Tài liệu

nhà máy nhiệt điện . chương 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 240     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 2 - tài liệu, sách iDoc.VnVai trò của lò hơi trong công nghiệp và sản xuất điện Lò hơi là thiết bị trong đó xẩy ra quá trình đốt cháy nhiên li
8
PHÇN 2. H¥I
Ch¬ng 2 NGUY£N Lý LµM VIÖC CñA Lß H¥I
2.1. Vai trß cña lß h¬i trong c«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt ®iÖn
Lß h¬i lµ thiÕt bÞ trong ®ã xÈy ra qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªn liÖu, nhiÖt lîng táa
ra sÏ biÕn níc thµnh h¬i, biÕn n¨ng lîng cña nhiªn liÖu thµnh nhiÖt n¨ng cña dßng
h¬i.
Lß h¬i lµ thiÕt bÞ cã mÆt gÇn nh trong tÊt c¶ c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y, ®Ó s¶n
xuÊt h¬i níc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng trong nhµ m¸y ®iÖn; phôc vô
cho c¸c qu¸ tr×nh ®un nÊu, chng cÊt c¸c dung dÞch, sÊy s¶n phÈm trong c¸c qu¸ tr×nh
c«ng nghÖ ë c¸c nhµ m¸y hãa chÊt, ®êng, rîu, bia, níc gi¶i kh¸t, thuèc l¸, dÖt,
chÕ biÕn n«ng s¶n vµ thùc phÈm . . . .
Tïy thuéc vµo nhiÖm vô cña lß h¬i trong s¶n xuÊt, ta cã thÓ ph©n thµnh hai lo¹i
sau:
Trong c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp nh nhµ m¸y hãa chÊt, ®êng, rîu, bia, níc
gi¶i kh¸t, thuèc l¸, dÖt, chÕ biÕn thùc phÈm . . . , h¬i níc phôc vô cho c¸c qu¸ tr×nh
c«ng nghÖ nh ®un nÊu, chng cÊt c¸c dung dÞch, c« ®Æc vµ sÊy s¶n phÈm . . . thêng
lµ h¬i b·o hßa. ¸p suÊt h¬i t¬ng øng víi nhiÖt ®é b·o hßa cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh
c«ng nghÖ, nhiÖt ®é thêng tõ 110 ®Õn 180
0
C. Lo¹i lß h¬i nµy ®îc gäi lµ lß h¬i
c«ng nghiÖp, cã ¸p suÊt h¬i thÊp, s¶n lîng nhá.
Trong nhµ m¸y ®iÖn, lß h¬i s¶n xuÊt ra h¬i ®Ó lµm quay tuèc bin, phôc vô cho
viÖc s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng, ®ßi hái ph¶i cã c«ng suÊt lín, h¬i lµ h¬i qu¸ nhiÖt cã ¸p suÊt
vµ nhiÖt ®é cao. Lo¹i nµy ®îc gäi lµ lß h¬i nhµ m¸y ®iÖn.
Nhiªn liÖu ®èt trong lß h¬i cã thÓ lµ nhiªn liÖu r¾n nh than, cñi, b· mÝa, cã thÓ
lµ nhiªn liÖu láng nh dÇu nÆng (FO), dÇu diezen (DO) hoÆc nhiªn liÖu khÝ.
2.2. Nguyªn lý lµm viÖc cña lß h¬i trong nhµ m¸y ®iÖn
Trong c¸c lß h¬i nhµ m¸y ®iÖn, h¬i ®îc s¶n xuÊt ra lµ h¬i qu¸ nhiÖt. H¬i qu¸
nhiÖt nhËn ®îc nhê c¸c qu¸ tr×nh: ®un nãng níc ®Õn s«i, s«i ®Ó biÕn níc thµnh h¬i
b·o hßa vµ qu¸ nhiÖt h¬i ®Ó biÕn h¬i b·o hßa thµnh h¬i qu¸ nhiÖt cã nhiÖt ®é cao
trong c¸c bé phËn cña lß. C«ng suÊt cña lß h¬i phô thuéc vµo lu lîng, nhiÖt ®é vµ
¸p suÊt h¬i. C¸c gi¸ trÞ nµy cµng cao th× c«ng suÊt lß h¬i cµng lín.
HiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt gi÷a ngän löa vµ khãi víi m«i chÊt trong
lß h¬i phô thuéc vµo tÝnh chÊt vËt lý cña m«i trêng (s¶n phÈm ch¸y) vµ cña m«i chÊt
tham gia qóa tr×nh (níc hoÆc h¬i) vµ phô thuéc vµo h×nh d¸ng, cÊu t¹o, ®Æc tÝnh cña
c¸c phÇn tö lß h¬i.
Trªn h×nh 2.1 tr×nh bµy nguyªn lý cÊu t¹o cña lß h¬i tuÇn hoµn tù nhiªn hiÖn ®¹i
trong nhµ m¸y ®iÖn.
Nhiªn liÖu vµ kh«ng khÝ ®îc phun qua vßi phun sè 1 vµo buång löa sè 2, t¹o
thµnh hçn hîp ch¸y vµ ®îc ®èt ch¸y trong buång löa, nhiÖt ®é ngän löa cã thÓ ®¹t
tíi 1.900
0
C. NhiÖt lîng táa ra khi nhiªn liÖu ch¸y truyÒn cho níc trong dµn èng
9
sinh h¬i 3, níc t¨ng dÇn nhiÖt ®é ®Õn s«i, biÕn thµnh h¬i b·o hßa. H¬i b·o hßa theo
èng sinh h¬i 3 ®i lªn, tËp trung vµo bao h¬i sè 5. Trong bao h¬i sè 5, h¬i ®îc ph©n li
ra khái níc, níc tiÕp tôc ®i xuèng theo èng xuèng 4 ®Æt ngoµi têng lß råi l¹i sang
èng sinh h¬i sè 3 ®Ó tiÕp tôc nhËn nhiÖt. H¬i b·o hßa tõ bao h¬i sè 5 sÏ ®i qua èng
gãp h¬i sè 6 vµo c¸c èng xo¾n cña bé qu¸ nhiÖt sè 7. ë bé qu¸ nhiÖt sè 7, h¬i b·o
hßa chuyÓn ®éng trong c¸c èng xo¾n sÏ nhËn nhiÖt tõ khãi nãng chuyÓn ®éng phÝa
ngoµi èng ®Ó biÕn thµnh h¬i qu¸ nhiÖt cã nhiÖt ®é cao h¬n vµ ®i vµo èng gãp ®Ó sang
tua bin h¬i vµ biÕn ®æi nhiÖt n¨ng thµnh c¬ n¨ng lµm quay tua bin.
H×nh 2.1. Nguyªn lý cÊu t¹o cña lß h¬i
1.Vßi phun nhiªn liÖu + kh«ng khÝ; 2. Buång ®èt; 3. phÔu tro l¹nh; 4. §¸y th¶i
xØ; 5. Dµn èng sinh h¬i; 6. Bé qu¸ nhiÖt bøc x¹; 7. Bé qu¸ nhiÖt nöa bøc x¹; 8. èng
h¬i lªn. 9. Bé qu¸ nhiÖt ®èi lu; 10. Bé h·m níc; 11.Bé sÊy kh«ng khÝ; 12. Bé khö
bôi; 13. Qu¹t khãi; 14. Qu¹t giã; 15. Bao h¬i; 16. èng níc xuèng; 17. èng gãp
níc;
ë ®©y, èng sinh h¬i sè 3 ®Æt phÝa trong têng lß nªn m«i chÊt trong èng nhËn
nhiÖt vµ sinh h¬i liªn tôc do ®ã trong èng èng sinh h¬i 3 lµ hçn hîp h¬i vµ níc, cßn
èng xuèng 4 ®Æt ngoµi têng lß nªn m«i chÊt trong èng 4 kh«ng nhËn nhiÖt do ®ã
trong èng 4 lµ níc. Khèi lîng riªng cña hçn hîp h¬i vµ níc trong èng 3 nhá h¬n
10
khèi lîng riªng cña níc trong èng xuèng 4 nªn hçn hîp trong èng 3 ®i lªn, cßn
níc trong èng 4 ®i xuèng liªn tôc t¹o nªn qu¸ tr×nh tuÇn hoµn tù nhiªn, bëi vËy lß
h¬i lo¹i nµy ®îc gäi lµ lß h¬i tuÇn hoµn tù nhiªn.
Buång löa tr×nh bµy trªn h×nh 2.1 lµ buång löa phun, nhiªn liÖu ®îc phun vµo
vµ ch¸y l¬ löng trong buång löa. Qu¸ tr×nh ch¸y nhiªn liÖu xÈy ra trong buång løa vµ
®¹t ®Õn nhiÖt ®é rÊt cao, tõ 1300
0
C ®Õn 1900
0
C, chÝnh v× vËy hiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt
bøc x¹ gi÷a ngän löa vµ dµn èng sinh h¬i rÊt cao vµ lîng nhiÖt dµn èng sinh h¬i thu
®îc tõ ngän löa chñ yÕu lµ do trao ®æi nhiÖt bøc x¹. §Ó hÊp thu cã hiÖu qu¶ nhiÖt
lîng bøc x¹ cña ngän löa ®ång thêi b¶o vÖ têng lß khái t¸c dông cña nhiÖt ®é cao
vµ nh÷ng ¶nh hëng xÊu cña tro nãng ch¶y, ngêi ta bè trÝ c¸c dµn èng sinh h¬i 3
xung quanh têng buång löa.
Khãi ra khái buång löa, tríc khi vµo bé qu¸ nhiÖt ®· ®îc lµm nguéi mét phÇn
ë côm phecston, ë ®©y khãi chuyÓn ®éng ngoµi èng truyÒn nhiÖt cho hçn hîp h¬i
níc chuyÓn ®éng trong èng. Khãi ra khái bé qu¸ nhiÖt cã nhiÖt ®é cßn cao, ®Ó tËn
dông phÇn nhiÖt thõa cña khãi khi ra khái bé qu¸ nhiÖt, ë phÇn ®u«i lß ngêi ta ®Æt
thªm bé h©m níc vµ bé sÊy kh«ng khÝ.
Bé h©m níc cã nhiÖm vô gia nhiÖt cho níc ®Ó n©ng nhiÖt ®é cña níc tõ
nhiÖt ®é ra khái b×nh gia nhiÖt lªn ®Õn nhiÖt ®é s«i vµ cÊp vµo bao h¬i 5. §©y lµ giai
®o¹n ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh cÊp nhiÖt cho níc ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh hãa h¬i ®¼ng ¸p
níc trong lß. Sù cã mÆt cña bé h©m níc sÏ lµm gi¶m tæng diÖn tÝch bÒ mÆt ®èt cña
lß h¬i vµ sö dông triÖt ®Ó h¬n nhiÖt lîng táa ra khi ch¸y nhiªn liÖu, lµm cho nhiÖt ®é
khãi tho¸t khái lß gi¶m xuèng, lµm t¨ng hiÖu suÊt cña lß.
Kh«ng khÝ l¹nh tõ ngoµi trêi ®îc qu¹t giã 14 hót vµo vµ thæi qua bé sÊy kh«ng
khÝ 11. ë bé sÊy, kh«ng khÝ nhËn nhiÖt cña khãi, nhiÖt ®é ®îc n©ng tõ nhiÖt ®é m«i
trêng ®Õn nhiÖt ®é yªu cÇu vµ ®îc ®a vµo vßi phun sè 1 ®Ó cung cÊp cho qu¸ tr×nh
®èt ch¸y nhiªn liÖu.
Nh vËy bé h©m níc vµ bé sÊy kh«ng khÝ ®· hoµn tr¶ l¹i buång löa mét phÇn
nhiÖt ®¸ng lÏ bÞ th¶i ra ngoµi. ChÝnh v× vËy ngêi ta cßn gäi bé h©m níc vµ bé sÊy
kh«ng khÝ lµ bé tiÕt kiÖm nhiÖt.
Nh vËy, tõ khi vµo bé h©m níc ®Õn khi ra khái bé qu¸ nhiÖt cña lß h¬i, m«i
chÊt (níc vµ h¬i) tr¶i qua c¸c giai ®o¹n hÊp thô nhiÖt trong c¸c bé phËn sau: NhËn
nhiÖt trong bé h©m níc ®Õn s«i, s«i trong dµn èng sinh h¬i, qu¸ nhiÖt trong bé qu¸
nhiÖt. NhiÖt lîng m«i chÊt hÊp thu ®îc biÓu diÔn b»ng ph¬ng tr×nh:
Q
mc
=
[
i''
hn
- i'
hn
]
+
[
i
s
- i''
hn
+ rx
]
+
[
r(1-x) + (i''
qn
- i'
qn
)
]
(2-1)
Q
mc
= i''
qn
- i'
qn
+ i
s
+ r - i'
hn
(2-1a)
Trong ®ã:
Q
mc
lµ nhiÖt lîng m«i chÊt nhËn ®îc trong lß h¬i.
i'
hn
, i''
hn
: Entanpi cña níc vµo vµ ra khái bé h©m níc.
r : NhiÖt Èn hãa h¬i cña níc.
x : ®é kh« cña h¬i ra khái bao h¬i.
i'
qn
, i''
qn
: Entanpi h¬i vµo vµ ra khái bé qu¸ nhiÖt.
2.3. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña Lß h¬i
§Æc tÝnh kü thuËt chÝnh cña lß lµ c¸c ®¹i lîng thÓ hiÖn sè lîng vµ chÊt lîng
nhà máy nhiệt điện . chương 2
Vai trò của lò hơi trong công nghiệp và sản xuất điện Lò hơi là thiết bị trong đó xẩy ra quá trình đốt cháy nhiên liệu, nhiệt l−ợng tỏa ra sẽ biến n−ớc thành hơi, biến năng l−ợng của nhiên liệu thành nhiệt năng của dòng hơi. Lò hơi là thiết bị có mặt gần nh− trong tất cả các xí nghiệp, nhà máy, để sản xuất hơi n−ớc phục vụ cho quá trình sản xuất điện năng trong nhà máy điện; phục vụ cho các quá trình đun nấu, ch−ng cất các dung dịch, sấy sản phẩm trong các quá trình công nghệ ở các nhà máy hóa chất, đ−ờng, r−ợu, bia, n−ớc giải khát, thuốc lá, dệt, chế biến nông sản và thực phẩm . . . .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 240     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt Lượt tải: 31 Lượt xem: 3065
Chương 4: Quá trình sấy lý thuyết Lượt tải: 5 Lượt xem: 2720
Tài liệu năng lượng mặt trời Lượt tải: 24 Lượt xem: 2551
Tài liệu hệ thống năng lượng gió Lượt tải: 11 Lượt xem: 1927
Có thể bạn quan tâm