Thành viên thuhuyen1

phần mềm làm đề thi trắc nghiệm

- 05/08/2012
Chia sẻ
/16 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (16 trang)
Thành viên thuhuyen1

phần mềm làm đề thi trắc nghiệm

- 05/08/2012
315
Báo lỗi

Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến sẽ sử dụng hình thức thi, kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan một cách rộng rãi từ năm học 2005-2006, trước hết là ở môn Ngoại ngữ. Hình thức chủ yếu là dạng câu hỏi với 4 phương án trả lời (a, b, c, d). Yêu cầu trong phòng thi có ít nhất 2 phiên bản của bộ đề (cùng nội dung, nhưng số thứ tự câu hỏi và thứ tự các phương án trả lời trong mỗi câu hỏi phải được thay đổi) để hạn chế việc thí sinh xem bài của nhau. Phần mềm “Làm đề thi trắc nghiệm” do chúng tôi thiết kế có thể đáp ứng được các yêu cầu nêu trên.

Nội dung
Microsoft Word - NGAN_06.DOC

PHẦN MỀM LÀM ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

---------------------------------------

A.- ĐẶT VẤN ĐỀ :

Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến sẽ sử dụng hình thức thi,

kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan một cách rộng

rãi từ năm học 2005-2006, trước hết là ở môn Ngoại ngữ. Hình thức

chủ yếu là dạng câu hỏi với 4 phương án trả lời (a, b, c, d). Yêu cầu

trong phòng thi có ít nhất 2 phiên bản của bộ đề (cùng nội dung,

nhưng số thứ tự câu hỏi và thứ tự các phương án trả lời trong mỗi

câu hỏi phải được thay đổi) để hạn chế việc thí sinh xem bài của

nhau. Phần mềm “Làm đề thi trắc nghiệm” do chúng tôi thiết kế có

thể đáp ứng được các yêu cầu nêu trên.

B.- MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG:

- Phần mềm chạy trên môi trường Visual Foxpro.

- Mã Tiếng Việt :

+ Dữ liệu nhập : Bộ font ABC (TCVN3)

+ Văn bản xuất : Các bộ đề thi được xuất ra các file

Doccument, có thể mở bằng Winword, font Tiếng Việt VNI For

Windows.

- Yêu cầu thiết lập câu hỏi : mỗi câu hỏi có 4 phương án trả

lời (a, b, c, d). Mỗi phương án trả lời phải là một ý độc lập. Không

nên xây dựng theo dạng “Câu a, b đều đúng”, “Cả 3 câu trên đều

đúng”,... Vì chương trình sẽ xếp ngẫu nhiên vị trí các câu trả lời

trong bộ đề khi ta thiết lập các phiên bản đề khác nhau.

- Phần mềm có thể lưu trữ ngân hàng câu hỏi của 10 môn,

mỗi môn chia ra làm 2 CSDL cho từng học kỳ. Như vậy, khi bạn lập

đề thi cho học kỳ I sẽ không chọn nhầm các câu hỏi của học kỳ II.

C.- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Màn hình chính yêu cầu bạn chọn môn, khối lớp, học kỳ mà

bạn muốn làm việc, giao diện như sau :

Sau khi bạn chọn môn học, màn hình sẽ liệt kê danh sách cho

các bạn chọn tiếp CSDL muốn làm việc (Học kỳ I hoặc HK 2, khối

lớp nào ?) :

Sau khi bạn chọn CSDL muốn làm việc, chương trình sẽ liệt

kê các chức năng sau đây :

1/- Nhập thêm câu hỏi mới :

Khi chọn lệnh này, màn hình sẽ xuất

hiện các ô nhập, gồm các nội dung sau đây :

-Chủ đề, chương : Bạn nhập nội

dung phân nhóm các câu hỏi (theo chương,

hoặc chủ đề,...). Việc làm này sẽ giúp bạn thiết lập bộ đề thi một

cách cân đối, trải đều trong chương trình học.

- Nội dung câu hỏi : Bạn nhập nội dung câu hỏi. Chương

trình chỉ cho phép bạn nhập câu hỏi có độ dài tối đa 256 ký tự. Nếu

câu hỏi dài hơn, bạn hãy nhập một phần câu hỏi, sau đó dùng

chương trình chỉnh sửa dưới đây để nhập bổ sung hoàn chỉnh nội

dung câu hỏi.

- Nội dung câu trả lời đúng : Bạn nhập phương án trả lời

đúng cho câu hỏi nêu trên.

- Nội dung các câu trả lời sai : Màn hình trình bày 3 ô nhập.

Bạn nhập các phương án trả lời sai vào các ô này.

Sau khi nhập xong một câu hỏi, chương trình hỏi bạn có

muốn nhập tiếp câu hỏi khác không ? Nếu trả lời “Có” (C), màn hình

sẽ hiện lại các ô trống cho bạn nhập tiếp câu hỏi khác.

* Màn hình "Nhập câu hỏi mới" :

2/- Xem, sửa câu hỏi đã nhập :

Chương trình này cho phép bạn chỉnh sửa các câu hỏi đã

nhập. Màn hình liệt kê các câu hỏi, xếp thứ tự theo chương (chủ đề).

Bạn dùng các phím mũi tên để di chuyển và quan sát nội dung câu

hỏi ở dòng trạng thái cuối màn hình. Chọn đúng câu hỏi cần chỉnh

sửa, bạn nhấn phím ENTER, màn hình sẽ trình bày nội dung câu hỏi

đã nhập cho bạn chỉnh sửa.

* Màn hình :

"Xem, sửa

câu hỏi đã

nhập"

(Màn hình

chỉ liệt kê

theo chủ đề,

chương. Bạn

lưu ý dòng

trạng thái

dưới màn

hình có nêu

nội dung câu

hỏi).

* Màn hình "Sửa nội dung câu hỏi đã nhập "

3/- Thiết lập bộ đề thi :

Chương trình này cho phép bạn thiết lập phiên bản đầu tiên

của bộ đề.

Màn hình liệt kê bảng danh sách các câu hỏi (giống như

chương trình chỉnh sửa câu hỏi nêu trên). Bạn chọn một câu hỏi,

màn hình sẽ trình bày nội dung câu hỏi và các phương án trả lời,

đồng thời xuất hiện 2 ô yêu cầu bạn đánh số thứ tự cho câu hỏi và

xác định vị trí của phương án trả lới đúng (là a, b, c hoặc d).

Bạn thực hiện tiếp cho đến khi đủ các câu hỏi cho bộ đề thi

trắc nghiệm.

4/- Tạo các phiên bản của bộ đề :

Chương trình cho phép bạn tạo thêm 2 phiên bản khác của bộ

đề vừa thiết lập, bằng cách khai báo lại thứ thự các câu hỏi và vị trí

của các phương án trả lời đúng trong các cột “STT đề B”, “TL đúng

đề B”, “STT đề C”, “TL đúng đề C” theo bảng dưới đây :

Động tác này còn cho phép bạn kiểm tra số câu hỏi và số thứ

tự các câu hỏi trong bộ đề đã thiết lập. Nếu có thiếu sót, bạn có thể

chỉnh sửa ngay trên bảng này (nếu chỉ nhầm số thứ tự câu hỏi), hoặc

quay lại chương trình “Thiết lập bộ đề thi” để bổ sung thêm câu hỏi.

Sau khi nhập xong thứ tự các câu hỏi và phương án trả lời của

các mẫu đề B, C, màn hình sẽ xếp lại thứ tự câu hỏi của từng phiên

bản đề để bạn kiểm tra, chỉnh sửa (nếu cấn).

5/- Gỡ bỏ thiết lập cũ :

Đây là động tác “Xoá bàn làm lại”. Đây cũng là động tác bắt

buộc khi bạn bắt tay vào thiết lập một bộ đề mới.

6/- In bộ đề thi ra file :

Sau khi đã thiết lập và tạo các phiên bản đề thi, thực hiện lệnh

này, chương trình sẽ tạo ra 3 file DETHI_A.DOC,

DETHI_B.DOC,DETHI_C.DOC lưu ở thư mục gốc của chương

trình. Mỗi file bao gồm nội dung đề thi và đáp án của 1 phiên bản đề

thi. Bạn dùng Winword để mở và chỉnh sửa các file này để sử dụng.

(Lưu ý : Các file mới tạo dưới dạng Text Only, nếu mở bằng

Word2000 trở lên, bạn phải mở dạng Plaintext mới ra đúng dấu

Tiếng Việt. Sau khi biên tập lại, bạn dùng lệnh “Save As” để lưu lại

dưới dạng *.Doc).

7/- In toàn bộ câu hỏi ra file :

Khi chọn lệnh này, chương trình sẽ tạo ra 1 file .Doc lưu toàn

bộ câu hỏi của môn, khối lớp đã lưu trong CSDL, với tên file gồm

Môn+Khối+Học kỳ (Ví dụ : GDCD10K1.DOC - Môn GDCD - Khối

10 - HK 1), lưu ở thư mục của môn học đang làm việc. Nội dung file

này có dạng như sau :

Câu hỏi : Trong qúa trình phát triển kinh tế theo định hướng XHCN,

những thành phần kinh tế nào là nền tảng của nền kinh tế quốc dân ? (Chủ

đề (Chương) : Kinh tế)

- Câu trả lời đúng : Kinh tế nhà nước kinh tế hợp tác xã

- Câu sai 1 : Kinh tế nhà nước , kinh tế tư bản tư nhân

- Câu sai 2 : Kinh tế nhà nước , kinh tế tiểu chủ

- Câu sai 3 : Kinh tế tư bản nhà nước

Câu hỏi : Nhà nước quản lí nền kinh tế quốc dân bằng cách nào ? (Chủ đề

(Chương) : Kinh tế)

- Câu trả lời đúng : Pháp luật , kế hoạch , chính sách

- Câu sai 1 : Nhân dân quản lí hộ

- Câu sai 2 : Tư nhân quản lí

- Câu sai 3 : Cá nhân quản lí

Câu hỏi : Kinh doanh là hoạt động kinh tế nhằm sinh lợi , gồm các dạng :

(Chủ đề (Chương) : Kinh tế)

- Câu trả lời đúng : Sản xuất , lưu thông , dịch vụ

- Câu sai 1 : Sản xuất , lưu thông

- Câu sai 2 : Sản xuất dịch vụ

- Câu sai 3 : Làm ruộng, đánh cá, làm vườn, buôn bán

D.- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ :

Chúng tôi đã thực hiện một phần mềm làm đề thi trắc nghiệm

giúp phục vụ cho việc xây dựng các bộ đề áp dụng cho chu kỳ bồi

dưỡng thường xuyên 1996 – 2000 đối với GV mầm non và tiểu học.

Sau đó, phần mềm còn được vận dụng để thiết kế các đề thi trắc

nghiệm cho các lớp bồi dưỡng thay sách lớp 1, 2, 3 các năm qua.

Với phần mềm này, sau khi đã tạo đầy đủ ngân hàng câu hỏi

trắc nghiệm, Thủ trưởng đơn vị có thể tự mình dễ dàng tạo ra các bộ

đề thi phục vụ cho các kỳ thi kiểm tra học kỳ hàng năm, không cần

phải huy động GV bộ môn soạn đề.

NGUYỄN NGỌC ÂN.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang