Tài liệu

phan biet thi truong so cap va thi truong thu cap.do

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3100     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu phan biet thi truong so cap va thi truong thu cap.do - tài liệu, sách iDoc.Vnphan biet thi truong so cap va thu cap
hân bi t th tr ng s c p và th tr ng th c p ườ ơ ườ
Căn c vào th i h n luân chuy n c a v n ng i ta đã chia TTCK ra làm 2 lo i : ườ
A, Th tr ng s c p: ườ ơ
- Là th tr ng mua bán các CK l n đ u đ c phát hành qua đó huy đ ng v n đ đ a ườ ượ ư
đ u t ư
- Th tr ng này cung c p hàng hóa cho TTCK , có kh năng thu gom m i ngu n v n ườ
ti t ki m l n nh c a t ng h dân c v a có kh năng thu hút ngu n v n to l n t n cế ư ướ
ngoài, các ngu n v n t m th i nhàn r i t các dn, các t ch c tài chính, chính ph t o
thành m t ngu n v n kh ng l tài tr cho n n kinh t m t cách có hi u qu , hđ of ế
TTCK cũng làm tăng v n cho nhà phát hành thông qua vi c bán CK cho nhà đ u t ư
- Nó cũng tr c ti p c i thi n m c s ng c a ng i tiêu dung b ng cách giúp h ch n ế ư
th i đi m cho vi c mua s m c a mình t t h n ơ
- Vi c mua bán CK trên TT s c p th ng đ c ti n hành thông qua trung gian đó là ơ ườ ượ ế
NH
- Ph ng th c phát hành ch ng khoán : phát hành riêng l và phát hành ra công chúngươ
- Th tr ng này hđ không liên t c ườ
B, Th tr ng th c p: ườ
- Là th tr ng mua đi bán l i các lo i CK đã đ c phát hành l n đ u th tr ng s ườ ượ ườ ơ
c p
- Th tr ng th c p t o đk d dàng đ bán nh ng CK đã phát hành th tr ng s c p ườ ườ ơ
TT th c p này làm cho các CK có tính l ng h n, tính l ng này làm cho CK đ c a ơ ượ ư
chu ng và s làm cho các t ch c d dàng h n cho các t ch c phát hành bán chúng ơ
th tr ng s c p ườ ơ
- TT th c p xđ giá bán of m i lo i CK mà t ch c phát hành bán th tr ng s c p ườ ơ
→ M c dù TT th c p không làm tăng them v n đ u t cho n n kt nh ng chính nh 2 ư ư
ch c năng này mà th tr ng th c p có v trí quan tr ng trong t ng th th tr ng tài ườ ườ
chính
- Vi c mua bán trên TT th c p đ c ti n hành thông qua các công ty môi gi i ượ ế
- Th tr ng th c p đ c t ch c theo 2 cách: Th tr ng t p trung, TT phi t p trung, ườ ượ ườ
TT th 3 là th tr ng trong đó hđ giao d ch mua bán đ c th c hi n thông qua h th ng ườ ượ
đ u giá c a S giao d ch và h th ng máy tính c a th tr ng OTC ườ
- Th tr ng này hđ liên t c,các CK đ c mua đi bán l i làm tăng kh năng thanh kho n ườ ượ
cho CK .
¬ 2 th tr ng này có m i quan h m t thi t v i nhau, th tr ng s c p t o c s hàng ườ ế ườ ơ ơ
hóa cho TT th c p....,2 th tr ng này b sung cho nhau thúc đ y nhau cùng phát tri n. ư
phan biet thi truong so cap va thi truong thu cap.do
phan biet thi truong so cap va thu cap
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3100     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh Lượt tải: 837 Lượt xem: 58147
Tiểu luận tư tưởng HCM về Đạo Đức Lượt tải: 345 Lượt xem: 45191
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 191 Lượt xem: 33114
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 191 Lượt xem: 33114
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 163 Lượt xem: 26131
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 120 Lượt xem: 14737
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 74 Lượt xem: 13294
Phân tích phương sai (ANOVA) Lượt tải: 55 Lượt xem: 10635