Tài liệu

Những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 40631     Tải về: 86     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học - tài liệu, sách iDoc.VnXây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo ở cơ sở là một vấn đề có ý nghĩa lớn lao trong quá trình côn
Tr n Th Chiên - Nh ng gi i phápng cao ch t l ng gi ng d y c a đ i ngũ giáo viên tr ng Ti u h c ượ ườ
A – M Đ U
1. Tính c p thi t c a đ tài: ế
Xây d ng và phát tri n s nghi p giáo d c- đào t o c s là m t v n đ ơ
ý nghĩa l n lao trong quá trình công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c. Chi n ướ ế
l c phát tri n đ t n c khi b c vào th i công nghi p hoá, hi n đ i hoáượ ướ ướ
không th hi n đ c n u không chú ý đúng m c đ n x y d ng phát tri n s ượ ế ế
nghi p giáo d c c s . Mu n phát tri n s nghi p giáo d c đào t o thì m t ơ
trong nh ng nhi m v quan tr ng hàng đ u là nâng cao ch t l ng, hi u qu giáo ượ
d c. Ngh quy t đ i h i Đ ng X Đ ng C ng s n Vi t Nam nh n m nh nhi m v ế
c a giáo d c đào t o trong th i đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá : u ư
tiên hàng đ u cho vi c nâng cao ch t l ng d y h c. Đ i m i ch ng trình, ượ ươ
n i dung, ph ng pháp d y và h c, nâng cao ch t l ng đ i ngũ giáo viêntăng ươ ượ
c ng c s v t ch t c a nhà tr ng,phát huy kh năng sáng t o đ c l p suyườ ơ ườ
nghĩ c a h c sinh,...”; th c hi n “chu n hoá”, “hi n đ i hoá”, “xã h i hoá”.Đ
th c hi n nhi m v này, k t lu n c a H i ngh VI Ban ch p hành trung ng ế ươ
khoá IX “v ti p t c th c hi n Ngh quy t Trung ng II khoá VIII , ph ng ế ế ươ ươ
h ng phát tri n giáo d c đào t o, khoa h c công ngh t nay đ n 2005 2010”ướ ệ ừ ế
đã nh n m nh: “T o chuy n bi n c b n v ch t l ng giáo d c, tr c h t ế ơ ượ ướ ế
nâng cao ch t l ng đ i ngũ nhà giáo, th c hi n giáo d c toàn di n, đ c bi t ượ
giáo d c t t ng, chính tr , nhân cách, đ o đ c, l i s ng cho ng i h c”. Chăm lo ư ưở ư
xây d ng đ i ngũ giáo viên các nhà qu n giáo d c, t o đ ng l c cho ng i ườ
d y ng i h c. B i đ i ngũ nhà giáo nhân t hàng đ u quy t đ nh ch t ườ ế
l ng giáo d c. C n nâng cao ch t l ng toàn di n c a đ i ngũ nhà giáo, nângư ượ
cao đ a v kinh t - h i c a giáo viên, th c hi n tiêu chu n hoá giáo viên cán ế
b qu n giáo d c, lo i b nh ng y u kém v ph m ch t đ o đ c chuyên ế
môn nghi p v ra kh i h th ng giáo d c yêu c u khách quan đ giáo d c phát
tri n.
Trong nh ng năm qua, Đ ng Nhà n c ta đã quan tâm đ u t r t nhi u ướ ư
cho giáo d c đào t o, do v y ch t l ng hi u qu giáo d c hi n nay đã ượ
b c phát tri n đáng k . Có đ c đi u này là nh vào ch t l ng gi ng d y cácư ượ ượ
lo i hình tr ng l p đã có b c phát tri n rõ r t. Tuy nhiên,bên c nh nh ng thành ườ ướ
t u đã đ t đ c thì giáo d c cũng v n còn nhi u t n t i , y u kém v ch t l ng ượ ế ượ
làm cho c xã h i ph i quan tâm.
L ch s c a ngành giáo d c đã cho th y: n i nào đ i ngũ th y giáo t t ơ
thì n i đó ch t l ng giáo d c t t ng c l i. Xác đ nh t m quan tr ng c aơ ượ ượ
ngu n l c con ng i đ i v i vi c xây d ng đ t n c, th c hi n công nghi p hoá, ư ướ
hi n đ i hoá đ t n c, Đ ng và Nhà n c ta đã đ t Giáo d c và Đào t o v trí là ướ ướ
“Qu c sách hàng đ u” đ đào t o, b i d ng th h tr tr thành ngu n nhân l c ưỡ ế
th c s ch t l ng, đáp ng yêu c u xây d ng đ t n c trong giai đo n hi n ượ ư
nay.
Th c hi n ch tr ng, đ ng l i c a Đ ng, trong nh ng năm qua, toàn ươ ườ
ngành giáo d c đã n l c ph n đ u v a kh c ph c t n t i y u kém v a đ i m i ế
“Dù khó khăn đ n đâu cũng ph i thi đua d y t t, h c t t” ế 1
Tr n Th Chiên - Nh ng gi i phápng cao ch t l ng gi ng d y c a đ i ngũ giáo viên tr ng Ti u h c ượ ườ
công tác gi ng d y. v y ch t l ng giáo d c ngày càng đ c nâng cao. Bên ượ ượ
c nh nh ng thành tích to l n toàn ngành đã làm đ c thì cũng còn nhi u t n ượ
t i y u kém đã đang n y sinh nh : Ch t l ng đ o đ c h c sinh, th y giáo ế ư ượ
gi m sút; h c sinh ng i sai l p, th y ng i sai ch ; các ki n th c, k năng t i ế
thi u không đ t... nhi u v n đ b c xúc khác n a gây nh h ng đ n uy tín, ưở ế
danh d c a đ i ngũ th y giáo nhà tr ng, làm c h i ph i quan tâm, lo ườ
l ng. Đ kh c ph c v n đ này, tr c h t là m i th y giáo t ng b c h c, ướ ế
c p h c ph i t xem l i, t tìm ra nh ng nguyên nhân c b n tr c h t ơ ư ế
chính đ n v mình đang công tác đ k p th i đi u ch nh.ơ
M c đã s m tìm ra nguyên nhân. Đ ng Nhà n c ta đã nhi u ch ướ
tr ng, bi n pháp l n đ kh c ph c tình tr ng này, nh ng nh ng t n t i, y u kémươ ư ế
đó không d dàng kh c ph c trong m t s m m t chi u đòi h i ph i th i
gian đ ng th i t t c các nhà tr ng, tr c h t các tr ng ti u h c (b c h c ườ ướ ế ườ
n n t ng) d i s ch đ o c a c a ngành giáo d c các c p ph i tìm ra gi i pháp ướ
đ nâng cao ch t l ng gi ng d y và giáo d c c a mình. ượ
Cũng nh các tr ng Ti u h c khác trong c n c, tr ng Ti u h c Tr nư ườ ướ ườ
Bình Tr ng huy n Krông Păc thu c b c ti u h c c a h th ng giáo d c Qu c
dân. Vì v y ch t l ng gi ng d y c a đ i ngũ giáo viên nhà tr ng luôn là v n đ ượ ườ
chính quy n đ a ph ng, ngành giáo d c Krông P c h t s c quan tâm. Ngoài ươ ế
vi c góp ph n đáp ng yêu c u chung c a th i đ i, c a dân t c, nhà tr ng còn ườ
ph i ph n đ u đ t m c ch t l ng t i thi u giai đo n I vào năm 2008 lãnh ượ
đ o ngành Giáo d c Krông P c đã giao (Theo Quy t đ nh s 55/2007/QĐ- ế
BGD&ĐT ngày 28/9/2007 c a B tr ng B Giáo d c Đào t o đã ban hành). ưở
Kh c ph c tình hình nói trên,vi c tìm ki m gi i pháp nâng cao ch t l ng gi ng ế ượ
d y c a đ i ngũ giáo viên tr ng Ti u h c Tr n Bình Tr ng huy n Krông P c ườ
là v n đ c p thi t hi n nay. ế
2. M c tiêu và nhi m v :
a. M c tiêu:
Trên c s đánh giá đúng ch t l ng gi ng d y c a đ i ngũ giáo viên tr ngơ ượ ườ
ti u h c Tr n Bình Tr ng làm căn c cho vi c tìm ki m hình gi i pháp nâng ế
cao ch t l ng gi ng d y tr ng cho nh ng năm t i. ượ ườ
b. Nhi m v :
Kh o sát phân tích th c tr ng v ch t l ng gi ng d y c a nhà tr ng t ượ ườ
năm 2006 đ n 2009 đ tìm ra nh ng u đi m c n ti p t c phát huy nh ng t nế ư ế
t i, y u kém c n kh c ph c. T đó đ a ra nh ng gi i pháp nâng cao ch t l ng ế ư ượ
gi ng d y c a nhà tr ng trong nh ng năm ti p theo. ườ ế
3. Ph m vi nghiên c u:
a. Đ i t ng nghiên c u: ượ
V ch t l ng gi ng d y c a đ i ngũ giáo viên tr ng ti u h c Tr n Bình ượ ư
Tr ng.
b. Đ a đi m nghiên c u:
- Tr ng ti u h c Tr n Bình Tr ng huy n Krông P c, t nh Đăk L k.ườ
“Dù khó khăn đ n đâu cũng ph i thi đua d y t t, h c t t” ế 2
Tr n Th Chiên - Nh ng gi i phápng cao ch t l ng gi ng d y c a đ i ngũ giáo viên tr ng Ti u h c ượ ườ
c. Th i gian th c hi n đ tài:
- T ngày 28 tháng 11 đ n 18 tháng 02 năm 2010. ế
4. Ph ng pháp nghiên c u:ươ
a. Ph ng pháp lu n:ươ
- V n d ng lu n c a ch nghĩa Mác - Lê-nin, t t ng H Chí Minh, các ư ưở
quan đi m c a Đ ng, Nhà n c và c a ngành v v n đ Giáo d c và đào t o. ướ
b. Ph ng pháp c th :ươ
- Kh o sát th ng kê, đi u tra h i h c nh ng s li u v các đ i t ng ượ
nghiên c u v nh ng v n đ có liên quan đ n đ tài. ế
- Ti n hành phân tích, t ng h p, so sánh v các s li u, các v n đ liênế
quan đ n ch t l ng giáo d c c a nhà tr ng.ế ượ ườ
5. B c c đ tài:
Đ tài g m ba ph n: Ph n m đ u; Ph n n i dung chính; Ph n k t lu n ế
ki n ngh .ế
B – N I DUNG
I. C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V CH T L NG GIÁO D CƠ ƯỢ
1. C s lý lu n:ơ
Đ t n c càng phát tri n , dân càng giàu, n c càng m nh, xã h i ngày càng ướ ướ
công b ng và văn minh thì m i thành viên trong xã h i và các t ch c c a h càng
ý th c sâu s c v t ng lai c a dân t c c a chính nh. Do đó càng ph i quan ề ươ
tâm đ n s nghi p Giáo d c th h tr b ng vi c phát huy t i đa ti m năng s nế ế
c a đ t n c. Mu n v y ph i nhanh chóng tìm ra gi i pháp t i u đ nâng cao ướ ư
ch t l ng gi ng d y c a đ i ngũ giáo viên t t c các tr ng h c nói chung. ượ ư
Lê-nin g i Giáo d c là m t ph m trù vĩnh c u: giáo d c sinh ra cùng v i loài
ng i t n t i, phát tri n cùng v i loài ng i. Giáo d c con đ ng đ c tr ngư ườ ườ ư
c b n đ loài ng i t n t i phát tri n. Giáo d c chính n i gìn gi , truy nơ ư ơ
th phát huy h th ng giá tr chung c a loài ng i . Th gi i ngày nay coi giáo ườ ế
d c là con đ ng c b n nh t đ n gi phát tri n văn hoá, đ kh i t t h u, ườ ơ
đ ti n lên.Và v y giáo d c ngày nay l i càng phát tri n m nh h n bao gi h t ế ơ ế
mà tr c h t là nói đ n ch t l ng giáo d c t t c các Qu c gia, các dân t c nóiướ ế ế ượ
chung và t ng tr ng ph thông nói riêng. ườ
H Ch T ch đã t ng nói t i H i ngh cán b Đ ng trong ngành Giáo d c
vào tháng 6 năm 1957: Giáo d c trong nhà tr ng ch m t ph n , còn c n ườ
s giáo d c ngoài h i trong gia đình, đ giúp cho vi c giáo d c trong nhà
tr ng đ c t t h n.Giáo d c trong nhà tr ng t t đ n m y nh ng thi u giáoườ ượ ơ ườ ế ư ế
d c trong gia đìnhngoàih i , thì k t qu cũng không ế hoàn thànhNg iườ
“Dù khó khăn đ n đâu cũng ph i thi đua d y t t, h c t t” ế 3
Những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học
Xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo ở cơ sở là một vấn đề có ý nghĩa lớn lao trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chiến lược phát triển đất nước khi bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá không thể hiện được nếu không chú ý đúng mức đến xậy dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở cơ sở. Muốn phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo thì một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Nghị quyết đại hội Đảng X Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh nhiệm vụ của giáo dục đào tạo trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá : “ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường,phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh,...”; thực hiện “chuẩn hoá”, “hiện đại hoá”, “xã hội hoá”.Để thực hiện nhiệm vụ này, kết luận của Hội nghị VI Ban chấp hành trung  ương khoá IX  “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương II khoá VIII , phương hướng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ từ nay đến 2005 và 2010” đã nhấn mạnh: “Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thực hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục tư tưởng, chính trị, nhân cách, đạo đức, lối sống cho người học”. Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên và các nhà quản lí giáo dục, tạo động lực cho người dạy và người học. Bởi vì đội ngũ nhà giáo là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Cần nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ nhà giáo, nâng cao địa vị kinh tế - xã hội của giáo viên, thực hiện tiêu chuẩn hoá giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục, loại bỏ những yếu kém về phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ ra khỏi hệ thống giáo dục là yêu cầu khách quan để giáo dục phát triển. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đầu tư rất nhiều cho giáo dục và đào tạo, do vậy chất lượng và hiệu quả giáo dục hiện nay đã có bước phát triển đáng kể. Có được điều này là nhờ vào chất lượng giảng dạy ở các loại hình trường lớp đã có bước phát triển rõ rệt. Tuy nhiên,bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì giáo dục cũng vẫn còn nhiều tồn tại , yếu kém về chất lượng làm cho cả xã hội phải quan tâm. Lịch sử của ngành giáo dục đã cho thấy: nơi nào có đội ngũ thầy cô giáo tốt thì nơi đó có chất lượng giáo dục tốt và ngược lại. Xác định tầm quan trọng của nguồn lực con người đối với việc xây dựng đất nước, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đặt Giáo dục và Đào tạo ở vị trí là “Quốc sách hàng đầu” để đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành nguồn nhân lực thực sự có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua, toàn ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu vừa khắc phục tồn tại yếu kém vừa đổi mới công tác giảng dạy. Vì vậy chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.  Bên cạnh những thành tích to lớn mà toàn ngành đã làm được thì cũng còn nhiều tồn tại yếu kém đã và đang nảy sinh như: Chất lượng đạo đức học sinh, thầy cô giáo giảm sút; học sinh ngồi sai lớp, thầy cô ngồi sai chỗ; các kiến thức, kỹ năng tối thiểu không đạt... và nhiều vấn đề bức xúc khác nữa gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đội ngũ thầy cô giáo và nhà trường, làm cả xã hội phải quan tâm, lo lắng. Để khắc phục vấn đề này, trước hết là mỗi thầy cô giáo ở từng bậc học, cấp học phải tự xem lại, tự tìm ra những nguyên nhân cơ bản mà trước hết là là ở chính đơn vị mình đang công tác để kịp thời điều chỉnh. Mặc dù đã sớm tìm ra nguyên nhân. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp lớn để khắc phục tình trạng này, nhưng những tồn tại, yếu kém đó không dễ dàng khắc phục trong một sớm một chiều mà đòi hỏi phải có thời gian đồng thời tất cả các nhà trường, trước hết là các trường tiểu học (bậc học nền tảng) dưới sự chỉ đạo của của ngành giáo dục các cấp phải tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục của mình. Cũng như các trường Tiểu học khác trong cả nước, trường Tiểu học Trần Bình Trọng huyện Krông Păc thuộc bậc tiểu học của hệ thống giáo dục Quốc dân. Vì vậy chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên nhà trường luôn là vấn đề mà chính quyền địa phương, ngành giáo dục Krông Pắc hết sức quan tâm. Ngoài việc góp phần đáp ứng yêu cầu chung của thời đại, của dân tộc, nhà trường còn phải phấn đấu đạt mức chất lượng tối thiểu giai đoạn I vào năm 2008 mà lãnh đạo ngành Giáo dục Krông Pắc đã giao (Theo Quyết định số 55/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành). Khắc phục tình hình nói trên,việc tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Trần Bình Trọng – huyện Krông Pắc là vấn đề cấp thiết hiện nay.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 40631     Tải về: 86     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm