Thành viên idoc2012

những bài toán hay nhất lớp 5 phần 1

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

những bài toán hay nhất lớp 5 phần 1

- 12 tháng trước
553
Báo lỗi

MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC (violet.vn/toantieuhoc) NƠI GIAO LƯU - TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC BÀI 1 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP . I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY : - HS nắm được dạng toán và các bƣớc giải dạng toán này. - Làm đƣợc một số bài tập nâng cao. - Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh . II. CHUẨN BỊ

Nội dung

MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC (violet.vn/toantieuhoc) NƠI GIAO LƯU - TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC

BÀI 1

CÁC DẠNG TOÁN THƢỜNG GẶP . I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY :

- HS nắm đƣợc dạng toán và các bƣớc giải dạng toán này. - Làm đƣợc một số bài tập nâng cao.

- Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh . II. CHUẨN BỊ

- Câu hỏi và bài tập thuộc dạng vừa học. - Các kiến thức có liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức lớp. 2/ Kiểm tra bài cũ. Gọi học sinh làm bài tập về nhà giờ trƣớc, GV sửa chữa. 3/ Giảng bài mới. Dạng 1 : Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số * Kiến thức cần nhớ : - Chữ số tận cùng của 1 tổng bằng chữ số tận cùng của tổng các chữ số hàng đơn vị của các số hạng trong tổng ấy. - Chữ số tận cùng của 1 tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số hàng đơn vị của các thừa số trong tích ấy. - Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 có chữ số tận cùng bằng 5. - Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 có chữ số tận cùng bằng 5.

- Tích a ì a không thể có tận cùng bằng 2, 3, 7 hoặc 8. * Bài tập vận dụng :

Bài 1:

a) Nếu tổng của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tích của chúng có thể là 1 số lẻ đƣợc không? b) Nếu tích của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tổng của chúng có thể là 1 số lẻ đƣợc không? c) “Tổng” và “hiệu” hai số tự nhiên có thể là số chẵn, và số kia là lẻ đƣợc không? Giải : a) Tổng hai số tự nhiên là một số lẻ, nhƣ vậy tổng đó gồm 1 số chẵn và 1 số lẻ, do đó tích của chúng phải là 1 số chẵn (Không thể là một số lẻ đƣợc). b) Tích hai số tự nhiên là 1 số lẻ, nhƣ vậy tích đó gồm 2 thừa số đều là số lẻ, do đó tổng của chúng phải là 1 số chẵn(Không thể là một số lẻ đƣợc). c) Lấy “Tổng” cộng với “hiệu” ta đƣợc 2 lần số lớn, tức là đƣợc 1 số chẵn. Vậy “tổng” và “hiệu” phải là 2 số cùng chẵn hoặc cùng lẻ (Không thể 1 số là chẵn, số kia là lẻ đƣợc). Bài toán 2 : Không cần làm tính, kiểm tra kết quả của phép tính sau đây đúng hay sai? a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783 Giải : a, Kết quả trên là sai vì tổng của 5 số lẻ là 1 số lẻ. b, Kết quả trên là sai vì tổng của các số chẵn là 1 số chẵn. c, Kết quả trên là sai vì tích của 1số chẵn với bất kỳ 1 số nào cũng là một số chẵn. Bài 3 : Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24 024 Giải : Ta thấy trong 4 số tự nhiên liên tiếp thì không có thừa số nào có chữ số tận cùng là 0; 5 vì nhƣ thế tích sẽ tận cùng là chữ số 0 (trái với bài toán) Do đó 4 số phải tìm chỉ có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9 Ta có : 24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10

24 024 < 160 000 = 20 x 20 x 20 x 20

Nên tích của 4 số đó là : 11 x 12 x 13 x 14 hoặc 16 x 17 x 18 x 19

Có : 11 x 12 x 13 x 14 = 24 024

16 x 17 x 18 x 19 = 93 024. Vậy 4 số phải tìm là : 11, 12, 13, 14.

Bài 4 : Có thể tìm đƣợc 2 số tự nhiên sao cho hiệu của chúng nhân với 18 đƣợc 1989 không? Giải : Ta thấy số nào nhân với số chẵn tích cũng là 1 số chẵn. 18 là số chẵn mà 1989 là số lẻ.

MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC (violet.vn/toantieuhoc) NƠI GIAO LƯU - TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC

Vì vậy không thể tìm đƣợc 2 số tự nhiên mà hiệu của chúng nhân với 18 đƣợc 1989. Bài 5 : Có thể tìm đƣợc 1 số tự nhiên nào đó nhân với chính nó rồi trừ đi 2 hay 3 hay 7, 8 lại đƣợc 1 số tròn chục hay không. Giải : Số trừ đi 2,3 hay 7,8 là số tròn chục thì phải có chữ số tận cùng là 2,3 hay 7 hoặc 8. Mà các số tự nhiên nhân với chính nó có các chữ số tận cùng là 0 ,1, 4, 5, 6, 9. Vì : 1 x 1 = 1 4 x 4 = 16 7 x 7 = 49

2 x 2 = 4 5 x 5 = 25 8 x 8 = 64 3 x3 = 9 6 x6 = 36 9 x 9 = 81

10 x10 = 100

Do vậy không thể tìm đƣợc số tự nhiên nhƣ thế . Bài 6: Có số tự nhiên nào nhân với chính nó đƣợc kết quả là một số viết bởi 6 chữ số 1 không? Giải : Gọi số phải tìm là A (A > 0 ) Ta có : A x A = 111 111 Vì 1 + 1 +1 + 1+ 1+ 1+ = 6 chia hết cho 3 nên 111 111 chia hết cho 3. Do vậy A chia hết cho 3, mà A chia hết cho 3 nên A ì A chia hết cho 9 nhƣng 111 111 không chia hết cho 9. Vậy không có số nào nhƣ thế . Bài 7:

a, Số 1990 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp đƣợc không? Giải : Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 3 vì trong 3 số đó luôn có 1 số chia hết cho 3 nên 1990 không là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp vì : 1 + 9 + 9 + 0 = 19 không chia hết cho 3. b, Số 1995 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp không? 3 số tự nhiên liên tiếp thì bao giờ cũng có 1 số chẵn vì vậy mà tích của chúng là 1 số chẵn mà 1995 là 1 số lẻ do vậy không phải là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp. c, Số 1993 có phải là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp không? Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp thì sẽ bằng 3 lần số ở giữa do đó số này phải chia hết cho 3. Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 Không chia hết cho 3 Nên số 1993 không là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp. Bài 8 : Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ............ x 48 x 49 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0? Giải : Trong tích đó có các thừa số chia hết cho 5 là : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Hay 5 = 1 x 5 ; 10 = 2 x 5 ; 15 = 3 x 5; ........; 45 = 9 x 5.

Mỗi thừa số 5 nhân với 1 số chẵn cho ta 1 số tròn chục. mà tích trên có 10 thừa số 5 nên tích tận cùng bằng 10 chữ số 0. Bài 9 : Bạn Toàn tính tổng các chẵn trong phạm vi từ 20 đến 98 đƣợc 2025. Không thực hiện tính tổng em cho biết Toàn tính đúng hay sai? Giải : Tổng các số chẵn là 1 số chẵn, kết quả toàn tính đƣợc 2025 là số lẻ do vậy toàn đã tính sai. Bài 10 : Tùng tính tổng của các số lẻ từ 21 đến 99 đƣợc 2025. Không tính tổng đó em cho biết Tùng tính đúng hay sai? Giải : Từ 1 đến 99 có 50 số lẻ Mà từ 1 đến 19 có 10 số lẻ. Do vậy Tùng tính tổng của số lƣợng các số lẻ là : 50 – 10 = 40 (số) Ta đã biết tổng của số lƣợng chẵn các số lẻ là 1 số chẵn mà 2025 là số lẻ nên Tùng đã tính sai. Bài 11 : Tích sau tận cùng bằng mấy chữ số 0? 20 x 21 x 22 x 23 x . . . x 28 x 29 Giải : Tích trên có 1 số tròn chục là 20 nên tích tận cùng bằng 1 chữ số 0 Ta lại có 25 = 5 x 5 nên 2 thữa số 5 này khi nhân với 2 só chẵn cho tích tận cùng bằng 2 chữ số 0 Vậy tích trên tận cùng bằng 3 chữ số 0. Bài 12 : Tiến làm phép chia 1935 : 9 đƣợc thƣơng là 216 và kghông còn dƣ. Không thực hiện cho biết Tiến làm đúng hay sai. Giải : Vì 1935 và 9 đều là số lẻ, thƣơng giữa 2 số lẻ là 1 số lẻ. Thƣơng Tiến tìm đƣợc là 216 là 1 số chẵn nên sai Bài 13 : Huệ tính tích : 2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 3 999

Không tính tích em cho biết Huệ tính đúng hay sai? Giải : Trong tích trên có 1 thữa số là 5 và 1 thừa số chẵn nên tích phải tận cùng bằng chữ số 0. Vì vậy Huệ đã tính sai.

MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC (violet.vn/toantieuhoc) NƠI GIAO LƯU - TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC

Bài 14 : Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 : 13 x 14 x 15 x . . . x 22

Giải : Trong tích trên có thừa số 20 là số tròn chục nên tích tận cùng bằng 1 chữ số 0. Thừa số 15 khi nhân với 1 số chẵn cho 1 chữ số 0 nữa ở tích. Vậy tích trên có 2 chữ số 0. * BÀI TẬP VỀ NHÀ : Bài 1/ Không làm phép tính hãy cho biết kết quả của mỗi phép tính sau có tận cùng bằng chữ số nào? a, (1 999 + 2 378 + 4 545 + 7 956) – (315 + 598 + 736 + 89) b, 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x . . . x 99 c, 6 x 16 x 116 x 1 216 x 11 996

d, 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91

e, 56 x 66 x 76 x 86 - 51 x 61 x 71 x 81

Bài 2/ Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 a, 1 x 2 x 3 x . . . x 99 x 100

b, 85 x 86 x 87 x . . . x 94

c, 11 x 12 x 13 x . . . x 62 Bài 3/ Không làm tính xét xem kết quả sau đúng hay sai? Giải thích tại sao? a, 136 x 136 - 41 = 1960

b, ab x ab - 8557 = 0 Bài 4/ Có số nào chia cho 15 dƣ 8 và chia cho 18 dƣ 9 hay không? Bài 5/ Cho số a = 1234567891011121314. . . đƣợc viết bởi các số tự nhiên liên tiếp. Số a có tận cùng là chữ số nào? biết số a có 100 chữ số. Bài 6/ Có thể tìm đƣợc số tự nhiên A và B sao cho : (A + B) ì (A – B) = 2002. Dạng 2: Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các thành phần của phép tính * Các bài tập. Bài 1: Khi cộng một số tự nhiên có 4 chữ số với một số tự nhiên có 2 chữ số, do sơ suất một học sinh đã đặt phép tính nhƣ sau : abcd

+ eg Hãy cho biết kết quả của phép tính thay đổi nhƣ thế nào . Giải : Khi đặt phép tính nhƣ vậy thì số hạng thứ hai tăng gấp 100 lần .Ta có : Tổng mới = SH1 + 100 x SH2 = SH1 + SH2 + 99 x SH2

=Tổng cũ + 99 x SH2 Vậy tổng mới tăng thêm 99 lần số hạng thứ hai. Bài 2 : Khi nhân 1 số tự nhiên với 6789, bạn Mận đã đặt tất cả các tích riêng thẳng cột với nhau nhƣ trong phép cộng nên đƣợc kết quả là 296 280. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó. Giải :Khi đặt các tích riêng thẳng cột với nhau nhƣ trong phép cộng tức là bạn Mận đã lấy thừa số thứ nhất lần lƣợt nhân với 9, 8, 7 và 6 rồi cộng kết quả lại. Do 9 + 8 + 7 + 6 = 30

nên tích sai lúc này bằng 30 lần thừa số thứ nhất. Vậy thừa số thứ nhất là : 296 280 : 30 = 9 876 Tích đúng là : 9 876 x 6789 = 67 048 164

Bài 3 : Khi chia 1 số tự nhiên cho 41, một học sinh đã chép nhầm chữ số hàng trăm của số bị chia là 3 thành 8 và chữ số hàng đơn vị là 8 thành 3 nên đƣợc thƣơng là 155, dƣ 3. Tìm thƣơng đúng và số dƣ trong phép chia đó. Giải : Số bị chia trong phép chia sai là : 41x 155 + 3 = 6358

Số bị chia của phép chia đúng là : 6853 Phép chia đúng là : 6853 : 41 = 167 dƣ 6 Bài 4 : Hiệu của 2 số là 33, lấy số lớn chia cho số nhỏ đƣợc thƣơng là 3 và số dƣ là 3. Tìm 2 số đó

Giải : Theo bài ra ta có

Số nhỏ : | | 3 Số lớn : | | | | |

MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC (violet.vn/toantieuhoc) NƠI GIAO LƯU - TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC

33

Số nhỏ là : (33 - 3) : 2 = 15 Số lớn là : 33 + 15 = 48

Đáp số 15 và 48. Bài 5 : Hai số thập phân có tổng bằng 55,22; Nếu dời dấu phẩy của số bé sang trái 1 hàng rồi lấy hiệu giữa số lớn và nó ta đƣợc 37, 07. Tìm 2 số đó. Giải : Khi dời dấu phẩy của số bé sang trái 1 hàng tức là ta đã giảm số bé đi 10 lần Theo bài ra ta có sơ đồ : 37,07

Số lớn : | | | 55,22 Số bé : | | | | | | | | | | | Nhìn vào sơ đồ ta thấy : 11 lần số bé mới là : 55,22 - 37,07 = 18,15

Số bé là : 18,15 : 11 x 10 = 16,5 Số lớn là : 55,22 - 16,5 = 38,2

Đáp số : SL : 38,2; SB : 16,5. Bài 6 : Hai số thập phân có hiệu là 5,37 nếu dời dấu phẩy của số lớn sang trái 1 hàng rồi cộng với số bé ta đƣợc 11,955. Tìm 2 số đó.

Giải: Khi dời dấu phẩy của số lớn sang trái 1 hàng tức là ta đã giảm số đó đi 10 lần Ta có sơ đồ : Số lớn : | | | | | | | | | | | Số bé : | | | 1/10 số lớn + số bé = 11,955 mà số lớn - số bé = 5,37. Do đó 11 lần của 1/10 số lớn là : 11,955 + 5,37 = 17,325 Số lớn là : 17,325 : 11 x 10 = 15,75 Số bé là : 15,75 - 5,37 = 10, 38 Đáp số : SL : 15,75 ; SB : 10, 38. Bài 7 : Cô giáo cho học sinh làm phép trừ một số có 3 chữ số với một số có 2 chữ số, một học sinh đãng trí đã viết số trừ dƣới cột hàng trăm của số bị trừ nên tìm ra hiệu là 486. Tìm hai số đó, biết hiệu đúng là 783. Giải : Khi đặt nhƣ vậy tức là bạn học sinh đó đã tăng số trừ đó lên 10 lần. Do vậy hiệu đã giảm đi 9 lần số trừ. Số trừ là : (783 - 486) : 9 = 33 Số bị trừ là : 783 + 33 = 816

Đáp số : Số trừ : 33 Số bị trừ : 816 Bài 8 : Hiệu 2 số tự nhiên là 134. Viết thêm 1 chữ số nào đó vào bên phải số bị trừ và giữ nguyên số trừ, ta có hiệu mới là 2297. Tìm 2 số đã cho. Giải : Số bị trừ tăng lên 10 lần cộng thêm chữ số viết thêm a, thì hiệu mới so với hiệu cũ tăng thêm 9 lần cộng với số a. 9 lần số bị trừ + a = 2297 - 134 = 2163 (đơn vị) Suy ra (2163 - a) chia hết cho 9

2163 chia cho 9 đƣợc 24 dƣ 3 nên a = 3 (0  a  9) Vậy chữ số viết thêm là 3 Số bị trừ là : (2163 - 3) : 9 = 240

Số trừ là : 240 - 134 = 106

Thử lại : 2403 - 106 = 2297

MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC (violet.vn/toantieuhoc) NƠI GIAO LƯU - TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC

Đáp số : SBT : 240; ST : 106. Bài 9 : Tổng của 1 số tự nhiên và 1 số thập phân là 62,42. Khi cộng hai số này 1 bạn quên mất dấu phẩy ở số thập phân và đặt tính cộng nhƣ số tự nhiên nên kết quả sai là 3569. Tìm số thập phân và số tự nhiên đã cho. Giải : Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân nên quên dấu phẩy tức là đã tăng số đó lên 100 lần. Nhƣ vậy tổng đã tăng 99 lần số đó. Suy ra số thập phân là : (3569 – 62,42) : 99 = 35,42 Số tự nhiên là : 62,42 - 35,42 = 27 Đáp số : Số thập phân :35,42 ; Số tự nhiên : 27. Bài 10 : Khi nhân 254 với 1 số có 2 chữ số giống nhau, bạn Hoa đã đặt các tích riêng thẳng cột nhƣ trong phép cộng nên tìm ra kết quả so với tích đúng giảm đi 16002 đơn vị. Hãy tìm số có hai chữ số đó. Giải : Gọi thừa số thứ hai là aa Khi nhân đúng ta có 254 x aa hay 254 x a x 11 Khi đặt sai tích riêng tức là lấy 254 x a + 254 x a = 254 x a x 2 Vậy tích giảm đi 254 x a x 9 Suy ra : 254 x 9 x a = 16002

a = 16002 : (254 x 9) = 7

Vậy thừa số thứ hai là 77. Bài 11 : Khi nhân 1 số với 235 1 học sinh đã sơ ý đặt tích riêng thứ 2 và 3 thẳng cột với nhau nên tìm ra kết quả là 10285. Hãy tìm tích đúng. Giải : Khi nhân một số A với 235, học sinh đó đặt 2 tích riêng cuối thẳng cột nhƣ trong phép cộng, tức là em đó đã lần lƣợt nhân A với 5, với 30, với 20 rồi cộng ba kết quả lại . Vậy : A x 5 x A x 30 x A x 20 = 10 285 A x 55 = 10 285 A = 10 285 : 55 = 187

Vậy tích đúng là: 187 x 235 = 43 945 Bài 12: Tìm ba số biết hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là 1,875 và khi nhân mỗi số lần lƣợt với 8, 10,14 thì đƣợc ba tích bằng nhau.

Giải: Vì tích của số lớn nhất với 8 bằng tích của số bé nhất với 14 nên ta có sơ đồ Số lớn nhất : | | | | | | | | | | | | | | | Số bé nhất : | | | | | | | | | Số lớn nhất là :

1,875 : ( 14 - 8 ) x 14 = 4,375

Số bé nhất là : 4,375 - 1,875 = 2,5

Số ở giữa là : 2,5 ì 14 : 10 = 3,5

Đáp số : 2,5 ; 3,5 ; 4,375. *Bài tập về nhà: Bài 1 : Khi cộng 1 số tự nhiên với 107, 1 học sinh đã chép nhầm số hạng thứ 2 thành 1007 nên đƣợc kết quả là 1996. Tìm tổng đúng của 2 số đó. Bài 2 : Khi nhân 1 số tự nhiên với 5 423, 1 học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột với nhau nhƣ trong phép cộng nên đƣợc kết quả là 27 944. Tìm tích đúng của phép nhân đó. Bài 3 : Khi chia 1 số tự nhiên cho 101, 1 học sinh đã đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng đơn vị của số bị chia, nên nhận đƣợc thƣơng là 65 và dƣ 100. Tìm thƣơng và số dƣ của phép chia đó. Bài 4 : Cho 2 số, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ đƣợc thƣơng là 7 và số dƣ lớn nhất có thể có đƣợc là 48. Tìm 2 số đó. Bài 5 : Hai số thập phân có tổng là 15,88. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải 1 hàng, rồi trừ đi số lớn thì đƣợc 0,12. Tìm 2 số đó. Bài 6 : Một phép chia có thƣơng là 6 và số dƣ là 3. Tổng của số bị chia, số chia và số dƣ bằng 195. Tìm số bị chia và số chia. Bài 7 : Tổng của 2 số thập phân là 16,26. Nếu ta tăng số thứ nhất lên 5 lần và số thứ hai lên 2 lần thì đƣợc 2 số có tổng là 43,2. Tìm 2 số.

MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC (violet.vn/toantieuhoc) NƠI GIAO LƯU - TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC

Bài 3 : Điền chữ số vào các chữ và dấu hỏi : abcd x dcba = ?????000

Bài 4 : Tìm các chữ số a, b, c, d, y để : a,b x c,d = y,yy

Dạng 6 : Các bài toán về điền dấu phép tính *Trongdạng toán này ngƣời ta thƣờng cho một dãy chữ số, ta phải điền dấu của 4 phép tính ( +,- ,x hoặc : )và dấu ngoặc xen giữa các chữ số để đƣợc phép tính có kết quả cho trƣớc. Bài 1: Hãy điền thêm dấu phép tính vào dãy số sau: 6 6 6 6 6

để đƣợcbiểu thức có giá trị lần lƣợt bằng : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giải: a, Bằng 0 : ( 6 – 6 ) x ( 6 + 6 +6 ) (6 – 6 ) : ( 6 + 6 + 6 ) ... b, Bằng 1 : 6 + 6 – 66 : 6 6 – ( 66 : 6 – 6 ) ... c, Bằng 2 : ( 6 + 6 ) : 6 ì 6 : 6

( 6 x 6 : 6 + 6 ) : 6 6 : (6 ì 6 : ( 6 + 6 )) ...

d, Bằng 3 : 6 : 6 + ( 6 + 6 ) : 6

6 : ( 6 : 6 + 6 : 6 ) ... e, Bằng 4 : 6 – ( 6 : 6 + 6 : 6 ) (6 + 6 + 6 + 6 ) : 6 ... g, Bằng 5 : 6 – 6 : 6 x 6 : 6 6 – 6 ì 6 : 6: 6 ... h, Bằng 6 : 66 – 66 + 6 6 : 6 – 6 : 6 + 6 6 ì 6 – 6 x 6 + 6 ... Dạng 7: Vận dụng tính chất của các phép tính để tìm nhanh kết quả của dãy tính . Lƣu ý : -T/c giao hoán : a + b = b + a và a x b = b x a

- T/c kết hợp : ( a + b )+ c = a + ( b + c ) và :( a x b ) x c = a x ( b x c )

- Nhân với 1 và chia cho 1 a x 1 = a ; a : a = 1 và a : 1 = a

- Cộng và nhân với 0 : a + 0 = a và a x 0 = 0

- Nhân 1 số với 1 tổng và 1 hiệu : a x (b + c) = a x b + a x c a x (b – c) = a x b – a x c

* Bài tập vận dụng : Bài 1 : Thực hiên các phép tính sau bằng cách nhanh nhất a, 1996 + 3992 + 5988 +7948;

b, 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125;

c, (45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 - 49 x 48) x (45 x 128 - 90 x 64) x (1995 x 1996 + 1997 x 1998);

d, 1996199519961997

198511199719961998

xx

xx



Giải : a, Ta có :

1996 + 3992 + 5988 + 7984

= 1 x 1996 + 2 x 1996 + 3 x 1996 + 4 x 1996 = (1 + 2 + 3 + 4) x 1996

MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC (violet.vn/toantieuhoc) NƠI GIAO LƯU - TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC

= 10 x 1996

= 19960

b, 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125 = 3 x 2 x 4 x 50 x 8 x 25 x 125

= 3 x (2 x 50) x (4 x 25) x (8 x 125)

= 30 000 000.

c, Ta nhận thấy : 45 x 128 – 90 x 64 = 45 x (2 x 64) – 90 x 64 = (45 x 2) x 64 – 90 x 64 = 90 x 64 – 90 = 0 Trong 1 tích có 1 thừa số bằng 0. Vậy tích đó bằng 0, tức là : (45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x (45 x 128 – 90 x 64) x (1995 x 1996 + 1997 x 1998) = 0

d, 1996199519961997

198511199719961988

xx

xx



= )19951997(1996

198511)11996(19961988



x

xx

= 21996

19851111199619961988

x

xx 

= 19962

199619961999

x

x 

= 19962

1996)11999(

x

x

= 19962

19962000

x

x = 1000

*Bài tập về nhà : Bài 1 : Hãy điền thêm dấu cộng (+) xen giữa các chữ số 8 8 8 8 8 8 8 8. Để đƣợc dãy tính có kết quả bằng :

a, 208 b, 1000

Bài 2 : Hãy điền thêm dấu các phép tính vào mỗi dãy số sau để đƣợc dãy tính có kết quả lần lƣợt là 1, 2, 3, 4, 5 : a, 3 3 3 3 3

b, 4 4 4 4 4

c, 5 5 5 5 5 Bài 3 : Thực hiện các phép tính sau bằng cách nhanh nhất :

a, 99757980598539901995

19950179551596013965119709975





b, 1234 x 5678 x (630 – 315) : 1996

c, 1995199119961995

3995545319

xx

xx

 ;

d, 199419961000

99619951996

x

x

 ;

e, 20481024...16842

)5150101101102101()512...8421(



 xxx ;

BÀI 2:

SUY LUẬN LÔ GÍC I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY :

- HS nắm đƣợc dạng toán và những bài toán giải đƣợc nhờ có sự phán đoán, suy luận. - Biết cách suy luận để tìm lời giải cho bài toán

- Làm đƣợc một số bài tập nâng cao.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang