Chia sẻ 15,000 VNĐ
Tài liệu Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệp, ngành chế biến gỗ
Tài liệu này có phí 15,000 VNĐ

bạn cần mua tài liệu để được xem đầy đủ nội dung

Tài liệu này có thể xem trước 1 trang

/40 trang
Thành viên domsang-kbs

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệp, ngành chế biến gỗ

- 12 tháng trước
296
Báo lỗi

Tựa đề: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điệnLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Điên Tử 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệpLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Nông Nghiệp, ngành chế biến gỗ
Tác giả: Hà Đình, Minh
Từ khóa: Chế tạo máy
Thiết kế
Nguồn điện
Báo cáoDownload báo cáo tốt nghiệp các ngành khoa học
Ngày phát hành: 12-Sep-2011
Nhà xuất bản: Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam - Hungary
Series/Report no.: Hà Nội
2008
40tr.
Tóm tắt: Mục lục - Phần 1 : Tham khảo mẫuThư viện mẫu văn bản sản phẩm và tính toán thiết kế máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha. - Phần 2 : Quy trình công nghệLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Công Nghệ chế tạo máy đổi nguồn 1 pha thành 3 pha. - Phần 3 : Khảo nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm. - Kết luận và kiến nghị. - Phụ lục.
Trích từ: http://www.kilobooks.com

Nội dung
Microsoft Word - bia bao caoKH.doc

Bé C«ng th−¬ng Tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn

ViÖt nam – hungary ************

B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc kü thuËt ®Ò tµi :

“ Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o

m¸y ®æi nguån ®iÖn 1 pha thµnh 3 pha kiÓu quay 1,0 HP sö dông trong n«ng nghiÖp,

ngµnh chÕ biÕn gç ” M· sè: 245.08RD/H§-KHCN

7148 25/02/2009

Hµ néi - 2008

Bé C«ng th−¬ng Tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn

ViÖt nam – hungary ************

B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc kü thuËt ®Ò tµi :

“ Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o

m¸y ®æi nguån ®iÖn 1 pha thµnh 3 pha kiÓu quay 1,0 HP sö dông trong n«ng nghiÖp,

ngµnh chÕ biÕn gç ”

Hµ néi - 2008

C¬ quan chñ tr×

B¹ch §×nh Nguyªn

Chñ nhiÖm §Ò tµi

Hµ §×nh Minh

1

môc lôc Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................................2

PhÇn I: Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ....................................................................3

m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha........................................................................................................3

I. Tæng quan vÒ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha .........................................................................3

II. Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm cña n−íc ngoµi ...............................................................................4

III. TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ................................................................4

PhÇn II: Quy tr×nh C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha.........................................17

I. C«ng nghÖ chÕ t¹o phÇn ®iÖn tõ: ..............................................................................................17

II. C«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c chi tiÕt c¬ khÝ vµ Quy tr×nh l¾p r¸p ....................................................18

PhÇn III : Kh¶o nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm ................................................................22

I. KiÓm tra xuÊt x−ëng.................................................................................................................22

II. §Æc tÝnh kü thuËt ®¹t ®−îc vµ sè l−îng s¶n phÈm m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha chÕ t¹o thö

nghiÖm.........................................................................................................................................23

KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.......................................................................................................................24

Phô lôc 1: Tµi liÖu tham kh¶o..........................................................................................................25

Phô lôc 2: C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha .....................................................26

2

Lêi nãi ®Çu

Ngµy nay cïng víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt n−íc, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung, ngµnh s¶n xuÊt m¸y ®iÖn nãi riªng, kh«ng ngõng nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi, nh»m ®¸p øng nhu cÇu trong n−íc thay thÕ hµng nhËp ngo¹i. M¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm míi ®−îc ph¸t triÓn tr−íc m¾t nh»m phôc vô cho nhu cÇu trong n−íc

M¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha lµ lo¹i ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé 3 pha r«to lång sãc. Nh−ng ®−îc thiÕt kÕ ®Ó lµm viÖc ë chÕ ®é c¶m øng tõ tr−êng quay(c¶m øng ra pha thø 3 dùa trªn tõ tr−êng quay cña bé d©y ®éng c¬ 3pha, víi nguån vµo mét pha). §¹i l−îng ®iÖn ¸p ë ®Çu ra phô thuéc vµo ®iÖn ¸p nguån cÊp, t¶i ë ®Çu ra vµ quan träng h¬n lµ viÖc phèi hîp trë kh¸ng cña bé ®æi nguån. §Æc ®iÓm næi bËt cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha lµ lo¹i m¸y ®iÖn ®−îc sö dông ë nh÷ng n¬i cã nhu cÇu sö dông nguån ®iÖn ¸p 3 pha trong c¸c m¸y gia c«ng c¾t gät kim lo¹i CNC, m¸y xay x¸t trong n«ng nghiÖp, chÕ biÕn gç ë c¸c vïng xa x«i hÎo l¸nh, v.v... mµ kh«ng cã s½n nguån ®iÖn 3pha

Víi n¨ng lùc s½n cã, C«ng ty VIHEM ®· chñ ®éng kh¶o s¸t, nghiªn cøu thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha vµ ®· ®−îc Bé C«ng Th−¬ng giao cho thùc hiÖn ®Ò tµi cÊp Bé: “Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån ®iÖn 1 pha thµnh 3 pha kiÓu quay(Rotary phase converter) 1,0 HP sö dông trong n«ng nghiÖp, ngµnh chÕ biÕn gç” nh»m ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm, thay thÕ hµng nhËp ngo¹i. Néi dung ®Ò tµi gåm c¸c phÇn sau: PhÇn I: Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha PhÇn II: Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

PhÇn III: Kh¶o nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm

KÕt luËn

Phô lôc1: Tµi liÖu tham kh¶o

Phô lôc2: C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

3

PhÇn I: Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ

m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

I. Tæng quan vÒ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

HiÖn nay, trªn thÕ giíi m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc ph©n lµm 2lo¹i chÝnh:

m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha kiÓu quay vµ m¸y ®æi nguån 3pha kiÓu tÜnh.

M¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha kiÓu tÜnh ®−îc thiÕt kÕ lµm viÖc gÇn gièng víi bé

biÕn tÇn, nã lµm viÖc theo nguyªn lý: chØnh l−u nguån ®iÖn xoay chiÒu 1pha thµnh nguån

®iÖn 1 chiÒu råi dïng bé nghÞch l−u b¸n dÉn nghÞch l−u tõ nguån mét chiÒu thµnh nguån

xoay chiÒu 3pha. ¦u ®iÓm cña bé ®æi nguån 1pha thµnh 3pha kiÓu tÜnh lµ nã lµm viÖc ®−îc

víi d¶i nguån ®iÖn ¸p réng tõ 180Vac ®Õn 250Vac 1pha. Nh−ng nh−îc ®iÓm cña bé biÕn

®æi kiÓu tÜnh lµ d¹ng ®iÖn ¸p ®Çu ra xung ch÷ nhËt(xung ®iÒu chÕ PWM) dÔ g©y qu¸ ®iÖn

¸p côc bé trªn t¶i, bé biÕn ®æi tÜnh lµ thiÕt bÞ ®iÖn tö nªn gi¸ thµnh rÊt cao(gÇn b»ng gi¸ bé

biÕn tÇn cïng c«ng suÊt)

M¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha kiÓu quay: theo nguyªn lý m¸y ®iÖn: khi cã hÖ

thèng dßng ®iÖn 3 pha ch¹y qua bé d©y ®Æt lÖch nhau 1200 trong kh«ng gian th× t¹o thµnh

tõ tr−êng quay(nguyªn lý ®éng c¬ ®iÖn 3 pha) vµ khi cã tõ tr−êng quay cã ®−êng søc tõ

quÐt ngang c¸c thanh dÉn cña bé d©y bè trÝ lÖch nhau 1200 trong kh«ng gian th× t¹o thµnh

hÖ thèng dßng ®iÖn 3 pha lÖch nhau 1200 vÒ thêi gian(nguyªn lý cña m¸y ph¸t 3pha). Víi

m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha kiÓu quay lµm nhiÖm vô “ph¸t ra 3pha tõ nguån 1pha”,

m¸y ®æi nguån nµy lµm viÖc ë chÕ ®é: d©y quÊn 2 pha nèi víi nguån 1pha lµm viÖc nh−

d©y quÊn ®éng c¬ vµ dßng ®iÖn ch¹y qua 2 d©y quÊn nµy lµm quay trôc cña m¸y ®æi

nguån(trôc m¸y ®æi nguån kh«ng mang t¶i c¬ khÝ nh− déng c¬) , d©y quÊn pha thø 3 lµm

nhiÖm vô “ph¸t ra pha thø 3” t¹o thµnh 3pha ®Çu ra cÊp ®iÖn cho t¶i 3pha: t¶i 3pha th«ng

th−êng lµ ®éng c¬ 3pha, còng cã thÓ lµ thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c nh− m¸y hµn,v.v,...

CÊu tróc chÝnh cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to lång

sãc lµm nhiÖm vô “ph¸t ra 3pha” t¹m gäi lµ “®éng c¬ ph¸t” vµ hÖ tô ®iÖn lµm nhiÖm vô

kÝch cho “®éng c¬ ph¸t” quay, t¹o ra sù lÖch pha ë ®Çu ra khi ®éng c¬ ph¸t quay vµ ®Ó c©n

b»ng ®iÖn ¸p 3pha (xem h×nh 1)

Sau ®©y ta xÐt nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha nh− sau: Khi d©y

quÊn cña pha A vµ B nèi víi nguån ®iÖn 1pha 220V th× cã dßng ®iÖn ch¹y qua, nhê cã tô

®iÖn C13 vµ C23 vµ Ck® mµ dßng ®iÖn ch¹y qua d©y quÊn pha A vµ d©y quÊn pha B cã sù

4

lÖch pha, kÕt qu¶ lµ t¹o ra tõ tr−êng quay ë khe hë kh«ng khÝ gi÷a Stato vµ R«to lµm quay

r«to cña ®éng c¬ ph¸t. Tõ tr−êng quay nµy sinh ra trong ba pha d©y quÊn cña stato hÖ

thèng dßng ®iÖn c¶m øng 3pha lÖch pha nhau víi ®iÒu kiÖn lý t−ëng lµ 1200, nh−ng do cã

sù phèi hîp c¸c thµnh phÇn trë kh¸ng gi÷a 3pha d©y quÊn nªn sai lÖch dßng ®iÖn vµ ®iÖn

¸p gi÷a c¸c pha trªn t¶i víi sai sè 10% lµ chÊp nhËn ®−îc

H×nh1- S¬ ®å ®Êu d©y cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

II. Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm cña n−íc ngoµi

Tr−íc khi triÓn khai tÝnh to¸n thiÕt kÕ chÕ t¹o, chóng t«i ®· tham kh¶o c¸c s¶n phÈm

cña n−íc ngoµi(c¸c h·ng TEMCo; Boost Energy Systems; v.v,... ) vµ nghiªn cøu c¸c tµi

liÖu, c¸c bµi viÕt vÒ bé ®æi nguån 1pha thµnh 3pha cña c¸c t¸c gi¶ trªn thÕ giíi nh− t¸c gi¶:

Rick Christopherson; Jim Hanrahan vµ tÝnh to¸n , hiÖu chØnh thiÕt kÕ dùa trªn ®Æc tÝnh s¶n phÈm ®éng c¬ ®iÖn do VIHEM chÕ t¹o vµ nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña c¸c

nhµ khoa häc Quèc tÕ ®· chia sÎ trªn Internet. Sau khi tham kh¶o mét vµi kiÓu d¸ng s¶n

phÈm cña mét sè h·ng. Chóng t«i quyÕt ®Þnh chän thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh

3pha dùa theo mÉu cña MTxxx chÕ t¹o v× kÕt cÊu ®¬n gi¶n, c«ng nghÖ chÕ t¹o phï hîp víi

d©y chuyÒn s¶n suÊt hiÖn cã cña C«ng ty

III. TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

A. TÝnh to¸n thiÕt kÕ PhÇn ®iÖn tõ cho ®éng c¬ ph¸t

• Yªu cÇu cña phÇn thiÕt kÕ ®iÖn tõ: TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu kü thuËt

d−íi ®©y:

5

C«ng suÊt m¸y ®æi nguån ®Þnh møc P : 0,75 (kW)

TÇn sè nguån ®iÖn f : 50 (Hz).

§iÖn ¸p nguån 1 pha U1: 220 (V).

§iÖn ¸p ra 3pha U2 : 220 ± 10% CÊp b¶o vÖ: IP44

CÊp c¸ch ®iÖn: F

Tõ c¸c yªu cÇu trªn, viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®iÖn tõ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc

thùc hiÖn theo c¸c b−íc nh− sau:

1- KÝch th−íc chñ yÕu

ƒ Sè ®«i cùc: p =2 ƒ §−êng kÝnh ngoµi stato Dn:

Víi chiÒu cao t©m trôc h= 90 mm theo b¶ng 10.3 s¸ch ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn TrÇn Kh¸nh

Hµ (STKM§). S¬ bé chän ®−êng kÝnh ngoµi Dn = 132mm.

ƒ §−êng kÝnh trong stato D: Dn= (1,55 ÷ 1,66).D víi 2p =4.

Chän kD=1,65

D = Dn/kD = 132/1,65 = 80 mm

ƒ C«ng suÊt tÝnh to¸n:

kVAPKP E 36,1 74,0*72,0 75,0*97,0

cos* *' === ϕη

ƒ ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña lâi s¾t stato lδ: S¬ bé chän hÖ sè cung cùc tõ αδ=0,67; hÖ sè b·o hßa kz=1,1; hÖ sè sãng ks=1,11; hÖ sè

d©y quÊn kd1=0,933; D=8 (cm); tèc ®é tõ tr−êng n=1500 (vg/ph).TrÞ sè A, Bδ ®−îc chän theo kinh nghiÖm thiÕt kÕ t¶i ®−êng Ar= (240 A/cm); Bδ=0,8 (T)

)(5,6 ******

*10*1,6 2

1

7

cm nDBAkk

Sl ds

== δδ

δ α

Chän lδ =6,5 (cm), lâi s¾t lµm thµnh khèi. Sö dông t«n silÝc 2212 dµy δ=0,5 mm cña Nga. 2- D©y quÊn, r∙nh stato vµ khe hë kh«ng khÝ

ƒ B−íc cùc Stato τ:

6

)(2832,6 4

8* 2

cm p D === ππτ

ƒ Chän sè r∙nh cña 1 pha d−íi mét cùc q1. Chän q1=3 sè r·nh stato Z1= 2pmq1=2*2*3*3=36 r·nh

ƒ Chän t¶i ®−êng A=240 (A/cm)

D

IWm A dmfaS

* ***2 1

π= ⇒ )(727,4562,2*3*2 8**240

**2 **

1

vg Im DAW dm

faS === ππ

ƒ KiÓu d©y quÊn: Chän d©y quÊn ®ång t©m 2 líp cã b−íc lång y = 1÷7 ;9 ;11(8/9) ;

1

*2 *1*1

a W

qpW SfaS = ⇒ 06,382*3*2 1*727,456

2** *

11

1 === qp

aW W faSS ≈ 38 (vg)

tÝnh l¹i WfaS : )(4561 38*2*3*2

*2 **

1 11 vga

W qpW SfaS ===

Víi d©y quÊn hai líp b−íc ng¾n y = 8

8890 9

8 ,yS ==τ=β

- HÖ sè d©y quÊn stato kdqS:

+ HÖ sè b−íc ng¾n 985,0) 2

* 9 8sin()

2 *sin( === ππβ SSyk ;

+ HÖ sè b−íc r¶i 960

2

20 3

2

20 3

2

2 , sin

sin

sinq

qsin k

S S

S S

Sr ==α α

= ; 0 0

1

0 1 20

36 360*2360 ===

z p

⇒kdqS=kyS*krS = 0,985*0,96 = 0,9452 ƒ B−íc r¨ng stato t1:

)(698,0 36

8*.

1 1 cmZ

Dt === ππ

ƒ Tõ th«ng khe hë kh«ng khÝ Φ: )(10*2307186,2

456*50*945,0*11,1*4 220*97,0

****4 * 3

1

1 Wb Wfkk

Uk

fasdqss

E −===Φ

ƒ MËt ®é tõ th«ng khe hë kh«ng khÝ Bδ :

7

)(8152,0 5,6*2832,6*67,0

10*10*2307186,2 l**

10*Φ 34

1

4

δ TB === −

δταδ

ƒ S¬ bé ®Þnh chiÒu réng r¨ng Stato:

)(363,0 98,0*6,1

698,0*8152,0 **

1**

1 1 cmklB

tlB b

cz z ===

δ δδ

Víi ®éng c¬ c«ng suÊt nhá th× theo kinh nghiÖm ta chän Bz1=1,6 (T)

ƒ S¬ bé ®Þnh chiÒu cao g«ng stato hg1:

)(251,1 98,0*5,6*4,1*2

10*10*2307186,2 ***2

10* 43

1

4

1 cmklB h

cg g ==Φ=

δ

Chän mËt ®é tõ c¶m trªn g«ng Bg1=1,4 (T)

ƒ KÝch th−íc r∙nh stato: H×nh d¹ng vµ kÝch th−íc r·nh stato (H×nh bªn)

hr1=14,2mm ; h12=9,5 mm

R1 = 1,85 mm ; b41 =2,0 mm

R2 = 2,65 mm ; h41 =0,2 mm

ƒ KiÓm tra hÖ sè lÊp ®Çy r∙nh stato kl®S: - Tæng diÖn tÝch r·nh stato:

)(55,592*2,05,9* 1

65,285,1 2

*65,2 2

*85,1

** 12

* 2 *

2 22

414112 21

2 2

2 1

mm

bhhRRR R

SrS

=++++=

++++= ππ

ππ

- Chän d©y Stato: d©y 1sîi φ0,6(scuS1 = 0,2826 mm2) DiÖn tÝch d©y ®ång trong r·nh stato:

ScuS=scuS1 *urS = 0,2826*38*2 = 21,48 (mm 2)

⇒ HÖ sè lÊp ®Çy 36,0 55,59 48,21 ===

rS

Scu Sld S

S k ®¶m b¶o lång d©y kh«ng ch¾t qu¸

ƒ BÒ réng r¨ng stato :

)(635,37,3 36

)7,32,0*280()2( 1

1

141' 1 mmdZ

dhDbz =−++=−++= ππ

)(693,33,5 36

)3,52,14*280()2( 2

1

21'' 1 mmdZ

dhDb rz =−−+=−−+= ππ

0, 2 2

9, 5

5,3

14 ,2

3,7

R·nh Stato

8

)(644,3 2

693,3635,3 2

" 1

' 1

1 mm bbb zztb =+=+=

ƒ ChiÒu cao g«ng stato :

)(268,1)(68,123,5 6 12,14

2 80132

6 1

2 211 cmmmdh

DD h r

n g ==+−−=+−−=

ƒ Khe hë kh«ng khÝ δ: )(33,010*8025,010.25,0 33 mmD =+=+= −−δ ; Chän khe hë kh«ng khÝ δ = 0,3 mm = 0,03 cm 3- D©y quÊn, r∙nh vµ g«ng r«to

ƒ Chän sè r∙nh cña 1 pha d−íi mét cùc q2 Chän sè r·nh r«to Z2= 2pmq2 = 28 r·nh --> q2 = 2,333

Trong ®ã: m sè pha m =3;

2p lµ sè cùc 2p=4;

ƒ §−êng kÝnh ngoµi r«to: D’=D - 2δ=80 - 2*0,3=79,4 mm =7,94cm ƒ B−íc r¨ng r«to t2:

)(8904,0 28

4,79*.

2

'

2 cmZ Dt === ππ

ƒ S¬ bé ®Þnh chiÒu réng r¨ng r«to:

)(463,0 98,0*6,1 8904,0*8152,0

** **

2

2 2 cmklB

tlB b

cz z ===

δ δδ

Chän Bz2=1,6 (T)

ƒ §−êng kÝnh trôc r«to: Dt=0,31*D = 0,31*80 =24,8 mm ⇒ chän ®−êng kÝnh trôc 25 (mm)

ƒ TÝnh to¸n dßng ®iÖn trong thanh dÉn r«to:

)(79,115 28

945,0*456*6*2,2*57,0 **6

** 2

12 AZ KW

IKII dqSfaSItd ====

- Chän thanh dÉn nh«m cã mËt ®é: JR = 3,5 (A/mm 2), tra KI = 0,57

- TiÕt diÖn thanh dÉn )(33 5,3 79,115 2mm

j IS R

R R ===

9

ƒ TÝnh to¸n dßng ®iÖn trong vµnh chËp r«to:

IV = )(18,260

28 2*sin*2

179,115 *sin*2

1

2

A

Z p

Itd == ππ

chän mËt ®é vµnh chËp JV = 1,5 (A/mm 2) ta cã Sv = Iv/Jv = 260,18/1,5 = 173 mm

2

Sv = avc x bvc = (18)x(13,5) = 243 (mm 2) --> Jvc = Iv/Sv = 260,18/243 = 1,07 (A/mm

2)

ƒ KÝch th−íc r∙nh r«to: hr2 = 12,25 mm ; h12=9 mm

d1 =3,9 mm ; b42 =1 mm

d2 =1,8 mm ; h42 =0,4mm

ƒ BÒ réng r¨ng r«to:

)(48,49,3 28

)4,0*29,34,79()2( 1

2

421 '

' 2 mmdZ

hdDbz =−−−=−−−= ππ

)(56,48,1 28

)8,125,12*24,79()*2( 2

2

22 '

'' 2 mmdZ

dhDb rz =−+−=−+−= ππ

)(52,4 2

56,448,4 2

" 2

' 2

2 mm bbb zztb =+=+=

- Tæng diÖn tÝch r·nh r«to:

)(29,331*4,09* 2

8,19,3 8 *8,1

8 *9,3

** 28

* 8 *

2 22

424212 21

2 2

2 1

mm

bhhddd d

SrS

=++++=

++++= ππ

ππ

ƒ ChiÒu cao g«ng r«to:

mmdhDDh rtg 25,158,1*6 125,12

2 254,79

6 1

2 22 '

2 =+−−=+−−=

4- TÝnh to¸n m¹ch tõ

ƒ HÖ sè khe hë kh«ng khÝ:

196,1 03,0*81,3698,0

698,0 *11

1 1 =−=−= δνδ t

tk

81,3 3.0/0,25

)3,0/0,2( /5 )/( 2

41

2 41

1 =+=+= δ δν

b b

12 ,2

5

9

1,8

3,9

0, 4 1

R·nh r«to

10

047,1 03,0*333,18904,0

8904,0 *22

2 2 =−=−= δνδ t

tk

333,1 3.0/0,15

)3,0/0,1( /5 )/( 2

42

2 42

2 =+=+= δ δν

b b

kδ = kδ1*kδ2 = 1,196*1,047 =1,252

ƒ L¸ t«n dïng thÐp kü thuËt ®iÖn ký hiÖu 2212: ƒ Søc tõ ®éng khe hë kh«ng khÝ:

Fδ = 1,6*Bδ*kδ*δ*104 = 1,6* 0,8152*1,252*0,03*104= 489,903(A) ƒ MËt ®é tõ th«ng ë r¨ng stato:

)(593,1 98,0*3644,0

698,0*8152,0 ** **

1

1 1 Tklb

tlB B

ctb Z ===

δ δδ

ƒ C−êng ®é tõ tr−êng trªn r¨ng stato theo b¶ng V-6 ë phô lôc V (STKM§): Hz1 = 14,22(A/cm)

ƒ Søc tõ ®éng trªn r¨ng stato: Fz1 = 2hz1*Hz1= 2*1,243*14,22 = 35,35(A)

cmmmdhh rz 243,143,123 3,52,14

3 2

11 ==−=−=

ƒ MËt ®é tõ th«ng ë r¨ng r«to:

)(639,1 98,0*452,0

8904,0*8152,0 ** **

2

2 2 Tklb

tlB B

ctb z ===

δ δδ

ƒ C−êng ®é tõ tr−êng trªn r¨ng r«to theo b¶ng V-6 ë phô lôc V (STKM§): Hz2 = 16,05 (A/cm)

ƒ Søc tõ ®éng trªn r¨ng r«to: Fz2 = 2hz2*Hz2=2*1,125*16,05 = 36,11 (A)

cmmmdhhh rz 125,125,113 8,14,025,12

3 2

4222 ==−−=−−=

ƒ HÖ sè b∙o hßa r¨ng kz :

146,1 903,489

11,3635,35903,48921 =++=++= δ

δ F

FFF k Zzz

TrÞ sè nµy gÇn ®óng víi trÞ sè gi¶ thiÕt ban ®Çu nªn kh«ng cÇn tÝnh l¹i

ƒ MËt ®é tõ th«ng trªn g«ng stato:

11

)(381,1 98,0*5,6*268,1*2 10*10*2307186,2

***2 10* 43

1

4

1 Tklh B

cg g ==Φ=

δ

ƒ C−êng ®é tõ tr−êng trªn r¨ng stato theo b¶ng V-9 ë phô lôc V (STKM§): Hg1 = 6,197(A/cm)

ƒ ChiÒu dµi m¹ch tõ ë g«ng stato:

cm p hD

L gng 367,94 )268,12,13(

2 )( 1

1 =−= −= ππ

ƒ Søc tõ ®éng trªn g«ng stato: Fg1 = Lg1*Hg1=9,367*6,197= 58,04(A)

ƒ MËt ®é tõ th«ng trªn g«ng r«to:

)(148,1 98,0*5,6*525,1*2 10*10*2307186,2

***2 10* 43

2

4

2 Tklh B

cg g ==Φ=

δ

ƒ C−êng ®é tõ tr−êng trªn r¨ng stato theo b¶ng V-9 ë phô lôc V (STKM§): Hg2 = 3,65 (A/cm).

ƒ ChiÒu dµi m¹ch tõ ë g«ng R«to:

cm p hD

L gtg 16,34 )525,15,2(

2 )( 2

2 =+= += ππ

ƒ Søc tõ ®éng trªn g«ng R«to: Fg2 = Lg2*Hg2=3,16*3,65 = 11,53 (A)

ƒ Tæng søc tõ ®éng cña m¹ch tõ: F∑ = Fδ + FZ1+FZ2+Fg1+Fg2=489,903 + 35,35 + 36,11+ 58,04+ 11,53 = 630,933 (A)

ƒ HÖ sè b∙o hßa toµn m¹ch:

288,1 903,489 933,630 === ∑

δ µ F

F k

ƒ Dßng ®iÖn tõ hãa :

)(09,1 945,0*456*7,2

933,630*2 **7,2

* A

kw Fp

I dqSfaS

=== ∑µ

5- tham sè ë chÕ ®é ®Þnh møc

ƒ ChiÒu dµi phÇn ®Çu nèi cña d©y quÊn stato: l®1 = k®1*τy + 2B = 1,3*6,57 + 2*1,5 = 11,54 (cm)

12

- k®1 - hÖ sè kinh nghiÖm

- B =1,5 cm – phÇn th¼ng bin d©y kÐo dµi ra ngoµi lâi thÐp

Trong ®ã: )(57,6)(7,65 36

8*)2,1480(*)(

1

1 cmmm Z

yhD r y ==+=+= ππτ

ƒ ChiÒu dµi trung b×nh nöa vßng d©y cña d©y quÊn stato:: ltb = lδ + l®1 = 6,5 + 11,54 = 18,04 (cm)

ƒ ChiÒu dµi d©y quÊn mét pha cña stato: L1 = 2*ltb*W1*10

-2 = 2*18,04*456*10-2 = 164,525 (m)

ƒ §iÖn trë t¸c dông cña d©y quÊn stato:

)(66,12 0,2826*1*1

525,164* 46 1

** 111 1

751 Ω=== san Lr ρ

§iÖn trë cña d©y quÊn stato tÝnh theo ®¬n vÞ t−¬ng ®èi:

1546,0 2*220

8,366,12 1

1 1

* 1 === U

Irr

ƒ §iÖn trë t¸c dông cña d©y quÊn r«to:

)(10*4893,8 29,33 10*5,6*

23 110* 52

2

2 2 Ω=== −

−−

r ALtd S lr ρ

ƒ §iÖn trë t¸c dông vµnh chËp r«to:

)(10*2045,1 5,13*18*28

01,0*6** 23 1

* 10** 6

2

2

Ω=== − − ππρ

v

v ALv SZ

Dr

ƒ §iÖn trë r«to:

)(10*706,9 44504,0

10*2045,1*210*4893,8 *2 5

2

6 5

22 Ω=+=∆+= −

− −v

td r

rr

44504,0 28

2*sin*2*sin*2 2

===∆ ππ Z

p

ƒ HÖ sè quy ®æi:

306,79582 28

)945,0*456(*3*4)*(**4 2

2

2

=== Z

kWm dqSfaSγ

ƒ §iÖn trë r«to quy ®æi vÒ Stato: )(724,710*706,9*306,79582* 52

' 2 Ω=== −rr γ

13

ƒ HÖ sè tõ dÉn t¶n r∙nh stato:

' 41

412411 1r k)b

h b

h b2

b785,0(k b3

h ββ ++−+=λ

508,192,0) 0,2 2,0

3,5 45,0

3,5*2 0,2785,0(94,0

3,5*3 35,13

1 =++−+=rλ

92,0 4

9 831

4 31k ' =

+ =β+=β ; h1=14,2-0,2-0,2-0,45 = 13,35; b=5,3 ; b41=2,0

94,092,0 4 3

4 1k

4 3

4 1k '' =+=+= ββ ; h2 = 0,45; h41=0,2

ƒ HÖ sè tõ dÉn t¶n t¹p r∙nh stato:

3,1 252,1*03,0

10*11,1*937,0*93,0*)945,0*3(*698,09,0 *

***)*1(*1 9,0

22 112

2

1 === −

δδ σρλ

k kkqt tttdqS

t

kt1 = 0,937

ƒ HÖ sè tõ t¶n phÇn ®Çu nèi:

25,1)2832,6* 9 8*64,054,11(*

5,6 3*34,0)**64,0(**34,0 111 =−=+= τβλ

δ dd ll

q

058,425,13,1508,1111 =++=++=∑ dtr λλλλ ƒ §iÖn kh¸ng d©y quÊn stato :

)(22,7058,4* 3*2

5,6* 100 456*

100 50*158,0*)

100 (*

100 *158,0

2

1 1

21 1 Ω=⎟⎠

⎞⎜⎝ ⎛== ∑λδpql

wfx faS

ƒ HÖ sè tõ dÉn t¶n r∙nh r«to:

201,2 1 4,0

8,1*2 166,0)

29,33*8 8,1*1(

8,1*3 62,10

*2 66,0)

*8 *1(

*3

2 2

4

442 2

1 2

=+⎥⎦ ⎤⎢⎣

⎡ −+−=

+⎥⎦ ⎤⎢⎣

⎡ −+−=

π

πλ b h

b b

S b

b h

r r

h1=9+0,9*1,8 = 10,62 mm; b = 1,8 mm ; b42 =1,0 mm; h42=0,4

DiÖn tÝch r·nh r«to SrR = 33,29 mm 2

ƒ HÖ sè tõ dÉn t¶n t¹p r«to:

952,1 252,1*03,0

10*68,1*1*1*) 4*3

28(*8904,0 9,0

* ***)*(*

9,0

22

2422 2

222 2 ===

δδ σρλ

k kkqt tdq

t

ƒ HÖ sè tõ dÉn t¶n phÇn ®Çu nèi r«to :

14

3051,0 35,1*28,1

6*7,4lg 44504,0*5,6*28 6*3,2

*2 7,4

lg *3,2

22 2

2 =+=+∆= ba D

lZ D vv

đ δ

λ

Dtrv = 42; Dnv = 78 --> Dv = (42+78)/2 = 60 mm

a=18 mm; b = 13,5 mm ;

ƒ HÖ sè tõ t¶n r∙nh nghiªng r«to :

6,0) 8904,0 698,0(*952,1*5,0)(**5,0 22

2 2 === t

bn trn λλ

HÖ sè tõ t¶n phÇn ®Çu nèi:

5,05816,03051,0952,1201,22222 =+++=+++=∑ rndtr λλλλλ ƒ §iÖn kh¸ng r«to :

)(10*298667,110*0581,5*5,6*50*9,710*)(***9,7 488212 Ω==∑= −−−λδlfx ƒ §iÖn kh¸ng r«to quy ®æi :

)(335,1010*298667,1*306,79582 42 '

2 Ω=== −xx γ TÝnh l¹i kE :

9642,0 220

22,7*09,1220*

1

11 =−=−= U

xIU kE

µ

TrÞ sè nµy kh«ng sai kh¸c so víi trÞ sè ban ®Çu 0,6% nªn kh«ng cÇn tÝnh l¹i

ƒ TÝnh ®iÖn kh¸ng hç c¶m:

)(615,194 09,1

22,7*09,122011 12 Ω=−=

−= µ

µ I

xIU x

B-TÝnh to¸n tô ®iÖn cho bé ®æi nguån:

Theo Rick Christopherson ta lùa chän tô ®iÖn lÇn l−ît nh− sau: C13 = 4 ÷5 lÇn c«ng suÊt m¸y tÝnh b»ng m· lùc(1HP = 0,75 kW) C23 = 10 ÷15 lÇn c«ng suÊt m¸y tÝnh b»ng HP Ck® = 40 ÷100 lÇn c«ng suÊt m¸y tÝnh b»ng HP ë ®©y m¸y ®æi nguån cã c«ng suÊt 0,75 kW = 1HP do vËy s¬ bé ta chän C13 = 4 ®Õn 5µF, C23 = 10 ®Õn 15µF vµ tô khëi ®éng Ck® = 40 ®Õn 100µF

15

Theo t¸c gi¶ Jim Hanrahan chän C13 b»ng 25 ®Õn 30 microfarads cho 1HP c«ng suÊt. Víi ®éng c¬ 0,75kW(1HP) do VIHEM chÕ t¹o tÝnh to¸n chän tô ®iÖn theo kinh nghiÖm theo ®iÖn kh¸ng t−¬ng ®−¬ng cña ®éng c¬ ph¸t, ë ®©y ®iÖn kh¸ng t−¬ng ®−¬ng cña m¹ch ®iÖn thay thÕ cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé lµ xt® = 0.5*(x12 + x1) = 0,5*(194,615+7,22) = 0.5*201,835 = 100,9175 (Ω), vËy ®Ó t¹o ra sù lÖch pha gi÷a c¸c pha d©y quÊn ta chän xC13 = xtd => C13 = 32 µF, tô C23 = 40 µF

16

B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®iÖn tõ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha 1HP:

KÝch th−íc c¬ b¶n Th«ng sè d©y quÊn

§−êng kÝnh ngoµi Stato Dn= 132 mm

§−êng kÝnh trong Stato D = 80 mm

ChiÒu dµi lâi thÐp Lfe= 65 mm

Sè r·nh Stato/R«to Z1/ Z2 = 36/28

Khe hë kh«ng khÝ δ = 0,3 mm

D©y quÊn Stato : Φ0,6 Sè vßng d©y 1 bin Ws =38 Vßng

D©y quÊn 2 líp b−íc lång :

y = 1 ÷ 7; 9; 11; Sè m¹ch nh¸nh song song a=1

Tô ®iÖn:

C13 = 32µF/400Vac; C23 = 40µF/400Vac; Ck® = 150µF/250Vac

KÝch th−íc r·nh Stato vµ R«to

12 ,2

5

9

1,8

3,9

0, 4 1

R·nh R«to

0, 2 2

9, 5

5,3

14 ,2

3,7

R·nh Stato

17

PhÇn II: Quy tr×nh C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha

thµnh 3pha

Quy tr×nh chñ yÕu s¶n xuÊt m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 2-1:

B¶ng 2-1

C¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng Chi tiÕt hoÆc nhãm chi tiÕt chÕ t¹o hoÆc gia c«ng

- §óc gang cã ®é bÒn cao hoÆc gang x¸m.

- DËp nguéi.

- Gia c«ng c¾t gät c¬ khÝ. - C«ng nghÖ chÕ t¹o bèi d©y, gia

c«ng vËt nèi mÒm vµ cøng.

- ChÕ t¹o c¸c chi tiÕt c¸ch ®iÖn.

- S¬n chèng gØ .

- L¾p r¸p .

- S¬n trang trÝ.

- Th©n, n¾p, n¾p mì, th©n n¾p hép cùc ®éng c¬

ph¸t 3pha.

- L¸ t«n stato, r«to, n¾p che qu¹t giã.

- Th©n, n¾p, n¾p mì, th©n n¾p hép cùc, th©n n¾p

hép b¸nh vÝt-trôc vÝt, trôc, b¸nh vÝt, trôc vÝt, v v...

- QuÊn, bäc c¸ch ®iÖn bèi d©y vµ cuén d©y, tÈm

c¸ch ®iÖn vµ Ðp bèi d©y, hµn ®Êu d©y.

- C¾t gät nªm r·nh, giÊy c¸ch ®iÖn.

- C¸c chi tiÕt: Th©n, n¾p, n¾p mì, hép cùc, r«to,

lßng trong stato v. v...

- L¾p r¸p côm chi tiÕt vµ l¾p r¸p hoµn chØnh m¸y

®æi nguån 1pha thµnh 3pha.

I. C«ng nghÖ chÕ t¹o phÇn ®iÖn tõ:

PhÇn ®iÖn tõ trong ®éng c¬ ph¸t cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha bao gåm: l¸ t«n

stato, l¸ t«n r«to, lâi thÐp stato, lâi thÐp r«to, bèi d©y stato. Nãi chung c¸c b−íc c«ng nghÖ

chÕ t¹o ®iÖn tõ cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha gåm c¸c b−íc:

1. C«ng nghÖ chÕ t¹o l¸ t«n:

- VËt liÖu: t«n silÝc cña Nga 2212, δ=0,5 mm - C¸c l¸ t«n ®−îc dËp nguéi trªn m¸y dËp SD63 lùc dËp phï hîp ®¶m b¶o t«n Ýt bÞ biÕn d¹ng, khu«n dËp ®−îc chÕ t¹o trªn m¸y CNC cã ®é chÝnh x¸c cao ®Ó gi¶m ®é ba via.

2. C«ng nghÖ Ðp lâi thÐp: Quy tr×nh c«ng nghÖ Ðp lâi thÐp cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc Ðp ®óng kÝch

th−íc thiÕt kÕ, ®¹t hÖ sè Ðp chÆt kc= 0,98 vµ ®−îc h·m gi÷ b»ng g«ng Ðp.

3. C«ng nghÖ chÕ t¹o bèi d©y stato, r«to:

18

Bèi d©y stato vµ cña r«to cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha chÕ t¹o ®¶m b¶o ®óng

tiÕt diÖn d©y, sè sîi chËp vµ sè vßng:

- D©y quÊn stato lµ d©y ®ång c¸ch ®iÖn cÊp F, ký hiÖu: PEW cña Hµn Quèc. - Bin d©y ®−îc quÊn trªn m¸y quÊn d©y chuyªn dïng cã hÖ thèng ®Õm sè vßng d©y tù

®éng.

4. Lång ®Êu bèi d©y vµo stato vµ r«to: - Lãt c¸ch ®iÖn r·nh stato vµ r«to b»ng b×a c¸ch ®iÖn cÊp F.

- Lång bin d©y vµo r·nh.

- Lãt c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c tæ bèi d©y, gi÷a c¸c pha b»ng b×a c¸ch ®iÖn cÊp F.

- Nªm miÖng r·nh b»ng TÐct«lÝt thuû tinh.

- Hµn ®Êu c¸c tæ bèi d©y trªn m¸y hµn chuyªn dïng.

- C¸ch ®iÖn c¸c mèi nèi b»ng gen sîi thuû tinh tÈm s¬n c¸ch ®iÖn.

- §Çu bin d©y ®−îc b¨ng c¸ch ®iÖn thuû tinh.

- KiÓm tra c¸ch ®iÖn pha-pha, pha-vá b»ng m¸y H2 CPS.

- Thö cao ¸p b»ng m¸y thö cao ¸p HS 0110, ®iÖn ¸p thö 1500 V.

5. SÊy stato, r«to lång d©y: - SÊy méc côm stato, r«to lång d©y.

TÈm s¬n c¸ch ®iÖn b»ng s¬n (SPV128) cña Hµn Quèc, sÊy côm stato, r«to lång d©y trong

lß sÊy tuÇn hoµn SZLB 112.

6. Ðp stato lång d©y vµo th©n.

7. KiÓm tra cao ¸p vµ ®o ®iÖn trë mét chiÒu cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha.

II. C«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c chi tiÕt c¬ khÝ vµ Quy tr×nh l¾p

r¸p

1. C«ng nghÖ chÕ t¹o th©n m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha (H×nh 1):

Th©n ®éng c¬ ph¸t vµ hép chøa m¸y ®æi nguån lµ bé phËn c¬ b¶n nhÊt quyÕt ®Þnh h×nh

d¸ng bªn ngoµi vµ ®é bÒn kÕt cÊu, bëi vËy th©n m¸y ph¶i ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu:

- §èi víi th©n ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p ®óc ph¶i cã hÖ thèng rãt ®¶m b¶o dÉn kim lo¹i vµo khu«n ªm.

- KÕt cÊu cña th©n ph¶i ®¶m b¶o c¸c chç chuyÓn tiÕp tõ thµnh dµy sang thµnh máng kh«ng ®ét ngét v× khi nguéi ®i sÏ g©y ra øng lùc bªn trong ë nh÷ng chç thµnh máng.

19

• L−u ®å chÕ t¹o th©n: C¸c b−íc gia c«ng ThiÕt bÞ gia c«ng Yªu cÇu kü thuËt cÇn ®¹t ®−îc

§óc trªn khu«n c¸t

- Dung sai ®óc cÊp chÝnh x¸c II

theo TCVN385-70.

- Kh«ng rç, nøt, cong vªnh.

M¸y phun bi SJW- 2 C¸c bÒ mÆt s¹ch vµ nh½n.

- Dông cô ®o.

- M¸y kiÓm tra ®a chøc

n¨ng H2/CPS

- §óng m¸c vËt liÖu

- KÝch th−¬c ®¹t ®−îc dung sai

®óc

- Kh«ng rç, r¹n nøt.

- M¸y tiÖn CNC- SML

530

- M¸y tiÖn CNC- SML

530

- §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc vµ

yªu cÇu kü thuËt nh− b¶n vÏ.

- Trung t©m gia c«ng

ngang MINIMA TIC

- §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc nh−

b¶n vÏ.

- Trung t©m gia c«ng

ngang MINIMA TIC

- §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc nh−

b¶n vÏ.

- Trung t©m gia c«ng

ngang MINIMA TIC

- §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc nh−

b¶n vÏ.

2. C«ng nghÖ chÕ t¹o th©n, n¾p (H×nh 2 vµ H×nh 3):

Yªu cÇu kü thuËt cña c«ng nghÖ chÕ t¹o n¾p :

- C«ng nghÖ ®óc kh«ng nªn cã nh÷ng chuyÓn tiÕp ®ét ngét tõ thµnh v¸ch dµy sang thµnh

v¸ch máng

- Cã ®é cøng v÷ng cao ®Ó kh«ng bÞ biÕn d¹ng do kÑp chÆt khi gia c«ng vµ ®Ó ®¶m b¶o ®é

®ång t©m gi÷a gê n¾p vµ lç n¾p æ bi

§óc th©n ®éng c¬ ph¸t

Lµm s¹ch

KiÓm tra c«ng nghÖ ®óc

TiÖn b−íc 1

TiÖn b−íc 2

Phay ch©n ®Õ, hép cùc

Khoan +Tar« lç b¾t n¾p

Khoan lç ch©n ®Õ vµ c¸c hÖ lç cßn l¹i

KiÓm tra gia c«ng c¬ khÝ

NhËp kho

20

• L−u ®å chÕ t¹o n¾p:

C¸c b−íc gia c«ng ThiÕt bÞ gia c«ng Yªu cÇu kü thuËt cÇn ®¹t

®−îc

§óc trªn khu«n c¸t

- Dung sai ®óc cÊp chÝnh x¸c

II theo TCVN385-70.

- Kh«ng rç, nøt, cong vªnh.

M¸y phun bi SJW- 2 C¸c bÒ mÆt s¹ch vµ nh½n.

- M¸y kiÓm tra ®a chøc

n¨ng H2/CPS

- §óng m¸c vËt liÖu

- KÝch th−¬c ®¹t ®−îc dung

sai ®óc

- Kh«ng rç, r¹n nøt.

- M¸y tiÖn CNC- SML 530

- M¸y tiÖn CNC- SML 530

- §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc vµ

yªu cÇu kü thuËt nh− b¶n vÏ.

- M¸y khoan OF22 - §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc

nh− b¶n vÏ.

- §¹t ®−îc c¸c yªu cÇu nh−

b¶n vÏ chi tiÕt

§óc th©n vµ n¾p m¸y

Lµm s¹ch

KiÓm tra c«ng nghÖ ®óc

TiÖn b−íc 1

TiÖn b−íc 2

Khoan hÖ lç

KiÓm tra gia c«ng c¬ khÝ

NhËp kho

21

3 .Quy tr×nh l¾p r¸p m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha:

ViÖc l¾p r¸p m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc thùc hiÖn trªn d©y truyÒn l¾p r¸p hiÖn

cã cña c«ng ty. Qu¸ tr×nh l¾p r¸p m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc m« t¶ theo s¬ ®å

d−íi ®©y:

C¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt ®iÖn tõ

C¸c chi tiªt, côm chi tiÕt c¬ khÝ

Ðp lâi thÐp Stato lång d©y vµo th©n

Ðp bi vµo r«to trªn trôc

§−a R«to trªn trôc vµo lßng trong Stato

L¾p hai n¾p, ¸t- t«- m¸t, c«ng t¾c ®iÒu khiÓn, cÇu

chÝ vµ c¸c tô ®iÖn vµo trong vá m¸y

L¾p r¸p hép m¸y

S¬n trang trÝ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

KiÓm tra b−íc 1

KiÓm tra b−íc 2

NhËp kho

22

PhÇn III : Kh¶o nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm

I. KiÓm tra xuÊt x−ëng

1. KiÓm tra h×nh thøc bªn ngoµi:

- C¸c chi tiÕt cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc l¾p r¸p ®Çy ®ñ.

- S¬n trang trÝ bªn ngoµi ph¶i ®Òu, bãng, ®Ñp

- Th©n, n¾p hép m¸y ®æi nguån ph¶i kh«ng vì, r¹n vµ cã vÕt nøt…

2. KiÓm tra ®iÖn trë c¸ch ®iÖn megomh 500V

- §iÖn trë c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c pha cña cuén d©y stato

Rpha-pha ( MΩ ) ≥ 10 (MΩ). - §iÖn trë c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c cuén d©y víi vá m¸y

Rpha-vá ( MΩ ) ≥ 10 (MΩ). 3. KiÓm tra ®é bÒn c¸ch ®iÖn (thêi gian 1 phót):

- §é bÒn c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c pha cuén d©y stato ë ®iÖn ¸p.

Upha-pha ( V ) = 2U®m ( V ) + 1000 V.

- §é bÒn c¸ch ®iÖn cuén d©y stato víi vá m¸y.

Upha-Vá ( V ) = 2U®m ( V ) + 1000 V.

Trong ®ã: U®m ( V ) lµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¸y ®æi nguån

I®m ( A ) lµ dßng ®iÖn ®Þnh møc cña m¸y ®æi nguån

4. KiÓm tra ®iÖn trë thuÇn cña cuén d©y stato:

Víi sai sè ± 5% so víi sè liÖu thiÕt kÕ 5. KiÓm tra ®o ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ra t¶i

Sai sè kh«ng qu¸ ±10% so víi sè liÖu thiÕt kÕ

KÓm tra ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn 3pha trªn ®éng c¬ t¶i

23

II. §Æc tÝnh kü thuËt ®¹t ®−îc vµ sè l−îng s¶n phÈm m¸y

®æi nguån 1pha thµnh 3pha chÕ t¹o thö nghiÖm

TT Tªn gäi §¬n vÞ ®o

KÕt qu¶ ®¹t

®−îc

Sè l−îng s¶n phÈm (M¸y)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. KiÓu m¸y 3PC90S4

2. C«ng suÊt kW 0,75

3. §iÖn ¸p vµo 1pha V 220

4. TÇn sè nguån ®iÖn Hz 50

5. §iÖn ¸p ra U12 V 220

6. §iÖn ¸p ra U23 V 218

7. §iÖn ¸p ra U13 V 222

8. Dßng ®iÖn ra I1 A 2,2

9. Dßng ®iÖn ra I2 A 1,8

10. Dßng ®iÖn ra I3 A 2,0

02

24

KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

KÕt luËn:

§Ò tµi nghiªn cøu, thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

®· ®−îc C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn ViÖt Nam-Hungary thùc hiÖn

thµnh c«ng. Thµnh c«ng cña ®Ò tµi ®· ®em l¹i nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc cho

doanh nghiÖp

- §Ò tµi nghiªn cøu, thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha t¹o

ra s¶n phÈm míi cho C«ng ty VIHEM nãi riªng vµ ngµnh s¶n xuÊt m¸y

®iÖn cña ViÖt Nam nãi chung, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao uy tÝn

th−¬ng hiÖu vµ vÞ thÕ c¹nh tranh cho cña doanh nghiÖp trong n−íc

- §Ò tµi ®−îc thùc hiÖn sÏ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu néi ®Þa ho¸, ph¸t huy ®−îc néi lùc, t¨ng hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ, tiÕt kiÖm ®−îc ngo¹i tÖ do

kh«ng ph¶i nhËp khÈu

- §Ò tµi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n s¶n xuÊt tiÕp

cËn ®−îc s¶n phÈm míi, tri thøc míi, lµ c¬ së ®Ó tiÕp cËn víi c«ng nghÖ

s¶n xuÊt hiÖn ®¹i

KiÕn nghÞ: §Ó ®Ò tµi ®i vµo thùc tiÔn vµ cã Ých cho cuéc sèng. C«ng ty VIHEM

rÊt mong ®−îc sù ñng hé vµ quan t©m gióp ®ì cña Nhµ n−íc cô thÓ Bé C«ng

Th−¬ng, Bé Khoa häc vµ C«ng NghÖ trong viÖc tiÕp tôc ®Çu t− nghiªn cøu thiÕt kÕ

ra c¸c lo¹i s¶n phÈm míi, s¶n phÈm ®Æc chñng cã hµm l−îng chÊt x¸m cao nh»m

n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n−íc, gãp phÇn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm

25

Phô lôc 1: Tµi liÖu tham kh¶o

1. TrÇn Kh¸nh Hµ

ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn- TËp I, II

Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt, Hµ Néi, n¨m 1997

2. Vò Gia Hanh - TrÇn Kh¸nh Hµ - Phan Tö Thô – NguyÔn V¨n S¸u

M¸y ®iÖn TËp I, II, III

Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt, Hµ Néi n¨m 1998

3. A.V.IVANOV SMOLENSKI

do c¸c t¸c gi¶: Vò Gia Hanh – Phan Tö Thô biªn dÞch

M¸y ®iÖn TËp I, II, III

Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt Hµ néi, 1992

18. Bµi viÕt cña mét sè t¸c gi¶ n−íc ngoµi chia sÎ trªn Internet vµ Catalogue trªn Website cña mét sè h·ng s¶n xuÊt bé ®æi nguån 1 pha thµnh 3pha:

+T¸c gi¶ Jim Hanrahan: www.metalwebnews.com/howto/ph-conv/ph- conv.html +T¸c gi¶ Matt Isserstedt: www.metalwebnews.com/howto/phase-

converter/phase-converter.html +T¸c gi¶ Rick Cristopherson: http://home.att.net/~waterfront-

woods/Articles/phaseconverter.htm

www.isomatic.co.uk

www.phase-a-matic.com

www.powertransformer.us

http://www.gwm4-3phase.com/uands/high1.htm

www.rotaryphaseconverters.com http://www.usphaseconverterstandards.org/cncrotaryphaseconverters.htm

v,v,.....

26

Phô lôc 2: C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

Muc luc Phan 1: Tham khao mau san pham va tinh toan thiet ke may doi nguon 1 pha thanh 3 pha 1. Tong quan ve may doi nguon 1 pha thanh 3 pha 2. Tham khao mau san pham cua nuoc ngoai 3. Tinh toan thiet ke may doi nguon 1 pha thanh 3 pha Phan 2: Quy trinh cong nghe che tao may doi nguon 1 pha thanh 3 pha 1. Cong nghe che tao phan dien tu 2. Cong nghe che tao cac chi tiet co khi va quy trinh lap rap Phan 3: Khao nghiem va danh gia ket qua thu nghiem 1. Kiem tra xuat xuong 2. Dac tinh ky thuat dat duoc va so luong san pham may doi nguon 1 pha thanh 3 pha che tao thu nghiem Ket luan va kien nghi Phu luc

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT