Thành viên domsang-kbs

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệp, ngành chế biến gỗ

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/40 trang
15,000 VNĐ
Tải xuống 15,000 VNĐ (40 trang)
Thành viên domsang-kbs

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệp, ngành chế biến gỗ

- 12 tháng trước
297
Báo lỗi

Tựa đề: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điệnLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Điên Tử 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệpLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Nông Nghiệp, ngành chế biến gỗ
Tác giả: Hà Đình, Minh
Từ khóa: Chế tạo máy
Thiết kế
Nguồn điện
Báo cáoDownload báo cáo tốt nghiệp các ngành khoa học
Ngày phát hành: 12-Sep-2011
Nhà xuất bản: Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam - Hungary
Series/Report no.: Hà Nội
2008
40tr.
Tóm tắt: Mục lục - Phần 1 : Tham khảo mẫuThư viện mẫu văn bản sản phẩm và tính toán thiết kế máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha. - Phần 2 : Quy trình công nghệLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Công Nghệ chế tạo máy đổi nguồn 1 pha thành 3 pha. - Phần 3 : Khảo nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm. - Kết luận và kiến nghị. - Phụ lục.
Trích từ: http://www.kilobooks.com

Nội dung
Microsoft Word - bia bao caoKH.doc

Bé C«ng th−¬ng Tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn

ViÖt nam – hungary ************

B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc kü thuËt ®Ò tµi :

“ Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o

m¸y ®æi nguån ®iÖn 1 pha thµnh 3 pha kiÓu quay 1,0 HP sö dông trong n«ng nghiÖp,

ngµnh chÕ biÕn gç ” M· sè: 245.08RD/H§-KHCN

7148 25/02/2009

Hµ néi - 2008

Bé C«ng th−¬ng Tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn

ViÖt nam – hungary ************

B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc kü thuËt ®Ò tµi :

“ Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o

m¸y ®æi nguån ®iÖn 1 pha thµnh 3 pha kiÓu quay 1,0 HP sö dông trong n«ng nghiÖp,

ngµnh chÕ biÕn gç ”

Hµ néi - 2008

C¬ quan chñ tr×

B¹ch §×nh Nguyªn

Chñ nhiÖm §Ò tµi

Hµ §×nh Minh

1

môc lôc Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................................2

PhÇn I: Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ....................................................................3

m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha........................................................................................................3

I. Tæng quan vÒ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha .........................................................................3

II. Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm cña n−íc ngoµi ...............................................................................4

III. TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ................................................................4

PhÇn II: Quy tr×nh C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha.........................................17

I. C«ng nghÖ chÕ t¹o phÇn ®iÖn tõ: ..............................................................................................17

II. C«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c chi tiÕt c¬ khÝ vµ Quy tr×nh l¾p r¸p ....................................................18

PhÇn III : Kh¶o nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm ................................................................22

I. KiÓm tra xuÊt x−ëng.................................................................................................................22

II. §Æc tÝnh kü thuËt ®¹t ®−îc vµ sè l−îng s¶n phÈm m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha chÕ t¹o thö

nghiÖm.........................................................................................................................................23

KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.......................................................................................................................24

Phô lôc 1: Tµi liÖu tham kh¶o..........................................................................................................25

Phô lôc 2: C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha .....................................................26

2

Lêi nãi ®Çu

Ngµy nay cïng víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt n−íc, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung, ngµnh s¶n xuÊt m¸y ®iÖn nãi riªng, kh«ng ngõng nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi, nh»m ®¸p øng nhu cÇu trong n−íc thay thÕ hµng nhËp ngo¹i. M¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm míi ®−îc ph¸t triÓn tr−íc m¾t nh»m phôc vô cho nhu cÇu trong n−íc

M¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha lµ lo¹i ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé 3 pha r«to lång sãc. Nh−ng ®−îc thiÕt kÕ ®Ó lµm viÖc ë chÕ ®é c¶m øng tõ tr−êng quay(c¶m øng ra pha thø 3 dùa trªn tõ tr−êng quay cña bé d©y ®éng c¬ 3pha, víi nguån vµo mét pha). §¹i l−îng ®iÖn ¸p ë ®Çu ra phô thuéc vµo ®iÖn ¸p nguån cÊp, t¶i ë ®Çu ra vµ quan träng h¬n lµ viÖc phèi hîp trë kh¸ng cña bé ®æi nguån. §Æc ®iÓm næi bËt cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha lµ lo¹i m¸y ®iÖn ®−îc sö dông ë nh÷ng n¬i cã nhu cÇu sö dông nguån ®iÖn ¸p 3 pha trong c¸c m¸y gia c«ng c¾t gät kim lo¹i CNC, m¸y xay x¸t trong n«ng nghiÖp, chÕ biÕn gç ë c¸c vïng xa x«i hÎo l¸nh, v.v... mµ kh«ng cã s½n nguån ®iÖn 3pha

Víi n¨ng lùc s½n cã, C«ng ty VIHEM ®· chñ ®éng kh¶o s¸t, nghiªn cøu thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha vµ ®· ®−îc Bé C«ng Th−¬ng giao cho thùc hiÖn ®Ò tµi cÊp Bé: “Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån ®iÖn 1 pha thµnh 3 pha kiÓu quay(Rotary phase converter) 1,0 HP sö dông trong n«ng nghiÖp, ngµnh chÕ biÕn gç” nh»m ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm, thay thÕ hµng nhËp ngo¹i. Néi dung ®Ò tµi gåm c¸c phÇn sau: PhÇn I: Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha PhÇn II: Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

PhÇn III: Kh¶o nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm

KÕt luËn

Phô lôc1: Tµi liÖu tham kh¶o

Phô lôc2: C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

3

PhÇn I: Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ

m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

I. Tæng quan vÒ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

HiÖn nay, trªn thÕ giíi m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc ph©n lµm 2lo¹i chÝnh:

m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha kiÓu quay vµ m¸y ®æi nguån 3pha kiÓu tÜnh.

M¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha kiÓu tÜnh ®−îc thiÕt kÕ lµm viÖc gÇn gièng víi bé

biÕn tÇn, nã lµm viÖc theo nguyªn lý: chØnh l−u nguån ®iÖn xoay chiÒu 1pha thµnh nguån

®iÖn 1 chiÒu råi dïng bé nghÞch l−u b¸n dÉn nghÞch l−u tõ nguån mét chiÒu thµnh nguån

xoay chiÒu 3pha. ¦u ®iÓm cña bé ®æi nguån 1pha thµnh 3pha kiÓu tÜnh lµ nã lµm viÖc ®−îc

víi d¶i nguån ®iÖn ¸p réng tõ 180Vac ®Õn 250Vac 1pha. Nh−ng nh−îc ®iÓm cña bé biÕn

®æi kiÓu tÜnh lµ d¹ng ®iÖn ¸p ®Çu ra xung ch÷ nhËt(xung ®iÒu chÕ PWM) dÔ g©y qu¸ ®iÖn

¸p côc bé trªn t¶i, bé biÕn ®æi tÜnh lµ thiÕt bÞ ®iÖn tö nªn gi¸ thµnh rÊt cao(gÇn b»ng gi¸ bé

biÕn tÇn cïng c«ng suÊt)

M¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha kiÓu quay: theo nguyªn lý m¸y ®iÖn: khi cã hÖ

thèng dßng ®iÖn 3 pha ch¹y qua bé d©y ®Æt lÖch nhau 1200 trong kh«ng gian th× t¹o thµnh

tõ tr−êng quay(nguyªn lý ®éng c¬ ®iÖn 3 pha) vµ khi cã tõ tr−êng quay cã ®−êng søc tõ

quÐt ngang c¸c thanh dÉn cña bé d©y bè trÝ lÖch nhau 1200 trong kh«ng gian th× t¹o thµnh

hÖ thèng dßng ®iÖn 3 pha lÖch nhau 1200 vÒ thêi gian(nguyªn lý cña m¸y ph¸t 3pha). Víi

m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha kiÓu quay lµm nhiÖm vô “ph¸t ra 3pha tõ nguån 1pha”,

m¸y ®æi nguån nµy lµm viÖc ë chÕ ®é: d©y quÊn 2 pha nèi víi nguån 1pha lµm viÖc nh−

d©y quÊn ®éng c¬ vµ dßng ®iÖn ch¹y qua 2 d©y quÊn nµy lµm quay trôc cña m¸y ®æi

nguån(trôc m¸y ®æi nguån kh«ng mang t¶i c¬ khÝ nh− déng c¬) , d©y quÊn pha thø 3 lµm

nhiÖm vô “ph¸t ra pha thø 3” t¹o thµnh 3pha ®Çu ra cÊp ®iÖn cho t¶i 3pha: t¶i 3pha th«ng

th−êng lµ ®éng c¬ 3pha, còng cã thÓ lµ thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c nh− m¸y hµn,v.v,...

CÊu tróc chÝnh cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to lång

sãc lµm nhiÖm vô “ph¸t ra 3pha” t¹m gäi lµ “®éng c¬ ph¸t” vµ hÖ tô ®iÖn lµm nhiÖm vô

kÝch cho “®éng c¬ ph¸t” quay, t¹o ra sù lÖch pha ë ®Çu ra khi ®éng c¬ ph¸t quay vµ ®Ó c©n

b»ng ®iÖn ¸p 3pha (xem h×nh 1)

Sau ®©y ta xÐt nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha nh− sau: Khi d©y

quÊn cña pha A vµ B nèi víi nguån ®iÖn 1pha 220V th× cã dßng ®iÖn ch¹y qua, nhê cã tô

®iÖn C13 vµ C23 vµ Ck® mµ dßng ®iÖn ch¹y qua d©y quÊn pha A vµ d©y quÊn pha B cã sù

4

lÖch pha, kÕt qu¶ lµ t¹o ra tõ tr−êng quay ë khe hë kh«ng khÝ gi÷a Stato vµ R«to lµm quay

r«to cña ®éng c¬ ph¸t. Tõ tr−êng quay nµy sinh ra trong ba pha d©y quÊn cña stato hÖ

thèng dßng ®iÖn c¶m øng 3pha lÖch pha nhau víi ®iÒu kiÖn lý t−ëng lµ 1200, nh−ng do cã

sù phèi hîp c¸c thµnh phÇn trë kh¸ng gi÷a 3pha d©y quÊn nªn sai lÖch dßng ®iÖn vµ ®iÖn

¸p gi÷a c¸c pha trªn t¶i víi sai sè 10% lµ chÊp nhËn ®−îc

H×nh1- S¬ ®å ®Êu d©y cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

II. Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm cña n−íc ngoµi

Tr−íc khi triÓn khai tÝnh to¸n thiÕt kÕ chÕ t¹o, chóng t«i ®· tham kh¶o c¸c s¶n phÈm

cña n−íc ngoµi(c¸c h·ng TEMCo; Boost Energy Systems; v.v,... ) vµ nghiªn cøu c¸c tµi

liÖu, c¸c bµi viÕt vÒ bé ®æi nguån 1pha thµnh 3pha cña c¸c t¸c gi¶ trªn thÕ giíi nh− t¸c gi¶:

Rick Christopherson; Jim Hanrahan vµ tÝnh to¸n , hiÖu chØnh thiÕt kÕ dùa trªn ®Æc tÝnh s¶n phÈm ®éng c¬ ®iÖn do VIHEM chÕ t¹o vµ nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña c¸c

nhµ khoa häc Quèc tÕ ®· chia sÎ trªn Internet. Sau khi tham kh¶o mét vµi kiÓu d¸ng s¶n

phÈm cña mét sè h·ng. Chóng t«i quyÕt ®Þnh chän thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh

3pha dùa theo mÉu cña MTxxx chÕ t¹o v× kÕt cÊu ®¬n gi¶n, c«ng nghÖ chÕ t¹o phï hîp víi

d©y chuyÒn s¶n suÊt hiÖn cã cña C«ng ty

III. TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

A. TÝnh to¸n thiÕt kÕ PhÇn ®iÖn tõ cho ®éng c¬ ph¸t

• Yªu cÇu cña phÇn thiÕt kÕ ®iÖn tõ: TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu kü thuËt

d−íi ®©y:

5

C«ng suÊt m¸y ®æi nguån ®Þnh møc P : 0,75 (kW)

TÇn sè nguån ®iÖn f : 50 (Hz).

§iÖn ¸p nguån 1 pha U1: 220 (V).

§iÖn ¸p ra 3pha U2 : 220 ± 10% CÊp b¶o vÖ: IP44

CÊp c¸ch ®iÖn: F

Tõ c¸c yªu cÇu trªn, viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®iÖn tõ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc

thùc hiÖn theo c¸c b−íc nh− sau:

1- KÝch th−íc chñ yÕu

ƒ Sè ®«i cùc: p =2 ƒ §−êng kÝnh ngoµi stato Dn:

Víi chiÒu cao t©m trôc h= 90 mm theo b¶ng 10.3 s¸ch ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn TrÇn Kh¸nh

Hµ (STKM§). S¬ bé chän ®−êng kÝnh ngoµi Dn = 132mm.

ƒ §−êng kÝnh trong stato D: Dn= (1,55 ÷ 1,66).D víi 2p =4.

Chän kD=1,65

D = Dn/kD = 132/1,65 = 80 mm

ƒ C«ng suÊt tÝnh to¸n:

kVAPKP E 36,1 74,0*72,0 75,0*97,0

cos* *' === ϕη

ƒ ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña lâi s¾t stato lδ: S¬ bé chän hÖ sè cung cùc tõ αδ=0,67; hÖ sè b·o hßa kz=1,1; hÖ sè sãng ks=1,11; hÖ sè

d©y quÊn kd1=0,933; D=8 (cm); tèc ®é tõ tr−êng n=1500 (vg/ph).TrÞ sè A, Bδ ®−îc chän theo kinh nghiÖm thiÕt kÕ t¶i ®−êng Ar= (240 A/cm); Bδ=0,8 (T)

)(5,6 ******

*10*1,6 2

1

7

cm nDBAkk

Sl ds

== δδ

δ α

Chän lδ =6,5 (cm), lâi s¾t lµm thµnh khèi. Sö dông t«n silÝc 2212 dµy δ=0,5 mm cña Nga. 2- D©y quÊn, r∙nh stato vµ khe hë kh«ng khÝ

ƒ B−íc cùc Stato τ:

6

)(2832,6 4

8* 2

cm p D === ππτ

ƒ Chän sè r∙nh cña 1 pha d−íi mét cùc q1. Chän q1=3 sè r·nh stato Z1= 2pmq1=2*2*3*3=36 r·nh

ƒ Chän t¶i ®−êng A=240 (A/cm)

D

IWm A dmfaS

* ***2 1

π= ⇒ )(727,4562,2*3*2 8**240

**2 **

1

vg Im DAW dm

faS === ππ

ƒ KiÓu d©y quÊn: Chän d©y quÊn ®ång t©m 2 líp cã b−íc lång y = 1÷7 ;9 ;11(8/9) ;

1

*2 *1*1

a W

qpW SfaS = ⇒ 06,382*3*2 1*727,456

2** *

11

1 === qp

aW W faSS ≈ 38 (vg)

tÝnh l¹i WfaS : )(4561 38*2*3*2

*2 **

1 11 vga

W qpW SfaS ===

Víi d©y quÊn hai líp b−íc ng¾n y = 8

8890 9

8 ,yS ==τ=β

- HÖ sè d©y quÊn stato kdqS:

+ HÖ sè b−íc ng¾n 985,0) 2

* 9 8sin()

2 *sin( === ππβ SSyk ;

+ HÖ sè b−íc r¶i 960

2

20 3

2

20 3

2

2 , sin

sin

sinq

qsin k

S S

S S

Sr ==α α

= ; 0 0

1

0 1 20

36 360*2360 ===

z p

⇒kdqS=kyS*krS = 0,985*0,96 = 0,9452 ƒ B−íc r¨ng stato t1:

)(698,0 36

8*.

1 1 cmZ

Dt === ππ

ƒ Tõ th«ng khe hë kh«ng khÝ Φ: )(10*2307186,2

456*50*945,0*11,1*4 220*97,0

****4 * 3

1

1 Wb Wfkk

Uk

fasdqss

E −===Φ

ƒ MËt ®é tõ th«ng khe hë kh«ng khÝ Bδ :

7

)(8152,0 5,6*2832,6*67,0

10*10*2307186,2 l**

10*Φ 34

1

4

δ TB === −

δταδ

ƒ S¬ bé ®Þnh chiÒu réng r¨ng Stato:

)(363,0 98,0*6,1

698,0*8152,0 **

1**

1 1 cmklB

tlB b

cz z ===

δ δδ

Víi ®éng c¬ c«ng suÊt nhá th× theo kinh nghiÖm ta chän Bz1=1,6 (T)

ƒ S¬ bé ®Þnh chiÒu cao g«ng stato hg1:

)(251,1 98,0*5,6*4,1*2

10*10*2307186,2 ***2

10* 43

1

4

1 cmklB h

cg g ==Φ=

δ

Chän mËt ®é tõ c¶m trªn g«ng Bg1=1,4 (T)

ƒ KÝch th−íc r∙nh stato: H×nh d¹ng vµ kÝch th−íc r·nh stato (H×nh bªn)

hr1=14,2mm ; h12=9,5 mm

R1 = 1,85 mm ; b41 =2,0 mm

R2 = 2,65 mm ; h41 =0,2 mm

ƒ KiÓm tra hÖ sè lÊp ®Çy r∙nh stato kl®S: - Tæng diÖn tÝch r·nh stato:

)(55,592*2,05,9* 1

65,285,1 2

*65,2 2

*85,1

** 12

* 2 *

2 22

414112 21

2 2

2 1

mm

bhhRRR R

SrS

=++++=

++++= ππ

ππ

- Chän d©y Stato: d©y 1sîi φ0,6(scuS1 = 0,2826 mm2) DiÖn tÝch d©y ®ång trong r·nh stato:

ScuS=scuS1 *urS = 0,2826*38*2 = 21,48 (mm 2)

⇒ HÖ sè lÊp ®Çy 36,0 55,59 48,21 ===

rS

Scu Sld S

S k ®¶m b¶o lång d©y kh«ng ch¾t qu¸

ƒ BÒ réng r¨ng stato :

)(635,37,3 36

)7,32,0*280()2( 1

1

141' 1 mmdZ

dhDbz =−++=−++= ππ

)(693,33,5 36

)3,52,14*280()2( 2

1

21'' 1 mmdZ

dhDb rz =−−+=−−+= ππ

0, 2 2

9, 5

5,3

14 ,2

3,7

R·nh Stato

8

)(644,3 2

693,3635,3 2

" 1

' 1

1 mm bbb zztb =+=+=

ƒ ChiÒu cao g«ng stato :

)(268,1)(68,123,5 6 12,14

2 80132

6 1

2 211 cmmmdh

DD h r

n g ==+−−=+−−=

ƒ Khe hë kh«ng khÝ δ: )(33,010*8025,010.25,0 33 mmD =+=+= −−δ ; Chän khe hë kh«ng khÝ δ = 0,3 mm = 0,03 cm 3- D©y quÊn, r∙nh vµ g«ng r«to

ƒ Chän sè r∙nh cña 1 pha d−íi mét cùc q2 Chän sè r·nh r«to Z2= 2pmq2 = 28 r·nh --> q2 = 2,333

Trong ®ã: m sè pha m =3;

2p lµ sè cùc 2p=4;

ƒ §−êng kÝnh ngoµi r«to: D’=D - 2δ=80 - 2*0,3=79,4 mm =7,94cm ƒ B−íc r¨ng r«to t2:

)(8904,0 28

4,79*.

2

'

2 cmZ Dt === ππ

ƒ S¬ bé ®Þnh chiÒu réng r¨ng r«to:

)(463,0 98,0*6,1 8904,0*8152,0

** **

2

2 2 cmklB

tlB b

cz z ===

δ δδ

Chän Bz2=1,6 (T)

ƒ §−êng kÝnh trôc r«to: Dt=0,31*D = 0,31*80 =24,8 mm ⇒ chän ®−êng kÝnh trôc 25 (mm)

ƒ TÝnh to¸n dßng ®iÖn trong thanh dÉn r«to:

)(79,115 28

945,0*456*6*2,2*57,0 **6

** 2

12 AZ KW

IKII dqSfaSItd ====

- Chän thanh dÉn nh«m cã mËt ®é: JR = 3,5 (A/mm 2), tra KI = 0,57

- TiÕt diÖn thanh dÉn )(33 5,3 79,115 2mm

j IS R

R R ===

9

ƒ TÝnh to¸n dßng ®iÖn trong vµnh chËp r«to:

IV = )(18,260

28 2*sin*2

179,115 *sin*2

1

2

A

Z p

Itd == ππ

chän mËt ®é vµnh chËp JV = 1,5 (A/mm 2) ta cã Sv = Iv/Jv = 260,18/1,5 = 173 mm

2

Sv = avc x bvc = (18)x(13,5) = 243 (mm 2) --> Jvc = Iv/Sv = 260,18/243 = 1,07 (A/mm

2)

ƒ KÝch th−íc r∙nh r«to: hr2 = 12,25 mm ; h12=9 mm

d1 =3,9 mm ; b42 =1 mm

d2 =1,8 mm ; h42 =0,4mm

ƒ BÒ réng r¨ng r«to:

)(48,49,3 28

)4,0*29,34,79()2( 1

2

421 '

' 2 mmdZ

hdDbz =−−−=−−−= ππ

)(56,48,1 28

)8,125,12*24,79()*2( 2

2

22 '

'' 2 mmdZ

dhDb rz =−+−=−+−= ππ

)(52,4 2

56,448,4 2

" 2

' 2

2 mm bbb zztb =+=+=

- Tæng diÖn tÝch r·nh r«to:

)(29,331*4,09* 2

8,19,3 8 *8,1

8 *9,3

** 28

* 8 *

2 22

424212 21

2 2

2 1

mm

bhhddd d

SrS

=++++=

++++= ππ

ππ

ƒ ChiÒu cao g«ng r«to:

mmdhDDh rtg 25,158,1*6 125,12

2 254,79

6 1

2 22 '

2 =+−−=+−−=

4- TÝnh to¸n m¹ch tõ

ƒ HÖ sè khe hë kh«ng khÝ:

196,1 03,0*81,3698,0

698,0 *11

1 1 =−=−= δνδ t

tk

81,3 3.0/0,25

)3,0/0,2( /5 )/( 2

41

2 41

1 =+=+= δ δν

b b

12 ,2

5

9

1,8

3,9

0, 4 1

R·nh r«to

10

047,1 03,0*333,18904,0

8904,0 *22

2 2 =−=−= δνδ t

tk

333,1 3.0/0,15

)3,0/0,1( /5 )/( 2

42

2 42

2 =+=+= δ δν

b b

kδ = kδ1*kδ2 = 1,196*1,047 =1,252

ƒ L¸ t«n dïng thÐp kü thuËt ®iÖn ký hiÖu 2212: ƒ Søc tõ ®éng khe hë kh«ng khÝ:

Fδ = 1,6*Bδ*kδ*δ*104 = 1,6* 0,8152*1,252*0,03*104= 489,903(A) ƒ MËt ®é tõ th«ng ë r¨ng stato:

)(593,1 98,0*3644,0

698,0*8152,0 ** **

1

1 1 Tklb

tlB B

ctb Z ===

δ δδ

ƒ C−êng ®é tõ tr−êng trªn r¨ng stato theo b¶ng V-6 ë phô lôc V (STKM§): Hz1 = 14,22(A/cm)

ƒ Søc tõ ®éng trªn r¨ng stato: Fz1 = 2hz1*Hz1= 2*1,243*14,22 = 35,35(A)

cmmmdhh rz 243,143,123 3,52,14

3 2

11 ==−=−=

ƒ MËt ®é tõ th«ng ë r¨ng r«to:

)(639,1 98,0*452,0

8904,0*8152,0 ** **

2

2 2 Tklb

tlB B

ctb z ===

δ δδ

ƒ C−êng ®é tõ tr−êng trªn r¨ng r«to theo b¶ng V-6 ë phô lôc V (STKM§): Hz2 = 16,05 (A/cm)

ƒ Søc tõ ®éng trªn r¨ng r«to: Fz2 = 2hz2*Hz2=2*1,125*16,05 = 36,11 (A)

cmmmdhhh rz 125,125,113 8,14,025,12

3 2

4222 ==−−=−−=

ƒ HÖ sè b∙o hßa r¨ng kz :

146,1 903,489

11,3635,35903,48921 =++=++= δ

δ F

FFF k Zzz

TrÞ sè nµy gÇn ®óng víi trÞ sè gi¶ thiÕt ban ®Çu nªn kh«ng cÇn tÝnh l¹i

ƒ MËt ®é tõ th«ng trªn g«ng stato:

11

)(381,1 98,0*5,6*268,1*2 10*10*2307186,2

***2 10* 43

1

4

1 Tklh B

cg g ==Φ=

δ

ƒ C−êng ®é tõ tr−êng trªn r¨ng stato theo b¶ng V-9 ë phô lôc V (STKM§): Hg1 = 6,197(A/cm)

ƒ ChiÒu dµi m¹ch tõ ë g«ng stato:

cm p hD

L gng 367,94 )268,12,13(

2 )( 1

1 =−= −= ππ

ƒ Søc tõ ®éng trªn g«ng stato: Fg1 = Lg1*Hg1=9,367*6,197= 58,04(A)

ƒ MËt ®é tõ th«ng trªn g«ng r«to:

)(148,1 98,0*5,6*525,1*2 10*10*2307186,2

***2 10* 43

2

4

2 Tklh B

cg g ==Φ=

δ

ƒ C−êng ®é tõ tr−êng trªn r¨ng stato theo b¶ng V-9 ë phô lôc V (STKM§): Hg2 = 3,65 (A/cm).

ƒ ChiÒu dµi m¹ch tõ ë g«ng R«to:

cm p hD

L gtg 16,34 )525,15,2(

2 )( 2

2 =+= += ππ

ƒ Søc tõ ®éng trªn g«ng R«to: Fg2 = Lg2*Hg2=3,16*3,65 = 11,53 (A)

ƒ Tæng søc tõ ®éng cña m¹ch tõ: F∑ = Fδ + FZ1+FZ2+Fg1+Fg2=489,903 + 35,35 + 36,11+ 58,04+ 11,53 = 630,933 (A)

ƒ HÖ sè b∙o hßa toµn m¹ch:

288,1 903,489 933,630 === ∑

δ µ F

F k

ƒ Dßng ®iÖn tõ hãa :

)(09,1 945,0*456*7,2

933,630*2 **7,2

* A

kw Fp

I dqSfaS

=== ∑µ

5- tham sè ë chÕ ®é ®Þnh møc

ƒ ChiÒu dµi phÇn ®Çu nèi cña d©y quÊn stato: l®1 = k®1*τy + 2B = 1,3*6,57 + 2*1,5 = 11,54 (cm)

12

- k®1 - hÖ sè kinh nghiÖm

- B =1,5 cm – phÇn th¼ng bin d©y kÐo dµi ra ngoµi lâi thÐp

Trong ®ã: )(57,6)(7,65 36

8*)2,1480(*)(

1

1 cmmm Z

yhD r y ==+=+= ππτ

ƒ ChiÒu dµi trung b×nh nöa vßng d©y cña d©y quÊn stato:: ltb = lδ + l®1 = 6,5 + 11,54 = 18,04 (cm)

ƒ ChiÒu dµi d©y quÊn mét pha cña stato: L1 = 2*ltb*W1*10

-2 = 2*18,04*456*10-2 = 164,525 (m)

ƒ §iÖn trë t¸c dông cña d©y quÊn stato:

)(66,12 0,2826*1*1

525,164* 46 1

** 111 1

751 Ω=== san Lr ρ

§iÖn trë cña d©y quÊn stato tÝnh theo ®¬n vÞ t−¬ng ®èi:

1546,0 2*220

8,366,12 1

1 1

* 1 === U

Irr

ƒ §iÖn trë t¸c dông cña d©y quÊn r«to:

)(10*4893,8 29,33 10*5,6*

23 110* 52

2

2 2 Ω=== −

−−

r ALtd S lr ρ

ƒ §iÖn trë t¸c dông vµnh chËp r«to:

)(10*2045,1 5,13*18*28

01,0*6** 23 1

* 10** 6

2

2

Ω=== − − ππρ

v

v ALv SZ

Dr

ƒ §iÖn trë r«to:

)(10*706,9 44504,0

10*2045,1*210*4893,8 *2 5

2

6 5

22 Ω=+=∆+= −

− −v

td r

rr

44504,0 28

2*sin*2*sin*2 2

===∆ ππ Z

p

ƒ HÖ sè quy ®æi:

306,79582 28

)945,0*456(*3*4)*(**4 2

2

2

=== Z

kWm dqSfaSγ

ƒ §iÖn trë r«to quy ®æi vÒ Stato: )(724,710*706,9*306,79582* 52

' 2 Ω=== −rr γ

13

ƒ HÖ sè tõ dÉn t¶n r∙nh stato:

' 41

412411 1r k)b

h b

h b2

b785,0(k b3

h ββ ++−+=λ

508,192,0) 0,2 2,0

3,5 45,0

3,5*2 0,2785,0(94,0

3,5*3 35,13

1 =++−+=rλ

92,0 4

9 831

4 31k ' =

+ =β+=β ; h1=14,2-0,2-0,2-0,45 = 13,35; b=5,3 ; b41=2,0

94,092,0 4 3

4 1k

4 3

4 1k '' =+=+= ββ ; h2 = 0,45; h41=0,2

ƒ HÖ sè tõ dÉn t¶n t¹p r∙nh stato:

3,1 252,1*03,0

10*11,1*937,0*93,0*)945,0*3(*698,09,0 *

***)*1(*1 9,0

22 112

2

1 === −

δδ σρλ

k kkqt tttdqS

t

kt1 = 0,937

ƒ HÖ sè tõ t¶n phÇn ®Çu nèi:

25,1)2832,6* 9 8*64,054,11(*

5,6 3*34,0)**64,0(**34,0 111 =−=+= τβλ

δ dd ll

q

058,425,13,1508,1111 =++=++=∑ dtr λλλλ ƒ §iÖn kh¸ng d©y quÊn stato :

)(22,7058,4* 3*2

5,6* 100 456*

100 50*158,0*)

100 (*

100 *158,0

2

1 1

21 1 Ω=⎟⎠

⎞⎜⎝ ⎛== ∑λδpql

wfx faS

ƒ HÖ sè tõ dÉn t¶n r∙nh r«to:

201,2 1 4,0

8,1*2 166,0)

29,33*8 8,1*1(

8,1*3 62,10

*2 66,0)

*8 *1(

*3

2 2

4

442 2

1 2

=+⎥⎦ ⎤⎢⎣

⎡ −+−=

+⎥⎦ ⎤⎢⎣

⎡ −+−=

π

πλ b h

b b

S b

b h

r r

h1=9+0,9*1,8 = 10,62 mm; b = 1,8 mm ; b42 =1,0 mm; h42=0,4

DiÖn tÝch r·nh r«to SrR = 33,29 mm 2

ƒ HÖ sè tõ dÉn t¶n t¹p r«to:

952,1 252,1*03,0

10*68,1*1*1*) 4*3

28(*8904,0 9,0

* ***)*(*

9,0

22

2422 2

222 2 ===

δδ σρλ

k kkqt tdq

t

ƒ HÖ sè tõ dÉn t¶n phÇn ®Çu nèi r«to :

14

3051,0 35,1*28,1

6*7,4lg 44504,0*5,6*28 6*3,2

*2 7,4

lg *3,2

22 2

2 =+=+∆= ba D

lZ D vv

đ δ

λ

Dtrv = 42; Dnv = 78 --> Dv = (42+78)/2 = 60 mm

a=18 mm; b = 13,5 mm ;

ƒ HÖ sè tõ t¶n r∙nh nghiªng r«to :

6,0) 8904,0 698,0(*952,1*5,0)(**5,0 22

2 2 === t

bn trn λλ

HÖ sè tõ t¶n phÇn ®Çu nèi:

5,05816,03051,0952,1201,22222 =+++=+++=∑ rndtr λλλλλ ƒ §iÖn kh¸ng r«to :

)(10*298667,110*0581,5*5,6*50*9,710*)(***9,7 488212 Ω==∑= −−−λδlfx ƒ §iÖn kh¸ng r«to quy ®æi :

)(335,1010*298667,1*306,79582 42 '

2 Ω=== −xx γ TÝnh l¹i kE :

9642,0 220

22,7*09,1220*

1

11 =−=−= U

xIU kE

µ

TrÞ sè nµy kh«ng sai kh¸c so víi trÞ sè ban ®Çu 0,6% nªn kh«ng cÇn tÝnh l¹i

ƒ TÝnh ®iÖn kh¸ng hç c¶m:

)(615,194 09,1

22,7*09,122011 12 Ω=−=

−= µ

µ I

xIU x

B-TÝnh to¸n tô ®iÖn cho bé ®æi nguån:

Theo Rick Christopherson ta lùa chän tô ®iÖn lÇn l−ît nh− sau: C13 = 4 ÷5 lÇn c«ng suÊt m¸y tÝnh b»ng m· lùc(1HP = 0,75 kW) C23 = 10 ÷15 lÇn c«ng suÊt m¸y tÝnh b»ng HP Ck® = 40 ÷100 lÇn c«ng suÊt m¸y tÝnh b»ng HP ë ®©y m¸y ®æi nguån cã c«ng suÊt 0,75 kW = 1HP do vËy s¬ bé ta chän C13 = 4 ®Õn 5µF, C23 = 10 ®Õn 15µF vµ tô khëi ®éng Ck® = 40 ®Õn 100µF

15

Theo t¸c gi¶ Jim Hanrahan chän C13 b»ng 25 ®Õn 30 microfarads cho 1HP c«ng suÊt. Víi ®éng c¬ 0,75kW(1HP) do VIHEM chÕ t¹o tÝnh to¸n chän tô ®iÖn theo kinh nghiÖm theo ®iÖn kh¸ng t−¬ng ®−¬ng cña ®éng c¬ ph¸t, ë ®©y ®iÖn kh¸ng t−¬ng ®−¬ng cña m¹ch ®iÖn thay thÕ cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé lµ xt® = 0.5*(x12 + x1) = 0,5*(194,615+7,22) = 0.5*201,835 = 100,9175 (Ω), vËy ®Ó t¹o ra sù lÖch pha gi÷a c¸c pha d©y quÊn ta chän xC13 = xtd => C13 = 32 µF, tô C23 = 40 µF

16

B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®iÖn tõ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha 1HP:

KÝch th−íc c¬ b¶n Th«ng sè d©y quÊn

§−êng kÝnh ngoµi Stato Dn= 132 mm

§−êng kÝnh trong Stato D = 80 mm

ChiÒu dµi lâi thÐp Lfe= 65 mm

Sè r·nh Stato/R«to Z1/ Z2 = 36/28

Khe hë kh«ng khÝ δ = 0,3 mm

D©y quÊn Stato : Φ0,6 Sè vßng d©y 1 bin Ws =38 Vßng

D©y quÊn 2 líp b−íc lång :

y = 1 ÷ 7; 9; 11; Sè m¹ch nh¸nh song song a=1

Tô ®iÖn:

C13 = 32µF/400Vac; C23 = 40µF/400Vac; Ck® = 150µF/250Vac

KÝch th−íc r·nh Stato vµ R«to

12 ,2

5

9

1,8

3,9

0, 4 1

R·nh R«to

0, 2 2

9, 5

5,3

14 ,2

3,7

R·nh Stato

17

PhÇn II: Quy tr×nh C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha

thµnh 3pha

Quy tr×nh chñ yÕu s¶n xuÊt m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 2-1:

B¶ng 2-1

C¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng Chi tiÕt hoÆc nhãm chi tiÕt chÕ t¹o hoÆc gia c«ng

- §óc gang cã ®é bÒn cao hoÆc gang x¸m.

- DËp nguéi.

- Gia c«ng c¾t gät c¬ khÝ. - C«ng nghÖ chÕ t¹o bèi d©y, gia

c«ng vËt nèi mÒm vµ cøng.

- ChÕ t¹o c¸c chi tiÕt c¸ch ®iÖn.

- S¬n chèng gØ .

- L¾p r¸p .

- S¬n trang trÝ.

- Th©n, n¾p, n¾p mì, th©n n¾p hép cùc ®éng c¬

ph¸t 3pha.

- L¸ t«n stato, r«to, n¾p che qu¹t giã.

- Th©n, n¾p, n¾p mì, th©n n¾p hép cùc, th©n n¾p

hép b¸nh vÝt-trôc vÝt, trôc, b¸nh vÝt, trôc vÝt, v v...

- QuÊn, bäc c¸ch ®iÖn bèi d©y vµ cuén d©y, tÈm

c¸ch ®iÖn vµ Ðp bèi d©y, hµn ®Êu d©y.

- C¾t gät nªm r·nh, giÊy c¸ch ®iÖn.

- C¸c chi tiÕt: Th©n, n¾p, n¾p mì, hép cùc, r«to,

lßng trong stato v. v...

- L¾p r¸p côm chi tiÕt vµ l¾p r¸p hoµn chØnh m¸y

®æi nguån 1pha thµnh 3pha.

I. C«ng nghÖ chÕ t¹o phÇn ®iÖn tõ:

PhÇn ®iÖn tõ trong ®éng c¬ ph¸t cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha bao gåm: l¸ t«n

stato, l¸ t«n r«to, lâi thÐp stato, lâi thÐp r«to, bèi d©y stato. Nãi chung c¸c b−íc c«ng nghÖ

chÕ t¹o ®iÖn tõ cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha gåm c¸c b−íc:

1. C«ng nghÖ chÕ t¹o l¸ t«n:

- VËt liÖu: t«n silÝc cña Nga 2212, δ=0,5 mm - C¸c l¸ t«n ®−îc dËp nguéi trªn m¸y dËp SD63 lùc dËp phï hîp ®¶m b¶o t«n Ýt bÞ biÕn d¹ng, khu«n dËp ®−îc chÕ t¹o trªn m¸y CNC cã ®é chÝnh x¸c cao ®Ó gi¶m ®é ba via.

2. C«ng nghÖ Ðp lâi thÐp: Quy tr×nh c«ng nghÖ Ðp lâi thÐp cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc Ðp ®óng kÝch

th−íc thiÕt kÕ, ®¹t hÖ sè Ðp chÆt kc= 0,98 vµ ®−îc h·m gi÷ b»ng g«ng Ðp.

3. C«ng nghÖ chÕ t¹o bèi d©y stato, r«to:

18

Bèi d©y stato vµ cña r«to cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha chÕ t¹o ®¶m b¶o ®óng

tiÕt diÖn d©y, sè sîi chËp vµ sè vßng:

- D©y quÊn stato lµ d©y ®ång c¸ch ®iÖn cÊp F, ký hiÖu: PEW cña Hµn Quèc. - Bin d©y ®−îc quÊn trªn m¸y quÊn d©y chuyªn dïng cã hÖ thèng ®Õm sè vßng d©y tù

®éng.

4. Lång ®Êu bèi d©y vµo stato vµ r«to: - Lãt c¸ch ®iÖn r·nh stato vµ r«to b»ng b×a c¸ch ®iÖn cÊp F.

- Lång bin d©y vµo r·nh.

- Lãt c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c tæ bèi d©y, gi÷a c¸c pha b»ng b×a c¸ch ®iÖn cÊp F.

- Nªm miÖng r·nh b»ng TÐct«lÝt thuû tinh.

- Hµn ®Êu c¸c tæ bèi d©y trªn m¸y hµn chuyªn dïng.

- C¸ch ®iÖn c¸c mèi nèi b»ng gen sîi thuû tinh tÈm s¬n c¸ch ®iÖn.

- §Çu bin d©y ®−îc b¨ng c¸ch ®iÖn thuû tinh.

- KiÓm tra c¸ch ®iÖn pha-pha, pha-vá b»ng m¸y H2 CPS.

- Thö cao ¸p b»ng m¸y thö cao ¸p HS 0110, ®iÖn ¸p thö 1500 V.

5. SÊy stato, r«to lång d©y: - SÊy méc côm stato, r«to lång d©y.

TÈm s¬n c¸ch ®iÖn b»ng s¬n (SPV128) cña Hµn Quèc, sÊy côm stato, r«to lång d©y trong

lß sÊy tuÇn hoµn SZLB 112.

6. Ðp stato lång d©y vµo th©n.

7. KiÓm tra cao ¸p vµ ®o ®iÖn trë mét chiÒu cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha.

II. C«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c chi tiÕt c¬ khÝ vµ Quy tr×nh l¾p

r¸p

1. C«ng nghÖ chÕ t¹o th©n m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha (H×nh 1):

Th©n ®éng c¬ ph¸t vµ hép chøa m¸y ®æi nguån lµ bé phËn c¬ b¶n nhÊt quyÕt ®Þnh h×nh

d¸ng bªn ngoµi vµ ®é bÒn kÕt cÊu, bëi vËy th©n m¸y ph¶i ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu:

- §èi víi th©n ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p ®óc ph¶i cã hÖ thèng rãt ®¶m b¶o dÉn kim lo¹i vµo khu«n ªm.

- KÕt cÊu cña th©n ph¶i ®¶m b¶o c¸c chç chuyÓn tiÕp tõ thµnh dµy sang thµnh máng kh«ng ®ét ngét v× khi nguéi ®i sÏ g©y ra øng lùc bªn trong ë nh÷ng chç thµnh máng.

19

• L−u ®å chÕ t¹o th©n: C¸c b−íc gia c«ng ThiÕt bÞ gia c«ng Yªu cÇu kü thuËt cÇn ®¹t ®−îc

§óc trªn khu«n c¸t

- Dung sai ®óc cÊp chÝnh x¸c II

theo TCVN385-70.

- Kh«ng rç, nøt, cong vªnh.

M¸y phun bi SJW- 2 C¸c bÒ mÆt s¹ch vµ nh½n.

- Dông cô ®o.

- M¸y kiÓm tra ®a chøc

n¨ng H2/CPS

- §óng m¸c vËt liÖu

- KÝch th−¬c ®¹t ®−îc dung sai

®óc

- Kh«ng rç, r¹n nøt.

- M¸y tiÖn CNC- SML

530

- M¸y tiÖn CNC- SML

530

- §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc vµ

yªu cÇu kü thuËt nh− b¶n vÏ.

- Trung t©m gia c«ng

ngang MINIMA TIC

- §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc nh−

b¶n vÏ.

- Trung t©m gia c«ng

ngang MINIMA TIC

- §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc nh−

b¶n vÏ.

- Trung t©m gia c«ng

ngang MINIMA TIC

- §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc nh−

b¶n vÏ.

2. C«ng nghÖ chÕ t¹o th©n, n¾p (H×nh 2 vµ H×nh 3):

Yªu cÇu kü thuËt cña c«ng nghÖ chÕ t¹o n¾p :

- C«ng nghÖ ®óc kh«ng nªn cã nh÷ng chuyÓn tiÕp ®ét ngét tõ thµnh v¸ch dµy sang thµnh

v¸ch máng

- Cã ®é cøng v÷ng cao ®Ó kh«ng bÞ biÕn d¹ng do kÑp chÆt khi gia c«ng vµ ®Ó ®¶m b¶o ®é

®ång t©m gi÷a gê n¾p vµ lç n¾p æ bi

§óc th©n ®éng c¬ ph¸t

Lµm s¹ch

KiÓm tra c«ng nghÖ ®óc

TiÖn b−íc 1

TiÖn b−íc 2

Phay ch©n ®Õ, hép cùc

Khoan +Tar« lç b¾t n¾p

Khoan lç ch©n ®Õ vµ c¸c hÖ lç cßn l¹i

KiÓm tra gia c«ng c¬ khÝ

NhËp kho

20

• L−u ®å chÕ t¹o n¾p:

C¸c b−íc gia c«ng ThiÕt bÞ gia c«ng Yªu cÇu kü thuËt cÇn ®¹t

®−îc

§óc trªn khu«n c¸t

- Dung sai ®óc cÊp chÝnh x¸c

II theo TCVN385-70.

- Kh«ng rç, nøt, cong vªnh.

M¸y phun bi SJW- 2 C¸c bÒ mÆt s¹ch vµ nh½n.

- M¸y kiÓm tra ®a chøc

n¨ng H2/CPS

- §óng m¸c vËt liÖu

- KÝch th−¬c ®¹t ®−îc dung

sai ®óc

- Kh«ng rç, r¹n nøt.

- M¸y tiÖn CNC- SML 530

- M¸y tiÖn CNC- SML 530

- §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc vµ

yªu cÇu kü thuËt nh− b¶n vÏ.

- M¸y khoan OF22 - §¹t ®−îc c¸c kÝch th−íc

nh− b¶n vÏ.

- §¹t ®−îc c¸c yªu cÇu nh−

b¶n vÏ chi tiÕt

§óc th©n vµ n¾p m¸y

Lµm s¹ch

KiÓm tra c«ng nghÖ ®óc

TiÖn b−íc 1

TiÖn b−íc 2

Khoan hÖ lç

KiÓm tra gia c«ng c¬ khÝ

NhËp kho

21

3 .Quy tr×nh l¾p r¸p m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha:

ViÖc l¾p r¸p m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc thùc hiÖn trªn d©y truyÒn l¾p r¸p hiÖn

cã cña c«ng ty. Qu¸ tr×nh l¾p r¸p m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc m« t¶ theo s¬ ®å

d−íi ®©y:

C¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt ®iÖn tõ

C¸c chi tiªt, côm chi tiÕt c¬ khÝ

Ðp lâi thÐp Stato lång d©y vµo th©n

Ðp bi vµo r«to trªn trôc

§−a R«to trªn trôc vµo lßng trong Stato

L¾p hai n¾p, ¸t- t«- m¸t, c«ng t¾c ®iÒu khiÓn, cÇu

chÝ vµ c¸c tô ®iÖn vµo trong vá m¸y

L¾p r¸p hép m¸y

S¬n trang trÝ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

KiÓm tra b−íc 1

KiÓm tra b−íc 2

NhËp kho

22

PhÇn III : Kh¶o nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm

I. KiÓm tra xuÊt x−ëng

1. KiÓm tra h×nh thøc bªn ngoµi:

- C¸c chi tiÕt cña m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ®−îc l¾p r¸p ®Çy ®ñ.

- S¬n trang trÝ bªn ngoµi ph¶i ®Òu, bãng, ®Ñp

- Th©n, n¾p hép m¸y ®æi nguån ph¶i kh«ng vì, r¹n vµ cã vÕt nøt…

2. KiÓm tra ®iÖn trë c¸ch ®iÖn megomh 500V

- §iÖn trë c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c pha cña cuén d©y stato

Rpha-pha ( MΩ ) ≥ 10 (MΩ). - §iÖn trë c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c cuén d©y víi vá m¸y

Rpha-vá ( MΩ ) ≥ 10 (MΩ). 3. KiÓm tra ®é bÒn c¸ch ®iÖn (thêi gian 1 phót):

- §é bÒn c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c pha cuén d©y stato ë ®iÖn ¸p.

Upha-pha ( V ) = 2U®m ( V ) + 1000 V.

- §é bÒn c¸ch ®iÖn cuén d©y stato víi vá m¸y.

Upha-Vá ( V ) = 2U®m ( V ) + 1000 V.

Trong ®ã: U®m ( V ) lµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¸y ®æi nguån

I®m ( A ) lµ dßng ®iÖn ®Þnh møc cña m¸y ®æi nguån

4. KiÓm tra ®iÖn trë thuÇn cña cuén d©y stato:

Víi sai sè ± 5% so víi sè liÖu thiÕt kÕ 5. KiÓm tra ®o ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ra t¶i

Sai sè kh«ng qu¸ ±10% so víi sè liÖu thiÕt kÕ

KÓm tra ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn 3pha trªn ®éng c¬ t¶i

23

II. §Æc tÝnh kü thuËt ®¹t ®−îc vµ sè l−îng s¶n phÈm m¸y

®æi nguån 1pha thµnh 3pha chÕ t¹o thö nghiÖm

TT Tªn gäi §¬n vÞ ®o

KÕt qu¶ ®¹t

®−îc

Sè l−îng s¶n phÈm (M¸y)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. KiÓu m¸y 3PC90S4

2. C«ng suÊt kW 0,75

3. §iÖn ¸p vµo 1pha V 220

4. TÇn sè nguån ®iÖn Hz 50

5. §iÖn ¸p ra U12 V 220

6. §iÖn ¸p ra U23 V 218

7. §iÖn ¸p ra U13 V 222

8. Dßng ®iÖn ra I1 A 2,2

9. Dßng ®iÖn ra I2 A 1,8

10. Dßng ®iÖn ra I3 A 2,0

02

24

KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

KÕt luËn:

§Ò tµi nghiªn cøu, thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

®· ®−îc C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn ViÖt Nam-Hungary thùc hiÖn

thµnh c«ng. Thµnh c«ng cña ®Ò tµi ®· ®em l¹i nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc cho

doanh nghiÖp

- §Ò tµi nghiªn cøu, thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha t¹o

ra s¶n phÈm míi cho C«ng ty VIHEM nãi riªng vµ ngµnh s¶n xuÊt m¸y

®iÖn cña ViÖt Nam nãi chung, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao uy tÝn

th−¬ng hiÖu vµ vÞ thÕ c¹nh tranh cho cña doanh nghiÖp trong n−íc

- §Ò tµi ®−îc thùc hiÖn sÏ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu néi ®Þa ho¸, ph¸t huy ®−îc néi lùc, t¨ng hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ, tiÕt kiÖm ®−îc ngo¹i tÖ do

kh«ng ph¶i nhËp khÈu

- §Ò tµi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n s¶n xuÊt tiÕp

cËn ®−îc s¶n phÈm míi, tri thøc míi, lµ c¬ së ®Ó tiÕp cËn víi c«ng nghÖ

s¶n xuÊt hiÖn ®¹i

KiÕn nghÞ: §Ó ®Ò tµi ®i vµo thùc tiÔn vµ cã Ých cho cuéc sèng. C«ng ty VIHEM

rÊt mong ®−îc sù ñng hé vµ quan t©m gióp ®ì cña Nhµ n−íc cô thÓ Bé C«ng

Th−¬ng, Bé Khoa häc vµ C«ng NghÖ trong viÖc tiÕp tôc ®Çu t− nghiªn cøu thiÕt kÕ

ra c¸c lo¹i s¶n phÈm míi, s¶n phÈm ®Æc chñng cã hµm l−îng chÊt x¸m cao nh»m

n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n−íc, gãp phÇn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm

25

Phô lôc 1: Tµi liÖu tham kh¶o

1. TrÇn Kh¸nh Hµ

ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn- TËp I, II

Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt, Hµ Néi, n¨m 1997

2. Vò Gia Hanh - TrÇn Kh¸nh Hµ - Phan Tö Thô – NguyÔn V¨n S¸u

M¸y ®iÖn TËp I, II, III

Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt, Hµ Néi n¨m 1998

3. A.V.IVANOV SMOLENSKI

do c¸c t¸c gi¶: Vò Gia Hanh – Phan Tö Thô biªn dÞch

M¸y ®iÖn TËp I, II, III

Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt Hµ néi, 1992

18. Bµi viÕt cña mét sè t¸c gi¶ n−íc ngoµi chia sÎ trªn Internet vµ Catalogue trªn Website cña mét sè h·ng s¶n xuÊt bé ®æi nguån 1 pha thµnh 3pha:

+T¸c gi¶ Jim Hanrahan: www.metalwebnews.com/howto/ph-conv/ph- conv.html +T¸c gi¶ Matt Isserstedt: www.metalwebnews.com/howto/phase-

converter/phase-converter.html +T¸c gi¶ Rick Cristopherson: http://home.att.net/~waterfront-

woods/Articles/phaseconverter.htm

www.isomatic.co.uk

www.phase-a-matic.com

www.powertransformer.us

http://www.gwm4-3phase.com/uands/high1.htm

www.rotaryphaseconverters.com http://www.usphaseconverterstandards.org/cncrotaryphaseconverters.htm

v,v,.....

26

Phô lôc 2: C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha

Muc luc Phan 1: Tham khao mau san pham va tinh toan thiet ke may doi nguon 1 pha thanh 3 pha 1. Tong quan ve may doi nguon 1 pha thanh 3 pha 2. Tham khao mau san pham cua nuoc ngoai 3. Tinh toan thiet ke may doi nguon 1 pha thanh 3 pha Phan 2: Quy trinh cong nghe che tao may doi nguon 1 pha thanh 3 pha 1. Cong nghe che tao phan dien tu 2. Cong nghe che tao cac chi tiet co khi va quy trinh lap rap Phan 3: Khao nghiem va danh gia ket qua thu nghiem 1. Kiem tra xuat xuong 2. Dac tinh ky thuat dat duoc va so luong san pham may doi nguon 1 pha thanh 3 pha che tao thu nghiem Ket luan va kien nghi Phu luc

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang