Tài liệu

Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1042     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#0000cd]Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong[/color]
Trac nghiem tin hoc dai cuong( co dap an)
PH N WORD:
Ph n 1:
1 - Trong so n th o Word, mu n trình bày văn b n d ng c t (d ng th ng th y tên các trang ườ
báo và t p chí), ta th c hi n:
[a]--Insert - Column
[b]--View - Column
[c]--Format - Column
[d]--Table - Column
2 - Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl + O là:
[a]--M m t h s m i ơ
[b]--Đóng h s đang m ơ
[c]--M m t h s đã có ơ
[d]--L u h s vào đĩa ư ơ
3 - Khi đang so n th o văn b n Word, mu n ph c h i thao tác v a th c hi n thì b m t h p
phím:
[a]--Ctrl – Z
[b]--Ctrl – X
[c]--Ctrl - V
[d]--Ctrl - Y
4 - Trong khi làm vi c v i Word, t h p phím t t nào cho phép ch n t t c văn b n đang so n
th o:
[a]--Ctrl + A
[b]--Alt + A
[c]--Alt + F
[d]--Ctrl + F
5 - Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - H là:
[a]--T o t p văn b n m i
[b]--Ch c năng thay th trong so n th o ế
[c]--Đ nh d ng ch hoa
[d]--L u t p văn b n vào đĩa ư
6 - Trong ch đ t o b ng (Table) c a ph n m m Word, mu n tách m t ô thành nhi u ô, taế
th c hi n:
[a]--Table - Cells
[b]--Table - Merge Cells
[c]--Tools - Split Cells
[d]--Table - Split Cells
7 - Trong MS Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - S là:
[a]--Xóa t p văn b n
[b]--Chèn kí hi u đ c bi t
[c]--L u t p văn b n vào đĩa ư
[d]--T o t p văn b n m i
8 - Khi làm vi c v i Word xong, mu n thoát kh i, ta th c hi n:
[a]--View - Exit
[b]--Edit - Exit
[c]--Window - Exit
[d]--File - Exit
9 - Trong so n th o văn b n Word, mu n t t đánh d u ch n kh i văn b n (tô đen), ta th c hi n:
[a]--B m phím Enter
[b]--B m phím Space
[c]--B m phím mũi tên di chuy n
[d]--B m phím Tab
10 - Trên màn hình Word, t i dòng có ch a các hình: t gi y tr ng, đĩa vi tính, máy in, ..., đ c ượ
g i là:
[a]--Thanh công c đ nh d ng
[b]--Thanh công c chu n
[c]--Thanh công c v
[d]--Thanh công c b ng và đ ng vi n ườ
11 - Trong so n th o Word, đ chèn tiêu đ trang (đ u trang và chân trang), ta th c hi n:
[a]--Insert - Header and Footer
[b]--Tools - Header and Footer
[c]--View - Header and Footer
[d]--Format - Header and Footer
12 - Trong Word, đ so n th o m t công th c toán h c ph c t p, ta th ng dùng công c : ư
[a]--Microsoft Equation
[b]--Ogranization Art
[c]--Ogranization Chart
[d]--Word Art
13 - Trong Word, đ sao chép m t đo n văn b n vào Clipboard, ta đánh d u đo n văn, sau đó:
[a]--Ch n menu l nh Edit - Copy
[b]--B m t h p phím Ctrl - C
Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong
[color=#0000cd]Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong[/color]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1042     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190351
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 64 Lượt xem: 163249
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1970 Lượt xem: 142514
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 837 Lượt xem: 133857
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 837 Lượt xem: 133857
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2521 Lượt xem: 131825
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 341 Lượt xem: 92433
tâm lý học đại cương Lượt tải: 486 Lượt xem: 80271
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 310 Lượt xem: 63206