Thành viên nguyenlong0981

on tap lich su - dia ly lop 5

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/32 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (32 trang)
Thành viên nguyenlong0981

on tap lich su - dia ly lop 5

- 12 tháng trước
275
Báo lỗi

Bài 1: Việt nam đất nước chúng ta. 1. Nêu vị trí giới hạn của nước ta ?Việt nam nằm trên bán đảo Đông Dương gồm có đất liền, biển, đảo và quần đảo.+ Phía bắc nước ta iáp với Trung Quốc.+ Phía tây giáp với Lào.+ Phìa tây nam giáp với Cam -pu-chia.+ Phía đông và đông nam nước ta có biển đông bao bọc, có diện tích rất rộng.- Nước ta có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, một số đảo lớn như Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà..... 2. Hình dạng, diện tích nước ta ?- Phần đất liền nước ta chạy dài theo hướng Bắc – Nam, có hình dạng cong như hình chữ S.- Diện tyích nước ta khoảng 330.000 Km2, thuộc loại trung bình trên thế giới.- Vùng biển có diện tích rộng gấp nhiều lần phần đất liền.- Nơi hẹp nhất của nước ta theo chiều ngang là 50 Km, chiều dài khoảng 1650 km.Bài 2: Địa hình và khoáng sản 1.Nêu đặc điểm chính của địa hình nước ta ?- Phần đất liền nước ta với diện tích là đồi núi, chỉ có diện tích là đồng bằng. Đồi núi nước ta chủ yếu là đồi núi thấp, trải rộng khắp các tỉnh biên giới phía Bắc và chạy dài từ Bắc vào Nam. Các dãy núi phần lớn có hướng Tây Bắc - Đông Nam, một số dãy núi có hình cánh cung.- Đồng bằng nước ta phần lớn lá đồng bằng châu thổ do phù sa của sông bồi đắp có địa hình thấp và tương đối bằng phẳng. 2. Nêu tên một số dãy núi và đồng bằng nước ta ?a. Các dãy núi nước ta:- Các dãy núi hướng Tây Bắc - Đông Nam gồm: Dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Trường Sơn....- Các dãy núi hình cánh cun gồm: Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều....b. Các đồng bằng lớn của nươc ta:+ Đồng bằng sông Hồng.+ Đồng bằng sông Cửu Long.+ Đồng bằng Duyên Hải Miền Trung. 3.Nêu một số khoáng sản nước ta ?- Nước ta có nhiều loại khoáng sản.+ Sắt ở Thái Nguyên, Yên Bái.+ Bô - xít ở Bồng Miêu.+ A-pa-tít ở Lào Cai.+ Thiếc ỏ Tĩnh Túc - Cao Bằng.+ Dầu mở ở Bà Rịa – Vũng Tàu.Khoáng sản dùng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.- Số lượng khoáng sản nước ta nhiều nhưng trữ lượng lại không lớn, chúng ta cần khai thác khoáng sản hợp lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả.Bài 3: khí hậu nước ta 1.Nêu đặc điểm khí hậu nước ta ?Nước ta nằm trong vànhg đai nhiệt đới, khí hậu nhìn chung là nóng.Mặt khác do giap biển,lại lằm trong vùng có gió mùa nên gió và mưa thay đổi theo mùa.-Trong năm nước ta có 2 mùa gió chính:+Gió mùa đông: Thổi từ tháng 11 đến tháng tư năm sau,có hướng đông bắc.Có đặc điểm là khô nên ít

Nội dung
Bµi 1: ViÖt nam ®Êt n­íc chóng ta

§Ò c­¬ng båi d­ìng HSG LÞch Sö & §Þa LÝ

Bµi 1: ViÖt nam ®Êt n­íc chóng ta.

1. Nªu vÞ trÝ giíi h¹n cña n­íc ta ?

ViÖt nam n»m trªn b¸n ®¶o §«ng D­¬ng gåm cã ®Êt liÒn, biÓn, ®¶o vµ quÇn ®¶o.

+ PhÝa b¾c n­íc ta i¸p víi Trung Quèc.

+ PhÝa t©y gi¸p víi Lµo.

+ Ph×a t©y nam gi¸p víi Cam -pu-chia.

+ PhÝa ®«ng vµ ®«ng nam n­íc ta cã biÓn ®«ng bao bäc, cã diÖn tÝch rÊt réng.

- N­íc ta cã quÇn ®¶o Tr­êng Sa, Hoµng Sa, mét sè ®¶o lín nh­ Phó Quèc, C«n §¶o, C¸t Bµ.....

2. H×nh d¹ng, diÖn tÝch n­íc ta ?

- PhÇn ®Êt liÒn n­íc ta ch¹y dµi theo h­íng B¾c – Nam, cã h×nh d¹ng cong nh­ h×nh ch÷ S.

- DiÖn tyÝch n­íc ta kho¶ng 330.000 Km2, thuéc lo¹i trung b×nh trªn thÕ giíi.

- Vïng biÓn cã diÖn tÝch réng gÊp nhiÒu lÇn phÇn ®Êt liÒn.

- N¬i hÑp nhÊt cña n­íc ta theo chiÒu ngang lµ 50 Km, chiÒu dµi kho¶ng 1650 km.

Bµi 2: §Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n

1.Nªu ®Æc ®iÓm chÝnh cña ®Þa h×nh n­íc ta ?

- PhÇn ®Êt liÒn n­íc ta víi diÖn tÝch lµ ®åi nói, chØ cã diÖn tÝch lµ ®ång b»ng. §åi nói n­íc ta chñ yÕu lµ ®åi nói thÊp, tr¶i réng kh¾p c¸c tØnh biªn giíi phÝa B¾c vµ ch¹y dµi tõ B¾c vµo Nam. C¸c d·y nói phÇn lín cã h­íng T©y B¾c - §«ng Nam, mét sè d·y nói cã h×nh c¸nh cung.

- §ång b»ng n­íc ta phÇn lín l¸ ®ång b»ng ch©u thæ do phï sa cña s«ng båi ®¾p cã ®Þa h×nh thÊp vµ t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng.

2. Nªu tªn mét sè d·y nói vµ ®ång b»ng n­íc ta ?

a. C¸c d·y nói n­íc ta:

- C¸c d·y nói h­íng T©y B¾c - §«ng Nam gåm: D·y Hoµng Liªn S¬n, d·y Tr­êng S¬n....

- C¸c d·y nói h×nh c¸nh cun gåm: Ng©n S¬n, B¾c S¬n, §«ng TriÒu....

b. C¸c ®ång b»ng lín cña n­¬c ta:

+ §ång b»ng s«ng Hång.

+ §ång b»ng s«ng Cöu Long.

+ §ång b»ng Duyªn H¶i MiÒn Trung.

3.Nªu mét sè kho¸ng s¶n n­íc ta ?

- N­íc ta cã nhiÒu lo¹i kho¸ng s¶n.

+ S¾t ë Th¸i Nguyªn, Yªn B¸i.

+ B« - xÝt ë Bång Miªu.

+ A-pa-tÝt ë Lµo Cai.

+ ThiÕc á TÜnh Tóc - Cao B»ng.

+ DÇu më ë Bµ RÞa – Vòng Tµu.

Kho¸ng s¶n dïng lµm nguyªn liÖu cho nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp.

- Sè l­îng kho¸ng s¶n n­íc ta nhiÒu nh­ng tr÷ l­îng l¹i kh«ng lín, chóng ta cÇn khai th¸c kho¸ng s¶n hîp lý, sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶.

Bµi 3: khÝ hËu n­íc ta

1.Nªu ®Æc ®iÓm khÝ hËu n­íc ta ?

N­íc ta n»m trong vµnhg ®ai nhiÖt ®íi, khÝ hËu nh×n chung lµ nãng.MÆt kh¸c do giap biÓn,l¹i l»m trong vïng cã giã mïa nªn giã vµ m­a thay ®æi theo mïa.

-Trong n¨m n­íc ta cã 2 mïa giã chÝnh:

+Giã mïa ®«ng: Thæi tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng t­ n¨m sau,cã h­íng ®«ng b¾c.Cã ®Æc ®iÓm lµ kh« nªn Ýt m­a .

+ Giã t©y nam hoÆc §«ng Nam,thæi tõ th¸ng n¨m ®Õn th¸ng 10.Giã th­êng thæi tõ biÓn vµo nªn Èm vµ cã nhiÒu m­a.

2.KhÝ hËu miÒn b¾c vµ miÒn Nam kh¸c nhau nh­ thÕ nµo?

-KhÝ hËu n­íc ta cã sù kh¸c nhau gi÷a miÒn B¾c vµ miÒn Nam,víi danh giíi lµ nói B¹ch M·.

Ë miÒn B¾c:KhÝ hËu ph©n thµnh hai mïa râ rÖt:Mïa H¹ vµ mïa §«ng.

+Mïa H¹ :trêi nãng ,cã nhiÒu m­a,cã giã t©y Nam tõ Lµo thæi sang,nhiÖt ®é trung b×ng th¸ng 7 kho¶ng 290C.

Mïa ®«ng l¹nh vµ Ýt m­a.

NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng 1 kho¶ng 160C gi÷a hai mïa cã thêi k× chuyÓn tiÕp quen gäi lµ mïa Xu©n vµ mïa Thu.

ë miÒn Nam:KhÝ hËu nãng quanh n¨m

-ChØ cã 2 mïa lµ mïa m­a vµ mïa kh«.

-Mïa m­a th­êng cã m­a rµo.

-Mïa kh« hÇu nh­ kh«ng m­a,ban ngµy n¾ng chãi trang,ban ®ªm dÞu m¸t h¬n.

3.¶nh h­ëng cña khÝ hËu ®Õn ®êi sèng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña nh©n d©n ta nh­ thÕ nµo?

-KhÝ hËu n­íc ta nãng vµ m­a nhiÒu c©y cèi rÔ ph¸t triÓn

-Tuy nhiªn ,hµng n¨m cã b·o g©y ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng,ph¸ ho¹i ®Õn mïa mµng.

-Mïa m­a th­êng g©y ngËp óng,lôt néi.

-Mïa kh« g©y h¹n h¸n,thiÕu n­íc cho sinh ho¹t vµ cho c©y trång.

Bµi 4:S«ng ngßi

1.Nªu ®Æc ®iÓm cña s«ng ngßi n­íc ta ?

-N­íc ta cã m¹ng l­íi s«ng ngßi dµy ®Æc nh­ng Ýt s«ng lín .

-ë miÒn b¾c cã:S«ng Hång,s«ng Th¸i B×nh ,

-ë miÒn trung cã:S«ng M·,s«ng C¶,s«ng §µ R»ng.

-ë miÒn Nam cã:S«ng TiÒn,s«ng HËu,s«ng §ång Nai.

-S«ng ngßi n­íc ta cã l­îng n­íc lín vµ thay ®æi theo mïa.

-S«ng n­íc ta cã nhiÒu phï sa.

2.N­íc s«ng lªn xuèng theo mïa g©y ¶nh h­ëng g× ?

- Vµo mïa m­a, n­íc s«ng d©ng cao g©y ngËp lôt, thiÖt h¹i mïa mµng, vËt nu«i, ¶nht h­ëng ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t cña nh©n d©n.

- Mïa kh« n­íc s«ng h¹ thÊp, thuyÒn bÌ ®i l¹i khã kh¨n, thiÕu n­íc cho c©y trång...

3. Vai trß cña s«ng ngßi lµ g× ?

- S«ng ngßi mang phï sa, båi ®¾p lªn ®«nghf b»ng mµu mì, ®ã lµ ®«nngf b»ng s«ng Hång, ®ång b»ng s«ng Cöu Long ...

- Cung cÊp n­íc cho s¶n xuÊt, sinh ho¹t cña nh©n d©n

- Lµ ®­êng giao th«ng quan träng.

- Lµ nguån thuû ®iÖn lín, cung cÊp ®iÖn cho ®êi sèng cña nh©n d©n nh­: Thuû ®iÖn Hoµ B×nh, thuû ®iÖn TrÞ An....

- Cung cÊp cho n­íc ta nhiÒu nguån thuû s¶n, lµ n¬i nu«i trång thuû s¶n...

B×a 5: Vïng biÓn n­íc ta.

Nªu vÞ trÝ vµ ®Æc ®iÓm cña vïng biÓn n­íc ta ?

Vïng biÓn n­íc ta lµ mét bé phËn cñ biÓn §«ng, bao bäc ph×a §«ng ,ph×a Nam vµ T©y Nam n­íc ta.

Vïng biÓn n­íc ta cã diÖn tÝch rÊt réng, mÆt n]íc kh«ng bao gê ®ãng b¨ng, thuËn lîi cho giao th«ng vµ ®¸nh b¾t h¶i s¶n.

Bªnr miÒn B¾c vµ miÒn Trunghay cã b·o g©y ®¾m háng tµu thuyÒn lµm ®æ nhµ cña cña nh©n d©n.

BiÓn n­íc ta cã thuû triÒu, nh©n d©n lîi dông ®Ó lµm muèi vµ ®¸nh b¾t c¸.

BiÓn cã vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi n­íc ta?

BiÓn cung cÊp h¬i n­íc gióp khÝ h©ôu n­íc ta ®iÒu hoµ h¬n .

BiÓn lµ nguån tµi nguyªn lín, cung cÊp cho n­íc ta dÇu má, khÝ tù nhiªn, muèi,c¸, t«m...phôc vu cho ®êi s«ng nh©n d©n vµ xuÊt khÈu.

BiÓn lµ ®­êng giao th«nng quan träng, thuËn lîi cho ®i l¹i vµ giao l­u víi n­íc ngoµi.

Ven biÓn cã nhiÒu b·i biÓn ®Ñp, lµ n¬i du lÞch nghØ m¸tt hÊp dÉn nh­ H¹ Long, b·i Ch¸y, §å S¬n, Cöa Lß, Nha Trang, Vòng Tµu.

Bµi 6: §Êt vµ rõng

Nªu tªn mét sè lo¹i ®Êt cña n­íc ta?

N­íc ta cã nhiÒu lo¹i ®Êt: §Êt Phe-ra-lit,®Êt phï sa, ®Êt ®á Ba-zan, ®Êt phï sa cæ.Tong ®ã ®Êt Phe-ra-lit vµ ®Êt phï sa chiÕm diÖn tÝch lín nhÊt.

+ §Êt Phe-ra-lit th­êng ph©n bè ë vïng ®åi nói, cã nhiÒu mµu ®á hoÆc ®á vµng nÕu ®­îc h×nh thµnh trªn ®¸ ba zan th× xèp vµ ph× nhiªu.

+ §Êt phï sa ph©n bè ë ®ång b»ng, ®­îc h×nh thµnh do s«ng ngßi båi ®¾p nªn, ®Êt rÊt mµu mì thuËn lîi cho trång trät.

N­íc ta cã nh÷ng lo¹i rõng nµo chÝnh ? Nªu ®Æc ®iÓm cña rõng rËm vµ rõng ngËp mÆn?

N­íc ta cã nhiÒu rõng, chiÕm diÖn tÝch lín lµ rõng rËm nhiÖt ®íi vµ rõng ngËp mÆn.

* §Æc ®iÓm rõng nhiÖt ®íi.

- Rõng rËm r¹p, cã nhiÒu lo¹i c©y, trong ®ã cã nhiÒu lo¹i c©y gç cao, rõng ph©n thµnh nhiÒu lo¹i c©y gç cao, nhiÒu tÇng c©y vµ cã nhiÒu mu«ng thó sinh sèng.

- Rõng rËm nhiÖt ®íi cã chñ yÕu ë vïng ®åi nói.

* §Æc ®iÓm rõng ngËp mÆn:

Rõng ngËp mÆn ph©n bè ë vïng ven biÓn, ë ®ã thuû triÒu ngµng ngµy d©ng ngËp n­íc.Rõng ngËp mÆn cã c¸c lo¹i c©y§­íc, vÑt, Só....

C©y §­íc cã bé rÔ chïm to,khoÎ, rËm r¹p, cã t¸c dông gi÷ ®Êt lµm cho ®Êt ngµy cµng lÊn s©u ra biÓn.

Vai trß cña rõng nh­ thÕ nµo?

Rõng cã vai trß to lên ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña con ng­êi.

Rõng cung cÊp cho ta nhiÒu s¶n vËt nh­ gç, d­îc liÖu quý...

Rõng lµ n¬i sinh sèng cña nhiÒu lo¹i thó.

Rõng cã t¸c dông ®iÒu hoµ khÝ hËu, che phñ vµ gi÷ ®Êt, h¹n chÕ lò lôt.

T¸c h¹i cña viÖc chÆt ph¸ rõng?

ViÖc ph¸ rõng bõa b·i, ®èt rõng lµm n­¬ng rÉy....lµm gia t¨ng diÖn tÝch ®Êt trång, ®åi träc.

§Êt ®ai bÞ sãi mßn, b¹c mµu.

G©y ¶nh h­ëng lò lôt, h¹n h¸n x¶y xa th­êng xuyªn.

Gi¶m sè l­îng c¸c lo¹i ®éng vËt ®Æc biÖt lµ ®éng vËt quý hiÕm.

* §Ó b¶o vÖ rõng: Nhµ n­íc cÇn cã nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc, khuyÕn khÝch trång rõng, mçi chóng ta ph¶i biÕt b¶o vÖ rõng.

Bµi 6: D©n sè n­íc ta.

D©n sè n­íc ta.

Theo thèng kª n¨m 2004, d©n sè n­íc ta lµ 82 triÖu ng­êi. Trong khi ®ã:

+ In-®«-nª-xi-a lµ 218,7 triÖu ng­êi.

+ Phi-lip-pin lµ 83,7 triÖu ng­êi.

+ Th¸i Lan lµ 63,8 triÖu ng­êi.

Nh­ vËy n­íc ta cã diÖn tÝch vµo lo¹i trung b×nh nh­ng l¹i cã sè d©n thuéc hµng ®«ng d©n tren thÕ giíi, ®õng thø 3 trong khu vùc §«ng Nam ¸ .

§Æc ®iÓm sù gia t¨ng d©n sè n­íc ta ? D©n sè t¨ng nhanh dÉn tíi hËu qu¶ g× ?

Sù gia t¨ng d©n sè n­íc ta nh­ sau:

N¨m

Sè ®©n (triÖu ng­êi)

1979

52,7 (triÖu ng­êi)

1989

64,4 (triÖu ng­êi)

1999

76,3 (triÖu ng­êi)

Nh­ vËy qua b¶ng sè liÖu ta thÊy d©n sè n­íc ta t¨ng nhanh, b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng kho¶n trªn mét triÖu ng­êi.

* D©n sè t¨ng nhanh dÉn tíi hËu qu¶ :

+ G©y nhiÒu khã kh¨n trong viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu cña ng­êi d©n nh­: ¨n, ë, thiÕu viÖc lµm......

+ Viªch häc hµnh, ch¨m sãc søc khoÎ cña ng­êi d©n bÞ h¹n chÕ.

+ M«i tr­êng sèng bÞ ¶nh h­ëng.

Bµi to¸n: Theo thèng kª d©n sè n¨m 2001 lµ: 76.231.659 ng­êi, n¨m 2005 lµ: 84.181.181 ng­êi. H·y tÝnh tØ lÖ t¨ng d©n sè trung b×ng n­íc ta ? Víi møc t¨ng ®ã, d©n sè n¨m 2006 lµ bao nhiªu ng­êi ?

Bµi gi¶i:

TØ lÖ t¨ng d©n sè n¨m 2001 – 2005 lµ:

%

TØ lÖ d©n sè trung b×nh 4 n¨m lµ:

10,42 : 4 = 2,26 %

Víi møc t¨ng ®ã d©n sè n¨m 2006 lµ:

(ng­êi)

Bµi 7: c¸c d©n téc, sù ph©n bè d©n c­.

N­íc ta cã bao nhiªu d©n téc?

N­íc ta cã 54 d©n téc sinh sèng.

D©n téc kinh cã sè d©n ®«ng nhÊt, chiÕm d©n sè c¶ n­íc, sèng tËp trung chñ yÕu ë ®ång b»ng.

C¸c d©n téc kh¸c (53 d©n téc) chiÕm kho¶ng d©n sè, sèng chñ yÕu ë miÒn nói vµ h¶i ®¶o.

* TÊt c¶ c¸c d©n téc ®Òu lµ anh em.

a. MËt ®é d©n sè lµ sè d©n trung b×nh sèng trªn 1 km2 ®Êt tù nhiªn.

B¶ng sè liÖu mËt ®é d©n sè n¨m 2004.

Tªn n­íc

MËt ®é d©n sè (ng­êi/ km2)

Toµn thÕ giíi

47 (ng­êi/ km2)

Cam-pu-chia

72 (ng­êi/ km2)

Lµo

24 (ng­êi/ km2)

ViÖt Nam

249 (ng­êi/ km2)

Trung Quèc

135 (ng­êi/ km2)

Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy mËt ®ä d©n sè n­íc ta cao h¬n so víi Trung Quèc cao h¬n rÊt nhiÒu so víi Lµo, Cam-pu-chia vµ toµn thÕ giíi.

b. Sù ph©n bè d©n c­:

sù ph©n bè d©n c­ n­íc ta kh«ng ®ång ®Òu: ë ®ång b»ng vµ ®« thÞ d©n c­ ®«ng ®óc. Cßn ë miÒn nói, h¶i ®¶o d©n c­ th­a thít kho¶ng daan sè n­íc ta ë n«ng th«n, chØ cã d©n sè sèng ë thµnh thÞ. ë ®ång b»ng , ven biÓn, ®Êt chËt, ng­êi ®«ng, thõa lao ®éng, ë vïng nuÝ, nhiÒu tµi nguyªn nh­ng thiÕu lao ®éng. Do ®ã nhµ n­íc ®· vµ ®ang ®iÒu chØnh nh÷ng chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh d©n c­ gi÷a c¸c vïng nh­: §­a d©n ë ®ång b»ng ®i x©y dùng kinh tÕ míi ë miÒn nói, x©y dùng c¸c khu kinh tÕ ë vïng nói....

Bµi to¸n: N¨m 2004, d©n sè n­íc ta kho¶ng 82.000.000 ng­êi. H·y tÝnh mËt ®é d©n sè cña n­íc ta? DiÖn tÝch n­íc ta kho¶ng 330.000 km2 .

Gi¶i:

MËt ®é d©n sè cña n­íc ta lµ: 82.000.000 : 330.000 = 249 (ng­êi/ km2)

Bµi 8: N«ng nghiÖp

1.KÓ tªn mét sè c©y trång cña n­íc ta ? Lo¹i c©y nµo ®­îc trång nhiÒu nhÊt?

- Trong n«ng nghiÖp n­íc ta, trång trät lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh. V× trång trät chiÕm gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.

- N­íc ta trång nhiÒu lo¹i c©y nh­: chÌ, cµ phª, cao su, c©y ¨n qu¶, lóa g¹o, trong ®ã lóa g¹o ®­îc trång nhiÒu nhÊt.

Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ViÖt Nam ®· trë thµnh n­íc xuÊt khÈu g¹o hµng ®Çu thÕ giíi (ChØ sau Th¸i Lan).

2.Nªu ph©n bè cña c©y trång n­íc ta?

- C¸c vïng ph©n bè c©y trång n­¬c ta?.

+ C©y c«ng nghiÖp l©u n¨m trång nhiÒu ë vïng nói; vïng nói phÝa B¾c trång nhiÒu chÌ; T©y nguyªn trång nhiÒu cµ phª, cao su, hå tiªu....

+ C©y ¨n qu¶ trång ë vïng ®ång b»ng Nam Bé, ®ång b»ng B¾c Bé, vïng nói phÝa B¾c.

+ C©y lóa g¹o trång nhiÒu ë ®ång b»ng, nhiÒu nhÊt lµ ®ång b»ng Nam Bé.

§iÒu kiÖn thóc ®©ye nghµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn.

§iÒu kiÖn ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn:

+ Nguån thøc ¨n cho ch¨n nu«i ngµy cµng ®¶m b¶o, ng«, khoai, s¾n, thøc ¨n chÕ biÕn s½n ngµy cµng nhiÒu.

+ Nhu cÇu thÞt, trøng, s÷a cña nh©n d©n cµng t¨ng.

Tuy nhiªn trong ch¨n nu«i cÇn chó ý ®Õn phßng dÞch bÖnh cho gia sóc, gia cÇm.....

Bµi 8: L©m nghiÖp vµ thuû s¶n

KÓ tªn ho¹t ®éng chÝnh cña nghµnh l©m nghiÖp?

C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña nghµnh l©m nghiÖp:

+ Trång vµ b¶o vÖ rõng.

+ Khai th¸c gç vµ c¸c l©m s¶n kh¸c.

Nªu nhËn xÐt cña em vÒ sù thay ®æi diÖn tÝch rõng cña n­íc ta ?

* Sù thay ®æi diÖn tÝch rõng cña n­¬c ta qua b¶ng sè liÖu:

N¨m

DiÖn tÝch

1980

1995

2004

Tæng diÖn tÝch

rõng (triÖu ha)

10,6 (triÖu ha)

9,3 (triÖu ha)

12,2 (triÖu ha)

Tr­íc ®©y n­íc ta cã rÊt nhiÒu rõng, do khai th¸c, ph¸ rõng bõa b·i, hµng triÖu hecta rõng ®· bÞ tµn ph¸, trë thµnh ®Êtt trèng ®åi träc.Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch vËn ®éng nh©n d©n trång vµ b¶o vÖ rõng nªn diÖn tÝch rõng n­íc ta ®· t¨ng ®¸ng kÓ. §iÓn h×nh lµ(ch­¬ng tr×nh 327; ch­¬ng tr×nh 5 triÖu ha rõng).....

Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n ë n­íc ta ?

N­íc ta cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn nghµnh thuû s¶n nh­:

+ N­íc ta cã ®­êng bê biÓn dµi, diÖn tÝch mÆt biÓn réng, kh«ng ®ãng b¨ng.

+ Cã mÆng l­íi s«ng ngßi dµy ®Æc, thuËn lîi cho nu«i trång thuû s¶n.

+Tr÷ l­îng thuû s¶n lín, cã nhiÒu lo¹i thuû s¶n quý, cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao.

+ Ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trong ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû s¶n.

+ Nhu cÇu vÒ thuû s¶n cña ng­êi d©n mngµy cµng t¨ng.

KÓ tªn c¸c lo¹i thuû s¶n ®­îc nu«i nhiÒu ë n­íc ta?Ngµnh thuû s¶n ph¸t triÓn m¹nh ë vïng nµo?

c¸c lo¹i thuû s¶n ®­îc nu«i nhiÒu ë n­íc ta:

C¸c lo¹i c¸ n­íc ngät: c¸ basa, c¸ tra, c¸ tr«i, c¸ ch¾m.

C¸ n­íc mÆn vµ n­íc lî: C¸ song, c¸ tai t­îng, c¸ tr×nh...

C¸c lo¹i t«m: T«m só, t«m hïm...

C¸c lo¹i trai èc.

Nghµnh thuû s¶n ph¸t triÓn m¹nh ë vïng ven biÓn vµ n¬i cã nhiÒu s«ng, hå.

Bµi 9: c«ng nghiÖp

1. KÓ tªn mét sè nghµnh c«ng nghiÖp vµ s¶n phÈm cña nghµnh c«ng nghiÖp ®ã ?

Nghµnh c«ng nghiÖp

S¶n phÈm

- Khai th¸c kho¸ng s¶n

- §iÖn ( nhiÖt ®iÖn, thuû ®iÖn).

- luyÖn kim.

- C¬ khÝ

- DÖt, may mÆc.

- Ho¸ chÊt

- ChÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm

- S¶n xuÊt hµng tiªu dïng

- Than dÇu má, quÆng s¾t ....

- §iÖn.

- Gang, thÐp, ®ång, thiÕc....

- C¸c lo¹u m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn giao th«ng

- C¸c lo¹i v¶i, quÇn ¸o.

- Ph©n bãn, thuèc trõ s©u, xµ phßng

- G¹o, ®­êng, b¸nh kÑo, r­îu, bia...

- Dông cô y tÕ, ®å dïng gia ®×nh.

2. §Æc ®iÓm nghÒ thñ c«ng cña n­íc ta ?

N­íc ta cã rÊt nhiÒu nghÒ thñ c«ng. §ã lµ nh÷ng nghÒ dùa chñ yÕu vµo truyÒn thèng, sù khÐo lÐo vµo ng­êi thî vµ nguån nguyªn liÖu s½n cã.

Tõ xa x­a ®· cã lµng nghÒ næi tiÕng nh­ :

+ Lôa t¬ t»m Hµ §«ng (Hµ T©y)

+ Cãi Nga S¬n (Thanh Ho¸), Kim S¬n ( Ninh B×nh).

+ Gèm sø B¸t Trµng(Hµ Néi), Biªn Hoµ (§ång Nai).

+ Gèm ch¨m (Ninh ThuËn).

+ §iªu kh¾c ®¸ ngò hµnh s¬n (Ninh ThuËn).

3. V× sao c¸c nghµnh dÖt may, thùc phÈm, c¬ khÝ tËp trung ë vïng ®ång b»ng vµ ven biÓn ?

C¸c ngµnh c«ng nhiÖp tËp trung ë vïng ®ång b»ng vµ ven biÓn v×:

Nh÷ng n¬i ®ã cã nhiÒu lao ®éng cã kü thuËt vµ cã nguån nguyªn liÖu dåi dµo, phong phó, d©n c­ ®«ng ®óc

4. Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Î thµnh phè HCM lµ trung t©m c«ng nghiÖp lín nhÊt c¶ n­íc?

Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh phè HCM lµ trung t©m c«ng nghiÖp lín nhÊt c¶ n­íc:

+ ë gÇn vïng cã nhiÒu l­¬ng thùc thùc phÈm.

+ Lµ trung t©m v¨n ho¸, khoa häc hµng ®Çu cña c¶ n­íc.

+ Cã nguån ®Çu t­ n­íc ngoµi rÊt lín.

+ D©n c­ tËp trung ®«ng ®óc, ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é cao.

+ Giao th«ng ®i l¹i thuËn tiÖn, lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng.

Bµi 10: GIAO TH¤NG VËN T¶I

1.KÓ tªn c¸c lo¹i h×nh giao th«ng ë n­íc ta? C¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­îc sö dông ?

N­íc ta cã ®ñ cacs loaÞ h×nh GTVT: §­êng « t«, ®­êng s¾t, ®­êng thuû, ®­êng hµng kh«ng.

C¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng:

+ §­êng « t«: C¸c lo¹i « t« xe m¸y...

+ §­êng s¾t:Tµu ho¶........

+ §­êng s«ng: Tµu thuû, ca n«, thuyÒn bÌ...

+ §­êng biÓn: Tµu biÓn...

+ §­êng hµng kh«ng: M¸y bay.

2. Lo¹i h×nh giao th«ng nµo cã vai trß quan träng nhÊt trong chuyªn chë hµng ho¸? V× sao?

§­êng « t« cã vai trß quan träng nhÊt trong chuyªn chë hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch v× « t« cã thÓ ®i l¹i trªn nhiÒu d¹ng ®Þa h×nh, len lái vµo c¸c ngâ nhá, nhËn vµ giao hµng ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Khèi l­îng vËn chuyÓn b»ng « t« lín nhÊt trong c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i.

-GTVT (n¨m 2003: 175,9 triÖu tÊn); cßn giao th«ng ®­êng thuû chØ cãnh÷ng ®o¹n s«ng nhÊt ®Þnh, tµu ho¶ chØ ®i ®­îc trªn ®­êng ray.

Khèi l­îng vËn chuyÓn còng cßn ch­a cao.

N¨m 2003 Cã:

+ §­êng s¾t: 8,4 triÖu tÊn.

+ §­êng s«ng cã:55,3 triÖu tÊn.

+ §­êng biÓn: 21,8 triÖu tÊn.

3.Sù ph©n bè mét sè lo¹i h×nh giao th«ng:

N­íc ta cã m¹ng l­íi giao th«ng to¶ ®i kh¾p ®Êt n­íc

- Do l·nh thæ kÐo dµi theo chiÒu B¾c –Nam nªn c¸c tuyÕn giao th«ng chÝnh ch¹y theo chiÒu B¾c-Nam.

- Quèc lé 1A ®­êng s¾t B¾c –Nam lµ c¸c tuyÕn ®­êng dµi nhÊt ch¹y däc ®Êt n­íc.

- §­êng Hå ChÝ Minh(B¾c- Nam) ®ang ®­îc x©y dùng.

- Hµ Néi vµ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh lµ nh­ng ®Çu mèi giao th«ng quan träng nhÊt.

4. KÓ tªn c¸c s©n bay, c¶ng biÓn lín? Cho biÕt ®­êng s¾t B¾c –Nam vµ quèc lé ®i qua nh÷ng thµnh phè nµo?

- C¸c s©n bay quèc tÕ: Néi Bµi (Hµ Néi); T©n S¬n NhÊt(Thµnh phè Hå ChÝ Minh); §µ N½ng.

- C¸c c¶ng biÓn lín: H¶i Phßng, §µ N½ng; Sµi gßn.

- §­êng s¾t B¾c- Nam ®i qua nh÷ng thµnh phè lín: Hµ Néi, Vinh, Nha trang, §µ N½ng, thµnh phè HCM.

Bµi 11:th­¬ng m¹i vµ du lÞch

Th­¬ng m¹i gåm nh÷ng ho¹t ®éng nµo? Vai trß cña th­¬ng m¹i?

Th­¬ng m¹i gåm c¸c ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng vµ néi th­¬ng.

+ ViÖc mua b¸n trong n­íc lµ ho¹t ®éng néi th­¬ng.

+ ViÖc mua b¸n víi n­íc ngoµi gäi lµ ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng.

Vai trß: Nhê cã ho¹t ®éng th­¬ng m¹i mµ c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n suÊt ®Õn víi ng­êi tiªu dïng.

2. N­íc ta nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu nµo?

N­íc ta xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng nh­:

+ Kho¸ng s¶n: than ®¸, dÇu má...

+ Hµng c«ng nghiÖp nhÑ vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm nh­: Giµy dÐp, quÇn ¸o, b¸nh kÑo...

+ Hµng thñ c«ng nghiÖp; ®å gç, gèm, sø, m©y tre ®an, tranh thuª...

+ N«ng s¶n : G¹o, cµ phª...

+ Thuû s¶n : m¸y mãc thits bÞ...

N­íc ta nhËp khÈu: M¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu.

3.Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn ngµnh du lÞch ë n­íc ta?

C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh du lÞch ë n­íc ta lµ;

N­íc ta cã nhiÒu phong c¶nh ®Ñp, b·i t¾m tèt, v­ên Quèc Gia, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, di tÝch lÞch sö...

Cã nhiÒu ®Þa ®iÓm ®­îc c«ng nhËn lµ di s¶n thÕ gií nh­: Vinh; H¹ Long; Cè ®« HuÕ; phè cæ Héi An; v­ên quèc gia Phong Nha - KÎ Bµng...

§êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao, c¸c dÞch vô du lÞch ®­îc c¶i thiÖn...

T×nh h×nh ®Êt n­íc æn ®Þnh, thu hót kh¸ch n­íc ngoµi ®Õn n­íc ta ngµy cµng ®«ng.

4. N­íc ta cã nh÷ng trung t©m du lÞch lín nµo?

C¸c trung t©m du lÞch lín cña n­íc ta lµ: Hµ Néi, TPHCM, H¹ Long, HuÕ, §µ N½ng, Nha Trang, Vòng Tµu.

Bµi 12: Ch©u ¸

1. VÞ trÝ giíi h¹n cña ch©u ¸?

- Ch©u ¸ n»m ë b¾c b¸n cÇu, kÐo dµi tõ cùc b¾c tíi qu¸ xÝch ®¹o.

- Ch©u ¸ gåm phÇn lôc ®Þa vµ c¸c b¸n ®¶o, quÇn ®¶o xung quanh.

+ PhÝa b¾c gi¸p B¾c B¨ng D­¬ng.

+ PhÝa §«ng gi¸p Th¸i B×nh D­¬ng.

+ PhÝa Nam gi¸p Ên §é D­¬ng.

+ PhÝa T©y vµ T©y Nam gi¸p Ch©u ©u vµ Ch©u Phi.

- Ch©u ¸ cã diÖn tÝch 44 triÖu km2 réng nhÊt trong 6 Ch©u lôc, gÊp 4 lÇn diÖn tÝch Ch©u ©u vµ Ch©u Phi, gÊp 5 lÇn diÖn tÝch Ch©u §¹i D­¬ng.

2. Nªu ®Æc ®iÓmtù nhiªn cña Ch©u ¸?

- diÖn tÝch Ch©u ¸ lµ nói vµ cao nguyªn trong ®ã cã nh÷ng vïng nói rÊt cao vµ ®å sé. §Ønh E - v¬ - ret cao 8.848m thuéc d·y Hy - ma - lay - a cao nhÊt thÕ giíi.

- Do diÖn tÝch tr¶i dµi tõ cùc B¾c tíi xÝch ®¹o nªn Ch©u ¸ cã ®ñ c¸c ®íi khÝ hËu(tõ nhiÖt ®íi, «n ®íi ®Õn hµn ®íi) vµ cã nhiÒu c¶nh thiªn nhiªn.

3. Ch©u ¸ cã bao nhiªu khu vùc? H·y nªu c¶nh quan cña mçi khu vùc?

Ch©u ¸ cã 6 khu vùc lµ:B¾c ¸; Trung ¸; §«ng ¸; Nam ¸.; T©y ¸; §«ng Nam ¸.

Do l·nh thæ réng lín nªn Ch©n ¸. cã nhiÒu c¶nh quan thiªn nhiªn kh¸c nhau.

+ VÞnh biÓn( NhËt B¶n) ë §«ng ¸.

+ B¸n hoang m¹c (Ca-d¨c-tan) ¬ Trung ¸.

+ §ång b»ng(®¶o Ba – Li, In -®«-nª-xi a) thuéc §«ng Nam ¸.

+ Rõng Tai-ga( Liªn bang Nga ë B¾c ¸).

+ D·y nói( Hymalaya, Nª-Pan) ë Nam ¸.

+ Nói vµ sa m¹c ë T©y Nam ¸..

4. H·y nªu tªn mét sè d·y nói lín vµ ®ång b»ng ë Ch©u ¸?

C¸c d·y nói lín ë Ch©u ¸: DÉy Cp-ca, d·y Hoµng Liªn S¬n, D·y C«n Lu©n, d·y Hymalaya

Mét sè ®ång b»ng lín ë Ch©u ¸ :

+ §ång b»ng T©y Xi Bi-a.

+ §ång b»ng Hoa B¾c;®ång b»ng Ên H»ng; ®ång b»ng L­ìng Hµ; ®ång b»ng s«ng Mª C«ng.

5. Nªu ®Æc ®iÓm d©n c­ ch©u ¸ ?

Theo thèng kª n¨m 2004: D©n sè ch©u ¸ lµ 3.875 triÖu ng­êi; ch©u MÜ lµ 876 triÖu ng­êi, ch©u phi lµ 884 triÖu ng­êi...

Ch©u ¸ cã sè d©n ®«ng nhÊt thÕ giíi, ®a sè d©n c­ Ch©u ¸ lµ ng­êi da vµng. Hä th­êng sèng tËp trung t¹i c¸c vïng ®ång b»ng ch©u thæ mµu mì.

6. Nªu ®¨c ®iÓm cñaho¹t ®éng kinh tÕ ë Ch©u ¸?

- N«ng nghiÖp lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña ng­êi d©n Ch©u ¸. Hä trång c©y l­¬ng thùc , c©y ¨n qu¶, ch¨n nu«i nh­:

+ Lóa g¹o ë ®ång b»ng Trung Quèc §«ng Nam ¸, Ên §é.

+ Lóa m×, b«ng ë Trung Quèc, Ên §é , Ca-d¨c-tan.

+ Ch¨n nu«i tr©u, bß ë Trung Quèc, Ên §é.

+ Khai th¸c dÇu má ë T©y Nam ¸, §«ng Nam ¸.

+ S¶n xuÊt ®å ®iÖn tö, « t«, tµu thuû ë Trung Quèc, Hµn Quèc, NhËt B¶n.

+ Nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n ë ven biÓn.

Bµi 13: Khu vùc §«ng Nam ¸

Nªu vÞ trÝ ®Þa lÝ cña khu vùc §«ng Nam ¸?

- Khu vùc §«ng Nam ¸ bao gåm b¸n ®¶o trung Ên vµ nhiÒu quÇn ®¶o, b¸n ®¶o ë TBD.

+ PhÝa B¾c gi¸p khu vùc §«ng ¸.

+ PhÝa §«ng gi¸p Th¸i B×nh D­¬ng.

+ PhÝa ®«ng Nam gi¸p Ch©u ®¹i D­¬ng.

+ PhÝa T©y vµ T©y Nam gi¸p Ên §é D­¬ng.

- Khu vùc §«ng nam ¸ cã khÝ h©ô nãng Èm, thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lo¹i rõng chñ yÕu cña khu vùc §«ng Nam ¸ lµ rõng rËm nhiÖt ®íi.

Nªu tªn thñ ®« cña c¸c n­íc §«ng Nam ¸?

khu vùc §«ng Nam ¸ cã 11 n­íc:

STT

Tªn n­íc

Thñ ®«

ViÖt Nam

Hµ Néi

Lµo

Viªng Ch¨n

Cam-pu-chia

Phn«m-pªnh

Th¸i Lan

B¨ng Cèc

Mi-an-ma

R¨ng-gun

Ma-lai-xi-a

Cua-la-l¨m-pua

In-®«-nª-xi-a

Gia-c¸c-ta

Xinh-ga-po

Xinh-ga-po

Bru-n©y

Ban - ®a - xª - ri - bª - da - c¨n

Phi-lip-phin

Ma-ni-la

11

§«ng-ti-mo

§«ng-ti-mo

V× sao khu vùc D«ng Nam ¸ trång nhiÌu lóa?

Khu vùc §«ng Nam ¸ cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, m­a nhiÒu khÝ hËu Êm ¸p quanh n¨m thÝch hîp cho c©y lóa ph¸t triÓn.

Cã nhiÒu ®ång b»ng ch©u thæ vµ ®ång b»ng ven biÓn ®Êt ®ai mµu mì.

D©n c­ tËp trung ®«ng ®óc, ®a sè d©n c­ sèng ë n«ng th«n lµm n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu.

D©n c­ cã truyÒn thèng trång lóa tõ l©u ®êi...

Bµi 14: C¸c n­íc l¸ng giÒng cña ViÖt Nam.

1. Nªu vÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Æc ®iÓm chung cña Cam - pu - chia?

Cam-pu-chia n»m trªn b¸n ®¶o ®«ng D­¬ng thuéc khu vùc §«ng Nam ¸. Thñ ®« lµ Phn«m-pªnh.

Cam-pu-chia gi¸p víi Lµo,Th¸i Lan, ViÖt Nam vµ gi¸p víi biÓn.

Cam-pu-chia cã ®Þa h×nh chñ yÕu lµ ®ång b»ng d¹ng lßng ch¶o. N¬i thÊp nhÊt lµ biÓn Hå víi nhiÒu t«m c¸.

Cam-pu-chia s¶n xuÊt nhiÒu lóa g¹o, cao su, hå tiªu, ®­êng thèt nèt, ®¸nh b¾t c¸.

Cam-pu-chia cã niÒu ®Òn, ®µi næi tiÕng lµ ®Òn ¨ng-co-vat

2. Nªu vÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña Lµo?

N­íc Lµo n»m trªn b¸n ®¶o §«ng D­¬ng thuéc khu vùc ®«ng Nam ¸, thñ ®« lµ Viªng Ch¨n.

Lµo gi¸p víi ViÖt Nam, Trung Quèc, Mi-an-ma,Th¸i Lan, Cam-pu-chia.

Lµo kh«ng gi¸p biÓn, ®Þa h×nh chñ yÕu lµ nói vµ cao nguyªn.

N­íc Lµo cã nhÒu rõng víi nhiÒu gç quÝ. Nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña Lµo lµ quÕ, c¸nh kiÕn, gç vµ lóa g¹o.

Lµo cã nhÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc nh­ Lu«ng-pha-b¨ng, c¸nh ®ång Chiªm Xiªng Kho¶ng.

3.Trung Quèc

Trung Quèc thuéc khu vùc §«ng ¸, Lµ n­íc l¸ng giÒng ë phÝa b¾c n­íc ta, thñ ®« lµ B¾c Kinh.

Trung Quèc cã sè d©n ®«ng nhÊt thÕ giíi kho¶ng 1,3 tØ ng­êi.

Con ng­êi sinh sèng chñ yÕu ë c¸c ®«ng b»ng ch©u thæ mµu mì cña miÒn ®«ng Trung Quèc.

Trung Quèc s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng næi tiÕng nh­ t¬ lôa, gèm sø. Ngµy nay Trung Quèc s¶n xuÊt nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ, hµng ®iÖn tö, « t«, ®å ch¬i...

Bµi 15: Ch©u ©u

Nªu vÞ trÝ ®Þa lÝgiíi h¹n cña Ch©u ©u?

Ch©u ©u n»m hoµn toµn ë phÝa B¾c b¸n cÇu: PhÝa b¾c gi¸p víi B¾c B¨ng D­¬ng; phÝa T©y gi¸p víi §¹i T©y D­¬ng; phÝa Nam gi¸p víi §Þa Trung H¶i; phÝa §«ng vµ §«ng nam gi¸p víi Ch©u ¸.

Ch©u ©u cã diÖn tÝch kho¶ng 10 triÖu km2, ®øng thø 5 trong 6 ch©u lôc vµ gÇn b»ng diÖn tÝch Ch©u ¸.

Ch©u ©u vµ Ch©u ¸ g¾n víi nhau thµnh ®¹i lôc ¸ -©u chiÕm gÇn hÕt phÇn §«ng cña b¸n cÇu B¾c.

Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña Ch©u ©u?

Ch©u ©u cã ®ång b»ng chiÕm diÖn tÝch, kÐo dµi tõ t©y sang ®«ng. §åi nói chiÕm diÖn tÝch nèi tiÕp nhau tËp trung ë phÝa nam.

Ch©u ©u n»m chñ yÕu trong ®íi khÝ hËu «n hoµ, cã rõng l¸ kim vµ rõng l¸ réng. ë T©y ©u mïa thu l¸ c©y nhuèm vµng c¶ c¶nh rõng.

Mïa ®«ng, tuyÕt phñ tr¾ng gÇn hÕt Ch©u ©u.(trõ d¶i ®Êt thÊp phÝa Nam) .

Nªu ®Æc ®iÓm d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ë Ch©u ¢u?

* D©n c­ Ch©u ¢u chñ yÕu lµ da tr¾ng. PhÇn lín d©n c­ Ch©u ¢u sèng ë c¸c thµnh phè, ®­îc ph©n bè kh¸ ®Òu trªn l·nh thæ Ch©u ¢u

* Ho¹t ®éng kinh tÕ:

NhiÒu n­íc Ch©u ¢u cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn; viÖc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng m¸y mãc. Hä liªn kÕt víi nhau ®Ó s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n.

Nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghiÖp næi tiÕng cña Ch©u ¢u lµ: M¸y bay; « t«, thiÕt bÞ, hµng ®iÖn tö, len d¹ , d­îc, mÜ phÈm...

Bµi 16: Mét sè n­íc ë ch©u ©u

Nªu ®Æc ®iÓm chÝnh cña Liªn Bang Nga?

Liªn Bang Nga n»m ë c¶ Ch©u ¢u vµ Ch©u ¸, thñ ®« lµ Mat-xit-c¬-va, Liªn bang Nga cã diÖn tÝch lín nhÊt thÕ giíi(17 triÖu km2) vµ d©n sè kh¸ ®«ng(144,4 triÖu ng­êi, n¨m 2004).

PhÇn l·nh thæ réng lín á Ch©u ¸ cã khÝ hËu kh¾c nhiÖt cã rõng Tai-ga bao phñ.

PhÇn l·nh thæ ë Ch©u ¢u chñ yÕu lµ ®ång b»ng vµ ®åi thÊp; ®©y lµ vïng trång lóa m×, khoai t©y , ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm...

Liªn Bang Nga cã nhiÒu tµi nguyªn, nhÊt lµ d©u má, khÝ tù nhiªn, than ®¸, quÆng s¾t...

2. C«ng nghiÖp ho¸ Ph¸p. Nªu mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ n­íc Ph¸p?

N­íc Ph¸p n»m ë T©y ¢u thñ ®« lµ Pa-ri.

KhÝ hËu «n hoµ cã diÖn tÝch ®ång b»ng lín.

S¶n phÈm n«ng nghiÖp: Lóa m×, khoai t©y,cñ c¶i ®­êng, nho, thÞt, s÷a...

S¶n phÈm c«ng nghiÖp: M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn giao th«ng, v¶i, quÇn ¸o, mÜ phÈm, d­îc phÈm...

C«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp cña Ph¸p rÊt ph¸t triÓn.

Ngµnh du lÞch Ph¸p rÊt ph¸t triÓn.

Bµi 17: Ch©u phi.

Nªu vÞ trÝ ®Þa lÝ giíi h¹n cña ch©u phi.

Ch©u Phi n»m ë phÝa Nam ch©u ©u vµ phÝa t©y ch©u ¸, gi¸p víi ®¹i T©y D­¬ng, Ên §é D­¬ng vµ gi¸p §Þa Trung H¶i

Ch©u phi n»m gi÷a 2 chÝ tuyÕn, ®­êng xÝch ®¹o ®i ngang gi÷a 2 ch©u lôc.

Ch©u phi cã diÖn tÝch 30 triÖu km2, ®øng thø 3 thÕ giíi sau ch©u ¸ vµ ch©u MÜ.

2. Nªu ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña ch©u phi?

§Þa h×nh: §Þa h×nh ch©u phi t­¬ng ®èi cao, toµn bé ch©u lôc ®­îc xem nh­ mét cao ngyuyªn khæng lå, trªn cã c¸c bån ®Þa.

KhÝ hËu: Cã khÝ hËu kh« nãng bËc nhÊt thÕ giíi do kh«ng cã biªn ¨n s©u vµo ®Êt liÒn, l¹i n»m trong vµnh ®ai nhiÖt ®íi.

§a sè diÖn tÝch ë ch©u phi lµ hoang m¹c vµ Xa-van; mét sè n¬i ven biÓn cã rõng rËm nhiÖt ®íi.

§Æc ®iÓm cña hoang m¹c vµ Xa-van ë ch©u Phi ?

* §Æc ®iÓm cña hoang m¹c:

Hoang m¹c chiÕm diÖn tÝch lín nhÊt kho¶ng 9 triÖu km2; hoang m¹c Sa-ha-ra lín nhÊt thÕ giíi.

Kh¾p n¬i chØ thÊy b·i c¸t, nói ®¸ mªnh m«ng.

KhÝ hËu kh« nãng. Ban ngµy nhiÑt ®é lªn tíi 500c, Ban ®ªm h¹ thÊp 00c.

L­îng m­a ë ®©y rÊt Ýt kho¶ng (50ml trªn n¨m); s«ng hå ë ®©y rÊt Ýt vµ hiÕm n­íc.

§éng thùc vËt nghÌo nµn, hÇu nh­ kh«ng cã ®éng thùc vËt sinh sèng.

* §Æc ®iÓm cña Xa-van:

Xa-van lµ n¬i cã l­îng m­a Ýt chØ ®ñ ®é Èm cho c¸c ®ång cá mäc.

Trªn Xa-van cá mäc rÊt dµy vµ réng mªnh m«ng.

Gi÷i ®ång cá thØnh tho¶ng cã c©y Keo hoÆc bao b¸p.

Trong Xa-van cã nhiÒu ®éng vËt nh­: Ngùa v»n, h­¬u cao cæ, voi, b¸o, s­ tö, linh cÈu...

Bµi 17: Ch©u Phi (tiÕp).

Nªu ®Æc ®iÓm d©n c­ ch©u phi?

Ch©u Phi cã d©n sè ®«ng kho¶ng 884 triÖu ng­êi(n¨m 2004), ®øng thø 2 thÕ giíi .

H¬n d©n sè Ch©u Phi lµ ng­êi da ®en, cßn l¹i lµ ng­êi da tr¾ng vµ da mµu.

TØ lÖ t¨ng d©n sè nhanh.

D©n c­ tËp trung ë ven biÓn vµ c¸c thung lòng s«ng; cßn c¸c hoang m¹c hÇu nh­ kh«ng cã ng­êi.

Nªu ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh tÕ cña ch©u Phi ?

Ch©u phi lµ ch©u lôc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn.

C¸c n­íc chØ míi tËp trung khai th¸c kho¸ng s¶n, (vµng, kim c­¬ng, dÇu khÝ) vµ trång c©y c«ng nghiÖp(ca cao, cµ phª) ®Î xuÊt khÈu.

V× kinh tÕ chËm ph¸t triÓn l¹i Ýt chó ý ®Õn trång c©y l­¬ng thùc nªn ®êi sèng d©n cßn khã kh¨n, t×nh tr¹ng thiÕu ¨n, thiªó mÆc, bÖnh dÞch(AIDS) x¶y ra ë nhiÒu n¬i.

C¸c n­íc ph¸t triÓn h¬n nh­ lµ Ai CËp, An-giª-ri, céng hoµ Nam Phi.

Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ Ai CËp?

Ai CËp n»m ë B¾c Phi, nèi gi÷a ch©u Phi vµ ch©u ¸, cã kªnh ®µo Xuy-ª næi tiÕng.

Ai CËp cã dßng s«ng Nin ch¶y qua, cung cÊp cho ng­êi d©n vµ båi ®¾p nªn ®ång b»ng ch©u thæ mµu mì.

Ai CËp lµ n¬i sinh ra nÒn v¨n minh s«ng Nin thêi cæ ®¹i.

AI CËp næi tiÕng víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ: Kim tù th¸p, T­îng Nh©n S­.

Bµi 17: Ch©u MÜ.

Nªu vÞ trÝ, giíi h¹n cña Ch©u MÜ?

Ch©u MÜ n»m ë b¸n cÇu t©y, bao gåm B¾c mÜ, Nam MÜ vµ d¶i ®Êt hÑp Trung MÜ.

Ch©u MÜ gi¸p víi c¸c ®¹i d­¬ng: B¾c B¨ng D­¬ng, §¹i T©y D­¬ng vµTh¸i B×nh D­¬ng.

Ch©u MÜ cã diÖn tÝch 42 triÖu km2, ®øng thø 2 trong c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi.

2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh cña ch©u MÜ ?

§Þa h×nh cña ch©u MÜ thay ®æi tõ t©y sang §«ng: Däc bê biÓn phÝa T©y lµ c¸c d·y nói cao ®å sé, ë gi÷a lµ nh÷ng ®ång b»ng lín, phÝa ®«ng lµ d·y nói thÊp vµ cao nguyªn.

+ C¸c d·y nói cao phÝa t©y cã: D·y An-®Ðt, d·y Coãc-®i-ª.

+ §ång b»ng lín ë gi÷a cã: §ång b»ng trung t©m, ®ång b»ng A-ma-r«n.

+ D·y nói thÊp vµ cao nguyªn phÝa t©y: Cã d·y A-la-l¸t, cao nguyªn Guy-an, cao nguyªn Bra-xin.

3. Ch©u MÜ cã c¸c ®íi khÝ hËu nµo? T¹i sao? Nªu t¸c dông cña rõng rËm A-ma-r«n?

Do vÞ trÝ tr¶i dµi trªn c¶ 2 b¸n cÇu B¾c vµ Nam nªn ch©u MÜ cã ®ñ c¸c ®íi khÝ hËu: NhiÖt ®íi, «n ®íi, hµn ®íi.

ChiÕm diÖn tÝch lín nhÊt lµ khÝ hËu «n díi ë b¾c MÜ vµ nhiÖt ®íi Èm ë vïng xÝch ®¹o.

Rõng rËm A-ma-r«n lµ rõng rËm nhiÖt ®íi.

D©n c­ ch©u MÜ cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt?

D©n c­ ch©u MÜ gåm:876 triÖu ng­êi(n¨m 2004) ®øng thø hai trªn thÕ giíi.

Ng­êi gèc ch©u MÜ lµ n­êi Anh §iªng ®· sèng tõ l©u ®êi.

PhÇn lín d©n c­ ch©u MÜ hiÖn nay lµ ng­êi nhËp c­ nh­ ng­êi gèc ¢u ng­êi gèc phi, ng­êi gèc ¸, ng­êi lai.

D©n c­ sèng tËp trung ë vïng ven biÓn vµ miÒn §«ng cña ch©u MÜ.

Kinh tÕ cña B¾c MÜ cã g× kh¸c so víi Trung MÜ vµ Nam MÜ.

* B¾c MÜ cã nÒn kinh tÕ ph¸y triÓn nhÊt Ch©u MÜ:

+ S¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi quy m« lín vãi nh÷ng s¶n phÈm nh­ lóa m×, lîn, bß s÷a, cam nho...

+ C«ng nghiÖp cã nh÷ng ngµnh c«ng nghÖ cao nh­: §iÖn tö hµng kh«ng vò trô...

* Trung MÜ vµ Nam MÜ cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn.

+ C¸c n­íc ë ®©y chuyªn s¶n xuÊt chuèi cµ phª, mÝa, b«ng...

+ Ch¨n nu«i bß, cõu.

+ Khai th¸c kho¸ng s¶n ®Ó xuÊt khÈu.

Mét sè nÐt chÝnh vÒ Hoa K×?

- Hoa K× n»m ë B¾c MÜ cã thñ ®« lµ Oa-sin-T¬n.

- Hoa K× gi¸p víi Ca-na-®a, §¹i T©y D­¬ng Vµ Th¸i B×nh D­¬ng.

- Hoa K× cã diÖn tÝch lín thø 4 vµ cã d©n sè lín thø 3 trªn thÕ giíi.

Hoa K× cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao, cã nhÒu ngµnh c«ng nghiÖp hµnh ®Çu thÕ giíi nh­: §iÖn, m¸y mãc, thiÕt bÞ...

Ngoµi ra Hoa K× cßn lµ mét n­íc xuÊt khÈu n«ng s¶n lín nhÊt thÕ giíi.

Bµi 18: Ch©u ®¹i D­¬ng vµ ch©u Nam Cùc.

Nªu ®Æc ®iÓm tù nhiªnvµ vÞ trÝ giíi h¹n cña ch©u §¹i D­¬ng?

Ch©u ®¹i D­¬ng n»m ë phÝa Nam bs¸n cÇu, bao gåm lôc ®Þa èt-tr©y-li-avµ c¸c ®¶o, quÇn ®¶o ë trung t©m T©y Nam Th¸i b×nh D­¬ng.

Lôc ®Þa èt tr©y-li-a cã ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. Cã khÝ hËu kh« h¹n, phÇn lín diÖn tÝch lµ hoanh m¹c vµ Xa-van. Sinh vsËt cã nhiÒu loµi ®éc ®¸o. B¹ch ®µn vµ c©y kª mäc ë kh¾p n¬i. §éng vËt cã nhiÒu loµi thó cã tói nh­: C¨ng-gu-ru, GÊu C«-a-la.

PhÇn c¸c ®¶o cã khÝ hËu nãng Èm, cã rõng rËm nhiÖt ®íi hoÆc dõa bao phñ.

Ng­êi d©n vµ ho¹t ®éng kinh tÕ cña ch©u §¹i D­¬ng?

Ch©u §¹i D­¬ng Ýt ng­êi nhÊt trong c¸c ch©u lôc. Theo thèng kª n¨m 2004 cã 33 triÖu ng­êi.

+ D©n c­ chñ yÕu lµ ng­êi da tr¾ng.

+ Trªn c¸c ®¶o lµ d©n b¶n ®Þa, da mµu sÉm, tãc xo¨n, m¾t ®en.

Lôc ®Þa èt-tr©y-li-a lµ n­íc cã nÒn kin h tÕ ph¸t triÓn nhÊt ch©u lôc, næi tiÕng thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu l«ng cõu, thÞt bß vµ s÷a

C¸c ngµnh c«ng nghiÖp: N¨ng l­îng khai th¸c kho¸ng s¶n, luyÖn kim, chÕ t¹o m¸y ph¸t triÓn m¹nh.

Nªu ®Æc ®iÓm chÝnh cña ch©u Nam Cùc?

Ch©u Nam cùc n»m ë vïng ®Þa cùc Nam, nªn lµ ch©u lôc l¹nh nhÊt thÕ giíi, nhiÖt ®é quanh n¨m d­íi 00c.

Toµn bé ch©u lôc bÞ bao phñ bëi mét líp b¨ng dµy trung b×nh trªn 2000m.

§éng vËt tiªu biÓu nhÊt lµ chim c¸nh côt.

Ch©u Nam Cùc kh«ng cã d©n c­, n¬i ®ay chØ cã c¸c nhµ khoa häc ®Õn nghiªn cøu.

Bµi 19: C¸c §¹i D­¬ng trªn thÕ giíi.

C¸c §¹i D­¬ng trªn thÕ giíi?

Trªn bÒ mÆt Tr¸i ®Êt cã bèn ®¹i D­¬ng ®ã lµ:

+ Th¸i b×nh D­¬ng, §¹i T©y D­¬ng, Ên §é D­¬ng, B¾c B¨ng D­¬ng.

DiÖn tÝch c¸c ®¹i d­¬ng réng gÊp gÇn 3 lÇn diÖn tÝch c¸c lôc ®Þa.

Th¸i B×nh D­¬ng lµ ®¹i d­¬ng cã diÖn tÝch lín nhÊt vµ ®é s©u trung b×nh lín nhÊt.

Nªu ®Æc ®iÓm cña ®¹i d­¬ng lín nhÊt thÕ giíi?

§¹i d­¬ng lín nhÊt thÕ giíi lµ Th¸i Binh D­¬ng.

Th¸i B×nh D­¬ng gi¸p víi Ên ®é D­¬ng, §¹i T©y D­¬ng vµ B¾c B¨ng D­¬ng.

DiÖn tÝch lµ 180 triÖu km2.

§é s©u trung b×nh lµ4279m n¬i s©u nhÊt lµ h¬n 11km.

(

(

( (

PhÇn II

LÞch Sö

H¬n 80 n¨m chèng Thùc D©n Ph¸p x©m l­îc vµ ®« hé (1858 – 1945)

Bµi 1: B×nh T©y §¹i nguyªn So¸i Tr­¬ng §Þnh.

C©u 1. Thùc d©n Ph¸p næ sóng x©m l­îc n­íc ta vµo ngµy, th¸ng n¨m nµo?

Thùc d©n Ph¸p x©m l­îc n­íc ta vµo ngµy 1/9/1858.

C©u 2. Em h·y nªu nh÷ng b¨n kho¨n, suy nghÜ cña Tr­¬ng §Þnh khi nhËn ®­îc lÖnh vua?

NhËn ®­îc lÖnh vua Tr­¬ng §Þnh b¨n kho¨n, suy nghÜ: Lµm quan th× ph¶i tu©n lÖnh vua, nÕu khong ph¶i chÞu téi ph¶n nghÞch, nh­ng d©n chóng vµ nghÜa qu©n kh«ng muèn gi¶i t¸n lùc l­îng, mét lßng mét d¹ tiÐn tíi kh¸ng chiÕn.

C©u 3. Tr­¬ng §Þnh ®· lµm g× ®Ó ®¸p l¹i lßng tin yªu cña nh©n d©n?

Tr­¬ng ®Þnh ®· døt kho¸t chèng l¹i lÖnh cña triÒu ®×nh vµ quyÕt ®Þnh ë l¹i cïng nh©n d©n ®¸nh giÆc.

C©u 4. Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ B×nh T©y ®¹i nguyªn so¸i Tr­¬ng §Þnh?

«ng lµ ng­êi yªu n­íc, dòng c¶m, s½n sµng hi sinh b¶n th©n m×nh cho d©n téc, cho ®Êt n­íc, em v« cïng kh©m phôc «ng.

C©u 5. Nh©n d©n ta ®· lµm g× ®Ó bµy tá lßng tù hµo vµ biÕt ¬n vÒ «ng?

Nh©n d©n ta ®· lËp ®Òn thê «ng, ghi l¹i nh÷ng chiÕn c«ng cña «ng, lÊy tªn «ng ®Æt cho tªn ®­êng phè tr­êng häc

Bµi 2. NguyÔn Tr­êng Té muèn canh th©n ®Êt n­íc.

C©u 1. Theo em t¹i sao Thùc D©n Ph¸p l¹i dÔ dµng x©m l­îc n­íc ta?

Thùc d©n Ph¸p cã thÓ dÔ dµng x©m l­îc n­íc ta v×:

TriÒu ®×nh nhµ nguyÔn nh­îng bé Thùc d©n Ph¸p

Kinh tÕ ®Êt n­íc nghÌo nµn, l¹c hËu.

§Êt n­íc kh«ng ®ñ søc ®Ó tù lËp, tù c­êng.

C©u 2. NguyÔn Tr­êng Té ®· lµm g× ®Ó canh t©n ®Êt n­íc?

NguyÔn Tr­êng Té ®Ò nhÞ thùc hiÖn c¸c viÖc sau ®Ó canh t©n ®Êt n­íc:

Më réng quan hÖ ngo¹i giao, bu«n b¸n víi nhiÒu n­íc.

Thuª chuyªn gia n­íc ngoµi gióp n­íc ta ph¸t triÓn kinh tÕ.

X©y dùng qu©n ®éi hïng m¹nh.

Má tr­êng d¹y c¸ch sö dông m¸y mãc, ®ãng tµu, ®óc sóng.

C©u 3. Nhµ vua vµ triÒu ®×nh nhµ NguyÔn cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo víi nh÷ng ®Ò nghÞ cña NguyÔn Tr­êng Té? V× sao?

TriÒu ®×nh kh«ng cßn thùc hiÖn c¸c ®Ò nghÞ cña NguyÔn Tr­êng Té. Vua Tù §øc b¶o thñ cho r»ng ph­¬ng ph¸p cò ®· ®ñ ®Î chØnh quãc gia råi.

C©u 4. V× sao NguyÔn Tr­êng Té ®­îc ng­êi ®êi sau kÝnh träng?

V× «ng lµ ng­êi hiÎu biÕt s©u réng, cã lßng yªu n­íc thiÕt tha, muèn canh t©n ®Ó ®Êt n­íc ph¸t triÓn

.

Bµi 3. Cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ

.

C©u 1. Sau khi triÒu ®×nh HuÕ kÝ hiÖp ­íc c«ng nhËn quyÒn ®« hé cña Ph¸p trªn toµn ®Êt n­íc ta, trong néi bé quan l¹i nhµ NguyÔn diÔn ra ®iÒu g×?

Trong néi bé quan l¹i nhµ NguyÔn chia lµm 2 phÝa: chñ chiÕn vµ chñ hoµ.

C©u 2. Theo em ph¸i chñ chiÕn kh¸c ph¸i chñ hoµ nh­ thÕ nµo?

- Ph¸i chñ hoµ chñ tr­¬ng th­¬ng thuyÕt víi Ph¸p.

- Ph¸i chñ chiÕn: Chñ tr­¬ng cïng nh©n ®©n tiÕp tôc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, giµnh l¹i ®éc lËp d©n téc.T«n ThÊt ThuyÕt ng­êi ®øng ®Çu ph¸i chñ chiÕn ®· tÝch cùc chuÈn bÞ ®Ó kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. GiÆc Ph¸p lËp m­u ®Ó b¾t «ng nh­ng kh«ng thµnh. Tr­íc sù uy hiÕp cña kÎ thï, T«n ThÊt ThuyÕt quyÕt ®Þnh dïng sóng tr­íc ®Ó dµnh thÕ chñ ®éng.

§ªm mång 5 th¸ng 7 n¨m 1885 cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ b¾t ®Çu b»ng tiÕng næ rÇm ttrêi cña sóng “thÇn c«ng”, qu©n ta do T«n ThÊt ThuyÕt chØ huy t¸n c«ng th¼ng vµo ®ån Mang Có vµ toµ Kh©m sø Ph¸p. BÞ ®¸nh bÊt ngê qu©n Ph¸p v« cïng bèi rèi. Nh­ng nhê cã ­u thÕ vÌ vò khÝ ®Õn gÇn s¸ng th× ®¸nh trt¶ l¹i. Qu©n ta chiÕn ®Êu oanh liÖt, dòng c¶m nh­ng vò khÝ l¹c hËu, lùc l­îng Ýt. Tõ ®ã mét phong trµo chèng Ph¸p bïng lªn m¹nh mÏ ë c¶ n­íc.

C©u 5. Sau khi cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ thÊt b¹i, T«n ThÊt ThuyÕt ®· lµm g×? ViÖc lµm ®ã cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo víi phong trµo chèng Ph¸p cña nh©n d©n ta?

Sau khi cuéc ph¶n c«ng thÊt b¹i, T«n ThÊt ThuyÕt ®· ®­a vua Hµm Nghi vµ ®oµn tuïy tïng lªn vïng nói Quo¶ng TrÞ ®Ó tiÕp tôc kh¸ng chiÕn.

T¹i ®©y «ng lÊy danh nghÜa vua Hµm Nghi ra chiÕu CÇn V­¬ng Kªu gäi nh©n d©n ®øng lªn gióp vua.

C©u 6. Nªu tªn c¸c cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu h­ëng øng chiÕu CÇn V­¬ng Ba §×nh (Thanh Ho¸) do Ph¹m Bµnh, §inh C«ng Tr¸ng l·nh ®¹o, B·i SËy (H­ng Yªn) do Nguüen ThiÖn ThuË l·nh d¹o, H­ng Khª (Hµ TÜnh) do Phan§×nh Phïng l·nh ®¹o.

C©u 7. Nªu ý nghÜa cña cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ?

ThÓ hiÖn lßng yªu n­íc cña mét sè bé phËn quan l¹i trong triÒu ®×nh nhµ NguyÔn, khÝch lÑ nh©n d©n chèng Ph¸p.

Bµi 4. X· héi ViÖt Nam Cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX

C©u 1. Tr­íc khi Thùc D©n Ph¸p x©m l­îc nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã nh÷ng ngµnh nµo lµ chñ yÕu?

Tr­íc khi Thùc ®©n Ph¸p x©m l­îc nÒn kinh tÕ ViÖt Nam dùa vµo n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu. Bªn c¹nh ®ã tiÓu thñ c«ng nghiÖp còng ph¸t triÓn mét sè ngµnh nh­ dÖt gèm ®óc ®ång...

C©u 2. Sau khi Thùc d©n Ph¸p ®Æt ¸ch thèng trÞ ë ViÖt Nam chóng ®· thi hµnh nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó khai th¸c, bãc lét vµ khai th¸c tµi nguyªn cña n­íc ta? Nh÷ng viÖc lµm ®ã ®· dÉn ®Õn viÖc ra ®êi cña nh÷ng ngµnh kinh tÕ nµo?

Sau khi Thùc D©n Ph¸p ®Æt ¸ch thèng trÞ ë ViÖtNam, chóng khai th¸c kho¸ng s¶n cña ®¸t n­íc ta nh­ khai th¸c than ë Quo¶ng Ninh, thiÕc ë TÜnh Tóc (Cao B»ng), b¹c ë Ng©n S¬n (B¾c C¹n), vµng ë Bång Miªu ( Qu¶ng Nam).

Chóng x©y dùng c¸c nhµ m¸y ®iÖn, n­íc, xi m¨ng, dÖt ®Ó bãc lét ng­êi lao ®éng n­íc ta b»ng ®ång l­¬ng rÎ m¹t.

Chóng c­íp ®o¹t ruéng ®Êt cña n«ng d©n ®Óe lËp ®ån ®iÒn trång cao su, cµ phª, chÌ.

LÇn ®Çu tien ë ViÖt Nam cã ®­êng « t«, ®­êng ray xe löa.

C©u 3. Ai lµ ng­êi ®­îc h­ëng c¸c quyÒn lîi do ph¸t triÓn kinh tÕ?

Ng­êi Ph¸p lµ nh÷ng ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ.

C©u 4. Tr­íc khi Thùc d©n Ph¸p vµo x©m l­îc ViÖt Nam cã nh÷ng tÇng líp nµo trong v· héi?

Tr­íc khi Thùc d©n Ph¸p ®Æt ¸ch thèng trÞ ë ViÖt Nam cã 2 giai cÊp lµ ®Þa chñ phong kiÕn vµ n«ng d©n.

C©u 5. Sau khi Thùc D©n Ph¸p ®Æt ¸ch thèng trÞ ë ViÖt Nam, x· héi cã g× thay ®ái, cã thªm tÇng líp míi nµo?

Sau khi Thùc d©n Ph¸p x©m l­îc ViÖt Nam ®· lµm xuÊt hiÖn c¸c ngµnh kinh tÕ míi kÐo theo sù thay ®æi cña x· héi. Bé m¸y cai trÞ thuéc ®Þa thay ®æi, thµnh thÞ ph¸t triÓn, bu«n b¸n më mang lµm xuÊt hiÖn tÇng líp míi nh­: Viªn chøc, trÝ thøc, chñ x­ëng nhá, ®Æc biÖt lµ giai cÊp c«ng nh©n.

C©u 6. Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ ®êi sèng cña c«ng nh©n vµ n«ng d©n ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX?

N«ng d©n ViÖt Nam mÊt ruéng ®Êt, ®ãi nghÌo ph¶i vµo lµm viÖc trong c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp ®ån ®iÒn vµ nhËn ®«ng l­¬ng rÎ m¹t nªn ®êi sèng v« cïng cùc khæ.

Bµi 5. Phan Béi Ch©u vµ phong trµo §«ng Du

C©u 1. Phong trµo §«ng Du diÔn ra vµo thêi gian nµo? Ai lµ ng­êi l·nh ®¹o? Môc ®Ých cña phong trµo lµ g×?

Phong trµo §«ng Du ®­îc khëi x­íng tõ n¨m 1905, do Phan Béi Ch©u l·nh ®¹o. Môc ®Ých cña phong trµo lµ ®µo t¹o nh÷ng ng­êi yªu n­íc, cã kiÕn thøc vÒ khoa häc – kÜ thuËt ë NhËt B¶n, sau ®ã ®­a hä vÒ n­íc ®Ó ho¹t ®éng cøu n­íc.

C©u 2. T¹i sao Phan Béi Ch©u chñ tr­¬ng dùa vµo NhËt ®Ó ®¸nh Ph¸p?

NhËt B¶n lµ mét n­íc c­êng m¹nh vµ cïng chñng téc da vµng, cïng chung nÒn v¨n ho¸ ¸ - D«ng nªn hi väng NhËt B¶n sÏ gióp ta ®µnh Ph¸p.

C©u 3. Nh©n d©n trong n­íc ®Æc biÖt lµ thanh niªn yªu n­íc ®i h­ëng øng phong trµo ®«ng Du nh­ thÕ nµo?

Cµng ngµy phomg trµo cµng vËn ®éng ®­îc nhiÒu ng­êi sang NhËt häc. §Ó cã tiÒn ¨n häc, hä ph¶i lµm nhiÒu nghÒ kÓ c¶ viÖc ®¸nh giµy hay röa b¸t trong c¸c qu¸n ¨n. Cuéc sèng cña ho hÕt søc kham khæ, nhµ cöa trËt tréi, thiÕu thèn ®ñ thø. MÆc dï vËy hä vÉn h¨ng say häc tËp. Nh©n d©n trong n­íc còng n« nøc ®ãng gãp tiÒn cña cho phong trµo §«ng Du.

C©u 4. KÕt qu¶ cña phong trµo §«ng Du?

Phong trµo ®«ng Du ph¸t triÓn lµm cho thùc d©n Ph¸p hÕt søc lo ng¹i, n¨m 1908 Thùc D©n Ph¸p cÊu kÕt víi NhËt chèng ph¸ phong trµo §«ng Du. Ýt l©u sau chÝnh phñ NhËt ra lÖnh trôc suÊt nh÷ng ng­êi yªu n­íc ViÖt Nam vµ Phan Béi Ch©u ra khái n­íc NhËt. Phong trµo §«ng Du tan d·.

C©u 5. ý nghÜa cña phong trµo §«ng Du?

Tuy thÊt b¹i nh­ng phong trµo §«ng Du ®· ®µo t¹o ®­îc nhiÒu nh©n tµi cho ®Êt n­íc, ®ång thêi cæ vò, kh¬i dËy phong trµo yªu n­íc cña nh©n d©n.

C©u 6.

N¨m 1904 lËp héi duy T©n.

N¨m 1905 Phan Béi Vh©u sang NhËt B¶n t×m kiÕm sù gióp ®ì.

N¨m 1908 NhËt ra lÖnh trôc xuÊt Phan Béi Ch©u.

N¨m 1909 phong trµo tan d·

.

Bµi 6. QuyÕt chÝ ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc

.

C©u 1. Em biÕt g× vÒ quª h­¬ng vµ thêi niªn thiÕu cña NguyÔn TÊt Thµnh?

NguyÔn TÊt Thµnh sinh ngµy 19-5-1890 trong mét gia ®×nh nhµ nho yªu n­íc ë x· Kim Liªn, huyÖn Nam §µn, tØnh NghÖ An.

C©u 2. Môc ®Ých ra n­íc ngoµi cña NguyÔn TÊt Thµnh lµ g×?

NguyÔn TÊt Thµnh quyÕt t©m ra n­íc ngoµi lµ con ®­êng phï hîp.

C©u 3. NguyÔn TÊt Thµnh ra ®i tõ ®©u? tªn con tµu nµo? Vµo ngµy nµo?

Ngµy 5 - 6 - 1911, NguyÔn TÊt Thµnh víi c¸i tªn míi – V¨n Ba ®· tõ c¶ng Nhµ Rång quyÕt chÝ ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc míi trªn con tµu §« ®èc La-tu-s¬-tê-rª-vin.

C©u 4. V× sao C¶ng Nhµ Rång ®­îc c«ng nhËn lµ di tÝch lÞch sö?

N¬i ®©y ®· diÔn ra sù kiÖn lÞch sö: B¸c Hå ra ®i t×m ®­êng c­ó n­íc míi. Nhê ®ã c¸ch m¹ng ViÖt Nam cã ®­îc con ®­êng c¸ch m¹ng ®óng ®¾n.

C©u 5. Th«ng qua bµi häc em hiÓu B¸c Hå lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

B¸c Hå lu«n suy nghÜ vµ hµnh ®éng v× ®¸t n­íc, v× nh©n d©n

.

Bµi 7. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi.

C©u1. §¶ng ta ®­îc thµnh lËp trong ®iÒu kiÖn nµo?

Tõ nh÷ng n¨m 1926 – 1927, phong trµo c¸ch m¹ng n­íc ta ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9 n¨m 1929 ë ViÖt Nam ra ®êi 3 tæ chøc céng s¶n. C¸c tæ chøc ®· l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng ®Êu tranh chèng Thùc d©nPh¸p, nh­ng l¹i c«ng kÝch lÉn nhau, tranh giµnh ¶nh h­ëng lÉn nhau. §Ó t¨ng thªm søc m¹nh cho c¸ch m¹ng cÇn ph¶i sím hîp nhÊt c¸c tæ chøc c«ng s¶n, thµnh lËp mét §¶ng duy nhÊt.

C©u 2. Héi nghÞ §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam diÔn ra ë ®©u? Do ai chñ tr×? Vµo thêi gian nµo?

Héi nghÞ diÔn ra vµo ®Çu xu©n 1930 t¹i Hång K«ng (Trung Quèc) do l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc chñ tr×.

C©u 3. Nªu kÕt qu¶ cña héi nghÞ?

KÕt qu¶ cña héi nghÞ ®· nhÊt trÝ hîp nhÊt 3 tæ chøc céng s¶n l¹i thµnh mét §¶ng duy nhÊt, lÊy tªn lµ §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, héi còng ®Ò ra ®­êng lèi cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam.

C©u 4. ý nghÜa cña sù thµnh lËp §¶ng?

Sù kiÖn ngµy 3 – 2 – 1930 trë thµnh mét mèc lín trong lÞch sö ViÖt Nam. Tõ ®©y c¸ch m¹ng ViÖt Nam cã ng­êi l·nh ®¹o, tõng b­íc ®i ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng.

Bµi 8. X« ViÕt NghÖ TÜnh

.

C©u 1. H·y thuËt l¹i cuéc biÓu t×nh ngµy 12 – 9 – 1930 ë NghÖ An?.

Ngµy 12 – 9 -1930 , hµng v¹n n«ng d©n c¸c huyÖn H­ng Nguyªn, Nam §µn ( NghÖ An) víi cê ®á bóa liÒm tiÕn vÒ thÞ x· Vinh. §oµn ng­êi ngµy cµng ®«ng thªm võa ®i võa h« khÈu hiÖu “ §¶ ®¶o §Õ Quèc”, “ §¶ ®¶o Nam TriÒu”, “ Nhµ m¸y vÒ tay thî thuyÒn”, Ruéng ®Êt vÒ tay d©n cµy”. Thùc d©n Ph¸p cho qu©n ®Õn ®µn ¸p nh­ng kh«ng ng¨n ®­îc b­íc tiÕn cña ®oµn biÓu t×nh. Chóng cho m¸y bay nÐm bom vµo ®oµn ng­êi biÓu t×nh, lµm h¬n 200 ng­êi chÕt, hµng tr¨m ng­êi bÞ th­¬ng

Tøc n­íc vì bê, lµn sãng ®Êu tranh cµng lªn m¹nh. Suèt th¸ng 9 vµ th¸ng 10 – 1930, n«ng d©n tiÕp tôc næi dËy ®¸nh ph¸ c¸c huyÖn lÞ, ®ån ®iÒn, nhµ ga, c«ng së...Nh÷ng kÎ ®øng ®Çu chÝnh quyÒn th«n x· sî bá ch¹y chèn hoÆc ®Çu hµng.

C©u 2. Nh÷ng chuyÓn biÕn míi ë nh÷ng n¬i nh©n d©n NghÖ TÜnh chiÕm ®­îc chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng ( trong nh÷ng n¨m 1930 – 1931)?

Kh«ng ttrém c¾p.

Nh÷ng phong tôc l¹c hËu, mª tÝn dÞ ®oan bÞ xo¸ bá.

TÞch thu ruéng ®Êt cña ®Þa chñ chia cho n«ng d©n.

Xo¸ bá c¸c thø thuÕ v« lÝ.

Nh©n d©n ®­îc nghe gi¶i thÝch c¸c chÝnh s¸ch, ®­îc bµn c«ng viÖc chung.

C©u 3. Khi ®­îc sèng d­íi chÝnh quyÒn X« ViÕt, ng­êi d©n cã c¶m nghÜ g×?

Ng­êi d©n ai còng thÊy phÊn khëi khi tho¸t khái ¸ch n« nÖ vµ trë thµnh ng­êi chñ th«n xãm.

C©u 4. ý nghÜa cña phong ttrµo X« ViÕt NghÖ TÜnh?

Phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh cho thÊy sù dòng c¶m cña nh©n d©n ta, sù thµnh c«ng b­íc ®Çu cho thÊy nh©n d©n ta hoµn toµn cã thÓ lµm c¸ch m¹ng thµnh c«ng.

Phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh ®· khÝch lÖ, cæ vò tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n ta

Bµi 9: C¸ch m¹ng Mïa Thu.

C©u 1. Em biÕt g× vÒ ngµy 19 -8 ?

Ngµy 19 – 8 lµ ngµy kØ niÖm c¸ch m¹ng Th¸ng T¸m.

C©u 2. Em h·y ®iÒn tªn c¸c sù kiÖn d­íi ®©y ?

Cuèi n¨m 1940 NhËt vµ Ph¸p cïng ®« hé n­íc ta.

Th¸ng 3 – 1945 NhËt ®¶o chÝnh Ph¸p ®Ó x©m chiÕm n­íc ta.

Gi÷a th¸ng 8 – 1945 qu©n NhËt ë Ch©u ¸ thua trËn vµ ra ®Çu hµng §ång Minh.

C©u 3. NhËn thÊy kÎ thï cña d©n téc ®ang suy gi¶m ®i rÊt nhiÒu, §¶ng ta ®· lµm g×?

NhËn thÊy thêi c¬ ®Õn, §¶ng ta ®· nhanh chãng ph¸t lÖnh tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn trªn toµn n­íc.

C©u 4. Tiªu biÓu lµ cuéc khëi nghÜa nµo? Em h·y t­êng thuËt cuéc khëi nghÜa ®ã?

H­ëng øng lÖnh tæng khëi nghÜa cña §¶ng, lêi kªu gäi cña B¸c Hå nh©n d©n kh¾p n¬i ®· næi dËy, trong ®ã tiªu biÓu lµ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi.

Ngµy 18 – 8 – 1945 c¶ Hµ Néi xuÊt hiÖn cê ®á sao vµng trµn ngËp khÝ thÕ c¸ch m¹ng.

S¸ng ngµy 19 – 8 – 1945 hµng chôc v¹n nh©n d©n néi thµnh, ngo¹i thµnh vµ c¸c tØnh l©n cËn xuèng ®­êng biÓu d­¬ng lùc l­îng. Hä mang trong tay nh÷ng vò khÝ th« s¬ nh­ gi¸o, m¸c, m· tÊu... tiÕn vÒ qu¶ng tr­êng nhµ h¸t lín thµnh phè. §Õn tr­a ®¹i diÖn Uû ban khëi nghÜa ®äc lêi kªu gäi khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn. QuÇn chóng c¸ch m¹ng cã sù hç trî cña ®éi tù vÖ chiÕn ®Êu x«ng vµo c¸c c¬ quan ®Çu n·o cu¶ ®Þch nh­ phñ Kh©m Sai, së MËt Th¸m, së c¶nh s¸t, tr¹i B¶o An Binh.

Khi ®oµn biÓu t×nh ®Õn phñ Kh©m Sai, lÝnh B¶o An ë ®©y s½n sµng næ sóng. QuÇn chóng nhÊt tÒ h« vang khÈu hiÖu, ®Ëp cöa ®ång thêi h« vang khÈu hiÖu lµ thuyÕt phôc lÝnh B¶o An ®õng b¾n, nhiÒu ng­êi v­ît hµng rµo s¾t vµo phñ.

ChiÒu ngµy 19 – 8 -1945, cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi toµn th¾ng.

C©u 5. TiÕp theo Hµ Néi nh÷ng n¬i nµo giµnh ®­îc chÝnh quyÒn?

TiÕp theo Hµ Néi lµ HuÕ ( 23 – 8 – 1945 ) tiÕp ®Ðn lµ Sµi Gßn ( 25 – 8) vµ ®Õn ngµy 28 – 8 -1945 cuéc tæng khëi nghÜa thµnh c«ng trªn c¶ n­íc

.

C©u 6. V× sao nh©n d©n ta giµnh ®­îc th¾ng lîi trong c¸ch m¹ng Th¸ng T¸m?

V× nh©n d©n ta cã mét lßng yªu n­íc s©u s¾c ®ång thêi l¹i cã §¶ng l·nh ®¹o. ®¶ng ®· chuÈn bÞ s½n sµng cho c¸ch m¹ng vµ chíp ®­îc thêi c¬ ngµn n¨m cã mét.

C©u 7. Th¾ng lîi cña cuéc c¸ch m¹ng Th¸ng T¸m cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?

Th¾ng lîi cña cuéc c¸ch m¹ng Th¸ng T¸m cho thÊy lßng yªu n­íc vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. ChÊm døt h¬n 80 n¨m ®« hé cña Thùc d©n Ph¸p, LËt ®æ ngai vµng phong kiÕn ®« hé h¬n 100 n¨m, ®­a l¹i ®éc lËp cho d©n téc, quyÒn lµm chñ cho nh©n d©n.

C©u 8. V× sao ngµy 19 – 8 ®­îc lÊy lµm ngµy kØ niÖm c¸ch m¹ng Th¸ng T¸m n¨m 1945 ë n­íc ta?

V× ®©y lµ ngµy nh©n d©n Hµ Néi tiÕn hµnh khëi nghÜa vµ giµnh th¾ng lîi, ®i ®Çu cæ vò nh©n d©n c¶ n­íc tiÕn lªn giµnh chÝnh quyÒn

.

Bµi 10. B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp

C©u 1. Miªu t¶ quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2 – 9 – 1945?

Ngµy 2 – 9 – 1945, Hµ Néi t­ng bõng cê hoa ( mét vïng trêi b¸t ng¸t cê hoa).

§ång bµo hµ Néi khong kÓ giµ, trÎ, g¸i, trai mäi ng­êi ®Òu h­íng vÒ Ba §×nh ®ãn chê buæi lÔ.

§éi danh dù ®øng nghiªm trang quanh lÔ ®µi míi dùng.

C©u 2. Buæi lÔ cña d©n téc ta ®­îc tiÕn hµnh nh­ thÕ nµo?

§óng 14 giê ngµy 2 – 9 – 1945, B¸c Hå vµ c¸c vÞ trog chÝnh phñ l©m thêi b­íc lªn lÔ ®µi chµo nh©n d©n, råi B¸c Hå ®äc b¶ng tuyªn ng«n ®éc lËp, tiÕp ®Õn c¸c thµnh viªn cña chÝnh phñ l©m thêi b­íc lªn ra m¾t vµ tuyªn thÖ tr­íc ®ång bµo quèc d©n.

C©u 3. Cuèi b¶ng tuyªn ng«n ®éc lËp B¸c Hå thay mÆt nh©n d©n tuyªn bè ®iÒu g×?

“ N­íc ViÖt Nam cã quyÒn h­ënh tù do vµ ®éc lËp, vµ sù thËt ®· lµ mét n­íc tù do ®éc lËp. Toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam quyÕt ®em tÊt c¶ tinh thÇn vµ lùc l­îng, tÝnh m¹ng cña c¶i ®Ó gi÷ v÷ng quyÒn ®éc lËp tù do Êy”

C©u 4. Néi dung chÝnh cña 2 ®o¹n trÝch trong tuyªn ng«n §éc LËp Lµ g×?

B¶n Tuyªn Ng«n §éc LËp mµ B¸c Hå ®äc ngµy 2 – 9 – 1945 ®· kh¼ng ®Þnh quyÒn tù do ®éc lËp cña d©n téc ViÖt Nam, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh d©n téc ViÖt Nam sÏ quyÕt t©m gi÷ v÷ng quyÒn ®éc lËp tù do Êy.

C©u 5. Trong buæi lÔ nh©n d©n ®· thÓ hiÖn ý trÝ cña m×nh v× ®éc lËp tù do nh­ thÕ nµo?

B¸c Hå gi¬ tay vÉy chµo ®ång bµo, Nh©n d©n h« vang nh­ sÊm dËy.

B¸c hái: “ T«i nãi ®ång bµo cã nghe râ kh«ng?”. H¬n nöa triÖu ng­êi h« vang nh­ sÊm: “ cã”.

B¸c Hå ®äc xong c¶ ®oµn ng­êi hoan h« nh­ sÊm dËy, c¶ rõng cê vÉy lªn kh«ng ngít.

C©u 6. ý nghÜa cña sù kiÖn lÞch sö 2 – 9 – 1945?

Sù kiÖn lÞch sø ngµy 2 – 9 – 1945 ®· kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp cña d©n téc ta, KÕt thóc h¬n 80 n¨m Thùc d©n Ph¸p ®µn ¸p vµ ®« hé n­íc ta, khai sinh ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. Sù kiÖn nµy mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh tinh thÇn kiªn c­êng bÊt khuÊt trong ®Êu tranh chèng x©m l­îc, b¶o vÖ ®éc lËp cña d©n téc ta.

C©u 7. H·y nªu c¶m nghÜ cña em vÒ h×nh ¶nh B¸c Hå trong buæi lÔ tuyªn bè ®éc lËp?

Trong bé quÇn ¸o Ka ki, B¸c b­íc lªn lÔ ®µi, gi¬ tay vÉy trµo ®ång bµo... B¸c ra hiÖu cho nh©n d©nim lÆng vµ ®äc b¶n Tuyªn Ng«n §éc lËp: “ Hìi ®ång bµo c¶ n­íc...”, ®äc ®­îc nöa chõng B¸c l¹i hái: “ T«i nãi ®ång bµo cã nghe râ kh«ng?”. §iÒu ®ã cho thÊy B¸c rÊt gÇn gòi, gi¶n dÞ, th©n th­¬ng vµ còng v« cïng kÝnh träng nh©n d©n

.

¤n tËp: H¬n 80 n¨m chèng Thùc d©n Ph¸p ®µn ¸p vµ ®« hé ( 1858 – 1945 )

+ 1 – 9 – 1858 Ph¸p næ sóng x©m l­îc n­íc ta.

+ 1862 triÒu ®×nh nhµ NguyÔn kÝ hoµ ­íc nh­êng 3 tØnh miÒn §«ng Nam K× cho Thùc d©n Ph¸p.

+ 1859 – 1864 phong trµo chèng Ph¸p cña Tr­¬ng §Þnh.

+ 5 – 7 – 1885 cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ.

+ Nöa cuèi thÕ kØ XIX, phong trµo chèng Ph¸p cña Tr­¬ng §Þnh vµ phong trµo CÇn V­¬ng.

+ ®Çu thÕ kØ XX Phan Béi Ch©u víi phong trµo §«ng Du.

+ N¨m 1409 lËp héi Duy T©n

+ N¨m 1905 Phan Béi Ch©u sang NhËt t×m kiÕm sù giióp ®ì.

+ N¨m 1908 NhËt ra lÖnh trôc xuÊt Phan Béi Ch©u vµ nh÷ng ng­êi yªu n­íc ViÖt Nam.

+ N¨m 1909 phong trµo §«ng Du tan d·.

+ Tõ 1905 ®Õn 1908 phong trµo §«ng Du.

+ 5 – 6 – 1911 NguyÔn TÊt Thµnh ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc.

+ 1929 lÇn l­ît ra ®êi 3 tæ chøc céng s¶n.

+ Tõ 3 – 7 / 2 / 1930 héi nghÞ thµnh lËp §¶ng häp.

+ ngµy 3 / 2 / 1930 §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ra ®êi

+ 3 / 2 thµnh lËp §¶ng

+ 1930 – 1930 phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh

+ 12 / 9 / 1930 cuéc biÓu t×nh ë H­ng Nguyªn

+ 12 / 9 ngµy kØ niÖm X« ViÕt NghÖ TÜnh

+ Gi÷a 1931 phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh bÞ dËp t¾t

+ 14 / 8 / 1945 NhËt ®Çu hµng §ång Minh

+ ChiÒu 19 / 8 / 1945 khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ néi giµnh toµn th¾ng

+ 23 / 8 / 1945 khëi nghÜa ë HuÕ toµn th¾ng

+ 25 / 8 / 1945 cuéc khëi nghÜa ë Sµi Gßn

+ 28 / 8 /1945 cuéc khëi nghÜa thµnh c«ng trong c¶ n­íc

+ Th¸ng 8 – 1945 c¸ch m¹ng Th¸ng t¸m

+ Ngµy 2 / 9 / 1945 B¸c Hå ®äc b¶n Tuyªn Ng«n §éc lËp khai sinh ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ c«nggj hoµ

+ Ngµy 2 / 9 / 1945 lµ ngµy quèc kh¸nh cña n­íc ta.

.

_1243339151.unknown _1243340845.unknown _1245845578.unknown _1246298837.unknown _1246298868.unknown _1245846783.unknown _1243341587.unknown _1243339489.unknown _1243340807.unknown _1243339368.unknown _1243152616.unknown _1243339138.unknown _1243152578.unknown
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang