Tài liệu

Ôn thi đại học môn văn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 45866     Tải về: 768     Lượt mua: 5     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 120
Tài liệu Ôn thi đại học môn văn - tài liệu, sách iDoc.VnÔn thi đại học môn văn,Tổng hợp kiến thức môn văn THPT 
- 1 -
NguyÔn Ai Quèc - Hå ChÝ Minh
Môc ®Ých:
N¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ cuéc ®êi, sù nghiÖp, quan ®m nghÖ thuËt vµ phong c¸ch s¸ng t¸c cña c.
KiÕn thøcn
1. Bµi NguyÔn Ái Qc - Hå ChÝ Minh ®îc ®Æt vµo phÇn ba trong bé s¸ch gi¸o khoa V¨n cÊp PTTH: V¨n häc
®Çu tXX ®Õn c¸ch ng th¸ng T¸m n¨m 1945. Nhng ®©y lµ bµi häc mét t¸c gia sù nghiÖp
v¨n ch¬ng cßn kÐo dµi i mét phÇn ttkØ sau C¸ch ng. V× thÕ, trong bµi nµy, bªn c¹nh viÖc nãi
nh÷ng s¸ng t¸c cña NguyÔn ¸i Quèc - Hå ChÝ Minh tríc 1945, ni häc vÉn n ph¶i häc tËp c¶ vÒ th¬ v¨n
mµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt trong ti gian sau ®ã. (Còng nh bµi vÒ c¸c t¸c gia Tè H÷u vµ NguyÔn Tu©n
tuy ®îc ®Æt vµo phÇn bèn: V¨n häc tõ sau C¸ch m¹ng th¸ng m 1945 ®Õn 1975, nhng vÉn nãi vÒ nh÷ng
thµnh tùu v¨n ch¬ng cña hai ngêi trong thêi gian tríc ®ã).
2. NguyÔn ¸i Quèc - ChÝ Minh lµ hai tªn kh¸c nhau a mét con ngêi duy nhÊt. §ã B¸c Hå, nhµ c¸ch
m¹ng lín nhÊt, nhµ ¸i quèc vÜ ®¹i nhÊt, danh nh©n v¨na tiªu biÓu nhÊt c gia v¨n häc quan träng bËc
nhÊt trong lÞch sö níc nhµ.
3. Tuy nhiªn, hai n i NguyÔn ¸i Quèc Hå ChÝ Minh l¹i g¾n liÒn víi hai thêi kh¸c nhau trong cuéc
®êi ho¹t ®éng cùc k× phong phó cña B¸c.
a) NguyÔn ¸i Quèc n gäi ®îc biÕt ®Õn nhí ®Õn nhiÒu nhÊt trong sè nhiÒu n B¸c ®· dïng
trong nh÷ng n¨m b«n ba kh¾p n¨m ch©u bèn biÓn ®Ó t×m ®êng gi¶i phãng cho quèc c¸c d©n téc
bÞ ¸p bøc trªn thÕ giíi. Trong khi ®ã, tªn Hå ChÝ Minh chØ ®îc B¸c dïng sau khi trë vÒ ®Êt níc ®Ó
trùc tiÕp l·nh ®¹o ch m¹ng, kh¸ng chiÕn, vµ sau ®ã c«ng cuéc x©y dùng chñ nga x· héi vµ ®Êu
tranh thèng nhÊt níc nhµ.
b) Riªng trong nh vùc ng t¸c n ch¬ng, nãi ®Õn t¸c gi¶ NguyÔn ¸i Quèc nãi ®Õn ngêi ®¹i biÓu
duy nhÊt cho v¨n häc c¸ch m¹ng s¶n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 20 cña tnµy, ngêi ®· viÕt
hµng lo¹t nh÷ng truyÖn ng¾n vµ phãng sù - chÝnh luËn ®Æc s¾c, mµ tÊt c¶ ®Òu cã thÓ coi lµ nh÷ng b¶n ¸n
chÕ ®é tc d©n.
Cßn tªn tuæi cña nhµ th¬ Hå ChÝ Minh, nhµ chÝnh luËn Hå ChÝ Minh sÏ gîi nhí ®Õn:
RÊt nhiÒu ¸ng t ®Æc s¾c, cã gi¸ trÞ t tëng vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cao, nhÊt lµ m¶ng th¬ tr÷ t×nh mµ tËp th¬
NhËt trong tïkÕt tinh ngêi s¸ng nhÊt.
RÊt nhiÒu bµi v¨n chÝnh luËn gi¶n dÞ mµ s©u s¾c, giµunh chiÕn ®Êu
mµ vÉn
nh©n hËu,
khoan hßa, nhiÒu khim hØnh, trong ®ã, thµnh tùu cã tÇm vãc lín lao nhÊt lµ b¶n
4. Quan ®iÓm nghÖ thuËt
a) Nhng kh«ng nªn, ng kh«ng thÓ t¸ch i nv¨n NguyÔn ¸i Quèc - ChÝ Minh khái ch m¹ng
NguyÔn ¸i Quèc - ChÝ Minh. i viÕt v¨n m th¬ - tríc hÕt lµm ttuyªn truyÒn cæ ®éng - víi
B¸c Hå, còng mét hµnh vi c¸ch m¹ng, ®îc tiÕn hµnh ®Ó phôc vô môc ®Ých ®Êu tranh c¸ch m¹ng. Kh«ng
v× nhiÖm vô c¸ch m¹ng, nhiÒu t¸c phÈm n ch¬ng cña B¸c ch¾c ch¾n ®· kh«ng ®îc viÕt ra
Nhng khi ®· c¸ch m¹ng viÕt th× môc tiªu c¸ch m¹ng n ®¹t tíi (viÕt ®Ó lµm g× ?) vµ ®èi tîng c¸ch
m¹ng n t¸c ®éng (viÕt cho ai ?) quyÕt ®Þnh lùa chän i dung (viÕt c¸i ?) vµ h×nh thøc (viÕt nh
thÕ nµo?) cña t¸c phÈm n ch¬ng. thÕ, nÕu ta thÊy t¸c phÈm cña B¸c mang d¸ng dÊp hiÖn ®¹i cña ph-
¬ng T©y hay h¬ng ®iÓn cña ph¬ng §«ng, t×m ®Õn c cò, tr¨ng xa cao nh· hay vÎ gi¶n dÞ nh lêi
¨n tiÕng nãi thêng ngµy th× ph¶i hiÓu ®ã hoµn toµn kh«ng ph¶i sù tïy høng a nh©n cã gèc g¸c
tõ nhu u c¸ch m¹ng.
b) Tuy vËy, còng kh«ng thiÓu mét ch m¸y mãc r»ng, v¨n th¬ cña c chØ ®îc viÕt ra trùc tiÕp phôc
mét nhiÖm vô c¸ch ng cô thÓ. Còng cã khi, vµ kh«ng Ýt khi, c mîn viÖc lµm t®Ó tiªu bít th¸ng ngµy dµi
(NhËt kÝ trong tï), hoÆc lµm th¬ khi viÖc qu©n níc ®· t¹m nhµn mµ lßng l¹i ®ang cã høng. Th¬ chÝnh lµ ngêi. VÎ
®Ñp a nh÷ng bµi th¬ ®îc viÕt ra trong hoµn nh nh thÕ, tríc hÕt chñ yÕu, ph¶n ¸nh ®Ñp cña con
- 2 -
ngêi B¸c: mét trÝ tng l¸ng; mét t©m hån trµn ngËp th¬ng yªu thiªn nhiªn, ®Êt níc, con ngêi; mét ý c
v÷ng m¹nh tíi møc vÉn thanh th¶n, ung dung gi÷a mu«n ngµn gian khã.
5.Phong c¸ch s¸ng t¸c
a) Nh thÓ thÊy ë trªn, phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c Håcïng ®a d¹ng. Trong v¨n häc ViÖt Nam hn ®¹i,
cha tõng thÊy mét ai b¶n s¾c v¨n ch¬ng phong p thÕ: viÕt v¨n tiÕng Ph¸p rÊt Ph¸p, lµm th¬ c H¸n th×
nhiÒu bµi thÓ ®Æt lÉn cïng t Tèng
t §êng, tuyªn truyÒn cæ ®éng nh©n d©n th× thÓ i nh ca dao tôc
ng÷, mµ nghÞ ln tríc c«ng luËn trong níc quèc th× chÆt chÏ, nhÞ, ®anh thÐp, hïng hån. ViÕt ®îc nh
thÕ chØ cã thÓ mét nv¨n héi ®îc tinh hoa cña nhu nÒn v¨n hãa, m chñ ®îc nhiÒu thñ ph¸p, thÓ tµi,
nhiÒu phong c¸ch ng«n ng÷ vµ lo¹i thÓ v¨n ch¬ng.
b)Tuy nhiªn
,
phong c¸ch NguyÔn ¸i Quèc - Hå ChÝ Minh ®a d¹ng mµ vÉn thèng nhÊt. §ã lµ phong c¸ch cña mét
ngêi hiÓu rÊt môc ®Ých ®èi tîng, mét ngêi v¨n phong lu«n lu«n ®óc, trong ng linh ho¹t, t
ngêi lu«n híng vÒ mÆt tÝch cùc, vÒ sù vËn ®éng tíi ¸nh s¸ng, tíi t¬ng lai, mét ngêi viÕt g× th× sù cao khiÕt
vµ nh©n hËu vÉn cã thÓ c¶m nhËn thÊy bªn díi tõng hµng ch÷.
Hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña Vi hµnh
1. Gi÷a n¨m 1922, thùc d©n ph¸p ®a Vua bï nh×n Kh¶i §Þnh sang Ph¸p cc triÓn l·m thuéc ®Þa Vecx©y.
§©y mét ©m mu cña chóng nh»m lõa g¹t nh©n d©n Ph¸p: quèc v¬ng An Nam y ®¹i diÖn cho 1 d©n téc
lín nhÊt ë §«ng D¬ng, sang Ph¸p ®Ó th¸i ®é hoµn toµn quy phôc “mÉu qc” vµ ®Ó c¶m c«ng ¬n khai hãa”
cña u quèc. Nh y t×nh nh §«ng D¬ng æn ®Þnh tèt ®Ñp, nh©n d©n Ph¸p n nhiÖt t×nh ñng cuéc
®Çu tlín vµo §«ng D¬ng ®Ó khai th¸c tµi nguyªn giµu cã ë nµy tiÕp tôc ®em n minh tiÕn ®Õn cho
nh÷ng ngêi d©n ®îc níc Ph¸p b¶o hé.
2. NguyÔn ¸i Quèc viÕt Vi hµnh vµo ®Çu n¨m 1923 ®Ó cïng i kÞch Con rång tre trun ng¾n
Lêi than v·n cña trng tr¾cbµi b¸o Së thÝch ®Æc biÖt “(ViÕt n¨m 1922) lËt tÈy ©m mu nãi trªn cña
thùc d©n Ph¸p. §ång thêi v¹ch trÇn tÝnh chÊt bï nh×n tay sai d¬ d¸y cña Kh¶i §Þnh vµ tè c¸o tÝnh chÊt ®iªu
tr¸ cña nh÷ng danh tõ “V¨n minh, khai hãa” cña chñ nghÜa thùc d©n.
KiÕn thøc c¬ b¶n
I. Giíi thiÖu chung
1. Vi hµnh mét truyÖn ng¾n b»ng tiÕng Ph¸p, ®îc NguyÔn Ai Quèc viÕt ®¨ng ë Ph¸p, trªn b¸o
Nh©n ®¹o ngµy 19 th¸ng 2 n¨m 1923. §©y mét t¸c phÈm ®îc viÕt ra môc ®Ých c¸ch m¹ng. Nã
n»m trong c¶ mét hÖ thèng nh÷ng bµi n, bµi b¸o, vë kÞch mµ NguyÔn ¸ i Quèc ®· viÕt ®Ó tËp trung ®¶
kÝch tªn vua nh×n Kh¶i §Þnh khi y sang Ph¸p cuéc ®Êu x¶o thuéc ®Þa ë Macx©y m 1922. Qua
Vi hµnh, t¸c gi¶ muèn cho c«ng luËn trong ngoµi níc Ph¸p thÊy râ r»ng c¸i kÎ ®ang ®îc ®ãn tiÕp
rïm beng nh lµ thîng kh¸ch kia, thùc chÊt chØ lµ mét tªn hÒ lè l¨ng, hµnh vi lÐn lót vµ mê ¸m mµ gi¸
trÞ kh«ng h¬n mét thø trß gi¶i trÝ rÎ tiÒn.
2. Nhng i dung cña “Vi hµnh” kh«ng chØ giíi h¹n ë ý nghÜa ph¶n phong. T¸c phÈm cßn t tiÕng
nãi lªn ¸n chñ nghÜa thùc d©n, c¸i chÕ ®é ®· th«ng qua bän tay sai lµm cho nh÷ng ngêi d©n thuéc ®Þa
suy nhîc gièng nßi bëi rîu cån thuèc phiÖn, ®· theo dâi, r×nh mß, b¸m lÊy ®Õ giµy cña nh÷ng
ngêi ch©n chÝnh b»ng mét chÝnh ch mËt th¸m ®ª hÌn. ChÕ ®é thùc d©n, do ®ã, cßn i tñi nhôc
cña ngêi b¶n , nhôc ®èi i con ngêi. Nh thÕ, “Vi hµnh còng mét trong nh÷ng
ph¬ng c¸ch mµ NguyÔn ¸ i Quèc dông ®Ó ®¹t tíi môc ®Ých chèng thùc d©n, ®¸nh ®æ phong kiÕn.
ViÖc viÕt “Vi hµnh” còng lµ mét hµnh vi c¸ch m¹ng.
3. Nhng “Vi hµnh” còng mét t¸c phÈm thùc gi¸ trÞ n ch¬ng, t t¸c phÈm v¨n ch¬ng ®Ých
thùc. - ë ®©y, môc ®Ých lµm ch m¹ng kh«ng ng¨n trë, kh«ng Ðp, kh«ng ®èi lËp víi s¸ng t¹o v¨n
ch¬ng. Tr¸i l¹i, môc ®Ých c¸ch m¹ng rÊt cÇn ®Õn s¸ng o v¨n ch¬ng ®Ó thªm søc m¹nh. thÓ
nãi, ë “Vi hµnh” - vµ còng kh«ng chØ ë “Vi hµnh” - nhiÖt t×nh cña nhµ c¸ch ng NguyÔn ¸ i Quèc ®·
th«i thóc tµi n¨ng cña nhµ v¨n NguyÔn ¸ i Quèc. NguyÔn ¸ i Quèc viÕt “Vi hµnhtríc hÕt nh»m vµo
®éc gi¶ ngêi Ph¸p n Pari thÕ ph¶i viÕt cã nghÖ thuËt sö dông bót ph¸p cña ch©u ¢u hiÖn ®¹i ph¶i
®a ra nhiÒu chi tiÕt quen thuéc víi ngêi Pari ph¶i cã th¸i ®é kh¸ch quan tr¸nh lêi ®¶ kÝch ®ao to bóa
lín. LÊy tè c¸o lËt tÈy lµm môc ®Ých tinh thÇn ch©m biÕm ®¶ kÝch ph¶i lµ tinh thÇn cña t¸c phÈm. Tinh
Liên hệ quảng cáo

- 3 -
thÇn Êy thÊm s©u vµo toµn c phÈm giäng ®iÖu ®Õn mäi t×nh tiÕt linh ho¹t biÕn ho¸ ®Ó thÓ
®¸nh ®Þch tõ nhiÒu phÝa vµ b»ng nhiÒu c¸ch.
II. Ph©n tÝch: “Vi hµnh” lµ mét t¸c phÈm v¨n ch¬ng víi nhiÒu thñ ph¸p nghÖ thuËt ®éc ®¸o.
1. Tríc hÕt ph¶i kÓ ®Õn sù o ra t×nh huèng truyÖn, t×nh huèng nhÇm lÉn - C¸i tµi cña t¸c gi¶ biÓu hiÖn ë
chç kh¶ n¨ng dån nÐn mét néi dung lín lao, m·nh liÖt o trong mét h cÊu nghÖ thuËt ®¬n gi¶n
®Õn ng: mét kho¶nh kh¾c ng¾n ngñi trªn mét toa xe ®iÖn. VÎn vÑn ba nh©n vËt, trong ®ã, mét
ngêi chØ lÆng lÏ nghe vµ nghÜ ngîi. Cßn l¹i, chØ lµ mét c©u chuyÖn rÝu rÝt cña mét ®«i trai g¸i, mét c©u
chuyÖn pphiÕm, b©ng qu¬, nh thêng vÉn thÕ ë kiÓu chuyÖn trß cña c¸c cÆp t×nh nh©n. Ê y vËy
cµng ®i s©u o truyÖn th× i c¸ch s¾p ®Æt tëng chõng ®¬n gi¶n Êy l¹i cµng lung linh nhiÒu ¸nh s¸ng
bÊt ngê: - Bëi ®©u y? Bëi t¸c gi¶ ®· ®Æt i vµo ®ã mét lo¹t t×nh tiÕt thÕ hiÓu lÇm. Ban ®Çu
nhÇm lÉn cña ®«i t×nh nh©n. Sau ®ã nhÇm lÉn cña d©n chóng Ph¸p cuèi cïng chÝnh phñ Ph¸p
còng kh«ng cßn nhËn ra vÞ thîng kh¸ch cña m×nh:
Ngêi biÕt tiÕng Ph¸p th× coi ch¼ng hiÓu g×. Ngêi ch¼ng ph¶i vua th× i cho Hoµng thîng.
Kh«ng cã Kh¶i §Þnh thËt, mµ Kh¶i §Þnh thËt vÉn cø hiÖn ra, trong mét bøc biÕm ho¹ cã mét kh«ng hai
vÒ mét “anh vua” ®Õn thËt ®óng lóc, ®Ó lµm mét thø trß tiªu khiÓn kh«ng mÊt tiÒn, qu¸ rÎ so víi ®¸m “
vî lÏ nµng hÇu vua Cao Miªn” hay “ s th¸nh xø C«ng g«” , vµo lóc c¸i kho gi¶i trÝ ®ang c¹n r¸o. §Õn
gi÷a truyÖn, t¸c gi¶ ®Ó ®«i trai g¸i xuèng tµu. Tëng chõng víi chi tiÕt ®ã, truyÖn kh«ng cßn kh¶ n¨ng
diÕn tiÕn. VËy hoµn toµn kh«ng ph¶i. Ho¸ ra nh©n t bít ®i, ®èi tho¹i kh«ng cßn, nhng t×nh
huèng nhÇm lÉn vÉn ®îc gi÷ nguyªn, b©y giê c gi¶ tiÕp tôc khai th¸c theo c¸ch kh¸c. Tríc
®ã, “T«i” bÞ lÇm lµ Hoµng ®Õ. B©y giê th× Hoµng ®Õ cã thÓ lµ “ t«i” vµ còng cã thÓ lµ bÊt ngêi ViÖt
nµo trªn ®Êt Ph¸p. Sù phª ph¸n Kh¶i §Þnh cha dõng l¹i. Nhng mét néi dung tè c¸o kh¸c ®· më ra: sù
r×nh mß tõng bíc ch©n cña ngêi d©n thuéc ®Þa; vµ tõ ®ã, c¸i mu«n ngµn lÇn cay ®¾ng mÊt tù do
cña kiÕp ngêi vong quèc. Cã thÓ thÊy, viÖc khÐo trÝ mét t×nh huèng nhÇm lÉn ®· cung p cho cèt
truyÖn mét kh¶ n¨ng biÕn ¶o kh«n lêng. T¹o ra t×nh huèng nhÇm lÉn biÖn ph¸p nghÖ thuËt c¬ b¶n
nhÊt. T×nh huèng Êy lµm cho c©u chuyÖn trë lªn trí trªu hµi híc kÞch tÝnh h¬n. B»ng t×nh huèng nhÇm
lÉn “Vi hµnh” ®· gãp thªm vµo cho kho tµng trµo phóng - vèn ®· kh¸ phong phó cña d©n téc ViÖt Nam
mét tiÕng cêi míi mÎ. §ã lµ mét tiÕng cêi trÝ tuÖ. Nã kh«ng gißn gi· trªn bÒ mÆt th©m trÇm ë
s©u. chØ hiÖn ra, thËt chua ch¸t, mØa mai, sau mét qu¸ tr×nh suy nghÜ ®Ó nhËn ra c¸i tr¸i nhiªn
n»m trong b¶n th©n sù vËt.
2. H×nh thøc viÕt th: Bªn díi nhan ®Ò “Vi hµnh”, t¸c gi¶ ®Æt mét dßng phô ®Ò: TrÝch nh÷ng bøc th göi
em do t¸c gi¶ dÞch tõ tiÕng An Nam. §©y mét h×nh thøc nghÖ thuËt nh»m híng i ®èi tîng
®éc gi¶. C«ng chóng v¨n häc Ph¸p vèn quen thuéc vµ yªu thÝch h×nh thøc kÓ chuyÖn díi d¹ng c th
(th Ba t cña M«ng tex ki¬, Nh÷ng bøc th göi tõ cèi xay giã cña Aph«ngx¬ §« ®ª). MÆt kh¸c, sù
híng tíi ph¬ng §«ng huyÒn xø cña t ®¸nh c¾p, kh¸t khao ®îc hëng thø m gi¸c l¹
ë chèn xa x¨m Êy ng xu thÕ trong v¨n häc ph¬ng T©y kh«ng chØ t thêi. thÕ dßng phô ®Ò
trong truyÖn ®em l¹i Ên tîng thÝch hîp víi khÈu vÞ v¨n ch¬ng cña c«ng chóng Ph¸p. §iÒu ®ã
chøng NguyÔn ¸ i Quèc rÊt trung thµnh víi ph¬ng ch©m s¸ng t¸c cña nh. Ph¶i nhËn thøc râ: viÕt
cho ai ®Ó x¸c ®Þnh ®óng: viÕt c¸i g× vµ viÕt nh thÕ nµo? Bëi vËy, viÕt truyÖn díi h×nh thøc th tõ kh«ng
ph¶i mét biÖn ph¸p ng t¹o míi mÎ. Nhng trong trêng hîp “Vi hµnh” ®· ®¹t hiÖu qu¶ thÈm
®éc ®¸o.
a) Dïng lèi viÕt th NguyÔn ¸ i Quèc thÓ ®æi giäng chuyÓn c¶nh linh ho¹t. Th tõ cho t ngêi
th©n trong quan c¸ nh©n mét thø v¨n t søc do phãng tóng, gióp t¸c gi¶ thÓ ®æi giäng
mét c¸ch tho¶i m¸i nhiªn: giäng tù sù kh¸ch quan thuËt l¹i nh÷ng ®iÒu t thÊy tai nghe trªn tµu
®iÖn ngÇm ®Õn giäng tr÷ t×nh th©n mËt khi nh¾c l¹i niÖm th©n thiÕt víi em hä. thÓ chuyÓn
c¶nh rÊt linh ho¹t: c¶nh ®i xe ®iÖn ngÇm ë Pari, chuyÓn th¼ng tíi c¶nh quª nhµ thuë thiÕu thêi, khi
cßn ngåi v¾t vÎo trªn ®Çu gèi cña «ng B¸c nghe chuyÖn tÝchtõ truyÖn c¶i trang a «ng vua
ThuÊn bªn Tµu, vua Pie bªn Nga, ®Õn chuyÖn vi hµnh cña nh÷ng “«ng hoµng chóa v× nh÷ng lý do Ýt
cao thîng h¬n”.
b) Liªn t ngang so s¸nh tho¶i m¸i :Th thø v¨n rÊt chñ quan cø phãng bót theo ng c¶m nghÜ
do vµ ®éc ®o¸n cña ngêi viÕt. Nhê thÕ t¸c gi¶ cã thÓ tõ c©u chuyÖn vi hµnh cña Kh¶i §Þnh ®a ra ®ñ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Ôn thi đại học môn văn

Tổng hợp kiến thức môn văn THPT 

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 45866     Tải về: 768     Lượt mua: 5     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 65 Lượt xem: 62099
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57242
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 768 Lượt xem: 45866
Có thể bạn quan tâm