Tài liệu

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 130/2005/NĐ-CP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 781     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 130/2005/NĐ-CP - tài liệu, sách iDoc.VnNGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM V
NGH ĐNH
CA CHÍNH PH S 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005
QUY ĐNH CH Đ T CH, T CHU TRÁCH NHIM V S DNG
BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QUN LÝ HÀNH CHÍNH
ĐI VI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯC
CHÍNH PH
Căn c Luật T chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm
2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGH ĐNH :
Chương I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Ngh định y quy định chế độ tự chủ, tự chu trách nhiệm vsdụng biên
chế và kinh phí quản hành chính đối với các cơ quan nhà nước tài khoản và con
dấu riêng (sau đây gi tắt là cơ quan thực hiện chế đ tự chủ), bao gồm:
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
b) Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chtịch nước;
c) Toà án nhân dân các cấp; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;
d) n phòng Hi đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân; các quan
chuyênn thuc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
đ) n phòng Hi đồng nhân n, Văn phòng Ủy ban nhân dân; các quan
chuyên n thuộc y ban nhân n các quận, huyện, thành ph, thị xã thuc tỉnh,
thành ph trực thuộc Trung ương.
2. Vic thực hiện chế đ t chủ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường do Ch
tch y ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương n cứ vào các quy định
tại Nghị định này, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và điều kiện thực tế tại địa
phương để quyết định.
3. Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Vit Nam, các tổ chức chính tr - xã hi
được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí qunhành chính xem xét t
quyết đnh việc áp dụng các quy định tại Nghị định này.
4. Các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, BCông an Ban yếu Chính phủ
được ngân sách nhà nước cấp kinh phí quản lý nh chính không thuộc đối tưng thực
hin Nghị định này.
2
Điu 2. Mục tiêu thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm v sử dụng
biên chế và kinh phí quản lý hành chính
1. To điều kiện cho các cơ quan chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh
phí qun hành chính mt cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức ng, nhiệm vụ
được giao.
2. Thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gn, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí trong việc sử dụng lao động, kinh phí qun lý hành chính.
3. Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu qu s dụng kinh phí quản lý hành chính,
tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.
4. Thc hiện quyền tự ch đồng thời gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn v
và cán bộ, công chc trong việc thực hiện nhiệm vụ đưc giao theo quy định của pháp
luật.
Điu 3. Nguyên tắc thc hin chế độ tự ch, tự chu trách nhiệm vsử dụng
biên chế và kinh phí quản lý hành chính
1. Bảo đảm hoàn thành tt nhiệm v được giao.
2. Không ng biên chế và kinh phí quản hành chính được giao, trtrường
hp quy định ti khoản 1, khon 2 Điều 9 của Nghị định này.
3. Thực hiện công khai, dân ch và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán b,
công chc.
Chương II
NI DUNG CH Đ T CH, T CHU TRÁCH NHIM V
S DNG BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QUN LÝ HÀNH CHÍNH
Điu 4. V biên chế
Căn cứ số biên chế được giao, cơ quan thc hiện chế độ tự chủ được quyền ch
động trong việc sử dụng biên chế như sau:
1. Được quyết định việc sắp xếp, phân ng cán bộ, công chc theo vị trí công
việc để bo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.
2. Được điều động cán bộ, công chức trong nội bộ quan.
3. Tờng hp sử dụng biên chế thấp hơn so với chỉ tiêu được giao, cơ quan vẫn
được bảo đảm kinh phí quản lý hành chính theo ch tiêu biên chế được giao.
4. Được hợp đồng thuê khoán công việc và hp đồng lao động đối vi một s
chức danh theo quy định của pháp luật trong phạm vi nguồn kinh phí qun hành
chính được giao.
Điu 5. Nguồn kinh phí quản lý hành chính ca cơ quan nhà nước
Kinh phí quản lý hành chính giao cho quan thực hin chế đ tchủ từ các
ngun sau:
Liên hệ quảng cáo

3
1. Ngân sách nhà nước cấp.
2. Các khon phí, lệ phí được để li theo chế độ quy định.
3. Các khon thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điu 6. Kinh phí quảnhành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ
1. Kinh phí quản lý hành chính giao cho c quan thực hiện chế độ t ch
được xác định và giao hàng năm trên cơ sở biên chế đưc cấp có thẩm quyền giao, kể
cbiên chế dự b (nếu ) đnh mức phân bổ ngân sách nhà nước nh trên biên
chế; các khon chi hot động nghiệp vụ đc thù theo chế độ quy định.
2. Nội dung chi của kinh phí giao, gm:
a) Các khoản chi thanh toán cho nhân : tiền lương, tiền công, phụ cấp lương,
các khoản đóng góp theo lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thvà các khoản thanh toán
khác cho nhân theo quy định;
b) Các khoản chi nghiệp vchuyên môn: thanh toán dch vcông cộng, vật
văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, hội nghị, công tác phí trong nước, chi cho
các đoàn đi công tác nước ngi đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam
(phần bố ttrong định mức chi thường xuyên), chi phí thuê mướn, chi nghiệp v
chuyênn ca từng ngành, mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản cố đnh;
c) Các khoản chi khác tính chất thường xuyên ngoài ni dung quy định tại
Điều 7 Ngh định này.
3. Sử dụng kinh phí được giao:
a) Kinh phí được giao được phân bvào nhóm mục chi kc của mục lc ngân
sách nhà nước. Căn cứ vào tình hình thực hin nhiệm vụ đưc giao, Th trưởng cơ
quan thực hiện chế đ tự chủ tự quyết định bố trí s kinh phí được giao o các mc
chi cho phù hợp; được quyn điều chỉnh giữa các mc chi nếu xét thấy cần thiết;
b) Cơ quan thực hiện chế độ tự chđược vận dụng các chế độ chi tiêu tài chính
hin hành đthực hiện, nhưng không được vượt quá mức chi tối đa do cơ quan nhà
nước có thẩm quyn quy đnh.
Điu 7. Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế đ t chủ
1. Ngoài kinh phí quản hành chính giao đthực hiện chế độ tự chủ theo quy
định tại Điều 6 Nghị định này, hàng m quan thực hiện chế độ tự ch còn được
ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để thực hin một số nhiệm vtheo quyết định của
cơ quan có thẩm quyền giao, gồm:
a) Chi mua sắm, chi sửa chữa lớn tài sản cố định;
b) Chi đóng niên liễm, vốn đối ứng các dự án theo hiệp đnh với các tổ chức
quốc tế;
c) Chi thực hin các nhiệm vụ tính chất đột xut được cấp thẩm quyền
giao;
d) Kinh phí thực hiện các chương trình mc tiêu quốc gia;
đ) Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 130/2005/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm