Tài liệu

Ôn tập địa lí lớp 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6148     Tải về: 36     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 50
Tài liệu Ôn tập địa lí lớp 12 - tài liệu, sách iDoc.Vn1) Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỷ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta? *B
Chu n ki n th c-kĩ năng đ a lí 12 theo câu h i-bài t p ế
2009-2010
PH N I. KI N TH C C B N Ơ
BÀI 1 . VI T NAM TRÊN Đ NG Đ I M I VÀ H I NH P ƯỜ
1) B i c nh qu c t nh ng năm cu i th k XX có nh h ng nh th nào đ n công cu c ế ế ưở ư ế ế
đ i m i n c ta? ư
*B i c nh qu c t nh ng năm cu i th k XX: ế ế
-Tình hình QT di n bi n h t s c ph c t p (nhi u n c XHCN Đông Âu Liên ti n hành c i ế ế ướ ế
cách nh ng không thành công. Liên Xô, thành trì c a phe XHCN tan rã, nhi u n c XHCN khácư ướ
chuy n đ i n n KT và đ ng l i phát tri n….) ườ
* nh h ng đ n công cu c đ i m i n c ta: ưở ế ướ
-Xu h ng tăng c ng quan h , liên k t qu c t m r ng đã thúc đ y quá trình h i nh p, đ i m iướ ườ ế ế
nhanh chóng và toàn di n n n KT-XH đ t n c. ướ
-Vi c phát tri n m nh m khoa h c, công ngh cho phép n c ta h c t p kinh nghi m s n xu t, ướ
tranh th ngu n v n và khoa h c, công ngh t bên ngoài góp ph n phát tri n kinh t . ế
-B i c nh qu c t đ t n c ta vào th b c nh tranh quy t li t v kinh t nên c n nh ng chính ế ướ ế ế ế
sách thích h p nh m phát tri n n đ nh b n v ng v m t KT-XH.
2) T i sao n c ta đ t ra v n đ đ i m i KT-XH? ướ
-Sau khi đ t n c th ng nh t năm 1975, n n kinh t n c ta ch u h u qu n ng n c a chi n tranh ướ ế ướ ế
và l i đi lên t m t n n nông nghi p l c h u.
-B i c nh trong n c qu c t cu i th p k 70, đ u th p k 80 c a XX di n bi n h t s c ph c ướ ế ế ế
t p.
-N c ta n m trong tình tr ng kh ng ho ng kinh t - h i kéo dài. L m phát m c 3 con s , đ iướ ế
s ng ng i dân khó khăn. ườ
-Nh ng đ ng l i chính sách phông phù h p v i tình hình m i. v y, đ thay đ i b m t ườ
kinh t c n ph i đ i m i.ế
3) Công cu c Đ i m i đã đ t đ c nh ng thành t u to l n nào? ượ
-N c ta đã thoát kh i tình tr ng kh ng ho ng kinh t - h i kéo dài. L m phát đ c đ yướ ế ượ
lùi và ki m ch m c m t con s . ế
-T c đ tăng tr ng kinh t khá cao. T l tăng tr ng GDP t 0,2 % vào giai đo n 1975- ưở ế ưở
1980 đã tăng lên 6,0 % và năm 1988, tăng lên 8,4 % vào năm 2005.
-C c u kinh t chuy n d ch theo h ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa. Cho t i đ u th p kơ ế ướ
90 c a th k XX, trong c c u GDP, nông nghi p chi m t tr ng cao nh t, công nghi p xây ế ơ ế
d ng chi m t tr ng nh . T ng b c t tr ng c a khu v c nông-lâm-ng nghi p gi m, đ n năm ế ướ ư ế
2005 đ t ch còn 21,0 %. T tr ng c a công nghi p xây d ng tăng nhanh nh t, đ n năm 2005 đ t ế
x p x 41 %, v t c t tr ng c a khu v c d ch v (38,0 %). ượ
-C c u kinh t theo lãnh th cũng chuy n bi n rõ t. M t m t hình thành các vùng kinh tơ ế ế ế
tr ng đi m, phát triên các vùng chuyên canh quy l n, các trung tâm công nghi p d ch v l n.
M t khác, nh ng vùng sâu, vùng xa, vùng núi và biên gi i, h i đ o cũng đ c u tiên phát tri n. ượ ư
-N c ta đ t đ c nh ng thành t u to l n trong xóa đói gi m nghèo, đ i s ng v t ch t ướ ượ
tinh th n c a đông đ o nhân dân đ c c i thi n rõ r t. ượ
4) Hãy nêu nh ng s ki n đ ch ng t n c ta đang t ng b c h i nh p n n kinh t khu ướ ướ ế
v c và th gi i. ế
-T đ u năm 1995, Vi t Nam và Hoa Kỳ bình th ng hóa quan h . ườ
-Tháng 7-1995, Vi t Nam là thành viên chính th c c a ASEAN.
-Th c hi n các cam k t c a AFTA (khu v c m u d ch t do ASEAN), tham gia Di n đàn h p tác ế
kinh t châu Á-Thái Bình D ng (APEC), đ y m nh quan h song ph ng và đa ph ng.ế ươ ươ ươ
-Năm 2007, Vi t Nam chính th c là thành viên c a T ch c Th ng m i th gi i (WTO). ươ ế
BÀI 2 . V TRÍ Đ A LÝ, PH M VI LÃNH TH
Trình bày h t a đ đ a lý c a VN? Phân tích ý nghĩa T nhiên c a v trí đ a lý VN.
1)VTĐL n c ta mang đ n nh ng thu n l i và khó khăn gì cho quá trình phát tri n KT-XH ?ướ ế
a/ Thu n l i:
-Thu n l i giao l u buôn bán, văn hóa v i các n c trong khu v c và th gi i. ư ướ ế
-Thu hút các nhà đ u t n c ngoài. ư ướ
-Ngu n khoáng s n phong phú là c s quan tr ng phát tri n công nghi p. ơ
buivantienbmt@gmail.com | http://violet.vn/vantien2268
Page 1
Chu n ki n th c-kĩ năng đ a lí 12 theo câu h i-bài t p ế
2009-2010
-Khí h u nhi t đ i m gió mùa thu n l i cho sinh ho t, s n xu t s sinh tr ng, phát tri n các ưở
lo i cây tr ng, v t nuôi.
-Thu n l i phát tri n t ng h p kinh t bi n. ế
-SV phong phú, đa d ng v s l ng và ch ng lo i. ượ
b/ Khó khăn:
Thiên tai th ng x y ra: bão, lũ…, v n đ an ninh qu c phòng h t s c nh y c m.ườ ế
Ph m Vi lãnh th n c ta g m nh ng b ph n nào? Phân bi t n i th y và lãnh h i? ư
-N i th y: + Vùng n c ti p giáp v i đ t li n, phía trong đ ng c s ; ướ ế ườ ơ
+ Vùng n i th y đ c xem nh là b ph n lãnh th trên đ t li n ượ ư
- Lãnh h i: + Vùng bi n thu c ch quy n qu c gia trên bi n. R ng 12 h i lí
+ Ranh gi i c a lãnh h i chính là đ ng biên gi i qu c gia trên bi n ườ
2) Nêu ý nghĩa c a v trí đ a lý n c ta. ướ
a/ Ý nghĩa v t nhiên
- N m hoàn toàn trong vành đai nhi t đ i ch u nh h ng c a khu v c gió mùa châu Á m cho ưở
thiên nhiên n c ta mang tính ch t nhi t đ i m gió mùa. Giáp bi n Đông nên ch u nh h ng sâuướ ưở
s c c a bi n, thiên nhiên b n mùa xanh t t.
- N m n i g p g c a nhi u lu ng di c đ ng th c v t t o nên s đa d ng v đ ng – th c v t. ơ ư
-N m trên vành đai sinh khoáng châu Á-Thái Bình D ng nên có nhi u tài nguyên khoáng s n. ươ
- Có s phân hoá đa d ng v t nhiên: phân hoá B c-Nam, mi n núi và đ ng b ng…
* Khó khăn: bão, lũ l t, h n hán…
b/ Ý nghĩa v kinh t , văn hóa, xã h i và qu c phòng. ế
- V kinh t : ế
+ N m ngã t đ ng giao thông hàng h i, hàng không, đ ng b qu c t nên có đi u ki n có đi u ư ườ ườ ế
ki n phát tri n các lo i hình giao thông v n t i quan h v i các n c trong khu v c và trên th ướ ế
gi i.
+T o đi u ki n th c hi n chính sách m c a, h i nh p v i các n c trên th gi i. ướ ế
+ Vùng bi n r ng l n, giàu có, phát tri n các nghành kinh t (khai thác, nuôi tr ng, đánh b t h i s n, ế
giao thông bi n, du l ch…)
- V văn hóa- xã h i:
+ N m n i giao thoa các n n văn hóa khác nhau nên nhi u nét t ng đ ng v l ch s , văn hóa ơ ươ
và m i giao l u lâu đ i v i các n c trong khu v c. Đi u đó góp ph n làm giàu b n s c văn hóa ư ướ
+ Đây cũng là thu n l i cho n c ta chung s ng hoà bình, h p tác h u ngh và cùng phát tri n v i các ướ
n c láng gi ng và các n c trong khu v c Đông Nam Á.ướ ướ
- V chính tr qu c phòng: v trí quân s đ c bi t quan tr ng c a vùng Đông Nam Á. Bi n Đông có ý
nghĩa chi n l c trong công cu c phát tri n và b o v đ t n c. ế ượ ướ
*Khó khăn: v a h p tác v a c nh tranh quy t li t trên th tr ng th gi i. ế ườ ế
3) Hãy cho bi t vai trò c a các đ o và qu n đ o đ i v i quá trình phát tri n kinh t n c ta. ế ế ướ
-Phát tri n kinh t đ o qu n đ o m t b ph n quan tr ng không th tách r i trong chi n l c ế ế ượ
phát tri n kinh t n c ta. ế ướ
-Các đ o và qu n đ o là kho tàng v tài nguyên khoáng s n, thu s n…
-Kinh t đ o qu n đ o góp ph n t o nên s phong phú v c c u kinh t n c ta, nh t ngànhế ơ ế ướ
du l ch bi n.
-Các đ o và qu n đ o là n i trú ng an toàn c a tàu bè đánh b t ngoài kh i khi g p thiên tai. ơ ơ
c bi t các đ o qu n đ o có ý nghĩa chi n l c trong b o v an ninh qu c phòng. Các đ o ế ượ
qu n đ o h th ng ti n tiêu b o v đ t n c, h th ng căn c đ n c ta ti n ra bi n đ i ướ ướ ế
d ng, khai thác có hi u qu các ngu n l i vùng bi n.ươ
BÀI 4,5 L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N LÃNH TH VI T NAM
1) L ch s nh thành phát tri n c a Trái Đ t đã tr i qua bao nhiêu giai đo n? Đó nh ng
giai đo n nào?
L ch s hình thành và phát tri n c a Trái Đ t đã tr i qua 3 giai đo n đó là:
- Giai đo n Ti n Cambri, giai đo n c nh t và kéo dài nh t - h n 2 t năm ơ
- Giai đo n C ki n t o, ti p n i giai đo n Ti n Cambri, kéo dài 475 tri u năm. ế ế
buivantienbmt@gmail.com | http://violet.vn/vantien2268
Page 2
Liên hệ quảng cáo

Chu n ki n th c-kĩ năng đ a lí 12 theo câu h i-bài t p ế
2009-2010
- Giai đo n Tân ki n t o, giai đo n cu i cùng trong l ch s nh thành và phát tri n lãnh th n c ta, ế ướ
kéo dài t i ngày nay.
2) Vì sao nói: Ti n Cambri là giai đo n hình thành n n móng ban đ u c a lãnh th Vi t Nam?
giai đo n ti n Cambri l p v Trái đ t ch a đ c nh thành ràng r t nhi u bi n đ ng, ư ượ ế
đây giai đo n s khai c a l ch s Trái Đ t. Các đá bi n ch t tu i ti n Cambri làm nên nh ng n n ơ ế
móng ban đ u c a lãnh th n c ta. ướ
Trên lãnh th n c ta lúc đó ch các m ng n n c nh : Vòm sông Ch y, Hoàng Liên S n, cánh ướ ư ơ
cung sông Mã, kh i nhô Kon Tum làm h t nhân t o thành nh ng đi m t a cho s phát tri n lãnh th
sau này.
3) Giai đo n ti n Cambri n c ta có nh ng đ c đi m gì? ướ
a/ Là giai đo n c nh t và kéo dài nh t trong l ch s phát tri n lãnh th Vi t Nam.
Các đá bi n ch t c nh t đ c phát hi n Kon Tum, Hoàng Liên S n tu i cách đây 2-3 t năm.ế ượ ơ
Và k t thúc cách đây 540 tri u năm.ế
b/ Ch di n ra trong m t ph m vi h p trên ph n lãnh th n c ta hi n nay: ch di n ra các vùng núi ướ
và đ s nh t n c ta. ướ
c/ Trong giai đo n này các đi u ki n c đ a lý còn r t s khai và đ n đi u: ơ ơ
L p v th ch quy n, khí quy n ban đ u còn r t m ng, thu quy n m i xu t hi n v i s t ch t các
l p n c trên b m t. Sinh v t b t đ u xu t hi n d ng s khai đ n đi u nh : t o, đ ng v t ướ ơ ơ ư
thân m m…
4) Nên đ c đi m c a giai đo n CKT trong l ch s hình thành và phát tri n lãnh th n c ta? ư
a/ Di n ra trong th i kỳ khá dài, t i 475 tri u năm.
Giai đo n c ki n b t đ u t k Cambri, cách đây 540 tri u năm, tr i qua hai đ i C sinh và ế
Trung sinh, ch m d t vào k Krêta, cách đây 65 tri u năm.
b/ Là giai đo n có nhi u bi n đ ng m nh m nh t trong l ch s phát tri n t nhiên n c ta. ế ướ
Trong giai đo n này t i lãnh th n c ta hi n nay nhi u khu v c chìm ng p d i bi n ướ ướ
trong các pha tr m tích đ c nâng lên trong các pha u n n p c a các kỳ v n đ ng t o núi ượ ế
Calêđôni Hecxini thu c đ i C sinh, các kỳ v n đ ng t o núi Inđôxini Kimêri thu c đ i Trung
sinh.
Đ t đá c a giai đo n này r t c , có c các lo i tr m tích (tr m tích bi n và tr m tích l c đ a),
macma và bi n ch t.ế
Các đá tr m tích bi n phân b r ng kh p trên lãnh th , đ c bi t đá vôi tu i Đêvon và Cacbon-
Pecmi có nhi u mi n B c.
Các ho t đ ng u n n p ng lên di n ra nhi u n i : trong đ i C sinh là các đ a kh i ế ơ
th ng ngu n sông Ch y, kh i nâng Vi t B c, đ a kh i Kon Tum; trong đ i Trung sinh các dãyượ
núi có h ng Tây B c-Đông Nam Tây B c B c Trung B , các y núi h ng vòng cung ướ ướ
Đông B c và khu v c núi cao Nam Trung B .
Kèm theo các ho t đ ng u n n p t o núi s t võng là các đ t gãy, đ ng đ t các lo i đá ế
macma xâm nh p và mac ma phun trào nh granit, riôlit, anđêzit cùng các khoáng quý nh : đ ng, s t, ư ư
thi c, vàng , b c, đá quý.ế
c/ Là giai đo n l p v c nh quan đ a lý nhi t đ i n c ta đã r t phát tri n. ướ
Các đi u ki n c đ a c a vùng nhi t đ i m n c ta vào giai đo n này đã đ c hình ướ ượ
thành và phát tri n thu n l i mà d u v t đ l i là các hóa đá san hô tu i C sinh, các hóa đá than tu i ế
Trung sinh cùng nhi u loài sinh v t c khác.
th nói v c b n đ i b ph n lãnh th Vi t Nam hi n nay đã đ c đ nh hình t khi k t ơ ượ ế
thúc giai đo n c ki n t o. ế
5) sao nói: C ki n t o giai đo n nh ch t đ n l ch s phát tri n lãnh th n c ế ế ướ
ta?
-Trong giai đo n y nhi u b ph n lãnh th đ c ng lên trong các pha u n n p c a các kỳ v n ượ ế
đ ng t o núi Calêđôni Hecxini thu c đ i C sinh, các kỳ v n đ ng t o núi Inđôxini và Kimêri
thu c đ i Trung sinh hình thành các khu v c lãnh th n c ta. ướ
-Giai đo n này cũng còn các s t võng, đ t gãy hình thành các lo i đá các lo i khoáng s n trên
lãnh th n c ta. ướ
buivantienbmt@gmail.com | http://violet.vn/vantien2268
Page 3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Ôn tập địa lí lớp 12
1) Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỷ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta? *Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỷ XX: -Tình hình QT diễn biến hết sức phức tạp (nhiều nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô tiến hành cải cách nhưng không thành công. Liên Xô, thành trì của phe XHCN tan rã, nhiều nước XHCN khác chuyển đổi nền KT và đường lối phát triển….) *Ảnh hưởng đến công cuộc đổi mới ở nước ta: -Xu hướng tăng cường quan hệ, liên kết quốc tế mở rộng đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng và toàn diện nền KT-XH đất nước.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6148     Tải về: 36     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tài liệu ôn thi môn địa lí Lượt tải: 248 Lượt xem: 16901
GIÁO TRÌNH ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM Lượt tải: 168 Lượt xem: 16089
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân… Lượt tải: 9 Lượt xem: 15016
Có thể bạn quan tâm
Địa lý du lịch Việt Nam Lượt tải: 245 Lượt xem: 13060
AI CẬP THUỘC CHÂU NÀO? Lượt tải: 2 Lượt xem: 11340