Tài liệu

Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1018     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong - tài liệu, sách iDoc.VnÔn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong,Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong
Trac nghiem tin hoc dai cuong( co dap an)
PH N WORD:
Ph n 1:
1 - Trong so n th o Word, mu n trình bày văn b n d ng c t (d ng th ng th y tên các trang ườ
báo và t p chí), ta th c hi n:
[a]--Insert - Column
[b]--View - Column
[c]--Format - Column
[d]--Table - Column
2 - Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl + O là:
[a]--M m t h s m i ơ
[b]--Đóng h s đang m ơ
[c]--M m t h s đã có ơ
[d]--L u h s vào đĩa ư ơ
3 - Khi đang so n th o văn b n Word, mu n ph c h i thao tác v a th c hi n thì b m t h p
phím:
[a]--Ctrl – Z
[b]--Ctrl – X
[c]--Ctrl - V
[d]--Ctrl - Y
4 - Trong khi làm vi c v i Word, t h p phím t t nào cho phép ch n t t c văn b n đang so n
th o:
[a]--Ctrl + A
[b]--Alt + A
[c]--Alt + F
[d]--Ctrl + F
5 - Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - H là:
[a]--T o t p văn b n m i
[b]--Ch c năng thay th trong so n th o ế
[c]--Đ nh d ng ch hoa
[d]--L u t p văn b n vào đĩa ư
6 - Trong ch đ t o b ng (Table) c a ph n m m Word, mu n tách m t ô thành nhi u ô, taế
th c hi n:
[a]--Table - Cells
[b]--Table - Merge Cells
[c]--Tools - Split Cells
Liên hệ quảng cáo

[d]--Table - Split Cells
7 - Trong MS Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - S là:
[a]--Xóa t p văn b n
[b]--Chèn kí hi u đ c bi t
[c]--L u t p văn b n vào đĩa ư
[d]--T o t p văn b n m i
8 - Khi làm vi c v i Word xong, mu n thoát kh i, ta th c hi n:
[a]--View - Exit
[b]--Edit - Exit
[c]--Window - Exit
[d]--File - Exit
9 - Trong so n th o văn b n Word, mu n t t đánh d u ch n kh i văn b n (tô đen), ta th c hi n:
[a]--B m phím Enter
[b]--B m phím Space
[c]--B m phím mũi tên di chuy n
[d]--B m phím Tab
10 - Trên màn hình Word, t i dòng có ch a các hình: t gi y tr ng, đĩa vi tính, máy in, ..., đ c ượ
g i là:
[a]--Thanh công c đ nh d ng
[b]--Thanh công c chu n
[c]--Thanh công c v
[d]--Thanh công c b ng và đ ng vi n ườ
11 - Trong so n th o Word, đ chèn tiêu đ trang (đ u trang và chân trang), ta th c hi n:
[a]--Insert - Header and Footer
[b]--Tools - Header and Footer
[c]--View - Header and Footer
[d]--Format - Header and Footer
12 - Trong Word, đ so n th o m t công th c toán h c ph c t p, ta th ng dùng công c : ư
[a]--Microsoft Equation
[b]--Ogranization Art
[c]--Ogranization Chart
[d]--Word Art
13 - Trong Word, đ sao chép m t đo n văn b n vào Clipboard, ta đánh d u đo n văn, sau đó:
[a]--Ch n menu l nh Edit - Copy
[b]--B m t h p phím Ctrl - C
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong

Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1018     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 182530
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162670
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1847 Lượt xem: 139966
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 779 Lượt xem: 131921
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 779 Lượt xem: 131921
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2397 Lượt xem: 130039
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 302 Lượt xem: 90496
tâm lý học đại cương Lượt tải: 446 Lượt xem: 79182
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62077