Tài liệu

nhà máy nhiệt điện . chương 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 189     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 2 - tài liệu, sách iDoc.Vnnhà máy nhiệt điện . chương 2,Vai trò của lò hơi trong công nghiệp và sản xuất điện Lò hơi là thiết bị trong đó xẩy ra quá trình đốt cháy nhiên liệu, nhiệt l−ợng…
background image

 

8

 

   PHÇN 

2. 

Lß 

H¥I 

   

 

 

 Ch−¬ng 2 NGUY£N Lý LµM VIÖC CñA Lß H¥I 

 

2.1. Vai trß cña lß h¬i trong c«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt ®iÖn 

 
Lß h¬i lµ thiÕt bÞ trong ®ã xÈy ra qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªn liÖu, nhiÖt l−îng táa 

ra sÏ biÕn n−íc thµnh h¬i, biÕn n¨ng l−îng cña nhiªn liÖu thµnh nhiÖt n¨ng cña dßng 
h¬i. 

Lß h¬i lµ thiÕt bÞ cã mÆt gÇn nh− trong tÊt c¶ c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y, ®Ó s¶n 

xuÊt h¬i n−íc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng trong nhµ m¸y ®iÖn; phôc vô 
cho c¸c qu¸ tr×nh ®un nÊu, ch−ng cÊt c¸c dung dÞch, sÊy s¶n phÈm trong c¸c qu¸ tr×nh 
c«ng nghÖ ë c¸c nhµ m¸y hãa chÊt, ®−êng, r−îu, bia, n−íc gi¶i kh¸t, thuèc l¸, dÖt, 
chÕ biÕn n«ng s¶n vµ thùc phÈm . . . .  

Tïy thuéc vµo nhiÖm vô cña lß h¬i trong s¶n xuÊt, ta cã thÓ ph©n thµnh hai lo¹i 

sau:  

Trong c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp nh− nhµ m¸y hãa chÊt, ®−êng, r−îu, bia, n−íc 

gi¶i kh¸t, thuèc l¸, dÖt, chÕ biÕn thùc phÈm . . . , h¬i n−íc phôc vô cho c¸c qu¸ tr×nh 
c«ng nghÖ nh− ®un nÊu, ch−ng cÊt c¸c dung dÞch, c« ®Æc vµ sÊy s¶n phÈm . . . th−êng 
lµ h¬i b·o hßa. ¸p suÊt h¬i t−¬ng øng víi nhiÖt ®é b·o hßa cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh 
c«ng nghÖ, nhiÖt ®é th−êng tõ 110 ®Õn 180 

0C. Lo¹i lß h¬i nµy ®−îc gäi lµ lß h¬i 

c«ng nghiÖp, cã ¸p suÊt h¬i thÊp, s¶n l−îng nhá. 

 

Trong nhµ m¸y ®iÖn, lß h¬i s¶n xuÊt ra h¬i ®Ó lµm quay tuèc bin, phôc vô cho 

viÖc s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng, ®ßi hái ph¶i cã c«ng suÊt lín, h¬i lµ h¬i qu¸ nhiÖt cã ¸p suÊt 
vµ nhiÖt ®é cao. Lo¹i nµy ®−îc gäi lµ lß h¬i nhµ m¸y ®iÖn. 

Nhiªn liÖu ®èt trong lß h¬i cã thÓ lµ nhiªn liÖu r¾n nh− than, cñi, b· mÝa, cã thÓ 

lµ nhiªn liÖu láng nh− dÇu nÆng (FO), dÇu diezen (DO) hoÆc nhiªn liÖu khÝ. 

 

 2.2. Nguyªn lý lµm viÖc cña lß h¬i trong nhµ m¸y ®iÖn 

 
Trong c¸c lß h¬i nhµ m¸y ®iÖn, h¬i ®−îc s¶n xuÊt ra lµ h¬i qu¸ nhiÖt. H¬i qu¸ 

nhiÖt nhËn ®−îc nhê c¸c qu¸ tr×nh: ®un nãng n−íc ®Õn s«i, s«i ®Ó biÕn n−íc thµnh h¬i 
b·o hßa vµ qu¸ nhiÖt h¬i ®Ó biÕn h¬i b·o hßa thµnh h¬i qu¸ nhiÖt cã nhiÖt ®é cao 
trong c¸c bé phËn cña lß. C«ng suÊt cña lß h¬i phô thuéc vµo l−u l−îng, nhiÖt ®é vµ 
¸p suÊt h¬i. C¸c gi¸ trÞ nµy cµng cao th× c«ng suÊt lß h¬i cµng lín. 

HiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt gi÷a ngän löa vµ khãi víi m«i chÊt  trong 

lß h¬i phô thuéc vµo tÝnh chÊt vËt lý cña m«i tr−êng (s¶n phÈm ch¸y) vµ cña m«i chÊt 
tham gia qóa tr×nh (n−íc hoÆc h¬i) vµ phô thuéc vµo h×nh d¸ng, cÊu t¹o, ®Æc tÝnh cña 
c¸c phÇn tö lß h¬i. 

Trªn h×nh 2.1 tr×nh bµy nguyªn lý cÊu t¹o cña lß h¬i tuÇn hoµn tù nhiªn hiÖn ®¹i 

trong nhµ m¸y ®iÖn.  

Nhiªn liÖu vµ kh«ng khÝ ®−îc phun qua vßi phun sè 1 vµo buång löa  sè 2, t¹o 

thµnh hçn hîp ch¸y vµ ®−îc ®èt ch¸y trong buång löa, nhiÖt ®é ngän löa cã thÓ ®¹t 
tíi 1.900 

0C. NhiÖt l−îng táa ra khi nhiªn liÖu ch¸y truyÒn cho n−íc trong dµn èng 

background image

 

9

sinh h¬i 3, n−íc t¨ng dÇn nhiÖt ®é ®Õn s«i, biÕn thµnh h¬i b·o hßa. H¬i b·o hßa theo 
èng sinh h¬i 3 ®i lªn, tËp trung vµo bao h¬i sè 5. Trong bao h¬i sè 5, h¬i ®−îc ph©n li 
ra khái n−íc, n−íc tiÕp tôc ®i xuèng theo èng xuèng 4 ®Æt ngoµi t−êng lß råi l¹i sang 
èng sinh h¬i sè 3 ®Ó tiÕp tôc nhËn nhiÖt. H¬i b·o hßa tõ bao h¬i sè 5 sÏ ®i qua èng 
gãp h¬i sè 6 vµo c¸c èng xo¾n cña bé qu¸ nhiÖt sè 7. ë bé qu¸ nhiÖt sè 7, h¬i b·o 
hßa chuyÓn ®éng trong c¸c èng xo¾n sÏ nhËn nhiÖt tõ khãi nãng chuyÓn ®éng phÝa 
ngoµi èng ®Ó biÕn thµnh h¬i qu¸ nhiÖt cã nhiÖt ®é cao h¬n vµ ®i vµo èng gãp ®Ó sang 
tua bin h¬i vµ biÕn ®æi nhiÖt n¨ng thµnh c¬ n¨ng lµm quay tua bin. 

 

 

    

 

 

H×nh 2.1. Nguyªn lý cÊu t¹o cña lß h¬i 

  1.Vßi phun nhiªn liÖu + kh«ng khÝ; 2. Buång ®èt; 3. phÔu tro l¹nh; 4. §¸y th¶i 

xØ; 5. Dµn èng sinh h¬i; 6. Bé qu¸ nhiÖt bøc x¹; 7. Bé qu¸ nhiÖt nöa bøc x¹; 8. èng 
h¬i lªn. 9. Bé qu¸ nhiÖt ®èi l−u; 10. Bé h·m n−íc; 11.Bé sÊy kh«ng khÝ; 12. Bé khö 
bôi; 13. Qu¹t khãi; 14. Qu¹t giã; 15. Bao h¬i; 16. èng n−íc xuèng; 17. èng gãp 
n−íc; 
   

 

          

ë

 ®©y, èng sinh h¬i sè 3 ®Æt phÝa trong t−êng lß nªn m«i chÊt trong èng nhËn 

nhiÖt vµ sinh h¬i liªn tôc do ®ã trong èng èng sinh h¬i 3 lµ hçn hîp h¬i vµ n−íc, cßn 
èng xuèng 4 ®Æt ngoµi t−êng lß nªn m«i chÊt trong èng 4 kh«ng nhËn nhiÖt do ®ã 
trong èng 4 lµ n−íc. Khèi l−îng riªng cña hçn hîp h¬i vµ n−íc trong èng 3 nhá h¬n 

background image

 

10

khèi l−îng riªng cña n−íc trong èng xuèng 4 nªn hçn hîp trong èng 3 ®i lªn, cßn 
n−íc trong èng 4 ®i xuèng liªn tôc t¹o nªn qu¸ tr×nh tuÇn hoµn tù nhiªn, bëi vËy lß 
h¬i lo¹i nµy ®−îc gäi lµ lß h¬i tuÇn hoµn tù nhiªn. 

Buång löa tr×nh bµy trªn h×nh 2.1 lµ buång löa phun, nhiªn liÖu ®−îc phun vµo 

vµ ch¸y l¬ löng trong buång löa. Qu¸ tr×nh ch¸y nhiªn liÖu xÈy ra trong buång løa vµ 
®¹t ®Õn nhiÖt ®é rÊt cao, tõ 1300 

 0C ®Õn 1900 0C, chÝnh v× vËy hiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt 

bøc x¹ gi÷a ngän löa vµ dµn èng sinh h¬i rÊt cao vµ l−îng nhiÖt dµn èng sinh h¬i thu 
®−îc tõ ngän löa chñ yÕu lµ do trao ®æi nhiÖt bøc x¹. §Ó hÊp thu cã hiÖu qu¶ nhiÖt 
l−îng bøc x¹ cña ngän löa ®ång thêi b¶o vÖ t−êng lß khái t¸c dông cña nhiÖt ®é cao 
vµ nh÷ng ¶nh h−ëng xÊu cña tro nãng ch¶y, ng−êi ta bè trÝ c¸c dµn èng sinh h¬i 3 
xung quanh t−êng buång löa. 

Khãi ra khái buång löa, tr−íc khi vµo bé qu¸ nhiÖt ®· ®−îc lµm nguéi mét phÇn 

ë côm phecston, ë ®©y khãi chuyÓn ®éng ngoµi èng truyÒn nhiÖt cho hçn hîp h¬i 
n−íc chuyÓn ®éng trong èng. Khãi ra khái bé qu¸ nhiÖt cã nhiÖt ®é cßn cao, ®Ó tËn 
dông phÇn nhiÖt thõa cña khãi khi ra khái bé qu¸ nhiÖt, ë phÇn ®u«i lß ng−êi ta ®Æt 
thªm bé h©m n−íc vµ bé sÊy kh«ng khÝ. 

Bé h©m n−íc cã nhiÖm vô gia nhiÖt cho n−íc ®Ó n©ng nhiÖt ®é cña n−íc tõ 

nhiÖt ®é ra khái b×nh gia nhiÖt lªn ®Õn nhiÖt ®é s«i vµ cÊp vµo bao h¬i 5. §©y lµ giai 
®o¹n ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh cÊp nhiÖt cho n−íc ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh hãa h¬i ®¼ng ¸p 
n−íc trong lß. Sù cã mÆt cña bé h©m n−íc sÏ lµm gi¶m tæng diÖn tÝch bÒ mÆt ®èt cña 
lß h¬i vµ sö dông triÖt ®Ó h¬n nhiÖt l−îng táa ra khi ch¸y nhiªn liÖu, lµm cho nhiÖt ®é 
khãi tho¸t khái lß gi¶m xuèng, lµm t¨ng hiÖu suÊt cña lß. 

Kh«ng khÝ l¹nh tõ ngoµi trêi ®−îc qu¹t giã 14 hót vµo vµ thæi qua bé sÊy kh«ng 

khÝ 11. ë bé sÊy, kh«ng khÝ nhËn nhiÖt cña khãi, nhiÖt ®é ®−îc n©ng tõ nhiÖt ®é m«i 
tr−êng ®Õn nhiÖt ®é yªu cÇu vµ ®−îc ®−a vµo vßi phun sè 1 ®Ó cung cÊp cho qu¸ tr×nh 
®èt ch¸y nhiªn liÖu.  

Nh− vËy bé h©m n−íc vµ bé sÊy kh«ng khÝ ®· hoµn tr¶ l¹i buång löa mét phÇn 

nhiÖt ®¸ng lÏ bÞ th¶i ra ngoµi. ChÝnh v× vËy ng−êi ta cßn gäi bé h©m n−íc vµ bé sÊy 
kh«ng khÝ lµ bé tiÕt kiÖm nhiÖt. 

Nh− vËy, tõ khi vµo bé h©m n−íc ®Õn khi ra khái bé qu¸ nhiÖt cña lß h¬i, m«i 

chÊt (n−íc vµ h¬i) tr¶i qua c¸c giai ®o¹n hÊp thô nhiÖt trong c¸c bé phËn sau: NhËn 
nhiÖt trong bé h©m n−íc ®Õn s«i, s«i trong dµn èng sinh h¬i, qu¸ nhiÖt trong bé qu¸ 
nhiÖt. NhiÖt l−îng m«i chÊt hÊp thu ®−îc biÓu diÔn b»ng ph−¬ng tr×nh: 

 

  Q

mc  = [i''hn - i'hn ]+ [is - i' hn + rx] + [r(1-x) + (i''qn - i'qn)]             

  (2-1) 

  Q

mc =  i''qn -  i'qn   + is   + r   - i'hn     

 

 

 

     

  (2-1a) 

Trong ®ã: 
   Q

mc lµ nhiÖt  l−îng m«i chÊt  nhËn ®−îc trong lß h¬i. 

 i'

hn, i''hn : Entanpi cña n−íc vµo vµ ra khái bé h©m n−íc. 

  r : NhiÖt Èn hãa h¬i cña n−íc. 
  x : ®é kh« cña h¬i ra khái bao h¬i. 
 i'

qn, i''qn : Entanpi h¬i vµo vµ ra khái bé qu¸ nhiÖt. 

 

2.3. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña Lß h¬i 

 
§Æc tÝnh kü thuËt chÝnh cña lß lµ c¸c ®¹i l−îng thÓ hiÖn sè l−îng vµ chÊt l−îng 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

nhà máy nhiệt điện . chương 2

Vai trò của lò hơi trong công nghiệp và sản xuất điện Lò hơi là thiết bị trong đó xẩy ra quá trình đốt cháy nhiên liệu, nhiệt l−ợng tỏa ra sẽ biến n−ớc thành hơi, biến năng l−ợng của nhiên liệu thành nhiệt năng của dòng hơi. Lò hơi là thiết bị có mặt gần nh− trong tất cả các xí nghiệp, nhà máy, để sản xuất hơi n−ớc phục vụ cho quá trình sản xuất điện năng trong nhà máy điện; phục vụ cho các quá trình đun nấu, ch−ng cất các dung dịch, sấy sản phẩm trong các quá trình công nghệ ở các nhà máy hóa chất, đ−ờng, r−ợu, bia, n−ớc giải khát, thuốc lá, dệt, chế biến nông sản và thực phẩm . . . .

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 189     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bếp nấu dùng năng lượng mặt trời Lượt tải: 2 Lượt xem: 1580
Cơ lưu chất - Chương 2 Lượt tải: 4 Lượt xem: 1475
Tài liệu hệ thống năng lượng gió Lượt tải: 7 Lượt xem: 1452
Cung cấp điện Lượt tải: 6 Lượt xem: 1406