Tài liệu

phân phối chương trình môn khoa học lớp 4 và 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4001     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu phân phối chương trình môn khoa học lớp 4 và 5 - tài liệu, sách iDoc.Vntài liệu hướng dẫn phân phối các tiết học môn khoa học các lớp 4 và 5 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
CH NG TRÌNH KHOA H CƯƠ
(Theo công văn s 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a B tr ng B Giáo d c và Đào t o) ưở
L P 4
Tu n
L P 5
- Con ng i c n gì đ s ng?ườ
1
- S sinh s n
- Trao đ i ch t ng i ườ - Nam hay n
- Trao đ i ch t ng i (TT) ườ
2
- Nam hay n
- Các ch t dinh d ng có trong th c ăn. Vai trò c a ch t b t đ ng ưỡ ườ - C th chúng ta đ cnh thành nh th nào?ơ ượ ư ế
- Vai trò c a ch t đ m và ch t béo
3
- C n làm đ c m và em đ u kho ?
- Vai trò c a vi-ta-min, ch t khng ch t x ơ - T c m i sinh đ n tu i d y thì ế
- T i sao c n ăn ph i h p nhi u lo i th c ăn?
4
- T tu i v thành niên đ n tu i già ế
- T i sao c n ăn ph i h p đ m đ ng v t và đ m th c v t? - V sinh tu i d y thì
- S d ng h p lí các ch t béo và mu i ăn
5
- Th c hành: Nói “Không!” v i các ch t gây nghi n
- Ăn nhi u rau và qu chín. S d ng th c ph m s ch và an toàn
- M t s cách b o qu n th c ăn
6
- Dùng thu c an toàn
- Png m t s b nh do thi u ch t dinh d ng ế ưỡ - Png b nh s t rét
- Png b nh béo p
7
- Png b nh s t xu t huy t ế
- Png m t s b nh lây qua đ ng tiêu hoá ườ - Png b nh viêm o
- B n c m th y th nào khi b b nh ế
8
- Png b nh viêm gan A
- Ăn u ng khi b b nh - Png tránh HIV/AIDS
- Png tránh tai n n đu i n c ướ
9
- Ti đ đ i v i ng i nhi m HIV/AIDS ườ
- Ôn t p: Con ng i s c kho ườ - Png tránh b xâm h i
- Ôn t p: Con ng i s c kho ườ
10
- Png tránh tai n n giao tng đ ng b ườ
- N c có nh ng tính ch t gì?ướ - Ôn t p: Con ng i s c kho ườ
- Ba th c a n c ướ
11
- Ôn t p: Con ng i s c kho ườ
- Mây đ c hình thành nh th o? M a t đâu ra?ượ ư ế ư - Tre, mây, song
- S đ vòng tu n hn c a n c trong t nhiênơ ướ
12
- S t, gang, thép
- N c c n cho s s ngướ - Đ ng và h p kim c a đ ng
- N c b ô nhi mướ
13
- Nhôm
- Ngun nn làm n c b ô nhi mướ - Đá i
- M t s cách làm s ch n c ướ
14
- G m xây d ng: g ch, ngói
- B o v ngu n n c ư - Xi măng
T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 1 -
- Ti t ki m n cế ư
15
- Thu tinh
- Làm th o đ bi t có kng k?ế ế - Cao su
- Kng khí có nh ng nh ch t gì?
16
- Ch t d o
- Kng khí g m nh ng thành ph n nào? - T s iơ
- Ôn t p HKI
17
- Ôn t p HKI
- Ki m tra HKI - Ki m tra HKI
- Kng khí c n cho s cháy
18
- S chuy n th c a ch t
- Kng khí c n cho s s ng - H n h p
- T i sao có g?
19
- Dung d ch
- Gnh , gió m nh. Phòng ch ng bão - S bi n đ i hoá h c ế
- Kng khí b ô nhi m
20
- S bi n đ i hoá h c (TT) ế
- B o v b u không k trong s ch - Năng l ngượ
- Âm thanh
21
- Năng l ng m t tr iượ
- S lan truy n âm thanh - S d ng năng l ng ch t đ t ượ
- Âm thanh trong cu c s ng
22
- S d ng năng l ng ch t đ t (TT) ượ
- Âm thanh trong cu c s ng (TT) - S d ng năng l ng g năng l ng n c ch y ượ ượ ướ
- Ánhng
23
- S d ng năng l ng đi n ượ
- Bóng t i - L p m ch đi n đ n gi n ơ
- Ánhng c n cho s s ng
24
- L p m ch đi n đ n gi n (TT) ơ
- Ánhng c n cho s s ng (TT) - An toàn và tránh ng phí khi s d ng đi n
- Ánhng vi c b o v đôi m t
25
- Ôn t p: V t ch t và ng l ng ượ
- Nóng, l nh và nhi t đ
- Nóng, l nh và nhi t đ (TT)
26
- C quan sinh s n c a th c v t có hoaơ
- V t d n nhi t và v t cách nhi t - S sinh s n c a th c v t có hoa
- Các ngu n nhi t
27
- Cây con m c lên t h t
- Nhi t c n cho s s ng - Cây con có th m c lên t m t s b ph n c a cây m
- Ôn t p: V t ch t và năng l ng ư
28
- S sinh s n c a đ ng v t
- S sinh s n c a côn trùng
- Th c v t c n gì đ s ng?
29
- S sinh s n c a ch ế
- Nhu c u n c c a th c v t ướ - S sinh s n và nuôi con c a chim
- Nhu c u ch t khoáng c a th c v t
30
- S sinh s n c a thú
- Nhu c u không khí c a th c v t - S nuôi d y con c a m t s loài t
- Trao đ i ch t th c v t
31
- Ôn t p: Th c v t và đ ng v t
T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 2 -
- Đ ng v t c n gì đ s ng? - Môi tr ngườ
- Đ ng v t ăn đ s ng?
32
- Tài nguyên thiên nhn
- Trao đ i ch t đ ng v t - Vai trò c a môi tr ng t nhiên đ i v i đ i s ng con ng i ườ ườ
- Quan h th c ăn trong t nhiên
33
- Tác đ ng c a con ng i đ n môi tr ng r ng ườ ế ư
- Chu i th c ăn trong t nhiên - Tác đ ng c a con ng i đ n môi tr ng đ t ườ ế ư
- Ôn t p: Th c v t và đ ng v t
34
- Tác đ ng c a con ng i đ n môi tr ng không kn c ườ ế ư ướ
- M t s bi n pháp b o v môi tr ng ườ
- Ôn t p HKII
35
- Ôn t p: Môi tr ng và tài nguyên thiên nhn ườ
- Ki m tra HKII - Ki m tra cu i năm
T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 3 -
phân phối chương trình môn khoa học lớp 4 và 5
tài liệu hướng dẫn phân phối các tiết học môn khoa học các lớp 4 và 5 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4001     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm