n i” ơ
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Trao tín g y”ơ
Ti t 2:ế Đ ng tác v n th ươ
tay - Trò ch i “D n bóng”ơ
9
+ Đ i hình đ i
ngũ - Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n
Ti t 1:ế Ôn bài th d c phát
tri n chung - đi m s 1-2;
1-2 theo đ i hình hàng d c
Ti t 2:ế Ti p t c ôn bài thế
d c phát tri n chung. Đi m
s 1-2; 1-2 theo đ i hình
hàng ngang
Ti t 1:ế Đ ng tác v n th , ươ
tay c a bài th d c phát
tri n chung
Ti t 2:ế Ôn 2 đ ng tác
v n th tay c a bàiươ
th d c phát tri n chung
Ti t 1:ế Đ ng tác chân c a
bài th d c phát tri n chung
- Trò ch i “Nhanh lên b nơ
i”ơ
Ti t 2:ế Đ ng tác l ng - b ng ư
c a bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Con cócơ
c u Ông Tr i”
Ti t 1:ế Đ ng tác chân - Trò
ch i “D n bóng”ơ
Ti t 2:ế Ôn ba đ ng tác v n ươ
th , tay, chân - Trò ch i “Ai ơ
nhanh và khéo h n”ơ
10
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n
Ti t 1:ế Bài th d c phát
tri n chung (n i dung nh ư
bài 18)
Ti t 2:ế Đi m s 1-2; 1-2
theo đ i hình vòng tròn. Trò
ch i: “B khăn”ơ
Ti t 1:ế Đ ng tác chân,
l n c a bài th d c phátườ
tri n chung
Ti t 2:ế Ôn 4 đ ng tác đã
h c c a bài th d c. Trò
ch i “Ch y ti p s c”ơ ế
Ti t 1:ế Đ ng tác toàn thân
c a bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Con cócơ
c u Ông Tr i”
Ti t 2:ế Ôn 5 đ ng tác đã h c
c a bài th d c - Trò ch i ơ
“Nh y ô ti p s c” ế
Ti t 1:ế Đ ng tác v n mình -
Trò ch i “Ai nhanh khéoơ
h n”ơ
Ti t 2:ế Trò ch i “Ch y nhanhơ
theo s
T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 2 -
Liên hệ quảng cáo

11
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n - Trò ch i ơ
v n đ ng
Ti t 1:ế Trò ch i: “B khănơ
- ôn bài th d c”
Ti t 2:ế Trò ch i: “B khănơ
- ôn bài th d c”
Ti t 1:ế Đ ng tác b ng c a
bài th d c phát tri n
chung
Ti t 2:ế Đ ng tác toàn thân
c a bài th d c phát tri n
chung
Ti t 1:ế Ôn 5 đ ng tác đã h c
c a bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Nh y ôơ
ti p s c”ế
Ti t 2:ế Ôn 5 đ ng tác đã h c
c a bài th d c phát tri n
chung (n i dung nh bài 21 ư
SGV)
Ti t 1:ế Đ ng tác toàn thân -
Trò ch i “Ch y nhanh theoơ
s
Ti t 2:ế Đ ng tác v n th , ươ
tay, chân, v n mình, toàn thân
- Trò ch i “Ch y nhanh theoơ
s
12
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n - Trò ch i ơ
v n đ ng
Ti t 1:ế Trò ch i: “Nhómơ
ba, nhóm b y - ôn bài th
d c”
Ti t 2:ế Ôn n i dung nh ư
bài 20 (sách giáo viên)
Ti t 1:ế Ôn các đ ng tác đã
h c c a bài th d c phát
tri n chung
Ti t 2:ế Đ ng tác nh y c a
bài th d c phát tri n
chung
Ti t 1:ế Đ ng tác thăng b ng
c a bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Con cócơ
c u Ông Tr i”
Ti t 2:ế Đ ng tác nh y c a
bài th d c phát tri n chung
- Trò ch i “Mèo đu i chu t”ơ
Ti t 1:ế Ôn 5 đ ng c c a bài
th d c - Trò ch i Ai nhanh ơ
và khéo h n”ơ
Ti t 2:ế Ôn 5 đ ng c c a bài
th d c - Trò ch i “K t b n” ơ ế
13
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n - Trò ch i ơ
v n đ ng
Ti t 1:ế Trò ch i: “B khănơ
và nhóm ba, nhóm b y”
Ti t 2:ế Đi m s 1-2; 1-2
theo đ i hình vòng tròn -
Trò ch i: “B t m t b t dê”ơ
Ti t 1:ế Đ ng tác nh y c a
bài th d c phát tri n
chung
Ti t 2:ế Ôn Bài th d c
phát tri n chung. Trò ch iơ
“Đua ng a”
Ti t 1:ế Đ ng tác đi u hòa
c a bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Chim vơ
t
Ti t 2:ế Ôn Bài th d c phát
tri n chung - Trò ch iơ
“Chim v t ề ổ
Ti t 1:ế Đ ng tác thăng b ng -
Trò ch i “Ai nhanh khéoơ
h n”ơ
Ti t 2:ế Đ ng tác nh y - Trò
ch i “Ch y nhanh theo s ơ
14
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n - Trò ch i ơ
v n đ ng
Ti t 1:ế Trò ch i: “Vòngơ
tròn”
Ti t 2:ế Trò ch i: “Vòngơ
tròn”
Ti t 1:ế Ôn Bài th d c
phát tri n chung
Ti t 2:ế Hoàn thi n Bài th
d c phát tri n chung
Ti t 1:ế Ôn Bài th d c phát
tri n chung - T ch i Đuaơ
ng a”
Ti t 2:ế Ôn Bài th d c phát
tri n chung - T ch i Đuaơ
ng a”
Ti t 1:ế Đ ng tác đi u hòa -
Trò ch i “Thăng b ng”ơ
Ti t 2:ế Bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i Thăngơ
b ng”
15
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n - Trò ch i ơ
v n đ ng
Ti t 1:ế Trò ch i: “Vòngơ
tròn”
Ti t 2:ế Bài th d c phát
tri n chung - Trò ch i ơ
“Vòng tròn”
Ti t 1:ế Ti p t c hoànế
thi n Bài th d c phát
tri n chung
Ti t 2:ế Bài th d c phát
tri n chung
Ti t 1:ế Ôn Bài th d c phát
tri n chung - T ch i Thơ
nh y”
Ti t 2:ế Ôn Bài th d c phát
tri n chung - Trò ch i “Lòơ
cò ti p s c”ế
Ti t 1:ế Bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Th nh y”ơ
Ti t 2:ế Bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Th nh y”ơ
T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 3 -
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

phân phối chương trình thể dục tiểu học

tài liệu hướng dẫn phân phối các tiết học thể dục các lớp tiểu học của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6364     Tải về: 39     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67563
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 691 Lượt xem: 64783
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64597
Có thể bạn quan tâm