Tài liệu

NHẬP MÔN CỜ VUA

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3697     Tải về: 22     Lượt mua: 11    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 66
Tài liệu NHẬP MÔN CỜ VUA - tài liệu, sách iDoc.Vnsách dạy chơi cờ vua từ cơ bản đến nâng cao... rất bổ ích cho những ai mới bắt đầu làm quen.
www.thuvien-ebook.com
tambao biên soạn chuyển ebook
Mc lục
www.thuvien-ebook.com
tambao biên soạn chuyển ebook
Mục lục
NHP MÔN CỜ VUA
TẬP MỘT – KIN THỨC CƠ BẢN
CHƯƠNG I
LỊCH SỬ CỜ VUA
Kasparov v. Deep Blue
CHƯƠNG II
Bài học thứ nhất
BÀN CỜ, QUÂN C, KÝ HIỆU, LUẬT CHƠI
Bài học thứ hai
K THUẬT CƠ BN
A.ĐÒN PHỐI HỢP ĐƠN GIN
2.ĐÒN PHỐI HỢP MỞ RỘNG
Bài học thứ ba
BT ĐU VÁN C THO?
Bài học thứ tư
NHAÄP THAØNH
Bài học thứ năm
CÁCH GHI CHÉP VÁN CỜ & CÁC KÝ HIỆU QUY ƯỚC
Bà i học thứ sá u
BT CHỐT QUA ĐƯỜNG & PHONG CẤP CHỐT
1.Ăn chốt qua đường
2.Phong cấp chốt
Bà i học t́ bả y
GIÁ TRSO NH GIỮA CÁC QUÂN
Bà i học t́ tá m
GHIM QUÂN
1.Ghim quân
2.Phương pháp a gii ghim quân
Bà i học t́ chı́ n
CHT THÔNG & HÌNH VUÔNG PHONG CẤP
Bà i học t́ mườ i
Ô XUNG YẾU
Bài học thứ mười một
VAI TRÒ CỦA TƯỢNG TRONG CỜ VUA
Bài học thứ mười hai
CÁC THẾ C HÒA
Bài học thứ mười ba
TẤN CÔNG VUA
1.Tấn công khi lc lượng tập trung đủ mạnhthuận lợi
2.Tấn công khi vua đối phương chậm nhập thành (còn trung tâm)
Bài học thứ mười bốn
NHỮNG THẾ CỜN CHỐT THÔNG DNG
CHƯƠNG III
BÀ I TẬP
PHẦN II
SỨC MẠNH CỦA SỰ TP TRUNG QUÂN
1.Tập trung quân nặng trên cột mở và ct nữa m
2.Tập trung quân nặng trên ng ngang
XỬ ĐA SỐ CHỐT TRÊN CÁNH
Nguyeân taéc chính :
TẤN CÔNG BẰNGLÀN SÓNG CHỐT”
CHIM LĨNH VÀ KHAI THÁC CỘT MỞ
Nguyeân Taéc Chính :
TƯ LIỆU THAM KHO
NHẬP MÔN CỜ VUA
TẬP MT – KIẾN THỨC CƠ BẢN
CHƯƠNG I
LỊCH SỬ CỜ VUA
Chess (côø vua) laø moät trong nhöõng troø chôi baét nguoàn töø chöõ “Chaturanga”, moät trchôi coù nguoàn goác töø AÁn Ñoä
vaøo khoaûng theá kyû tù 6 hoaëc sôùm hôn , noù coù lieân quan maät thieát ñeán côø töôùng cuûa ngöôøi Trung Hoa. Chaturanga tieáng
Phaïn (Sanskrit) coù nghóa laø troø chôi chieán traän ñoái khaùng giöõa hai beân cuûa quaân ñoäi AÁn Ñoä vôùi boán binh chuûng laø voichieán,
binh, chieán xa(do ngöïa keùo), vaø boä binh (Vua vaø caän thaàn ôû giöõa) - töø ñoù ñöa ñeán boán loaïi quaân trong côø vua hieän nay -
NHẬP MÔN CỜ VUA
sách dạy chơi cờ vua từ cơ bản đến nâng cao... rất bổ ích cho những ai mới bắt đầu làm quen.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3697     Tải về: 22     Lượt mua: 11    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan