Thành viên idoc2012

ÔN TẬP VẬT LÍ 12 BÀI TẬP CHƯƠNG II”SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ”

- 10/17/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

ÔN TẬP VẬT LÍ 12 BÀI TẬP CHƯƠNG II”SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ”

- 10/17/2012
2,269
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn vật lý - Đề thi thử môn lý giúp củng cố và nâng cao khả năng giải bài tập vật lý cách nhanh và chính xác.

Nội dung

ÔN TẬP VẬT LÍ 12 BÀI TẬP CHƯƠNG II”SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ”

1.Phát biểu đúng khi nói về sóng cơ học A.Sóng cơ là quá trình lan truyền vật chất theo thời gian B.Sóng cơ là sự lan truyền dao động theo thời gian trong môi trường vật chất. C.Sóng cơ là sự lan truyền vật chất trong không gian D.Sóng cơ là sự lan truyền biên độ dao động theo thời gian trong môi trường vật chất. 2.Sóng ngang là sóng có phương dao động: A.song song với phương truyền sóng. B.vuông góc với phương truyền sóng. C.theo phương ngang D.theo phương thẳng đứng. 3.Sóng ngang truyền trong môi trường: A.rắn-lỏng B.rắn và trên mặt môi trường nước C.lỏng-khí D.khí-rắn 4.Sóng dọc truyền trong môi trường: A.khí-lỏng B.lỏng-rắn C.rắn-lỏng-khí D.chân không. 5.Chọn phát biểu đúng. A.Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha

B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương phương truyền sóng dao động cùng pha.

C.Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì. D.Cả B-C đúng. 6.Chọn phát biểu sai: A.Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. B. Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì.

C.Đối với sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng, năng lượng giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng.

D.Hai điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động ngược pha. 7.Biểu thức liên hệ giữa bước sóng, tần số, chu kì và tốc độ truyền sóng;

A. v vf T

   B. T vf  C. v vT f

   D. T v f 

  

8.Một sóng hình sin có tần số 110Hz truyền trong không khí theo phương ngang với tốc độ 340m/s. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm trên phương dao động cùng pha. A.3,1m B.4m C.5m D.2m 9.Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp nhau là là 0,9m và có 5 đỉnh sóng qua mặt trong vòng 6s. Tốc độ sóng trên mặt nước là: A.0,6m/s B.0,8m/s C.1,2m/s D.1,6m/s 10.Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 4m  . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương dao động ngược pha nhau là: A.1m B.2m C.3m D.4m 11.Cảm giác âm phụ thuộc vào những yếu tố nào A.Nguồn âm và môi trường truyền âm B.Nguồn âm và tai người nghe C.Môi trường truyền âm và tai người nghe D.Tai người nghe và thần kinh thị giác. 12.Một nguồn âm lan truyền trong môi trường với tốc độ 350m/s, có bước sóng 70cm. Tần số sóng là: A.5.103Hz B. 2.103Hz C.50Hz D. 5.102Hz 13.Hai nguồn âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 40dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là: A.10 B.100 C.1000 D.10000 14.Một sóng âm có tần số 200Hz lan truyền trong nước với tốc độ 1500m/s. Bước sóng là: A.75m B.7,5m C.3km D.30,5km 15.Tại hai điểm A,B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình cos100 ( )u A t cm . Vận tốc sóng trên mặt nước là v = 40cm/s. Xét tại điểm M trên mặt nước có AM = 9cm, BM = 7cm.Hai dao động tại M do hai điểm A và B truyền đến là hai dao động:

A.cùng pha B.lệch pha nhau góc 2  C.lệch pha nhau 2

3  D.ngược pha

10.Khi nói về sóng cơ phát biểu nào sau đây sai A.Sóng cơ học truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. B.Sóng cơ học truyền trên mặt nước là sóng ngang. C.Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trên mặt nước. D.Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.

--------------o0o-------------- GIAO THOA SÓNG

1.Điều nào sau đây đúng khi nói về giao thoa sóng: A.Giao thoa là sự tổng hợp hai hay nhiều sóng kết hợp. B.Điều kiện để có giao thoa sóng là các sóng phải là sóng kết hợp (cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian) C.Quĩ tích những điểm có biên độ cực đại là họ các đường hyperbol D.Cả ba phương án trên đều đúng. 2.Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có: A.cùng tần số B.cùng biên độ

C.cùng pha ban đầu D.cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian. 3. Một sóng cơ học có bước sóng  truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết MN = d. Độ lệch pha  của dao động tại hai điểm M và N là

A. d 

 . B.  

 d . C.

d 2

 . D.  

 d2 .

4. Ng­êi ta t¹o ®­îc 1 nguån sãng ©m tÇn sè 612 Hz trong n­íc, vËn tèc ©m trong n­íc lµ 1530 m/s. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng ng­îc pha b»ng:

A. 1,25m B. 2m C. 3m D. 2,5m 5. VËn tèc sãng phô thuéc:

A. B¶n chÊt m«i tr­êng truyÒn sãng. B. N¨ng l­îng sãng. C. TÇn sè sãng. D. H×nh d¹ng sãng.

6. Hai sãng cïng pha khi: A. Δφ = 2kπ ( k = 0; 1; 2...) B. Δφ = ( 2k + 1 )π ( k = 0; 1; 2...)

C. Δφ = ( k + 2 1

)π ( k = 0; 1; 2...) D. Δφ = ( 2k - 1 )π ( k = 0; 1; 2...)

7. Hai sãng ngược pha khi: A. Δφ = 2kπ ( k = 0; 1; 2...) B. Δφ = ( 2k + 1 )π ( k = 0; 1; 2...)

C. Δφ = ( k + 2 1

)π ( k = 0; 1; 2...) D. Δφ = ( 2k - 1 )π ( k = 0; 1; 2...)

8.Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước nằm ngang của hai sóng cơ học được truyền đi từ hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là

A. /4. B. /2. C. bội số của /2. D. . 9. Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi.

A.Tốc độ sóng. B.Tần số C.Bước sóng D.Năng lượng.

--------------o0o-------------- SÓNG DỪNG

1. Sîi d©y cã sãng dõng, vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 200 cm/s, tÇn sè dao ®éng lµ 50 Hz. Kho¶ng c¸ch gi÷a 1 bông vµ 1 nót kÕ cËn lµ:

A. 4 cm B. 2 cm C. 1 cm D.40 cm 2. D©y AB n»m ngang dµi 1,5m, ®Çu B cè ®Þnh cßn ®Çu A ®­îc cho dao ®éng víi tÇn sè 40 Hz(A,B là hai nút). VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 20 m/s. Trªn d©y cã sãng dõng. Sè bông sãng trªn d©y lµ:

A. 7 B. 3 C. 6 D. 8

3. Sóng dừng xảy ra trên dây AB=11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm. Trên dây có A. 5 bụng, 5 nút. B. 6 bụng, 5 nút. C. 6 bụng, 6 nút. D. 5 bụng, 6 nút.

4.Chọn câu đúng.Sóng phản xạ A.luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ B.luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ. C.ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ nếu vật cản cố định. D.ngược pha với sóng tới tại điểm phản xa nếu vật cản tự do 5.Sóng dừng là sóng: A.không lan truyền được nữa do bị vật cản. B.sóng tạo thành giữa hai điểm cố định trong môi trường. C.sóng tạo thành do sự giao thoa của hai sóng tới và sóng phản xạ. D.sóng trên sợi dây mà có hai đầu cố định. 6.Trong hệ sóng dừng mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng? A.khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng B.độ dài dây C.hai lần độ dài dây. D.hai lần khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng. 7.Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định

A. 2

l k  B. 4

l k  C. (2 1) 4

l k   D. ( 1) 2

l k  

8. Một sợi dây AB dài 1,25m, đầu B cố định, đầu A dao động với tần số f. Người ta đếm được trên dây có 3 nút sóng, kể cả hai nút ở hai đầu dây. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Tần số sóng là:

A.8Hz B.12Hz C.16Hz D.24Hz 9.Trong hệ sóng dừng trên một dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp nhau bằng: A.một bước sóng B.nửa bước sóng C.một phần tư bước sóng D.hai lần bước sóng. 10Một sợi dây có độ dài L,hai đầu dây cố định, sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là: A.2L B.L/4 C.L D.L/2 11.Một sợi dây dài 1,05m một đầu cố định, đầu kia dao động với tần số 100Hz, thấy co 7 bụng sóng. Vận tốc

truyền sóng.

A.30m/s B.25m/s C.36m/s D.15m/s

12.Một dây dài 90cm một đầu cố định, đầu còn lại kích dao động có tần số 200Hz. Tính số bụng sóng trên dây.

Biết hai đầu dây cố định và tốc độ truyền sóng là 40m/s

A.6 B.7 C.8 D.9

13.Sóng dừng xảy ra rên dây AB dài 11 cm, với đầu B tự do, bước sóng 4cm. Trên dây có:

A.5 bụng và 5 nút B.6 bụng và 5 nút C.6 bụng và 6 nút D.5 bụng và 6 nút

14.Quan sát sóng dừng trên sợi dây, người ta thấy khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100cm. Biết tần số

sóng trên dây là 100Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là:

A.25m/s B.100m/s C.50m/s D.75m/s

--------------o0o--------------

SÓNG ÂM

1.Cảm giác âm phụ thuộc vào những yếu tố nào A.Nguồn âm và môi trường truyền âm B.Nguồn âm và tai người nghe C.Môi trường truyền âm và tai người nghe D.Tai người nghe và thần kinh thị giác. 2.Hai nguồn âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 40dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là: A.10 B.100 C.1000 D.10000

3.Siêu âm là âm thanh: A.có tần số lớn hơn tần số âmthanh thông thường B.có cường độ rất lớn có thể gây điết vĩnh viễn. C.có tần số trên 20000Hz. D.truyền được trong mọi môi trường, nhanh hơn âm thanh thông thường.

4. Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây?

A. Sóng cơ học có tần số 10Hz. B. Sóng cơ học có tần số 30kHz. C. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0µs. D. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0ms.

5. Trong sù truyÒn ©m vµ vËn tèc ©m, t×m c©u sai: A. Sãng ©m truyÒn ®­îc trong c¸c m«i tr­êng r¾n, láng vµ khÝ. B. VËn tèc ©m phô thuéc tÝnh ®µn håi vµ mËt ®é cña m«i tr­êng. C. VËn tèc ©m thay ®æi theo nhiÖt ®é. D. Sãng ©m truyÒn ®­îc trong ch©n kh«ng.

6.Cho cường độ âm chuẩn I0=10-12 W/m2. Tính cường độ âm của một sóng âm có mức cường độ âm 80 dB. A.10-2 W/m2. B. 10-4 W/m2. C. 10-3 W/m2. D. 10-1 W/m2. 7.Hai âm có cùng độ cao, chúng có chung; A.tần số B.biên độ C.bước sóng trong môi trường D.Cả A,B đúng 8.Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước. Sóng âm trong hai môi trường đó có cùng: A.chu kì B.tần số C.biên độ D.vận tốc. 9.Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340m/s , khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là 0,85s. Tần số âm là; A.85Hz B.170Hz C.200Hz D.255Hz 10.Bước sóng của âm khi truyền từ không khí vào nước thay đổi bao nhiêu lần? Biết tốc độ truyền âm trong nước là 1480m/s, trong không khí là 340m/s A.0,23 B.4,35 C.1,140 D.1820 11.Một sợi dây dài 2m một đầu cố định, một đầu dao động với chi kì 1/50s. Người ta thấy có 5 nút (Đầu dao động coi như 1 nút). Muốn dây rung thành 2 nút thì tần số dao động là: A.5Hz B.50Hz C.12,5Hz D.75Hz 12.Chọn phát biểu sai; A.Tần số âm càng thấp âm nghe càng trầm. B.Âm sắc là đặc trưng sinh lý dựa vào tần số, biên độ và liên quan đến đồ thị dao động âm C.Cường độ âm càng lớn tai nghe càng to.

D.âm to hay nhỏ phụ thuộc vào mức cường độ âm và tính theo CT 0

( ) 10lg IL dB I

13.Phát biểu nào không đúng? A.Nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra. B.Tạp âm là các âm có tần số không xác định C.Độ cao của âm là một đặc tính của âm D.Âm sắc là một đặc tính của âm 14.Phát biểu đúng khi nói về đặc tính sinh lý của âm; A.Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm B.Âm sắc phụ thuộc vào các đặc trưng vật lý của âm như biên độ, tần số và các thành phần cấu tạo. C.Độ to của âm phụ thuộc vào mức cường độ âm D.Cả ba đáp án đều đúng. 15.Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng: A.100dB B.30dB C.20dB D.40dB 16.Âm do hai nhạc cụ phát ra luôn khác nhau về: A.độ cao B.âm sắc C.độ to D.cả độ cao và độ to. 17.Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với A.tần số B.mức cường độ âm C.độ to D.cả độ cao và độ to. 18.Âm sắc là đặc trưng sinh lý gắn liền với A.độ cao B.đồ thi dao động âm C.độ to D.cả độ cao và độ to. 19.Chọn câu sai: Âm La của đàn piano và ghi ta có thể cùng: A.độ cao B.âm sắc C.độ to D.cả độ cao và độ to. 20.Hai âm Re và Sol của cùng một dây đàn ghi ta có thể cùng A.độ cao B.âm sắc C.độ to D.tần số.

21.Để phân biệt âm thanh của nhạc cụ phát ra ở cùng một độ cao, người ta dựa vào: A.âm sắc B.độ to của âm C.biên độ dao động âm. D.mức cường độ âm

22.Gọi I0 là cường độ âm chuẩn, I là cường độ âm tại thời một thời điểm. Chọn công thức mức cường độ âm L.

A. 0

( ) 10lg IL dB I

 B. 0( ) 10lg IL dB I

 C. 0( ) lg IL dB I

 D. 0

( ) lg IL dB I

--------------o0o-------------- BÀI TẬP BỔ SUNG HỌC KÌ II

1.Đường kính của hệ Mặt Trời khoảng chừng: A.40 đơn vị thiên văn C.80 đơn vị thiên văn B.60 đơn vị thiên văn D.100 đơn vị thiên văn 2.Mặt Trời thuộc loại sao nào dưới đây? A.Sao chắt trắng B.Sao kềnh đỏ

C.Sao trung bình giữa Sao chắt trắng và Sao kềnh đỏ D.Sao nơtron 3.Đường kính của thiên hà khoảng chừng: A.10 000 năm ánh sáng B. 100 000 năm ánh sáng C. 1 000 000 năm ánh sáng D. 10 000 000 năm ánh sáng 4.Phát biểu nào sau đây không đúng với hạt sơ cấp A.Mỗi hạt sơ cấp đều có phản hạt B.Hađrôn là hạt sơ cấp có khối lượng trên 200 lần khối lượng của electron C.Các leptôn là những hạt sơ cấp có khối lượng trên 200 lần khối lượng electron D.Hạt nơtrino là hạt sơ cấp có khối lượng gần bằng không và chuyển động với tốc độ ánh sáng 5.Hạt nào sau đây được xem là hạt sơ cấp? A.pôzitron B.hạt nhân nguyên tử Liti C.proton D.Cả A và C 6.Cho phản ứng hạt nhân 202311 10Na X Ne   . Biết mNa = 22,9837u, mHe = 4,0015u, mNe = 19,9870u, mX=1,0073u. Phản ứng trên:

A.tỏa năng lượng 2,33MeV B.thu năng lượng 2,33MeV C.tỏa năng lượng 3,728MeV D.thu năng lượng 3,728MeV

7.Trong các hiện tượng vật lý sau, hiện tượng nào không chịu ảnh hưởng bỡi các tác động bên ngoài? A.hiện tượng quang điện B.hiện tượng quang dẫn C.hiện tượng phóng xạ. D.hiện tượng phát quang.

8. Hạt nhân nào sau đây không phân hạch được A. 23992 U B.

238 92 U C.

239 94 U D.

30 15 P

9. Hạt nhân 146 C phóng xạ   . hạt nhân con sinh ra có:

A. 5p và 6n B.6p và 7n C.7p và 7n D.7p và 6n 10. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

A. Giảm dần theo thời gian. B.Giảm theo đường hepebol. B. Không giảm D.Giảm theo quy luật hàm số mũ

11. Liên hệ giữa hằng số phân rã  và chu kì T là

A. 2ln 2 T

  B. ln 2 T

  C. ln 2 T

  D. 2 ln 2 T

 

12. Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong là A. Hiện tượng quang điện xảy ra bên ngoài một chất bán dẫn. B. Hiện tượng quang điện xảy ra bên trong một chất bán dẫn. C. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng quang dẫn. D. Sự giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron dẫn nhờ tác dụng của một bức xạ điện từ.

13.Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng 0,18 m  vào catốt của một tế bào quang điện. giới hạn của kim loại dùng làm catốt là 0,30o m  . Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là

A. 9,85.105m/s. B. 8,36.105m/s C. 7,56.105m/s D. 6,54.105m/s

14. Gọi 1 2 3, ,   lần lược là năng lượng của các bức xạ hồng ngoại, ánh sáng đỏ, tia gama thì sắp xếp nào sau đây là đúng? A. 1 > 2 > 3 B. 1 > 3 > 2 C. 3 > 2 > 1 D. 3 > 1 > 2

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang