Tài liệu

PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI LÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13941     Tải về: 44     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI LÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN - tài liệu, sách iDoc.VnPHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI LÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN,1. Phạm trù HTKTXH (Hình thái kinh tế xã hội): hình thái KTXH là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dùng để chỉ XH ở một giai…
background image

PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ XàHỘI VÀ SỰ PHÁT 

TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ XàHỘI LÀ QUÁ 

TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN 

 

 
1. Phạm trù HTKTXH (Hình thái kinh tế xã hội):
 hình thái KTXH 

là  một  phạm trù  của chủ nghĩa duy  vật  lịch  sử, dùng để  chỉ  XH  ở  một 
giai  đoạn  phát  triển  lịch  sử  nhất  định  với  một  kiểu  QHSX  đặc  trưng 
thích  ứng  với  LLSX  ở  trình  độ  nhất  định  và  một  KTTT  được  XD  lên 
trên những QHSX ấy. 

Cấu  trúc:  HTKTXH  là  một  xã  hội  cụ  thể  XH  sống  động  bao  gồm 

nhiều  lĩnh  vực,  nhiều  yếu  tố  hợp  thành.  Nó  bao  gồm  lĩnh  vực  cơ  bản: 
kinh  tế, chính trị,  xã hội,  văn  hóa  tinh  thần,  đồng  thời nó bao  gồm  các 
yếu tố cơ bản là LLSX và QHSX, CSHT và KTTT. 

Ngoài các yếu tố cơ bản trên, thì mỗi một HTKTXH còn bao gồm các 

yếu tố không cơ bản khác, như là vấn đề gia đình và quan hệ gia đình, 
vấn đề dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực sinh hoạt của đời sống XH... 

2.  Sự  phát  triển  của  các  HTKTXH  là  quá  trình  lịch  sử  tự  nhiên: 

HTKTXH  bao  gồm  nhiều  yếu  tố  quá  trình  hợp  thành,  chúng  tác  động 
qua lại lẫn nhau để làm hình thành nên một hệ thống các quy luật xã hội 
(qua luật: phổ biến, đặc thù, riêng). Dưới sự tác động bởi hệ thống các 
quy  luật  này  mà  các  HTKTXH  không  ngừng  phát  triển  thay  thế  nhau 
dần  dần  từ  thấp  đến  cao,  quá  trình  đó  diễn  ra  một  cách  tất  yếu,  khách 
quan độc lập với ý thức của con người, nên Mác gọi đó là quá trình lịch 
sử - tự nhiên. Quá trình lịch sử-tự nhiên được bắt đầu bằng sự phát triển 
của LLSX, LLSX phát triển cuối cùng sẽ mâu thuẫn với QHSX lỗi thời. 
Theo quy luật thì QHSX cũ sẽ bị xóa bỏ để thay thế bằng QHSX mới, 
khi đó CSHT cũng sẽ thay đổi: CSHT cũ mất đi, CSHT mới ra đời thay 
thế. Khi đó theo quy luật KTTT cũ bị xóa bỏ, KTTT mới ra đời thay thế. 
Khi các yếu tố cơ bản của XH đã thay đổi thì các yếu tố còn lại của nó 

background image

cũng dần dần thay đổi theo, làm cho HTKTXH mới ra đời thay thế cho 
HTKTXH cũ. Tuy nhiên so với các quá trình diễn ra trong giới tự nhiên 
thì quá trình lịch sử có tính đặc thù, đó là nó không diễn ra một cách tự 
động  mà  được  thực  hiện  thông  qua  các  hoạt  động  có  ý  thức  của  con 
người  (để  LLSX  phát  triển  thì  người  LD  phải  cải  tiến  công  cụ  lao 
động...), nhưng bản thân các hoạt động ấy phải tuân theo quy luật khách 
quan. Quá trình lịch sử - tự nhiên vừa là một quá trình mang tính thống 
nhất, tính toàn nhân loại mà mọi dân tộc đều phải đi theo, tuy nhiên vẫn 
mang tính đa dạng và nhiều vẻ với những biểu hiện khác nhau, như là: 
sự phát triển không đồng đều của các dân tộc ở cùng một thời điểm hoặc 
hình thức biểu hiện của một HTKTXH mỗi nơi một khác hoặc thời gian 
tồn tại của cùng một HTKTXH dài, ngắn khác nhau. Đó là một dân tộc 
không bắt buộc phải tuần tự trải qua cả 5 HTKTXH. 

3.  Ý  nghĩa  của  học  thuyết  HTKTXH  và  sự  vận  dụng  vào  hoàn 

cảnh ở nước ta hiện nay:  

- Học thuyết HTKTXH đã chỉ rfa vai trò quyết định của PTSX đối với 

sự  phát  triển  của  XH,  nên  khi  nghiên  cứu  về  XH  Mác  đã  xuất  phát  từ 
PTSX; 

-  Học  thuyết  này  chỉ  ra  tính  quy  luật  của  quá  trình  lịch  sử,  cho  nên 

nghiên cứu XH là phải tìm ra các hệ thống quy luật khách quan của nó; 

- Học thuyết này chỉ rfa tính khách quan của quá trình lịch sử, cho nên 

muốn nghiên cứu XH thì cần phải xuất phát từ bản thân nó, chứ không 
phải từ mong muốn chủ quan của con người; 

-  Vận  dụng  học  thuyết  HTKTXH  vào  hoàn  cảnh  nước  ta  hiện  nay: 

Đảng ta đã chỉ rõ con đường đi lên CNXH ở nước ta với 4 nội dung cơ 
bản: 

+ Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là con đường phát triển tất 

yếu của nước ta; 

+ XD nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; 
+ Tiến hành CNH – HĐH đất nước; 

background image

+ Kết hợp giữa phát triển kinh tế với chính trị và các lĩnh vực khác của 
đời sống XH (VH, tinh thần...). 

PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI LÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN

1. Phạm trù HTKTXH (Hình thái kinh tế xã hội): hình thái KTXH là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dùng để chỉ XH ở một giai đoạn phát triển lịch sử nhất định với một kiểu QHSX đặc trưng thích ứng với LLSX ở trình độ nhất định và một KTTT được XD lên trên những QHSX ấy. Cấu trúc: HTKTXH là một xã hội cụ thể XH sống động bao gồm nhiều lĩnh vực, nhiều yếu tố hợp thành. Nó bao gồm lĩnh vực cơ bản: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa tinh thần, đồng thời nó bao gồm các yếu tố cơ bản là LLSX và QHSX, CSHT và KTTT.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm