Tài liệu

on tap lich su - dia ly lop 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 246     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 30
Tài liệu on tap lich su - dia ly lop 5 - tài liệu, sách iDoc.Vnon tap lich su - dia ly lop 5,Bài 1: Việt nam đất nước chúng ta. 1. Nêu vị trí giới hạn của nước ta ?Việt nam nằm trên bán đảo Đông Dương gồm có đất liền, biển,…
§Ò c ¬ng båi d ìng HSG LÞch & §Þa
Bµi 1: ViÖt nam ®Êt níc chóng ta.
1. Nªu vÞ trÝ giíi h¹n cña níc ta ?
- ViÖt nam n»m trªn b¸n ®¶o §«ng D¬ng gåm cã ®Êt liÒn, biÓn, ®¶o vµ quÇn
®¶o.
+ PhÝa b¾c níc ta i¸p víi Trung Quèc.
+ PhÝa t©y gi¸p víi Lµo.
+ Ph×a t©y nam gi¸p víi Cam -pu-chia.
+ PhÝa ®«ng vµ ®«ng nam níc ta cã biÓn ®«ng bao bäc, cã diÖn tÝch rÊt réng.
- Níc ta cã quÇn ®¶o Trêng Sa, Hoµng Sa, mét sè ®¶o lín nh Phó Quèc, C«n
§¶o, C¸t Bµ.....
2. H×nh d¹ng, diÖn tÝch níc ta ?
- PhÇn ®Êt liÒn níc ta ch¹y dµi theo híng B¾c – Nam, cã h×nh d¹ng cong nh
h×nh ch÷ S.
- DiÖn tyÝch níc ta kho¶ng 330.000 Km
2
, thuéc lo¹i trung b×nh trªn thÕ giíi.
- Vïng biÓn cã diÖn tÝch réng gÊp nhiÒu lÇn phÇn ®Êt liÒn.
- N¬i hÑp nhÊt cña níc ta theo chiÒu ngang lµ 50 Km, chiÒu dµi kho¶ng 1650
km.
Bµi 2: §Þa h×nh vµ kho¸ng sn
1.Nªu ®Æc ®iÓm chÝnh cña ®Þa h×nh níc ta ?
- PhÇn ®Êt liÒn níc ta víi
4
3
diÖn tÝch lµ ®åi nói, chØ cã
4
1
diÖn tÝch lµ ®ång
b»ng. §åi nói níc ta chñ yÕu lµ ®åi nói thÊp, tr¶i réng kh¾p c¸c tØnh biªn giíi
phÝa B¾c vµ ch¹y dµi tõ B¾c vµo Nam. C¸c d·y nói phÇn lín cã híng T©y B¾c
- §«ng Nam, mét sè d·y nói cã h×nh c¸nh cung.
- §ång b»ng níc ta phÇn lín l¸ ®ång b»ng ch©u thæ do phï sa cña s«ng båi
®¾p cã ®Þa h×nh thÊp vµ t¬ng ®èi b»ng ph¼ng.
2. Nªu tªn mét sè d·y nói vµ ®ång b»ng níc ta ?
a. C¸c d·y nói níc ta:
- C¸c d·y nói híng T©y B¾c - §«ng Nam gåm: D·y Hoµng Liªn S¬n, d·y Tr-
êng S¬n....
- C¸c d·y nói h×nh c¸nh cun gåm: Ng©n S¬n, B¾c S¬n, §«ng TriÒu....
b. C¸c ®ång b»ng lín cña n¬c ta:
+ §ång b»ng s«ng Hång.
+ §ång b»ng s«ng Cöu Long.
+ §ång b»ng Duyªn H¶i MiÒn Trung.
3.Nªu mét sè kho¸ng s¶n níc ta ?
- Níc ta cã nhiÒu lo¹i kho¸ng s¶n.
+ S¾t ë Th¸i Nguyªn, Yªn B¸i.
+ B« - xÝt ë Bång Miªu.
+ A-pa-tÝt ë Lµo Cai.
+ ThiÕc á TÜnh Tóc - Cao B»ng.
1
§Ò c ¬ng båi d ìng HSG LÞch & §Þa
+ DÇu më ë Bµ RÞa – Vòng Tµu.
Kho¸ng s¶n dïng lµm nguyªn liÖu cho nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp.
- Sè lîng kho¸ng s¶n níc ta nhiÒu nhng tr÷ lîng l¹i kh«ng lín, chóng ta cÇn
khai th¸c kho¸ng s¶n hîp lý, sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶.
Bµi 3: khÝ hËu níc ta
1.Nªu ®Æc ®iÓm khÝ hËu níc ta ?
Níc ta n»m trong vµnhg ®ai nhiÖt ®íi, khÝ hËu nh×n chung lµ nãng.MÆt kh¸c do
giap biÓn,l¹i l»m trong vïng cã giã mïa nªn giã vµ ma thay ®æi theo mïa.
-Trong n¨m níc ta cã 2 mïa giã chÝnh:
+Giã mïa ®«ng: Thæi tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng t n¨m sau,cã híng ®«ng b¾c.Cã ®Æc
®iÓm lµ kh« nªn Ýt ma .
+ Giã t©y nam hoÆc §«ng Nam,thæi tõ th¸ng n¨m ®Õn th¸ng 10.Giã thêng thæi tõ
biÓn vµo nªn Èm vµ cã nhiÒu ma.
2.KhÝ hËu miÒn b¾c vµ miÒn Nam kh¸c nhau nh thÕ nµo?
-KhÝ hËu níc ta cã sù kh¸c nhau gi÷a miÒn B¾c vµ miÒn Nam,víi danh giíi lµ nói
B¹ch M·.
Ë miÒn B¾c:KhÝ hËu ph©n thµnh hai mïa râ rÖt:Mïa H¹ vµ mïa §«ng.
+Mïa H¹ :trêi nãng ,cã nhiÒu ma,cã giã t©y Nam tõ Lµo thæi sang,nhiÖt ®é trung
b×ng th¸ng 7 kho¶ng 29
0
C.
Mïa ®«ng l¹nh vµ Ýt ma.
NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng 1 kho¶ng 16
0
C gi÷a hai mïa cã thêi k× chuyÓn tiÕp
quen gäi lµ mïa Xu©n vµ mïa Thu.
ë miÒn Nam:KhÝ hËu nãng quanh n¨m
-ChØ cã 2 mïa lµ mïa ma vµ mïa kh«.
-Mïa ma thêng cã ma rµo.
-Mïa kh« hÇu nh kh«ng ma,ban ngµy n¾ng chãi trang,ban ®ªm dÞu m¸t h¬n.
3.¶nh hëng cña khÝ hËu ®Õn ®êi sèng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña nh©n
d©n ta nh thÕ nµo?
-KhÝ hËu níc ta nãng vµ ma nhiÒu c©y cèi rÔ ph¸t triÓn
-Tuy nhiªn ,hµng n¨m cã b·o g©y ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng,ph¸ ho¹i ®Õn mïa
mµng.
-Mïa ma thêng g©y ngËp óng,lôt néi.
-Mïa kh« g©y h¹n h¸n,thiÕu níc cho sinh ho¹t vµ cho c©y trång.
Bµi 4:S«ng ngßi
1.Nªu ®Æc ®iÓm cña s«ng ngßi níc ta ?
-Níc ta cã m¹ng líi s«ng ngßi dµy ®Æc nhng Ýt s«ng lín .
-ë miÒn b¾c cã:S«ng Hång,s«ng Th¸i B×nh ,
-ë miÒn trung cã:S«ng M·,s«ng C¶,s«ng §µ R»ng.
-ë miÒn Nam cã:S«ng TiÒn,s«ng HËu,s«ng §ång Nai.
-S«ng ngßi níc ta cã lîng níc lín vµ thay ®æi theo mïa.
-S«ng níc ta cã nhiÒu phï sa.
2.Níc s«ng lªn xuèng theo mïa g©y ¶nh hëng g× ?
2
Liên hệ quảng cáo

§Ò c ¬ng båi d ìng HSG LÞch & §Þa
- Vµo mïa ma, níc s«ng d©ng cao g©y ngËp lôt, thiÖt h¹i mïa mµng, vËt nu«i,
¶nht hëng ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t cña nh©n d©n.
- Mïa kh« níc s«ng h¹ thÊp, thuyÒn bÌ ®i l¹i khã kh¨n, thiÕu níc cho c©y trång...
3. Vai trß cña s«ng ngßi lµ g× ?
- S«ng ngßi mang phï sa, båi ®¾p lªn ®«nghf b»ng mµu mì, ®ã lµ ®«nngf b»ng
s«ng Hång, ®ång b»ng s«ng Cöu Long ...
- Cung cÊp níc cho s¶n xuÊt, sinh ho¹t cña nh©n d©n
- Lµ ®êng giao th«ng quan träng.
- Lµ nguån thuû ®iÖn lín, cung cÊp ®iÖn cho ®êi sèng cña nh©n d©n nh: Thuû
®iÖn Hoµ B×nh, thuû ®iÖn TrÞ An....
- Cung cÊp cho níc ta nhiÒu nguån thuû s¶n, lµ n¬i nu«i trång thuû s¶n...
B×a 5: Vïng biÓn níc ta.
1. Nªu vÞ trÝ vµ ®Æc ®iÓm cña vïng biÓn níc ta ?
Vïng biÓn níc ta lµ mét bé phËn cñ biÓn §«ng, bao bäc ph×a §«ng ,ph×a
Nam vµ T©y Nam níc ta.
Vïng biÓn níc ta cã diÖn tÝch rÊt réng, mÆt n]íc kh«ng bao gê ®ãng b¨ng,
thuËn lîi cho giao th«ng vµ ®¸nh b¾t h¶i s¶n.
Bªnr miÒn B¾c vµ miÒn Trunghay cã b·o g©y ®¾m háng tµu thuyÒn lµm ®æ
nhµ cña cña nh©n d©n.
BiÓn níc ta cã thuû triÒu, nh©n d©n lîi dông ®Ó lµm muèi vµ ®¸nh b¾t c¸.
2. BiÓn cã vai trß nh thÕ nµo ®èi víi níc ta?
- BiÓn cung cÊp h¬i níc gióp khÝ h©ôu níc ta ®iÒu hoµ h¬n .
- BiÓn lµ nguån tµi nguyªn lín, cung cÊp cho níc ta dÇu má, khÝ tù nhiªn,
muèi,c¸, t«m...phôc vu cho ®êi s«ng nh©n d©n vµ xuÊt khÈu.
- BiÓn lµ ®êng giao th«nng quan träng, thuËn lîi cho ®i l¹i vµ giao lu víi níc
ngoµi.
- Ven biÓn cã nhiÒu b·i biÓn ®Ñp, lµ n¬i du lÞch nghØ m¸tt hÊp dÉn nh H¹
Long, b·i Ch¸y, §å S¬n, Cöa Lß, Nha Trang, Vòng Tµu.
Bµi 6: §Êt vµ rõng
1. Nªu tªn mét sè lo¹i ®Êt cña níc ta?
- Níc ta cã nhiÒu lo¹i ®Êt: §Êt Phe-ra-lit,®Êt phï sa, ®Êt ®á Ba-zan, ®Êt phï
sa cæ.Tong ®ã ®Êt Phe-ra-lit vµ ®Êt phï sa chiÕm diÖn tÝch lín nhÊt.
+ §Êt Phe-ra-lit thêng ph©n bè ë vïng ®åi nói, cã nhiÒu mµu ®á hoÆc ®á vµng
nÕu ®îc h×nh thµnh trªn ®¸ ba zan th× xèp vµ ph× nhiªu.
+ §Êt phï sa ph©n bè ë ®ång b»ng, ®îc h×nh thµnh do s«ng ngßi båi ®¾p nªn,
®Êt rÊt mµu mì thuËn lîi cho trång trät.
2. Níc ta cã nh÷ng lo¹i rõng nµo chÝnh ? Nªu ®Æc ®iÓm cña rõng rËm vµ
rõng ngËp mÆn?
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

on tap lich su - dia ly lop 5

Bài 1: Việt nam đất nước chúng ta. 1. Nêu vị trí giới hạn của nước ta ?Việt nam nằm trên bán đảo Đông Dương gồm có đất liền, biển, đảo và quần đảo.+ Phía bắc nước ta iáp với Trung Quốc.+ Phía tây giáp với Lào.+ Phìa tây nam giáp với Cam -pu-chia.+ Phía đông và đông nam nước ta có biển đông bao bọc, có diện tích rất rộng.- Nước ta có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, một số đảo lớn như Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà..... 2. Hình dạng, diện tích nước ta ?- Phần đất liền nước ta chạy dài theo hướng Bắc – Nam, có hình dạng cong như hình chữ S.- Diện tyích nước ta khoảng 330.000 Km2, thuộc loại trung bình trên thế giới.- Vùng biển có diện tích rộng gấp nhiều lần phần đất liền.- Nơi hẹp nhất của nước ta theo chiều ngang là 50 Km, chiều dài khoảng 1650 km.Bài 2: Địa hình và khoáng sản 1.Nêu đặc điểm chính của địa hình nước ta ?- Phần đất liền nước ta với diện tích là đồi núi, chỉ có diện tích là đồng bằng. Đồi núi nước ta chủ yếu là đồi núi thấp, trải rộng khắp các tỉnh biên giới phía Bắc và chạy dài từ Bắc vào Nam. Các dãy núi phần lớn có hướng Tây Bắc - Đông Nam, một số dãy núi có hình cánh cung.- Đồng bằng nước ta phần lớn lá đồng bằng châu thổ do phù sa của sông bồi đắp có địa hình thấp và tương đối bằng phẳng. 2. Nêu tên một số dãy núi và đồng bằng nước ta ?a. Các dãy núi nước ta:- Các dãy núi hướng Tây Bắc - Đông Nam gồm: Dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Trường Sơn....- Các dãy núi hình cánh cun gồm: Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều....b. Các đồng bằng lớn của nươc ta:+ Đồng bằng sông Hồng.+ Đồng bằng sông Cửu Long.+ Đồng bằng Duyên Hải Miền Trung. 3.Nêu một số khoáng sản nước ta ?- Nước ta có nhiều loại khoáng sản.+ Sắt ở Thái Nguyên, Yên Bái.+ Bô - xít ở Bồng Miêu.+ A-pa-tít ở Lào Cai.+ Thiếc ỏ Tĩnh Túc - Cao Bằng.+ Dầu mở ở Bà Rịa – Vũng Tàu.Khoáng sản dùng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.- Số lượng khoáng sản nước ta nhiều nhưng trữ lượng lại không lớn, chúng ta cần khai thác khoáng sản hợp lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả.Bài 3: khí hậu nước ta 1.Nêu đặc điểm khí hậu nước ta ?Nước ta nằm trong vànhg đai nhiệt đới, khí hậu nhìn chung là nóng.Mặt khác do giap biển,lại lằm trong vùng có gió mùa nên gió và mưa thay đổi theo mùa.-Trong năm nước ta có 2 mùa gió chính:+Gió mùa đông: Thổi từ tháng 11 đến tháng tư năm sau,có hướng đông bắc.Có đặc điểm là khô nên ít

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 246     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 60 Lượt xem: 162039
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 270 Lượt xem: 113539
Có thể bạn quan tâm