Tài liệu

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệp, ngành chế biến gỗ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 248     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 40
Tài liệu Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệp, ngành chế biến gỗ - tài liệu, sách iDoc.VnNghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệp, ngành chế biến gỗ,Tựa đề: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điệnLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Điên Tử 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0…
Bé C«ng th¬ng
Tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam
C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn
ViÖt nam – hungary
************
B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc kü thuËt ®Ò tµi :
“ Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o
m¸y ®æi nguån ®iÖn 1 pha thµnh 3 pha
kiÓu quay 1,0 HP sö dông trong n«ng nghiÖp,
ngµnh chÕ biÕn gç ”
M· sè: 245.08RD/H§-KHCN
7148
25/02/2009
Hµ néi - 2008
Bé C«ng th¬ng
Tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam
C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn
ViÖt nam – hungary
************
B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc kü thuËt ®Ò tµi :
“ Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o
m¸y ®æi nguån ®iÖn 1 pha thµnh 3 pha
kiÓu quay 1,0 HP sö dông trong n«ng nghiÖp,
ngµnh chÕ biÕn gç ”
Hµ néi - 2008
C¬ quan chñ tr×
B¹ch §×nh Nguyªn
Chñ nhiÖm §Ò tµi
Hµ §×nh Minh
Liên hệ quảng cáo

1
môc lôc
Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................................2
PhÇn I: Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ....................................................................3
m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha........................................................................................................3
I. Tæng quan vÒ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha .........................................................................3
II. Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm cña níc ngoµi...............................................................................4
III. TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ................................................................4
PhÇn II: Quy tr×nh C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha.........................................17
I. C«ng nghÖ chÕ t¹o phÇn ®iÖn tõ:..............................................................................................17
II. C«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c chi tiÕt c¬ khÝ vµ Quy tr×nh l¾p r¸p ....................................................18
PhÇn III : Kh¶o nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm ................................................................22
I. KiÓm tra xuÊt xëng.................................................................................................................22
II. §Æc tÝnh kü thuËt ®¹t ®îc vµ sè lîng s¶n phÈm m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha chÕ t¹o thö
nghiÖm.........................................................................................................................................23
KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.......................................................................................................................24
Phô lôc 1: Tµi liÖu tham kh¶o..........................................................................................................25
Phô lôc 2: C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha.....................................................26
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệp, ngành chế biến gỗ

Tựa đề: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điệnLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Điên Tử 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệpLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Nông Nghiệp, ngành chế biến gỗ
Tác giả: Hà Đình, Minh
Từ khóa: Chế tạo máy
Thiết kế
Nguồn điện
Báo cáoDownload báo cáo tốt nghiệp các ngành khoa học
Ngày phát hành: 12-Sep-2011
Nhà xuất bản: Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam - Hungary
Series/Report no.: Hà Nội
2008
40tr.
Tóm tắt: Mục lục - Phần 1 : Tham khảo mẫuThư viện mẫu văn bản sản phẩm và tính toán thiết kế máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha. - Phần 2 : Quy trình công nghệLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Công Nghệ chế tạo máy đổi nguồn 1 pha thành 3 pha. - Phần 3 : Khảo nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm. - Kết luận và kiến nghị. - Phụ lục.
Trích từ: http://www.kilobooks.com

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 248     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình vật liệu cơ khí Lượt tải: 382 Lượt xem: 25535
Bài giảng Dung Sai - Lắp ghép Lượt tải: 242 Lượt xem: 20514
Nhiệt luyện thép Lượt tải: 222 Lượt xem: 17035
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 61 Lượt xem: 13661
Có thể bạn quan tâm
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 61 Lượt xem: 13661
Giáo trình nguyên lý máy Lượt tải: 188 Lượt xem: 12938
Bulông và Đai Ốc Lượt tải: 73 Lượt xem: 12747
Bài giảng cơ kết cấu phần 2 Lượt tải: 47 Lượt xem: 9452
Sổ tay tra cứu vòng bi TIMKEN Lượt tải: 89 Lượt xem: 9067