Tài liệu

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3267     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) - tài liệu, sách iDoc.VnNhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu),Ngày soạn: 3- 9 -2008 Đọc văn :Tiết : ( Trích “Đến hiện đại từ truyền thống”) (Trần Đình Hươu) I. MỤCTIÊU 1. Về kiến thức: Giúp…
Tröôøng THPT Tam quan
Ngaøy soaïn: 3- 9 -2008 Ñoïc vaên :
Tieát : ( Trích “Ñeán hieän ñaïi töø truyeàn thoáng”)
(Traàn Ñình Höôu)
I. MUÏCTIEÂU
1. Veà kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh :
Nắm được các luận điểm chủ yếu của bài viết và quan điểm
của tác giả về những ưu, nhược điểm của văn hoá truỳên thống
Việt Nam.
2. Veà kó naêng:
Nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản khoa học, và văn bản chính
luận.
3. Veà thaùi ñoä:
Yêu quí, trân trọng, tự hào về nền văn hoá dân tộc.
II. CHUAÅN BÒ
1.Chuaån bò cuûa giaùo vieân
- Ñoà duøng daïy hoïc : Taøi lieäu tham khaûo: Saùch giaùo vieân, Thieát keá baøi giaûng Ngöõ
vaên 12, OÂn taäp Ngöõ vaên 12. Soaïn giaùo aùn
- Phöông aùn toå chöùc lôùp hoïc : Ñoïc dieãn caûm, gôïi môû, thaûo luaän, bình giaûng
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh : Ñoïc saùch giaùo khoa, soaïn baøi theo höôùng daãn saùch giaùo
khoa
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
1. OÅn ñònh tình hình lôùp : (1phuùt) Kieåm tra neà neáp, só soá, taùc phong hoïc sinh.
2. Kieåm tra baøi cuõ : (5 phuùt )
Toùm taét ñoaïn trích “Hoàn Tröông Ba da haøng thòt” vaø neâu nhöõng vaán ñeà cô baûn maø taùc
giaû ñaët ra qua taùc phaåm nay.
3. Giaûng baøi môùi:
*Vaøo baøi: Trong coâng cuoäc ñoåi môùi toaøn ñieän ñaát nöôùc, vaên hoaù laø moät trong nhöõng
lónh vöïc ñöôïc Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaëc bieät quan taâm. Chuû tröông cuûa Ñaûng ta laø xaây
döïng moät neàn vaên hoaù tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. Ngay töø nhöõng naêm 80, caùc
nhaø tö töôûng, vaên hoaù, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ cho ra ñôøi nhieàu coâng trình nghieân cöùu
vaên hoaù mang tính ñònh höôùng theo ñöôøng loái cuûa Ñaûng. Coâng trình “Ñeán hieän ñaïi töø
truyeàn thoáng”cuûa PGS Traàn Ñình Höôïu laø moät trong nhöõng coâng trình nghieân cöùu vaên
hoaù coù yù nghóa lôùn, ñoùng goùp moät phaàn quan troïng vaøo tieán trình ñoåi môùi ñaát nöôùc.
“Veà moät soá maët cuûa voán vaên hoaù truyeàn thoáng” laø phaán quan troïng cuûa coâng trình ñoù.
- Tieán trình baøi daïy:
THÔØI
GIAN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA
GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA
HOÏC SINH
NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC
5’
Hoaït ñoäng 1:
Giaùo vieân höôùng daãn
hoïc sinh tìm hieåu
chung veà taùc giaû, taùc
phaåm
Nªu nh÷ng nÐt chÝnh
cuéc ®êi v¨n
Hoaït ñoäng 1:
Hoïc sinh ®äc néi dung
tiÓu thuyÕt trong SGK.
I/ TiÓu dÉn:
1. T¸c gi¶: Traàn Ñình Höôïu
- ( 1926 – 1995)
- Quê: Liệt Thanh
Chương- Nghệ An.
- nhà nghiên cứu lịch sử,
văn học Việt Nam trung cận
đại
Ngöõ vaên 12 Cô baûn - 1 - GV: Nguyeãn Vaên Maïnh
Tröôøng THPT Tam quan
30’
nghiÖp cña Traàn Ñình
Höôïu?
Ho¹t ®éng 2 (30
phót)
Em hiểu văn hoá
gì?
Tác giả đã phân tích
đặc điểm của vốn văn
hoá dân tộc trên
những phương diện cụ
thể nào?
Hoaït ñoäng 2:
Ñoïc –hieåu vaên baûn
- Năm 2000, ông được Nhà
nước tặng giải thưng về khoa
học công nghệ.
2. Các tác phẩm chính:
+ Văn học Việt Nam giai đoạn
giao thời 1900- 1930.
+ Nho giáo văn học Việt
Nam trung cận đại
+ Đến hiện đại từ truyền thống
+ Các i giảng về tưởng
phương đông....
3. Vị trí đoạn trích:
Đoạn trích từ phần hai trong
cuốn “Đến hiện đại từ truyền
thống”.
II. Đọc hiểu văn bản.
1. Đọc.
Chậm, kĩ, đúng ng điệu văn
bản. Khi đọc chú ý hệ thống
luận điểm của văn bản.
2. Tìm hiểu văn bản.
2.1. Khái niệm về vốn văn hoá.
Theo từ điển tiếng việt: Văn
hoá tổng thể nói chung
những giá trị vật chất tinh
thần do con người sáng tạo ra
trong quá trình lịch sử”(ta
thường nói: văn hóa ẩm thực,
văn hoá mặc, văn hoá ứng xử,
văn hoá đọc...)
2.2. Hệ thống lập luận
a. Đặc điểm cuả vốn văn hoá.
* Quan niệm sống, lí tưởng, cái
đẹp.
-Quan niệm sống:
+ Coi trọng hiện thế trần tục
hơn thế giới bên kia.
+ Ý thức nhân sở hữu
không phát triển cao.
+ Mong ước: thái bình, an
lạc nghiệp, đông con nhiều
cháu.
*Thiết thực, yên phận thủ
thường, không mong cao xa,
khác thường hơn người.
- Quan niện về lí tưởng sống:
+ Chuộng con người hiền lành,
tình nghĩa.
+ Không chuộng trí cũng
Ngöõ vaên 12 Cô baûn - 2 - GV: Nguyeãn Vaên Maïnh
Liên hệ quảng cáo

Tröôøng THPT Tam quan
Em nhận xét về
con người Việt Nam?
Đặc điểm nổi bật nhất
trong các sáng tạo của
người Việt Nam gì?
nói lên thế mạnh
của vốn văn hoá
dân tộc?
không chuộng dũng.
+ Tâm trí dân bụt ( cứu
giúp), thần ( uy linh bảo
quốc hộ dân.
+ Ca tụng sự khôn khéo (ăn cỗ
đi trước lội nước theo sau, biết
thủ thế, giữ mình, gỡ được tình
thế khó khăn). Những cái khác
bản thân: không dễ hoà hợp
nhưng cũng không cự tuyệt đến
cùng.
- Quan niệm về cái đẹp:
+ Không o hức tráng lệ, huy
hoàng.
+ Không say huyền ảo,
vĩ.
+ Chuộng u sắc : dịu dàng,
thanh nhã, ghét sặc sỡ.
+ Quy mô: Chung vừa khéo,
xinh, vừa phải.
+ Giao tiếp: Chuộng hợp tình,
hợp lí.
+ Ăn mặc: Không chuộng s
cầu kì.
* Hướng o vẻ đẹp dịu dàng,
thanh lich, duyên dáng, quy
mô vừa phải.
Người Việt Nam:
-Chuộng thiết thực hơn
mộng
-Khi gặp khó khăn, bất trắc
trong cuộc sống thì biết linh
hoạt, tìm cách tháo gỡ.
-Trong cuộc sống cộng đồng,
làm ăn, giao tiếp thường sự
dung hoà với nhau
*Gương mặt của văn hoá Việt
Nam trong quá khứ.
Quan niệm của tác giả trong
các sáng tạo n hoá của Việt
Nam:
Tinh thần chung văn hoá việt
Nam thiết thực, linh hoạt,
dung hoà.
Thế mạnh:Tạo ra cuộc sống
thiết thực nh n, lành mạnh
với những vẻ đẹp dịu dàng
thanh lịch sống tình
Ngöõ vaên 12 Cô baûn - 3 - GV: Nguyeãn Vaên Maïnh
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)

Ngày soạn: 3- 9 -2008 Đọc văn :Tiết : ( Trích “Đến hiện đại từ truyền thống”) (Trần Đình Hươu) I. MỤCTIÊU 1. Về kiến thức: Giúp học sinh : Nắm được các luận điểm chủ yếu của bài viết và quan điểm của tác giả về những ưu, nhược điểm của văn hoá truỳên thống Việt Nam. 2. Về kĩ năng: Nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản khoa học, và văn bản chính luận. 3. Về thái độ: Yêu quí, trân trọng, tự hào về nền văn hoá dân tộc.II. CHUẨN BỊ1.Chuẩn bị của giáo viên - Đồ dùng dạy học : Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12, Ôn tập Ngữ văn 12. Soạn giáo án- Phương án tổ chức lớp học : Đọc diễn cảm, gợi mở, thảo luận, bình giảng2. Chuẩn bị của học sinh : Đọc sách giáo khoa, soạn bài theo hướng dẫn sách giáo khoaIII. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tình hình lớp : (1phút) Kiểm tra nề nếp, sĩ số, tác phong học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút )Tóm tắt đoạn trích “Hồn Trương Ba da hàng thịt” và nêu những vấn đề cơ bản mà tác giả đặt ra qua tác phẩm nay. 3. Giảng bài mới:*Vào bài: Trong công cuộc đổi mới toàn điện đất nước, văn hoá là một trong những lĩnh vực được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Chủ trương của Đảng ta là xây dựng một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Ngay từ những năm 80, các nhà tư tưởng, văn hoá, các nhà khoa học đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu văn hoá mang tính định hướng theo đường lối của Đảng. Công trình “Đến hiện đại từ truyền thống”của PGS Trần Đình Hượu là một trong những công trình nghiên cứu văn hoá có ý nghĩa lớn, đóng góp một phần quan trọng vào tiến trình đổi mới đất nước. “Về một số mặt của vốn văn hoá truyền thống” là phấn quan trọng của công trình đó.- Tiến trình bài dạy: THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦAGIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦAHỌC SINHNỘI DUNG KIẾN THỨC5’30’ 3’Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm Nêu những nét chính về cuộc đời và văn nghiệp của Trần Đình Hượu? Hoạt động 2 (30 phút) Em hiểu văn hoá là gì? Tác giả đã phân tích đặc điểm của vốn văn hoá dân tộc trên những phương diện cụ thể nào? Em có nhận xét gì về con người Việt Nam?Đặc điểm nổi bật nhất trong các sáng tạo của người Việt Nam là gì? Nó nói lên thế mạnh gì của vốn văn hoá dân tộc?Những đặc điểm nào có thể coi là hạn chế của vốn văn hoá dân tộc?Thảo luận nhóm: 5 phút, 4 nhóm.Những tôn giáo nào có ảnh hưởng mạnh nhất đến văn hoá truyền thống của Việt Nam? Người Việt đã tiếp nhận tư tưởng của tôn giáo này theo hướng nào để tạo nên bản sắc văn hoá dân tộc?Em hãy cho biết con đường hình thành bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam?Theo anh chị, nét đẹp văn hoá gây ấn tượng nhất trong những ngày tết nguyên đán của Việt Nam

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3267     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 160620
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 254 Lượt xem: 112191
Có thể bạn quan tâm