Tài liệu

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 23964     Tải về: 470     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 139
Tài liệu Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản - tài liệu, sách iDoc.VnChủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh
1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:
Một câu trong tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau đây:
Ví dụ:
SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER
John and I ate a pizza last night.
We studied "present perfect" last week.
He runs very fast.
I like walking.
1.1 Subject (chủ ngữ):
Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ
thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc
bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới
từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.
Chú ý rằng mọi câu trong tiếng Anh đều có chủ ngữ (Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ được
ngầm hiểu là người nghe. Ví dụ: “Don't move!” = Đứng im!).
Milk is delicious. (một danh từ)
That new, red car is mine. (một ngữ danh từ)
Đôi khi câu không có chủ ngữ thật sự, trong trường hợp đó, It hoặc There đóng vai trò chủ
ngữ giả.
It is a nice day today.
There is a fire in that building.
There were many students in the room.
It is the fact that the earth goes around the sun.
1.2 Verb (động từ):
Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Nó
có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Ngữ động từ (verb phrase) là một nm từ
gồm một hoặc nhiều trợ động từ (auxiliary) và một động từ chính.
I love you. (chỉ hành động)
Chilli is hot. (chỉ trạng thái)
I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen)
I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going)
1.3 Complement (vị ngữ):
Vị ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng tác động của chủ ngữ. Cũng giống như chủ ngữ, vị
ngữ thường là danh từ hoặc ngữ danh từ không bắt đầu bằng giới từ, tuy nhiên vị ngữ
thường đứng sau động từ. Không phải câu nào cũng có complement. Vị ngữ trả lời cho câu
hỏi What? hoặc Whom?
John bought a car yesterday. (What did John buy?)
Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?)
She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?)
1.4 Modifier (trạng từ):
Trạng từ là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của hành động. Không
phải câu nào cũng có trạng từ. Chúng thường là các cụm giới từ (prepositional phrase),
phó từ (adverb) hoặc một cụm phó từ (adverbial phrase). Chúng trả lời câu hỏi When?,
Where? hoặc How? Một cụm giới từ là một cụm từ bắt đầu bằng một giới từ và kết thúc
bằng một danh từ (VD: in the morning, on the table,...). Nếu có nhiều trạng từ trong câu thì
trạng từ chỉ thời gian thường đi sau cùng.
John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?)
She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she see
him?)
She drives very fast. (How does she drive?)
Chú ý rằng trạng từ thường đi sau v ngữ nhưng không nhất thiết. Tuy nhiên trạng từ là
cụm giới từ không được nằm giữa động từ và vị ngữ.
She drove on the street her new car. (Sai)
She drove her new car on the street. (Đúng)
2. Noun phrase (ngữ danh từ)
2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun):
· Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số
ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay với the. VD: one book, two books, ...
· Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái
số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với a, còn the chỉ trong một số trường hợp đặc
biệt. VD: milk (sữa). Bạn không thể nói "one milk", "two milks" ... (Một số vật chất không
đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì... đếm được. VD: one glass of
milk - một cốc sữa).
· Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt. VD: person - people; child -
children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice ...
· Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a" và
không có "a":
an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish.
· Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water ... đôi khi được
dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó.
This is one of the foods that my doctor wants me to eat.
· Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm được nhưng khi dùng với
nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm được.
You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được)
I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được)
Bảng sau là các định ngữ dùng được với các danh từ đếm được và không đếm
được.
WITH COUNTABLE NOUN WITH UNCOUNTABLE NOUN
a(n), the, some, any the, some, any
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ. 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 23964     Tải về: 470     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập về giới từ có đáp án Lượt tải: 484 Lượt xem: 44627
Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Lượt tải: 276 Lượt xem: 41763
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án Lượt tải: 648 Lượt xem: 29275
Tổng hợp từ A-Z ngữ pháp tiếng anh Lượt tải: 694 Lượt xem: 26372
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 470 Lượt xem: 23964
Có thể bạn quan tâm
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 470 Lượt xem: 23964
Hình thái học tiếng anh Lượt tải: 153 Lượt xem: 11469
GERUND AND INFINITIVE (DANH ĐỘNG TỪ) Lượt tải: 203 Lượt xem: 10269